Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – 7.7. Захист прав громадян та юридичних осіб на землю

Відповідно до ст. 13 Конституції України, держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності та господарювання. Усі суб’єкти права власності рівні перед заковом. Таким чином, громадянам і юридичним особам забезпечені рівні умови захисту прав на землю.

Захист порушених або оспорюваних земельних прав здійснюється у судовому порядку. Захист земельних прав у адміністративному порядку здійснюється у випадках, передбачених законом.

Захист прав громадян та юридичних осіб на земельні ділянки здійснюється способами, встановленими цивільним законодавством України, іншими нормативно-правовими актами шляхом:

А) визнання прав;

Б) відновлення стану земельної ділянки, який існував до порушення права, і запобігання вчиненню дій, що порушують права або створюють небезпеку порушення прав;

В) визнання угоди недійсною;

Г) визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування;

Г) відшкодування завданих збитків;

Д) застосування інших, передбачених законом, способів.

Визнання прав на землю здійснюється судом або господарським судом шляхом постановлення судового рішення, яке встановлює земельні права. Таке рішення є юридичною підставою, за наявності якої органи з земельних ресурсів у межах їх компетенції зобов’язані видати схему (план) земельної ділянки, а також документи, які оформляють земельні права.

Особливо актуальним є захист земельних прав у випадку ухвалення незаконних актів державними та іншими органами. У разі видання органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування акта, яким порушуються права особи щодо володіння, користування чи розпорядження належною їй земельною ділянкою, такий акт визнається недійсним у судовому порядку. Порушене право підлягає відновленню або захисту іншими передбаченими законодавством способами. Збитки, завдані власникам земельної ділянки внаслідок видання зазначених актів, підлягають відшкодуванню в повному обсязі органом, який видав акт.

Важливий елемент захисту земельних прав – встановлення вичерпного переліку випадків припинення або обмеження земельних прав державою. Власник не може бути позбавлений права власності на земельну ділянку, окрім випадків, передбачених Земельним кодексом та законами України.

Викуп земельної ділянки у власника допускається тільки у випадках, передбачених законодавством України. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, відповідно до їх повноважень, мають право викупу земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб, для таких суспільних потреб:

А) під будівлі й споруди органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

Б) під будівлі, споруди та інші виробничі об’єкти державної та комунальної власності;

В) під об’єкти природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення;

Г) оборони та національної безпеки;

Г)під будівництво та обслуговування лінійних об’єктів і об’єктів транспортної й енергетичної інфраструктури (доріг, газопроводів, водопроводів, ліній електропередач, аеропортів, нафто – та газових терміналів, електростанцій тощо;

Д) під розміщення дипломатичних та прирівняних до них представництв іноземних держав і міжнародних організацій;

Е) під міські парки, майданчики відпочинку та інші об’єкти загального користування, необхідні для обслуговування населення.

Власник земельної ділянки не пізніше, аніж за один рік до майбутнього викупу, має бути письмово попереджений органом, який приймає рішення про її викуп. Викуп земельної ділянки здійснюється за згодою її власника.

Важливим способом захисту прав на землю є відшкодування завданих збитків. Власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, завдані внаслідок:

А) вилучення (викупу) сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників для потреб, не пов’язаних із сільськогосподарським та лісогосподарським виробництвами;

Б) тимчасового зайняття сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників для інших видів користування;

В) встановлення обмежень щодо використання земельних ділянок;

Г) погіршення якості грунтового покриву та інших корисних властивостей сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників;

Г) приведення сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників у непридатний для використання став;

Д) неотримання доходів під час тимчасового невикористання земельної ділянки.

Збитки, завдані власникам землі та землекористувачам, відшкодовуються у повному обсязі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Основи держави і права України – Ортинський В. Л. – 7.7. Захист прав громадян та юридичних осіб на землю