Менеджмент персоналу – Мурашко M. I. – 5.3. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Страхування від нещасного випадку є самостійним видом загальнообов’язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та здоров’я громадян у процесі їх трудової діяльності.

Законодавство про страхування від нещасного випадку складається з Основ законодавства України про загально­обов’язкове державне соціальне страхування, Закону Украї­ни “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхуван­ня від нещасного випадку на виробництві та професійного за­хворювання, які спричинили втрату працездатності”, Кодек­су законів про працю України, Закону України “Про охорону праці” та інших нормативно-правових актів.

Якщо міжнародним договором України, згода на обо­в’язковість якого надана Верховною Радою України, встанов­лені інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством про страхування від нещасного випадку, то застосовуються нор­ми міжнародного договору.

Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціа­льне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату праце­здатності” відповідно до Конституції України та Основ законо­давства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування визначає правову основу, економічний механізм та організаційну структуру загальнообов’язкового державно­го соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі застрахованих на вироб­ництві (далі – страхування від нещасного випадку).

Положення Закону поширюються на осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від їх форм власності та господарювання (далі – підприємства), у фізичних осіб, на осіб, що забезпечують себе роботою самостійно, та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності.

Особи, право яких на отримання відшкодування шкоди раніше було встановлено згідно із законодавством СРСР або законодавством України про відшкодування шкоди, заподія­ної працівникам внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання, пов’язаних з виконанням ними трудових обов’язків, мають право на забезпечення по страху­ванню від нещасного випадку відповідно до цього Закону.

Держава гарантує всім застрахованим громадянам забез­печення прав у страхуванні від нещасного випадку на вироб­ництві та професійного захворювання.

Суб’єктами страхування від нещасного випадку є застра­ховані громадяни, а в окремих випадках – члени їх сімей та інші особи, страхувальники та страховик.

Застрахованою є фізична особа, на користь якої здійс­нюється страхування (далі – працівник).

Страхувальниками є роботодавці, а в окремих випадках

Застраховані особи.

Страховик – Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Украї­ни (далі – Фонд соціального страхування від нещасних ви­падків).

Об’єктом страхування від нещасного випадку є життя застрахованого, його здоров’я та працездатність.

Обов’язковому страхуванню від нещасного випадку підля­гають:

– особи, які працюють на умовах трудового договору (кон­тракту);

– учні та студенти навчальних закладів, клінічні ордина­тори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять; під час занять, коли вони набува­ють професійних навичок; у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах;

– особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах та залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підпри­ємствах за спеціальними договорами.

Заподіяння шкоди зародку внаслідок травмування на ви­робництві або професійного захворювання жінки під час її ва­гітності, у зв’язку з чим дитина народилася інвалідом, при­рівнюється до нещасного випадку, який стався із застрахова­ним. Така дитина відповідно до медичного висновку вважа­ється застрахованою та до 16 років або до закінчення навчання, але не більше як до досягнення 23 років, їй надається допомо­га Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Для страхування від нещасного випадку на виробництві не потрібно згоди або заяви працівника. Страхування здійс­нюється в безособовій формі. Усі особи вважаються застрахо­ваними з моменту набрання чинності цим Законом незалежно від фактичного виконання страхувальниками своїх зобов’я­зань щодо сплати страхових внесків.

Усі застраховані є членами Фонду соціального страхуван­ня від нещасних випадків.

У робочому органі виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків провадиться реєстрація:

– страхувальників – юридичних осіб – у 10-денний строк після одержання свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

– страхувальників – фізичних осіб, які використовують найману працю, – у 10-денний строк після укладення трудо­вого договору (контракту) з першим з найманих працівників.

Факт реєстрації страхувальника страховиком засвідчуєть­ся страховим свідоцтвом, форма якого встановлюється Фон­дом соціального страхування від нещасних випадків. Пере­реєстрація страхувальників провадиться у строки, встанов­лені страховиком.

Добровільно, за письмовою заявою, від нещасного випадку у Фонді соціального страхування від нещасних випадків мо­жуть застрахуватися:

– священнослужителі, церковнослужителі та особи, які працюють у релігійних організаціях на виборних посадах;

– особи, які забезпечують себе роботою самостійно;

– громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності.

Строк страхування розпочинається з дня, який настає за днем прийняття заяви, за умови сплати страхового внеску. Страхування припиняється, якщо страховий внесок до Фон­ду соціального страхування від нещасних випадків не перера­ховано протягом трьох місяців із дня подання заяви.

Соціальні послуги та виплати, які здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків

У разі настання страхового випадку Фонд соціального страхування від нещасних випадків зобов’язаний у встанов­леному законодавством порядку.

1. Своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я або в разі його смерті, виплачуючи йому або особам, які пере­бували на його утриманні:

– допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

– одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;

– щомісяця грошову суму в разі часткової чи повної втра­ти працездатності, що компенсує відповідну частину втраче­ного заробітку потерпілого;

– пенсію по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

– пенсію у зв’язку із втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійно­го захворювання;

– допомогу дитині.

2. Організувати поховання померлого, відшкодувати вар­тість пов’язаних з цим ритуальних послуг відповідно до міс­цевих умов.

3. Сприяти створенню умов для своєчасного надання квалі­фікованої першої невідкладної допомоги потерпілому в разі настання нещасного випадку, швидкої допомоги в разі потре­би його госпіталізації, ранньої діагностики професійного за­хворювання.

4. Організувати цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого у власних спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах або на договірній основі в інших лікувально-профілактичних закладах з метою якнайшвидшого віднов­лення здоров’я застрахованого.

5. Забезпечити потерпілому разом з відповідними служба­ми охорони здоров’я за призначенням лікарів повний обсяг постійно доступної, раціонально організованої медичної до­помоги, яка повинна включати:

– обслуговування вузькопрофільними лікарями та ліка­рями загальної практики;

– догляд медичних сестер удома, в лікарні або в іншому лікувально-профілактичному закладі;

– акушерський та інший догляд удома або в лікарні під час вагітності та пологів;

– утримання в лікарні, реабілітаційному закладі, сана­торії або в іншому лікувально-профілактичному закладі;

– забезпечення необхідними лікарськими засобами, про­тезами, ортопедичними, коригуючими виробами, окулярами, слуховими апаратами, спеціальними засобами пересування, зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів).

6. Вжити всіх необхідних заходів для підтримання, підви­щення та відновлення працездатності потерпілого.

7. Забезпечити згідно з медичним висновком домашній догляд за потерпілим, допомогу у веденні домашнього госпо­дарства (або компенсувати йому відповідні витрати), сприяти наданню потерпілому, який проживає в гуртожитку, ізольо­ваного житла.

8. Відповідно до висновку JIKK або МСЕК проводити на­вчання та перекваліфікацію потерпілого у власних навчаль­них закладах або на договірній основі в інших закладах пере­навчання інвалідів, якщо внаслідок ушкодження здоров’я або заподіяння моральної шкоди потерпілий не може викону­вати попередню роботу; працевлаштовувати осіб зі зниженою працездатністю.

9. Організовувати робочі місця для інвалідів самостійно або разом з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування чи з іншими заінтересованими суб’єктами підприємницької діяльності; компенсувати при цьому витра­ти виробництва, які не покриваються коштами від збуту ви­робленої продукції, за рахунок Фонду.

10. У разі невідкладної потреби подавати інвалідам разову грошову допомогу, допомогу у вирішенні соціально-побуто­вих питань за їх рахунок або за рішенням виконавчої дирек­ції Фонду та її регіональних управлінь – за рахунок Фонду.

11. Сплачувати за потерпілого внески на медичне та пен­сійне страхування.

12. Організовувати залучення інвалідів до участі у громад­ському житті.

Усі ці види соціальних послуг та виплат, надаються застра­хованому та особам, що перебувають на його утриманні, неза­лежно від того, зареєстровано підприємство, на якому стався страховий випадок, у Фонді соціального страхування від не­щасних випадків чи ні.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Менеджмент персоналу – Мурашко M. I. – 5.3. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності