Правознавство – Молдован В. В

Правознавство – Молдован В. В. – Вступ

Стратегія розвитку сучасного суспільства в умовах правової реформи в Україні об’єктивно потребує підвищення вимог до освітньої системи та професійної підготовки фахівців високої кваліфікації. У навчальному посібнику здійснена спроба нового підходу до структури і змісту

Правознавство – Молдован В. В. – Модуль 1. ОСНОВИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Міні-модуль 1.1. Поняття, сутність та походження держави Мета: Розкрити поняття держави, її ознаки, елементи механізму держави, ознайомити з теоріями походження держави, дати характеристику функцій держави, проаналізувати поняття правової держави. Основна проблема: Засвоєння основних закономірностей

Правознавство – Молдован В. В. – Міні-модуль 1.1. Поняття, сутність та походження держави

Міні-модуль 1.1. Поняття, сутність та походження держави Мета: Розкрити поняття держави, її ознаки, елементи механізму держави, ознайомити з теоріями походження держави, дати характеристику функцій держави, проаналізувати поняття правової держави. Основна проблема: Засвоєння основних закономірностей

Правознавство – Молдован В. В. – 1. Поняття держави та її ознаки

Сутність держави полягає у тому, що вона є організатором і гарантом певних суспільних відносин, конкретний зміст яких залежить від певного етапу розвитку суспільства. Головним призначенням класово визначених держав (рабовласницьких, феодальних) було забезпечення інтересів і

Правознавство – Молдован В. В. – 2. Теорія походження держави

Сутність держави полягає у тому, що вона є організатором і гарантом певних суспільних відносин, конкретний зміст яких залежить від певного етапу розвитку суспільства. Головним призначенням класово визначених держав (рабовласницьких, феодальних) було забезпечення інтересів і

Правознавство – Молдован В. В. – 3. Характеристика функцій держави

Функції держави – Це основні напрями діяльності держави, що розкривають її соціальну сутність і призначення в суспільстві. Функції не є власне юридичними чи політичними поняттями. Термін був запозичений з математики. Найбільш розгорнуто функціональний підхід

Правознавство – Молдован В. В. – Види функцій держави

Функції держави – Це основні напрями діяльності держави, що розкривають її соціальну сутність і призначення в суспільстві. Функції не є власне юридичними чи політичними поняттями. Термін був запозичений з математики. Найбільш розгорнуто функціональний підхід

Правознавство – Молдован В. В. – 4. Поняття та елементи механізму держави. Органи держави

Держава повністю не зливається із суспільством, не розчиняється в ньому, вона є організацією, яка певним чином відокремлена від суспільства, інституалізована у вигляді механізму держави, має власні закономірності становлення, функціонування й розвитку, особливі потреби та

Правознавство – Молдован В. В. – 5. Поняття та ознаки правової держави

Держава повністю не зливається із суспільством, не розчиняється в ньому, вона є організацією, яка певним чином відокремлена від суспільства, інституалізована у вигляді механізму держави, має власні закономірності становлення, функціонування й розвитку, особливі потреби та

Правознавство – Молдован В. В. – Міні-Модуль 1.2. Форма Держави

Мета: Ознайомити студентів з поняттям форми держави та її складовими елементами. Основна проблема: Засвоєння сутності понять “форма державного правління”, “форма державного устрою”, “форма державного режиму”, виявлення основних рис парламентсько-президентської республіки. Провідна ідея: Кожна держава

Правознавство – Молдован В. В. – 1. Форма держави та її складові елементи

Мета: Ознайомити студентів з поняттям форми держави та її складовими елементами. Основна проблема: Засвоєння сутності понять “форма державного правління”, “форма державного устрою”, “форма державного режиму”, виявлення основних рис парламентсько-президентської республіки. Провідна ідея: Кожна держава

Правознавство – Молдован В. В. – 2. Форма державного правління

Мета: Ознайомити студентів з поняттям форми держави та її складовими елементами. Основна проблема: Засвоєння сутності понять “форма державного правління”, “форма державного устрою”, “форма державного режиму”, виявлення основних рис парламентсько-президентської республіки. Провідна ідея: Кожна держава

Правознавство – Молдован В. В. – 3. Форма державного устрою

Форма державного устрою – національно-територіальна та адміністративно-територіальна організація державної влади. Територія держави поділяється на окремі національно-політичні чи адміністративні одиниці, які характеризуються співвідношенням частин держави та її органів із державою в цілому та між собою.

