Правознавство – Молдован В. В. – Міні-Модуль 1.3. Поняття, сутність та походження права

Мета: Розкрити поняття права, його ознаки, принципи права та функції права, проаналізувати місце норм права в системі соціальних норм та основні джерела (форми) права.

Основна проблема: З’ясування відмінностей права як регулятора суспільних відносин від інших соціальних норм.

Провідна ідея: Сутність права полягає в тому, що воно є соціальним регулятором, положення якого грунтуються на надбаннях розвитку людської цивілізації і культури та який є критерієм визначення правомірності або неправомірності поведінки людей та їх об’єднань.

Обрані методи: Лекція з елементами дискусії.

Основні поняття теми:

Право – це система загальнообов’язкових правил поведінки, які формулюються або санкціонуються державою, мають формально визначений характер і забезпечуються можливістю застосування державного примусу.

Принципи права – це основні ідеї, вихідні положення, що мають універсальність, загальну значущість, вищу імперативність (веління) і відображають суттєві положення права.

Охоронна функція права – спрямована на захист позитивних суспільних відносин, які мають загальне значення, найбільш важливих економічних, політичних, національних, особистих відносин, а також усунення соціально шкідливих і небезпечних діянь людей та їх об’єднань, відновлення порушених прав суб’єктів.

Регулятивна функція права Виражається у встановленні позитивних правил поведінки, наданні суб’єктивних прав і покладенні юридичних обов’язків на суб’єктів права.

Джерела (форма) права – офіційно-документальні форми вираження і закріплення норм права, які виходять від держави і надають їм юридичне, загальнообов’язкове значення.

Нормативно-правовий акт – офіційний письмовий документ, прийнятий компетентними суб’єктами, у якому в односторонньому вольовому порядку встановлюються, змінюються чи скасовуються загальнообов’язкові правила поведінки.

Закони – нормативні акти вищого представницького органу держави, що регулюють найбільш важливі суспільні відносини і мають найвищу юридичну силу щодо інших нормативно-правових актів.

Підзаконні акти – акти компетентних органів, що видаються на підставі закону, відповідно до його положень і на його виконання (Укази Президента України; постанови Верховної Ради України; декрети та постанови Кабміну України, Ради міністрів АРК та ін.).

Правовий звичай – правило поведінки, що складалося стихійно протягом тривалого часу і стало звичкою людей, ухвалено й охороняється державою.

Правовий прецедент – рішення конкретної юридичної справи, яке виносить судовий чи адміністративний орган держави (посадова особа) і яке стає обов’язковим для вирішення подібних справ у майбутньому.

Науково-правова доктрина – документи, що містять концептуально оформлені правові ідеї, принципи, які розроблені вченими з метою удосконалення законодавства та усвідомлені суспільством як обов’язкові.

Норма права – це обов’язкове, формально визначене правило поведінки загального характеру, встановлюється або санкціонується державою з метою регулювання суспільних відносин і забезпечується відповідними державними органами в межах їх компетенції.

Соціальні норми – це правила поведінки людей та їх об’єднань, що покликані врегульовувати життя суспільства з метою забезпечення в ньому порядку і стабільності.

Корпоративні норми – встановлюються та забезпечуються об’єднаннями громадян і є обов’язковими лише для членів цих об’єднань. Вони залежать від завдань певних об’єднань і спрямовані на досягнення цілей, заради яких ці об’єднання створювалися. Вони мають відповідати Конституції України, законам та іншим нормативно-правовим актам. Закріплюються у статутах, положеннях, постановах.

Структура норми права Являє собою її внутрішню будову, яка складається з таких компонентів: диспозиція – така частина норми права, в якій викладений зміст правила поведінки; Гіпотеза – частина норми, в якій визначаються умови, за яких настає чинність правил, які встановлені в диспозиції (де, коли, за якої умови, в якому разі); санкція – частина правової норми, що містить вказівки стосовно юридичних наслідків порушення правила, зафіксованого у диспозиції, або умов, визначених у гіпотезі.

ПЛАН

1. Поняття та сутність права.

2. Принципи права: поняття, види, зміст.

3. Поняття і види функцій права.

4. Місце норм права в системі соціальних норм.

5. Джерела права.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Правознавство – Молдован В. В. – Міні-Модуль 1.3. Поняття, сутність та походження права