Ринок праці – Волкова О. В

Ринок праці – Волкова О. В. – ПЕРЕДМОВА

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку України як однієї із найбільших держав Європи пов’язане із вирішенням таких важливих питань, як розбудова сучасної соціально-орієнтованої економіки, відродження вітчизняного виробництва, відновлення соціальної захищеності населення. У практичному вирішенні цих найгостріших

Ринок праці – Волкова О. В. – Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ

Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ 1.1. Сутність ринку, підходи до його визначення. 1.2. Визначення ринку праці. 1.3. Особливості визначення об’єкту ринку праці. 1.4. Структура ринку праці, його елементи. 1.5. Класифікація та сегментація

Ринок праці – Волкова О. В. – 1.2. Визначення ринку праці

Тема 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ 1.1. Сутність ринку, підходи до його визначення. 1.2. Визначення ринку праці. 1.3. Особливості визначення об’єкту ринку праці. 1.4. Структура ринку праці, його елементи. 1.5. Класифікація та сегментація

Ринок праці – Волкова О. В. – 1.3. Особливості визначення об’єкту ринку праці

Протягом півтора століття ведуться дискусії про те, що є товаром на ринку – робоча сила чи праця [12, 6]. Окремі автори вважають товаром на ринку праці трудові ресурси. Відповідно економічній літературі зустрічаються поняття “ринок

Ринок праці – Волкова О. В. – 1.4. Структура ринку праці, його елементи

Щодо структури ринку праці також не існує єдиного підходу. Так, Васильченко В. С, Василенко П. М. до елементів, за допомогою яких функціонує ринок праці відносять: товар – він виступає у формі робочої сили; ціна,

Ринок праці – Волкова О. В. – 1.5. Класифікація та сегментація ринку праці

За структурою ринку праці розрізняють його зовнішній та внутрішній види. Зовнішній ринок охоплює відносини між з приводу наймання працівників відповідної професії та спеціальності продавцями і покупцями робочої сили в масштабах країни, регіону, галузі. Внутрішній

Ринок праці – Волкова О. В. – 1.6. ринок праці як складова ринкової системи

Ринок праці формується як органічна ланка ринкової системи. Він може ефективно функціонувати лише у взаємозв’язку з ринками товарів та послуг, капіталу та саморегулюється під впливом економічних законів функціонування усієї ринкової системи: попиту й пропозиції,

Ринок праці – Волкова О. В. – 1.7. Функції ринку праці та необхідність його регулювання

Функціонування ринку праці підпорядковуються законам товарного виробництва: закону попиту і пропозиції, закону вартості, закону конкуренції, що виражається у виконанні ним певних функцій, а саме: – суспільного поділу праці – він розмежовує роботодавців і найманих

Ринок праці – Волкова О. В. – Тести поточного контролю знань по темі 1

1. Відповідно до положень А. Сміта, ринок – це: А) природний процес, породжений діями індивідуумів, які намагаються досягти своєї мети, із різноманітності дій яких формується економічний порядок; Б) сукупність продавців і покупців, у результаті

Ринок праці – Волкова О. В. – Тема 2. Механізм саморегулювання ринку праці

2.1. Теоретичні основи саморегулювання ринку праці. 2.2. Регулююча роль попиту та пропозиції на конкурентному ринку праці. 2.3. Закони Хікса-Маршала. Перехресна еластичність попиту на працю. 2.4. Класичні моделі ринку праці та особливості їх саморегулювання. 2.5.

Ринок праці – Волкова О. В. – 2.1. Теоретичні основи саморегулювання ринку праці

2.1. Теоретичні основи саморегулювання ринку праці. 2.2. Регулююча роль попиту та пропозиції на конкурентному ринку праці. 2.3. Закони Хікса-Маршала. Перехресна еластичність попиту на працю. 2.4. Класичні моделі ринку праці та особливості їх саморегулювання. 2.5.

Ринок праці – Волкова О. В. – 2.2. Регулююча роль попиту та пропозиції на конкурентному ринку праці

Відповідно до ринкових законів завжди існує зворотна залежність між ціною праці та обсягом попиту на неї, і пряма між ціною праці та її пропозицією. Постійна взаємодія між елементами ринку праці: попитом, пропозицією та ціною

Ринок праці – Волкова О. В. – 2.3. Закони Хікса-Маршала. Перехресна еластичність попиту на працю

Відповідно до ринкових законів завжди існує зворотна залежність між ціною праці та обсягом попиту на неї, і пряма між ціною праці та її пропозицією. Постійна взаємодія між елементами ринку праці: попитом, пропозицією та ціною

Ринок праці – Волкова О. В. – 2.4. Класичні моделі ринку праці та особливості їх саморегулювання

