Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – ВСТУП

У сучасних умовах Україна постала перед об’єктивною необхідністю активізації інвестиційного процесу. Структурне та якісне оновлення виробництва та створення ринкової інфраструктури відбуваються майже повністю шляхом і за рахунок інвестування. Чим масштабніші обсяги та вища ефективність

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У сучасних умовах Україна постала перед об’єктивною необхідністю активізації інвестиційного процесу. Структурне та якісне оновлення виробництва та створення ринкової інфраструктури відбуваються майже повністю шляхом і за рахунок інвестування. Чим масштабніші обсяги та вища ефективність

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – 1.1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ

У сучасних умовах Україна постала перед об’єктивною необхідністю активізації інвестиційного процесу. Структурне та якісне оновлення виробництва та створення ринкової інфраструктури відбуваються майже повністю шляхом і за рахунок інвестування. Чим масштабніші обсяги та вища ефективність

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – 1.2. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙ

З метою більш детального вивчення змісту інвестицій, їх класифікують за такими ознаками: За об’єктами вкладання коштів (майна) розрізняють інвестиції реальні та фінансові. Під реальними інвестиціями розуміють вкладення коштів (майна) у реальні активи – матеріальні

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – 1.3. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Здійснення витрат у поточний період передбачає набуття суб’єктом інвестування певних інвестиційних об’єктів, використання яких дозволяє отримати вигоди у майбутньому. Цей процес відображається поняттям “інвестиційна діяльність”, особливості якого значною мірою зумовлені характером діяльності суб’єктів господарювання.

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – 1.4. ОБ’ЄКТИ ТА СУБ’ЄКТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Інвестиційний процес має всі ознаки системи: у ньому завжди наявний суб’єкт (інвестор), об’єкт (об’єкт інвестування), зв’язок між ними (інвестування з метою одержання інвестиційного доходу) та інвестиційний ринок, у якому вони існують. При цьому зв’язок

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – Промислово-фінансова група (ПФГ)

Промислово-фінансова група (ПФГ) – це велике угруповання підприємств, банків, інших юридичних осіб, які займаються виробничою, торговельною, фінансово-кредитною діяльністю. На відміну від холдингу, ПФГ не має компанії, що спеціалізується на управлінні. Ці групи створюються, зазвичай,

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – Недержавний пенсійний фонд (НПФ)

Недержавний пенсійний фонд (НПФ) – це юридична особа, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – Фонд фінансування будівництва (ФФБ)

Фонд фінансування будівництва (ФФБ) – це грошові кошти, передані управителю ФФБ в управління, які використані чи будуть використані управителем у майбутньому на умовах правил фонду та договорів про участь у ФФБ. Метою створення ФФБ

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – 1.5. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Інвестиційна діяльність компанії чи фірми є досить тривалою і тому має здійснюватися з урахуванням певної перспективи. Інвестиційна стратегія – це процес формування інвестором системи довгострокових цілей інвестиційної діяльності та вибір найбільш ефективних шляхів їх

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – 1.6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Концептуальні основи державного регулювання інвестиційних процесів у країнах із ринковою економікою змінювалися та розвивалися під впливом розвитку економічної теорії, яка базувалася на класичній, неокласичній, кейнсіанській та інших моделях механізму ринкового регулювання національної економіки. Зокрема,

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – Державні гарантії захисту інвестицій

Державні гарантії захисту інвестицій – це система правових норм, спрямованих на захист інвестицій та які не стосуються питань фінансово – господарської діяльності учасників інвестиційної діяльності та сплати ними податків, зборів (обов’язкових платежів). Державні гарантії

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – ТЕМА 2. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИНОК

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ Інвестиційний ринок у сучасній ринковій економіці с одним із найважливіших сегментів загального ринку. Це складний механізм, що поєднує велику кількість виробничих, комерційних, фінансових, інституціональних та інформаційних структур, що взаємодіють в

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – 2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ Інвестиційний ринок у сучасній ринковій економіці с одним із найважливіших сегментів загального ринку. Це складний механізм, що поєднує велику кількість виробничих, комерційних, фінансових, інституціональних та інформаційних структур, що взаємодіють в

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – 2.2. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ОБ’ЄКТІВ РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙ

Одним з головних завдань, які стоять перед інвестором на ринку інвестицій, є вибір об’єктів інвестування компаній та фірм тих галузей, які мають найкращі перспективи розвитку та можуть забезпечити найбільшу ефективність інвестицій. Основою такого вибору

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється за даними балансу підприємства, характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, міру фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється шляхом

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – 2.3. КОН’ЮНКТУРА ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ

Кон’юнктура інвестиційного ринку – це форма виявлення на інвестиційному ринку загалом, або на окремих його сегментах системи факторів (умов), які визначають співвідношення попиту, пропозиції, цін та конкуренції [5]. Для кон’юнктури інвестиційного ринку характерні 4

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – ТЕМА 3. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ Одним із найпоширених видів інвестицій є фінансові інвестиції, або інвестування у фінансові інструменти, серед яких превалюють цінні папери, з метою одержання доходу (прибутку) у майбутньому. Фінансові інвестиції групують за такими

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – 3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ Одним із найпоширених видів інвестицій є фінансові інвестиції, або інвестування у фінансові інструменти, серед яких превалюють цінні папери, з метою одержання доходу (прибутку) у майбутньому. Фінансові інвестиції групують за такими

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – Види облігацій

Відповідно до чинного законодавства, існують такі види облігацій. Облігації підприємств, які підтверджують зобов’язання емітента за ними, розміщуються юридичними особами тільки після повної сплати свого статутного капіталу та не дають право на участь в управлінні

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – Сертифікати ФОН

Сертифікат фонду операцій із нерухомістю (сертифікати ФОН) – це цінний папір, що засвідчує право його власника на отримання доходу від інвестування в операції з нерухомістю. Їх емітентом може бути фінансова установа – Фонд операцій

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – 3.2. РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Особливою сферою ринкових відносин, де здійснюється емісія, купівля-продаж цінних паперів та формується ціна на них є ринок цінних паперів. Ринок цінних паперів – це складний механізм, за допомогою якого встановлюються відповідні правові та економічні

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – 3.3. УЧАСНИКИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ

Учасниками ринку цінних паперів можуть бути – емітенти, інвестори, саморегулівні організації та професійні учасники фондового ринку, див. рис. 3.5. Емітент – це юридична особа. Автономна Республіка Крим або міські ради, а також держава в

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – 3.4. ФОНДОВА БІРЖА

Професійним учасником фондового ринку (організатором торгівлі) із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту та пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – 3.5. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

При розробці оптимальних фінансових рішень у конкретних ситуаціях інвестор повинен вміти оцінювати майбутню вартість інвестованих грошових коштів для розрахунків дохідності інвестиційних операцій. Враховуючи значну тривалість інвестиційного процесу, на практиці, зазвичай, порівнюється вартість грошей на

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – Оцінка акцій

Моделі оцінки вартості акцій базуються на використанні таких показників, як: È вид акції – проста чи привілейована; È сума дивідендів, яка очікується в конкретному періоді; È очікувана курсова ціна акції наприкінці періоду її реалізації;

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – Оцінка боргових цінних паперів (облігацій)

Основними параметрами боргових цінних паперів (насамперед облігацій) є номінальна ціна, терміни сплати основного боргу, норма доходу, термін та порядок сплати відсотків. Номінальна ціна (вартість) – це ціна боргового цінного паперу на час його погашення.

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – 3.6. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Портфель цінних паперів – це сукупність зібраних воєдино різних фінансових інструментів для досягнення конкретної мети інвестора. Портфель може бути сформований із цінних паперів одного типу (наприклад, облігації) або різних інвестиційних цінностей (акції, облігації, депозитні

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – ТЕМА 4. РЕАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

4.1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ Економічні ресурси, які направляються на збільшення реального капіталу суспільства (розширення або модернізацію виробничого процесу) називають реальними інвестиціями. Реальні інвестиції – це вкладання коштів в реальний (основний та оборотний) капітал,

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – 4.1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

4.1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ Економічні ресурси, які направляються на збільшення реального капіталу суспільства (розширення або модернізацію виробничого процесу) називають реальними інвестиціями. Реальні інвестиції – це вкладання коштів в реальний (основний та оборотний) капітал,

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – 4.2. КРУГООБІГ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Розглянувши економічний зміст реальних інвестицій, його кругообіг можна подати у такому вигляді: Рис. 4.1. Кругообіг реальних інвестицій Де: І – інвестиції в грошовій, фінансовій, матеріальній формах, а також у формі майнових прав та інтелектуальних

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – 4.3. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ (ОСНОВНИХ ФОНДІВ ТА ОБОРОТНИХ КОШТІВ)

Основним об’єктом реального інвестування є основні засоби або матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – 4.4. СТАНДАРТИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ОБ’ЄКТІВ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Перш ніж вкладати кошти, інвестор має оцінити вартість об’єктів реального інвестування. Оцінка майна та майнових прав – це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами, і є результатом практичної

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – 4.5. МЕТОДИ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Для проведення оцінки майна застосовуються такі основні методичні підходи: È витратний (майновий – для оцінки об’єктів у формі цілісного майнового комплексу та у формі фінансових інтересів); È дохідний; È порівняльний. Кожен із цих методичних

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – Метод Інвуда

Повернення капіталу по фонду відтворення за ставкою доходу на інвестиції (метод Інвуда). Цей метод передбачає, що фонд відшкодування формується за ставкою проценту, яка дорівнює нормі прибутку на інвестиції. Цей метод використовується для доходів у

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – Метод Хоскольда

Повернення капіталу по фонду відтворення за ставкою доходу на інвестиції (метод Інвуда). Цей метод передбачає, що фонд відшкодування формується за ставкою проценту, яка дорівнює нормі прибутку на інвестиції. Цей метод використовується для доходів у

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – Метод непрямої капіталізації або дисконтування майбутніх доходів

Іншим методом, який використовується на практиці у дохідному підході оцінки майна є метод непрямої капіталізації або дисконтування майбутніх доходів. Цей метод застосовується до тих об’єктів майна, які: ◊ приносять дохід; ◊ мають нерівні потоки

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – Метод кумулятивної побудови

Метод кумулятивної побудови передбачає, що у структурі ставки дисконту до номінальної безризикової ставки позичкового відсотку додасться сукупна премія за інвестиційні ризики, яка складається із премій за окремі “несистематичні” ризики, які належать саме до цього

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – Метод ринку капіталу

Метод ринку капіталу – базується на ринкових цінах подібних компаній. Передбачається, що інвестор, діючи за принципом заміщення (або альтернативної інвестиції), може інвестувати свої кошти або в ці компанії, або в ту, яка оцінюється. Цей

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – Метод угод (або метод продажів)

Метод ринку капіталу – базується на ринкових цінах подібних компаній. Передбачається, що інвестор, діючи за принципом заміщення (або альтернативної інвестиції), може інвестувати свої кошти або в ці компанії, або в ту, яка оцінюється. Цей

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – 4.6. ОЦІНКА ВАРТОСТІ ОСНОВНИХ ОБ’ЄКТІВ РЕАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Серед основних об’єктів інвестування, яким інвестори надають перевагу останнім часом, є нерухоме майно, насамперед, елітне, офісні приміщення, розташовані у центральних районах; рухоме майно – авто, інноваційне обладнання, товари в обороті тощо. Методологічною основою оцінки

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – ТЕМА 5. ІННОВАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

5.1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ Основною формою реальних інвестицій с інноваційні інвестиції, які реалізуються у процесі інноваційної діяльності підприємства. Згідно з Законом України “Про інноваційну діяльність” [4], інновації це новостворені або вдосконалені

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – 5.1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

5.1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ Основною формою реальних інвестицій с інноваційні інвестиції, які реалізуються у процесі інноваційної діяльності підприємства. Згідно з Законом України “Про інноваційну діяльність” [4], інновації це новостворені або вдосконалені

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – 5.2. ОБ’ЄКТИ ТА СУБ’ЄКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Інноваційна діяльність містить процес доведення наукової ідеї або технічного винаходу до стадії практичного використання, що приносить дохід, а також прив’язані з цим процесом техніко-економічні та інші зміни у соціальному середовищі. У зв’язку з цим,

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – Технополіс

Технополіс – це науково-промисловий комплекс, створений для виробництва нової прогресивної продукції або розроблення нових наукоемких технологій на базі тісних відносин з університетами і науково-технічними центрами. У ньому поєднуються наука, техніка і підприємництво, здійснюється тісне

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – 5.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ

Інноваційний проект, ефективний для підприємства певної галузі чи регіону, може виявитися непридатним для інших через об’єктивні та суб’єктивні причини, наприклад, умови розміщення, рівень компетентності персоналу, політичну волю місцевої влади та населення тощо. На практиці

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – 5.4. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Реалізація інноваційних проектів тісно пов’язана з інтелектуальною власністю – правом особи на результат інтелектуальної чи творчої діяльності або на інший об’єкт права. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – 5.5. ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Основними джерелами фінансування інноваційної діяльності є: А) кошти Державного бюджету України; Б) кошти місцевих бюджетів і кошти бюджету Автономної Республіки Крим; В) власні кошти спеціалізованих державних і комунальних інноваційних фінансово-кредитних установ: Г) власні чи

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – Головні напрямамки діяльності банків

Головними напрямами діяльності банків є: 1. Кредитування різних стадій процесу “дослідження – виробництво”. Кредит може бути виданий під наявні фонди заявника, або під гарантію іншої організації, або під укладені договори на придбання продукції, що

Інвестиційна діяльність – Майорова Т. В. – 5.6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Ефективна державна інноваційна політика є однією з передумов успішного впровадження інвестиційно-інноваційної моделі розвитку національної економіки. Головною метою державної інноваційної політики в Україні є створення соціально-економічних, організаційних і правових умов для ефективного відтворення, розвитку й