Правознавство – Молдован В. В. – 4. Державно-правовий (державний) режим

Форма державного устрою – національно-територіальна та адміністративно-територіальна організація державної влади. Територія держави поділяється на окремі національно-політичні чи адміністративні одиниці, які характеризуються співвідношенням частин держави та її органів із державою в цілому та між собою.

Правознавство – Молдован В. В. – 5. Особливості елементів форми української держави

Форма державного устрою – національно-територіальна та адміністративно-територіальна організація державної влади. Територія держави поділяється на окремі національно-політичні чи адміністративні одиниці, які характеризуються співвідношенням частин держави та її органів із державою в цілому та між собою.

Правознавство – Молдован В. В. – Міні-Модуль 1.3. Поняття, сутність та походження права

Мета: Розкрити поняття права, його ознаки, принципи права та функції права, проаналізувати місце норм права в системі соціальних норм та основні джерела (форми) права. Основна проблема: З’ясування відмінностей права як регулятора суспільних відносин від

Правознавство – Молдован В. В. – 1. Поняття та сутність права

Право, як і держава, належить до явищ не тільки найбільш важливих, а й найбільш складних. Намагаючись зрозуміти, що таке право і яка його роль у житті, ще римські юристи звертали увагу на те, що

Правознавство – Молдован В. В. – 2. Принципи права: поняття, види, зміст

Принципи права – це основні ідеї, вихідні положення, які закріплені в законі, мають загальну значущість, вищу імперативність (веління) і відображають суттєві положення права. Принципи права впливають на весь процес підготовки нормативно-правових актів, їх видання,

Правознавство – Молдован В. В. – 3. Поняття і види функцій права

Принципи права – це основні ідеї, вихідні положення, які закріплені в законі, мають загальну значущість, вищу імперативність (веління) і відображають суттєві положення права. Принципи права впливають на весь процес підготовки нормативно-правових актів, їх видання,

Правознавство – Молдован В. В. – 4. Місце норм права в системі соціальних норм

Для регулювання поведінки людей та їх об’єднань у суспільстві формуються певні правила поведінки, які орієнтують на досягнення певної мети, – соціальні норми. Соціальні норми – це правила поведінки людей та їх об’єднань, що покликані

Правознавство – Молдован В. В. – 5. Джерела права

Джерело (форма) права – офіційно-документальні форми вираження і закріплення норм права, які виходять від держави і надають їм юридичного, загальнообов’язкового значення. Тільки відповідно до Конституції, рішень державних органів, органів місцевого самоуправління, а також шляхом

Правознавство – Молдован В. В. – Міні-модуль 1.4. Система права і система законодавства

Мета: Ознайомити студентів з особливостями системи права та системи законодавства України. Основна проблема: Охарактеризувати основні елементи системи права і системи законодавства України, розкрити основні способи систематизації українського законодавства. Провідна ідея: Право не існує без

Правознавство – Молдован В. В. – 1. Поняття системи права

Мета: Ознайомити студентів з особливостями системи права та системи законодавства України. Основна проблема: Охарактеризувати основні елементи системи права і системи законодавства України, розкрити основні способи систематизації українського законодавства. Провідна ідея: Право не існує без

Правознавство – Молдован В. В. – 2. Система законодавства

Система законодавства – це система всіх упорядкованих певним чином нормативно-правових актів даної держави. Система законодавства об’єднує усі джерела права (закони, кодекси, укази, статути, положення, постанови, інструкції та ін.) Законодавство може істотно впливати на розвиток

Правознавство – Молдован В. В. – 3. Систематизація нормативно-правових актів

Система законодавства – це система всіх упорядкованих певним чином нормативно-правових актів даної держави. Система законодавства об’єднує усі джерела права (закони, кодекси, укази, статути, положення, постанови, інструкції та ін.) Законодавство може істотно впливати на розвиток