В основі саморегулювання ринку праці лежать закони попиту і пропозиції на робочу силу. Взаємодія попиту і пропозиції визначає ціну товару “робоча сила”, якою є заробітна плата. Взаємодію попиту і пропозиції на ринку праці визначають

Ринок праці – Волкова О. В. – 2.5. Зарубіжні моделі ринків праці

У кожній країні існує своя національна модель ринку праці, на формування якої впливає система підготовки та перепідготовки, зростання кваліфікації робітників, система заповнення вакантних місць та способи регулювання трудових відносин за участю профспілок. Поєднання і

Ринок праці – Волкова О. В. – Тести поточного контролю знань по темі 2

1. Для якої із теоретичних моделей характерне обгрунтування механізму ринкового саморегулювання ринку за рахунок конкуренції: А) класичної; Б) неокласичної; В) кейнсіанської; Г) монетаристської. 2. Згідно з якою із теоретичних моделей ринок праці діє на

Ринок праці – Волкова О. В. – Тема 3. Інфраструктура ринку праці

3.1. Необхідність, сутність та значення розвитку інфраструктури ринку праці. 3.2. Організації та установи, що забезпечують функціонування ринку праці 3.3. Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України. 3.1. Необхідність, сутність та значення розвитку інфраструктури ринку

Ринок праці – Волкова О. В. – 3.1. Необхідність, сутність та значення розвитку інфраструктури ринку праці

3.1. Необхідність, сутність та значення розвитку інфраструктури ринку праці. 3.2. Організації та установи, що забезпечують функціонування ринку праці 3.3. Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України. 3.1. Необхідність, сутність та значення розвитку інфраструктури ринку

Ринок праці – Волкова О. В. – 3.2. Організації та установи, що забезпечують функціонування ринку праці

До організацій та установ, що забезпечують функціонування ринку праці відносять державні органи управління ринком праці країни національного, регіонального та місцевого рівня; недержавні заклади сприяння зайнятості, кадрові та профспілкові служби господарюючих суб’єктів країни, організації роботодавців,

Ринок праці – Волкова О. В. – 3.3. Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України

Нормативно-правова система регулювання ринку праці в Україні має досить різноманітні правові засади і грунтується на основних положеннях Конституції України, Кодексу законів про працю, Законів України “Про зайнятість населення”, “Про Державну програму зайнятості населення на

Ринок праці – Волкова О. В. – Тести поточного контролю знань по темі 3

1. Комплекс галузей господарства, обслуговуючих виробництво, включаючи будівництво доріг, каналів, водосховищ, портів, мостів, аеродромів, складів, енергетичних господарств, транспорт, зв’язок, водозабезпечення та каналізацію, освіту, науку, охорону здоров’я – це: А) інфраструктура; Б) виробнича інфраструктура; В)

Ринок праці – Волкова О. В. – Тема 4. ВНУТРІШНЬОФІРМОВИЙ РИНОК ПРАЦІ

4.1. Внутрішньофірмовий ринок праці (ВФРП): поняття та його елементи. 4.2. Формування ВФРП. 4.3. Особливості функціонування внутрішньофірмового ринку праці. 4.4. Розвиток трудового капіталу підприємства як стратегічна орієнтація ВФРП. 4.5. Пристосування ВФРП до змін на підприємстві.

Ринок праці – Волкова О. В. – 4.1. Внутрішньофірмовий ринок праці (ВФРП): поняття та його елементи

4.1. Внутрішньофірмовий ринок праці (ВФРП): поняття та його елементи. 4.2. Формування ВФРП. 4.3. Особливості функціонування внутрішньофірмового ринку праці. 4.4. Розвиток трудового капіталу підприємства як стратегічна орієнтація ВФРП. 4.5. Пристосування ВФРП до змін на підприємстві.

Ринок праці – Волкова О. В. – 4.2. Формування ВФРП

4.1. Внутрішньофірмовий ринок праці (ВФРП): поняття та його елементи. 4.2. Формування ВФРП. 4.3. Особливості функціонування внутрішньофірмового ринку праці. 4.4. Розвиток трудового капіталу підприємства як стратегічна орієнтація ВФРП. 4.5. Пристосування ВФРП до змін на підприємстві.

