Регіональна економіка – Манів З. О. – Передмова

Вступивши в нове, XXI століття, Україна прагне інтегруватися у світове співтовариство у сфері освіти і науки, розуміючи, що майбутнє розвитку суспільства неможливе у відриві від досягнень світового масштабу 17 січня 2002 р. Верховна Рада України прийняла новий закон “Про вищу освіту”. На його основі Міністерством освіти і науки України 06.06.2002р. введений в дію галузевий стандарт освітньо-професійної програми (ОПП) з напряму 0501 – “Економіка і підприємництво”. У зв’язку зі вступом України в єдину Європейську систему навчання (Болонський процес) своїм наказом від 07.06.2006 р. за № 444 Міністерство освіти і науки України затвердило нову змінену і доповнену Освітню професійну програму, яка є державним нормативним документом. У ньому окреслюється нормативний зміст навчання, установлені вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки спеціалістів з напряму – “Економіка і підприємництво”. Цією ОПП внесені зміни щодо змісту і обсягу до низки навчальних дисциплін. Зокрема, дисципліна “Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка” трансформована в предмет “Регіональна економіка”. До цієї дисципліни ввійшли такі предмети: розміщення продуктивних сил, регіональна економіка і екологія. Загальний обсяг збільшений до п’яти кредитів (180 год). Це вимагає внесення зміну робочий навчальний план і розробки нової навчальної програми, включаючи вище названі предмети.

Підручники та навчальні посібники, які сьогодні використовуються, не повною мірою відповідають вимогам затвердженої нової освітньо-професійної програми і не дають ефективного аналізу причин нинішнього становища розвитку економіки, що необхідно для молодих спеціалістів як рекомендації щодо раціонального використання наявного економічного, природно-ресурсного і трудового потенціалу в зміцненні і зростанні економіки регіонів і країни в цілому.

Друге доповнене видання навчального посібника ”Регіональна економіка” повністю охоплює передбачений освітньо-професійною програмою загальний обсяг годин як аудиторного, так і самостійного навчання, враховуючи вимоги і рекомендації в системі навчання Болонського процесу.

Згідно з затвердженою освітньо – професійною програмою в навчальному посібнику охоплені всі 18 тем з нової дисципліни “Регіональна економіка”.

Ілюстраційні і цифрові дані навчального посібника наведені, в основному, із щорічних статистичних збірників України, а також даних, що офіційно публікуються в періодичних виданнях (збірниках, журналах, газетах). У навчальному посібнику також використані матеріали із попередніх видань, що мають зв’язок з предметом “Регіональна економіка”, подано відповідну порівняльну оцінку, що сприятиме більш глибокому розумінню сучасних складних проблем, пов’язаних з регіональною економікою і розміщенням господарських виробництв та їх економічними результатами.

У навчальному посібнику особливу увагу звернуто на наявний економічний потенціал і комплексне використання природно-ресурсного і трудового потенціалів, створення міжгалузевих територіальних виробничих комплексів як головний аспект регіональної економічної політики.

Враховуючи нинішні інноваційні процеси в народному господарстві, науково-технічне надбання попередніх років та виходячи з власного практичного досвіду роботи автори прагнули викласти не лише теоретичні засади, а й розкрити причини інфляційних процесів, на конкретних прикладах показати шляхи подолання спаду виробництва, допомогти майбутнім фахівцям ефективніше працювати над зміцненням і розвитком економіки країни, могутності держави, підвищенням добробуту та культурно-духовного життя населення. Особливо важливим завданням державної регіональної економічної політики залишається питання вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів. Сучасні механізми регулювання регіонального розвитку недостатньо зорієнтовані на подолання надмірної соціально-економічної диференціації територій, ефективне використання внутрішнього потенціалу регіонального саморозвитку.

У найближчій перспективі необхідно посилити мережу агентств регіонального розвитку (певний досвіду цьому уже напрацьований), об’єднати зусилля і скоординувати діяльність як центральних, так і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в забезпеченні соціально-економічного піднесення. Тому цілком зрозумілою є об’єктивна необхідність посилення державного контролю і регулювання соціально-економічного розвитку країни та її регіонів, основним важелем якого виступає прогнозування і планування територіального розміщення продуктивних сил України з метою збереження природного середовища та постійного зростання добробуту народу.

Навчальний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, де викладають дисципліну з циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки (РПС, регіональна економіка, екологія), керівників підприємств та організацій, спеціалістів, що зацікавлені у розвитку продуктивних сил України та регіональної економіки.

Вивчення основ науки про регіональну економіку, продуктивні сили країни та фактори, що пов’язані з екологічними процесами і навколишнім середовищем, має не тільки теоретичне, але й практичне значення. Ефективне використання наявного економічного потенціалу в регіонах, комплексне розміщення продуктивних сич, їх оптимальна територія, організація, включаючи аспекти конверсії і диверсифікації виробництва, мають особливо важливе значення в зростанні економіки та раціональному використанні капітальних вкладень є умовах ринкової економіки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Регіональна економіка – Манів З. О. – Передмова