Регіональна економіка – Манів З. О. – 1.6. Структура курсу. “Регіональна економіка”

Навчальний курс “Регіональна економіка” відповідає найновішій освітньо-професійній програмі, затвердженій у червні 2006 р. Міністерством освіти і науки України для підготовки спеціалістів з напрямку “Економіка і підприємництво”. Він включає 4 розділи із 22-маосновними темами, які передбачені цією програмою.

Перший розділ навчального курсу – “Теоретичні засади регіональної економіки” – охоплює теми, які розкривають сутність предмету, методу і завдання дисципліни регіональної економіки; закономірностей, принципів і факторів, що впливають на розміщення продуктивних сил та формування економіки регіонів; економічного районування та територіальної організації господарства; регіону в системі територіального поділу праці; мети і завдання регіональної економічної політики; механізму реалізації регіональної економічної політики. Цей розділ теоретично обгрунтовує важливість сучасної регіональної економічної політики в ринкових умовах господарювання. Він виконує теоретично-пізнавальну функцію, формуючи світоглядні засади ролі регіональної економічної політики, сучасного розміщення продуктивних сил та механізму їх реалізації в умовах перехідного періоду до ринку.

Другий розділ – “Економіка України” – як цілісна соціально-економічна система розкриває сучасний господарський стан економіки України, його позитивні і негативні сторони, використання наявного економічного природно-ресурсного і трудового потенціалу, показує можливі напрями посилення ролі і удосконалення системи розвитку регіональної економіки. Розділ складається з тем, які дають можливість оцінити ресурсну складову як основну передумову і механізм розвитку національної економіки. У цьому розділі розкриваються теми: господарський комплекс України, його структура і трансформація у ринкових умовах; природно-ресурсний потенціал економіки України; міжгалузеві комплекси та регіональні особливості їх розвитку, тобто на основі наявного економічного потенціалу визначено шляхи комплексного розвитку регіонів, використано особливості розміщення продуктивних сил в регіонах.

Третьому розділу присвячена “Просторова організація продуктивних сил України”. В ньому розкривається тема “Економіка України як регіональна система та її розвиток у ринкових умовах”,, порушуються такі актуальні на сьогодні питання, як сутність регіональної економіки та її територіальні особливості; подається комплексна характеристика економіки та особливостей розвитку розміщення продуктивних сил Донецького, Придніпровського, Східного, Центрального, Подільського, Поліського, Карпатського та Причорноморського економічних регіонів. Такий поділ на економічні райони пропонує більшість сучасних вчених-економістів України, зокрема М. Долішній, Б. Данилишин, С. Дорогунцов, Я. Жупанський, М. Пістут та ін. Вчені мотивують такий поділ на економічні райони, виходячи із особливостей територіального розвитку і сучасного економічного стану цих територіальних утворень.

Четвертий розділ – “Економіка природокористування та охорони навколишнього природного середовища”. У цьому розділі розкриваються такі теми: наукові засади раціонального природокористування; екологічний моніторинг та система екологічної інформації; економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища; економічна та соціальна ефективність упровадження природоохоронної діяльності. Цей розділ включений в дисципліну “Регіональна економіка” вперше, виходячи з того, що екологічні процеси і сучасна економіка тісно взаємопов’язані. Комплексне використання природно-ресурсного потенціалу в розвитку економіки має враховувати всі аспекти впливу на навколишнє середовище, не спричиняючи йому шкідливих наслідків, особливо на здоров’я людини.

Усі теми взаємопов’язані між собою і дають цілісне уявлення про особливості сучасного розвитку продуктивних сил України, основні тенденції розвитку національної економіки та її регіонів. У структурі курсу значна увага приділена методологічним засадам розміщення продуктивних сил, проблемам економічного районування, сучасним методам аналізу та оцінки розміщення продуктивних сил. У посібнику висвітлені сучасні проблеми стану і можливостей використання наявного економічного та природно-ресурсного потенціалу, питання щодо демографічної ситуації, наявності і використання трудових ресурсів, тенденції міграції, життєвого рівня населення країни та її регіонів. Значна увага приділена особливостям формування народногосподарського комплексу України, його трансформації в умовах ринкової економіки. Розкрито сутність і необхідність реформування розвитку галузей народного господарства в єдиному територіальному комплексі, який повинен охоплювати всі галузі і сфери економічної діяльності. Формування міжгалузевих комплексів розглядається як необхідна умова стратегії і перспективи, розвитку економіки регіонів, комплексного і ефективного використання природно-ресурсного потенціалу, розміщеного на певній території, та можливої інтеграції з суміжними регіонами.

Значна увага звернена на ті теми, що характеризують стан регіонального розвитку економіки та присвячені регіональній економічній політиці і управлінню регіональним розвитком. Показані сучасні тенденції зростання ролі регіонів (території) у розвитку і розміщенні продуктивних сил, можливості гармонійного поєднання державного управління і місцевого самоврядування, переходу на самофінансування, самозабезпечення, використовуючи сучасні форми стимулювання регіональної економіки, особливості розробки індикативних планів на основі державних програм розвитку народного господарства на тривалу перспективу.

Сьогодні, коли посилюються інтеграційні процеси в світовій економіці, надзвичайно актуальними є теми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України як з країнами Заходу, так і Сходу (СНД), які, в свою чергу, також матимуть значний вплив на розвиток регіональної економіки і розміщення продуктивних сил.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Манів З. О. – 1.6. Структура курсу. “Регіональна економіка”