Правознавство – Молдован В. В. – Міні-модуль 1.5. Правові відносини

Мета: Розкрити поняття правовідносин, суб’єктів правовідносин, надати уявлення про об’єкти правовідносин та юридичні факти. Основна проблема: Усвідомлене засвоєння понять “правоздатність”, “дієздатність”, “деліктоздатність”, реалізація змісту правовідносин через зафіксовані у нормах права суб’єктивні права та юридичні

Правознавство – Молдован В. В. – 1. Поняття, ознаки і види правовідносин

Мета: Розкрити поняття правовідносин, суб’єктів правовідносин, надати уявлення про об’єкти правовідносин та юридичні факти. Основна проблема: Усвідомлене засвоєння понять “правоздатність”, “дієздатність”, “деліктоздатність”, реалізація змісту правовідносин через зафіксовані у нормах права суб’єктивні права та юридичні

Правознавство – Молдован В. В. – 2. Суб’єкти правовідносин

Юридичний зміст правовідносин утворюють зафіксовані у нормах права суб’єктивні права та юридичні обов’язки їх учасників (сторін). Суб’єктивне право розуміється як міра можливої поведінки, що належить уповноваженій особі для задоволення її інтересів і потреб і

Правознавство – Молдован В. В. – 3. Об’єкти правовідносин

Об’єкти правовідносин – це матеріальні або нематеріальні блага, заради одержання, передачі або використання яких виникають права і обов’язки учасників правовідносин. Коло можливих правовідносин визначається чинними нормативно-правовими актами. Усі можливі об’єкти правовідносин умовно поділяють на

Правознавство – Молдован В. В. – 4. Поняття юридичних фактів

Об’єкти правовідносин – це матеріальні або нематеріальні блага, заради одержання, передачі або використання яких виникають права і обов’язки учасників правовідносин. Коло можливих правовідносин визначається чинними нормативно-правовими актами. Усі можливі об’єкти правовідносин умовно поділяють на

Правознавство – Молдован В. В. – Міні-модуль 1.6. Правомірна поведінка, правопорушення і юридична відповідальність

Мета: Ознайомити студентів з основними видами правомірної поведінки та юридичної відповідальності. Основна проблема: Свідоме засвоєння знань про основні ознаки правопорушення та юридичної відповідальності, які стимулюють і керують правовою поведінкою особи. Провідна ідея: Діяльність та

Правознавство – Молдован В. В. – 1. Поняття та види правової поведінки

Мета: Ознайомити студентів з основними видами правомірної поведінки та юридичної відповідальності. Основна проблема: Свідоме засвоєння знань про основні ознаки правопорушення та юридичної відповідальності, які стимулюють і керують правовою поведінкою особи. Провідна ідея: Діяльність та

Правознавство – Молдован В. В. – 2. Поняття та ознаки правопорушення

Правопорушення – Це протиправне, винне, соціально шкідливе діяння (дія чи бездіяльність) деліктоздатної особи, що зумовлює юридично визначені негативні наслідки для правопорушника. Ознаки правопорушень: 1) за своїм соціальним значенням Протиправна поведінка (правопорушення) соціально шкідлива, тобто

Правознавство – Молдован В. В. – 3. Види правопорушень

Правопорушення – Це протиправне, винне, соціально шкідливе діяння (дія чи бездіяльність) деліктоздатної особи, що зумовлює юридично визначені негативні наслідки для правопорушника. Ознаки правопорушень: 1) за своїм соціальним значенням Протиправна поведінка (правопорушення) соціально шкідлива, тобто

Правознавство – Молдован В. В. – 4. Поняття та ознаки юридичної відповідальності

Юридична відповідальність – це закріплений у законодавстві і забезпечений державою юридичний обов’язок правопорушника зазнати примусового позбавлення певних цінностей, що йому належали, перенести несприятливі наслідки. В історії відомі випадки, коли відповідальність мали не лише окремі

Правознавство – Молдован В. В. – 5. Види юридичної відповідальності

Можна виділити два основних види відповідальності: штрафна (каральна) – метою є кара за правопорушення, і поновлююча – компенсація за шкоду, завдану за правопорушення (майнова, моральна). Залежно від виду правопорушення і способу покладення відповідальності розрізняються:

Правознавство – Молдован В. В. – Модуль 2. ГАЛУЗІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Міні-модуль 2.1. Основи конституційного законодавства України Мета: Проаналізувати конституційні норми, які закріплюють і регулюють суспільні відносини, що забезпечують організаційну і функціональну єдність суспільства як цілісної соціальної системи, основи конституційного ладу України, статус людини і

