Страхування – Плиса В. Й. – 5. Договір страхування

5.1. Поняття і зміст договору страхування

5.2. Правила страхування

5.3. Процедура укладання договору страхування

5.4. Права та обов’язки суб’єктів страхової угоди

5.5. Порядок припинення дії договору страхування

5.6. Порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (Індивідуального) обліку договорів страхування життя

5.7. Особливості забезпечення правонаступництва за укладеними договорами страхування у разі реорганізації страховиків

5.1. Поняття і зміст договору страхування

Договір страхування – це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку виплатити страхову суму або відшкодувати завданий збиток у межах страхової суми страхувальнику чи іншій особі, визначеній страхувальником, або на користь якої укладено договір страхування (надати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені терміни та виконувати інші умови договору.

Договори страхування укладають відповідно до правил страхування.

Договір страхування повинен містити:

– назву документа;

– назву та адресу страховика;

– прізвище, ім’я та по-батькові або назву страхувальника та його адресу;

– зазначення об’єкта страхування;

– розмір страхової суми;

– перелік страхових випадків;

– визначення розміру тарифу, розмір страхових внесків і терміни їхньої сплати;

– термін дії договору;

– порядок зміни і припинення дії договору;

– права та обов’язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору;

– інші умови за згодою сторін;

– підписи сторін.

У разі смерті страхувальника-громадянина, який уклав договір майнового страхування, права й обов’язки страхувальника переходять до осіб, які одержали це майно в спадщину. Страховик або будь-хто зі спадкоємців має право на переукладення договору страхування.

В інших випадках права й обов’язки страхувальника можуть перейти до іншого громадянина чи юридичної особи лише за згодою страховика, якщо інше не передбачено договором страхування.

У разі смерті страхувальника, який уклав договір особистого страхування на користь третіх осіб, Його права й обов’язки можуть перейти як до цих осіб, так і до осіб, на яких відповідно до чинного законодавства покладено обов’язки щодо охорони прав і законних інтересів застрахованих.

5.2. Правила страхування

Правила страхування страховик розробляє для кожного виду страхування окремо і затверджує в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України при видачі ліцензії на право проведення відповідного виду страхування.

Правила страхування повинні містити:

– перелік об’єктів страхування;

– порядок визначення страхових сум та (або) розмірів страхових виплат;

– страхові ризики;

– винятки зі страхових випадків і обмеження страхування;

– термін та місце дії договору страхування;

– порядок укладення договору страхування;

– права та обов’язки сторін;

-дії страхувальника при настанні страхового випадку;

– перелік документів, які підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків;

– порядок і умови виплат страхових сум;

– термін прийняття рішення про виплату або відмову у виплаті страхових сум та страхового відшкодування;

– умови припинення договору страхування;

– порядок вирішення суперечок;

– страхові тарифи за договорами страхування іншими, ніж договори страхування життя;

– страхові тарифи та методику їх розрахунку за договорами страхування життя;

– особливі умови.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України має право відмовити у видачі ліцензії, якщо подані правила страхування суперечать чинному законодавству.

У разі, коли до правил страхування вносять зміни, страховик повинен подати ці зміни до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України для погодження.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Страхування – Плиса В. Й. – 5. Договір страхування