Ринок праці – Волкова О. В. – 4.3. Особливості функціонування внутрішньофірмового ринку праці

Функціонування внутрішньофірмового ринку праці являє собою комплекс заходів, спрямованих на забезпечення умов для найефективнішої реалізації трудового потенціалу працівників. Воно повинно відповідати цілям організації, захищати інтереси працівників і забезпечувати дотримання законодавства про працю у процесі

Ринок праці – Волкова О. В. – 4.4. Розвиток трудового капіталу підприємства як стратегічна орієнтація ВФРП

Розвиток трудового капіталу підприємства відбувається за рахунок оцінювання праці, виявлення трудового потенціалу кожного працівника з метою його найоптимальнішого використання, подальшого навчання та перенавчання, підвищення кваліфікації працівників. Оцінювання персоналу – це запланована, формалізована характеристика трудової

Ринок праці – Волкова О. В. – 4.5. Пристосування ВФРП до змін на підприємстві

Розвиток трудового капіталу підприємства відбувається за рахунок оцінювання праці, виявлення трудового потенціалу кожного працівника з метою його найоптимальнішого використання, подальшого навчання та перенавчання, підвищення кваліфікації працівників. Оцінювання персоналу – це запланована, формалізована характеристика трудової

Ринок праці – Волкова О. В. – Тести поточного контролю знань по темі 4

1. Внутрішньофірмовий ринок праці включає: А) формування внутрішньофірмового ринку праці підприємства; Б) функціонування внутрішньофірмового ринку праці підприємства; В) розвиток трудового потенціалу капіталу підприємства; Г) пристосування до змін на підприємстві. 2. До методів регулювання внутрішньофірмового

Ринок праці – Волкова О. В. – Тести модульного контролю

1. В загальному розумінні ринок праці – це: А) система обміну індивідуальних здібностей до праці на фонд життєвих цінностей, необхідних для відтворення робочої сили. Б) природний процес, породжений діями індивідуумів, які намагаються досягти своєї

Ринок праці – Волкова О. В. – Модуль 2. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Тема 5. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ПРОПОНУВАННЯ НА РИНКУ ПРАЦІ 5.1. Сутність та структура індивідуального пропонування на ринку праці. 5.2. Теорія індивідуального вибору на ринку праці. Рівновага продавця на ринку праці. 5.3. Ефект доходу та заміщення в

Ринок праці – Волкова О. В. – Тема 5. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ПРОПОНУВАННЯ НА РИНКУ ПРАЦІ

Тема 5. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ПРОПОНУВАННЯ НА РИНКУ ПРАЦІ 5.1. Сутність та структура індивідуального пропонування на ринку праці. 5.2. Теорія індивідуального вибору на ринку праці. Рівновага продавця на ринку праці. 5.3. Ефект доходу та заміщення в

Ринок праці – Волкова О. В. – 5.1. Сутність та структура індивідуального пропонування на ринку праці

Тема 5. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ПРОПОНУВАННЯ НА РИНКУ ПРАЦІ 5.1. Сутність та структура індивідуального пропонування на ринку праці. 5.2. Теорія індивідуального вибору на ринку праці. Рівновага продавця на ринку праці. 5.3. Ефект доходу та заміщення в

Ринок праці – Волкова О. В. – 5.2. Теорія індивідуального вибору на ринку пращ. Рівновага продавця на ринку праці

Тема 5. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ПРОПОНУВАННЯ НА РИНКУ ПРАЦІ 5.1. Сутність та структура індивідуального пропонування на ринку праці. 5.2. Теорія індивідуального вибору на ринку праці. Рівновага продавця на ринку праці. 5.3. Ефект доходу та заміщення в

Ринок праці – Волкова О. В. – 5.3. Ефект доходу та заміщення в класичній теорії пропонування часу. Крива індивідуального пропонування на ринку праці

Отже, індивід отримує доход за кожну годину відпочинку, від якої він відмовився задля роботи (тобто додатково отриманого доходу). Чим вища реальна ставка заробітної плати (W), тим більше часу захоче працювати робітник. Час додаткового відпочинку

Ринок праці – Волкова О. В. – 5.4. Пропонування якості та інтенсивності праці

Отже, індивід отримує доход за кожну годину відпочинку, від якої він відмовився задля роботи (тобто додатково отриманого доходу). Чим вища реальна ставка заробітної плати (W), тим більше часу захоче працювати робітник. Час додаткового відпочинку

Ринок праці – Волкова О. В. – 5.5. Освіта як важлива характеристика індивідуального пропонування праці

Чим вищий рівень освіти має людина, чим більше вона знає і краще вміє вчитися, тим швидше вона здатна засвоїти додаткові професійні навички, оволодіти новою професією, зорієнтуватися в зміні ситуації, прийняти правильне рішення. Не маючи

Ринок праці – Волкова О. В. – 5.6. Практичні аспекти організації індивідуального пропонування праці

Практично процес індивідуального пропонування на ринку праці зводиться до наступних елементів: 1. оцінка індивідуальних нахилів, здібностей, можливостей і бажань при виборі професії; 2. пошук інформації щодо вакансій та можливостей на ринку праці; 3. самомаркетинг;

Ринок праці – Волкова О. В. – Тести поточного контролю знань по темі 5

1. Узагальнюючий термін, що характеризує кількість товару, який продавці бажають продати за певний час – це: А) пропозиція; Б) попит; В) потреба; Г) ціна. 2. Індивідуальна пропозиція праці включає: А) кількість робочих годин на

Ринок праці – Волкова О. В. – Тема 6. СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ НА РИНКУ ПРАЦІ

Б. 1. Людські ресурси як джерело сукупної пропозиції праці. 6.2. Сутність сукупної пропозиції праці. Крива сукупної пропозиції праці. 6.3. Фактори, що впливають на пропозицію праці. Закон пропозиції праці. 6.4. Регулювання обсягу сукупної пропозиції праці.

Ринок праці – Волкова О. В. – 6.1. Людські ресурси як джерело сукупної пропозиції праці

Б. 1. Людські ресурси як джерело сукупної пропозиції праці. 6.2. Сутність сукупної пропозиції праці. Крива сукупної пропозиції праці. 6.3. Фактори, що впливають на пропозицію праці. Закон пропозиції праці. 6.4. Регулювання обсягу сукупної пропозиції праці.

Ринок праці – Волкова О. В. – 6.2. Сутність сукупної пропозиції праці. Крива сукупної пропозиції праці

Сукупна пропозиція праці – це загальна кількість праці, що пропонується на ринку праці при визначеній ціні протягом певного проміжку часу. Розрізняють два підходи до визначення сукупної пропозиції робочої сили: вузький і широкий. З точки

Ринок праці – Волкова О. В. – 6.3. Фактори, що впливають на пропозицію праці. Закон пропозиції праці

Як видно із рисунку кривої сукупної пропозиції, її обсяг в першу чергу залежить від рівня заробітної плати. Взаємозв’язок між пропозицією праці та рівнем заробітної плати виражається законом пропозиції праці – при інших рівних умовах

Ринок праці – Волкова О. В. – 6.4. Регулювання обсягу сукупної пропозиції праці

Як видно із рисунку кривої сукупної пропозиції, її обсяг в першу чергу залежить від рівня заробітної плати. Взаємозв’язок між пропозицією праці та рівнем заробітної плати виражається законом пропозиції праці – при інших рівних умовах

Ринок праці – Волкова О. В. – Тести поточного контролю знань по темі 6

1. Сукупна пропозиція праці – це: А) загальна кількість праці, що пропонується на ринку праці при визначеній ціні протягом певного проміжку часу; Б) обсяг економічної активності населення; В) кількість працездатного населення країни; Г) кількість

Ринок праці – Волкова О. В. – Тема 7. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТА СУКУПНИЙ ПОПИТ НА РОБОЧУ СИЛУ

7.1. Сутність індивідуального попиту на працю. Крива індивідуального политу на працю та визначення обсягу індивідуального попиту на ринку праці. 7.2. Короткостроковий та довгостроковий індивідуальний попит на працю. 7.3. Сукупний попит на ринку праці. Еластичність

Ринок праці – Волкова О. В. – 7.1. Сутність індивідуального попиту на працю. Крива індивідуального попиту на працю та визначення обсягу індивідуального попиту на ринку праці

7.1. Сутність індивідуального попиту на працю. Крива індивідуального политу на працю та визначення обсягу індивідуального попиту на ринку праці. 7.2. Короткостроковий та довгостроковий індивідуальний попит на працю. 7.3. Сукупний попит на ринку праці. Еластичність

Ринок праці – Волкова О. В. – 7.2. Короткостроковий та довгостроковий індивідуальний попит на працю

7.1. Сутність індивідуального попиту на працю. Крива індивідуального политу на працю та визначення обсягу індивідуального попиту на ринку праці. 7.2. Короткостроковий та довгостроковий індивідуальний попит на працю. 7.3. Сукупний попит на ринку праці. Еластичність

Ринок праці – Волкова О. В. – 7.3. Сукупний попит на ринку праці. Еластичність попиту

Сукупний попит відображає загальну потребу економіки в певній кількості працівників на кожен даний момент часу і визначається кількістю та якістю робочих місць, які існують в економіці і функціонують або потребують заповнення. Сукупний попит формується

Ринок праці – Волкова О. В. – 7.4. Фактори впливу на попит на ринку праці. Ефекти масштабу та заміщення

Сукупний попит відображає загальну потребу економіки в певній кількості працівників на кожен даний момент часу і визначається кількістю та якістю робочих місць, які існують в економіці і функціонують або потребують заповнення. Сукупний попит формується

Ринок праці – Волкова О. В. – Тести поточного контролю знань по темі 7

1. Кількість праці, що може бути куплена при певній ціні праці та у визначений час – це: А) потреба в праці; Б) пропозиція праці; В) працеспроможність суспільства; Г) попит на працю. 2. Кількістю праці,