Правознавство – Молдован В. В. – Міні-модуль 2.1. Основи конституційного законодавства України

Міні-модуль 2.1. Основи конституційного законодавства України Мета: Проаналізувати конституційні норми, які закріплюють і регулюють суспільні відносини, що забезпечують організаційну і функціональну єдність суспільства як цілісної соціальної системи, основи конституційного ладу України, статус людини і

Правознавство – Молдован В. В. – 1. Конституція У країни – Основний Закон держави

Міні-модуль 2.1. Основи конституційного законодавства України Мета: Проаналізувати конституційні норми, які закріплюють і регулюють суспільні відносини, що забезпечують організаційну і функціональну єдність суспільства як цілісної соціальної системи, основи конституційного ладу України, статус людини і

Правознавство – Молдован В. В. – Властивості Конституції

1. Верховенство конституції (найвища юридична сила) – усі нормативно-правові акти повинні відповідати Конституції України. Акт, який не відповідає Конституції, є неконституційним (він або скасовується, або приводиться у відповідність до неї). 2. Програмний характер –

Правознавство – Молдован В. В. – 2. Громадянство України

Закон України “Про громадянство України” від 18 січня 2001 р. визначає правовий зміст громадянства України, підстави і порядок його набуття та припинення, повноваження органів державної влади, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України,

Правознавство – Молдован В. В. – 3. Права, свободи та обов’язки громадян У країни, гарантії їх дотримання

Термін “людина” означає біосоціальну істоту, тобто одну з форм земного життя, яка наділена здатністю мислити, створювати й використовувати знаряддя праці, володіє членороздільною мовою й може нормально розвиватися лише в широкому й тісному спілкуванні з

Правознавство – Молдован В. В. – 4. Виборча система в Україні. Види референдумів

Виборча система – це сукупність норм, що закріплюють виборчі права громадян України, основні принципи виборчого права, організацію виборів до представницьких органів держави, взаємовідносини виборців з депутатами. Утворені в результаті виборів органи чи обрані посадові

Правознавство – Молдован В. В. – 5. Система органів державної влади в Україні

Завдання і функції Української держави реалізуються через діяльність відповідних державних органів, правовий статус яких закріплюється в Конституції України, інших нормативно-правових актах. За ст. 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її

Правознавство – Молдован В. В. – Міні-модуль 2.2. Основи цивільного законодавства України

Мета: Проаналізувати основні структурні елементи цивільного законодавства як форми вираження цивільного права, розкрити основні поняття цивільного права. Основна проблема: Засвоєння сутності понять таких інститутів цивільного права, як право власності, особисті немайнові права, правочин, авторське

Правознавство – Молдован В. В. – 1. Загальна характеристика цивільного законодавства України

Цивільне законодавство – це система нормативно-правових актів, що регулюють майнові та пов’язані з ними особисті немайнові відносини. Цивільне законодавство не застосовується до майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони іншій

Правознавство – Молдован В. В. – 2. Поняття цивільної правоздатності та дієздатності

Цивільне законодавство – це система нормативно-правових актів, що регулюють майнові та пов’язані з ними особисті немайнові відносини. Цивільне законодавство не застосовується до майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони іншій

Правознавство – Молдован В. В. – 3. Поняття юридичної особи

Юридична особа – це організація, яка створена і зареєстрована у встановленому законом порядку, наділена цивільною правоздатністю і дієздатністю, яка може бути позивачем і відповідачем у суді (ст. 80 ЦК). Ознаки юридичної особи: 1) організаційна

Правознавство – Молдован В. В. – 4. Особисті немайнові права громадян. Захист честі, гідності, та ділової репутації

Юридична особа – це організація, яка створена і зареєстрована у встановленому законом порядку, наділена цивільною правоздатністю і дієздатністю, яка може бути позивачем і відповідачем у суді (ст. 80 ЦК). Ознаки юридичної особи: 1) організаційна

Правознавство – Молдован В. В. – 5. Право власності

Право власності регулюється Конституцією, Цивільним кодексом України, Законом України “Про власність” та іншими законами і підзаконними актами. Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї