Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 9.3. Управління дебіторською заборгованістю

Дебіторська заборгованість у процесі виконання зобов’язань є природним, об’єктивним процесом фінансово-господарської діяльності підприємства. Вона виникає в таких випадках:

– комерційне кредитування постачальником покупця, тобто при відстрочці платежу;

– невчасна оплата, тобто при простроченні платежу;

– недостача, розтрати, розкрадання;

– поставки недоброякісної або некомплектної продукції;

– інші випадки.

Як правило, заборгованість покупців і замовників має найбільшу питому вагу в структурі дебіторської заборгованості (до 90%). Саме тому при управлінні дебіторською заборгованістю для підприємства дуже важливо, по-перше, оптимізувати розмір дебіторської заборгованості, по-друге, забезпечити своєчасне одержання цієї заборгованості і, по-третє, організувати відповідним чином роботу з векселями.

В умовах постійної інфляції особливо необхідно враховувати цю проблему, оскільки вона в першу чергу позначається на дебіторській заборгованості.

Дебіторська заборгованість впливає на такі параметри:

– розмір і структура оборотних активів;

– розмір і структура виручки від реалізації продукції;

– тривалість фінансового циклу підприємства;

– оборотність оборотних активів і активів у цілому;

– ліквідність і платоспроможність підприємства;

– джерела коштів підприємства.

На даний час розмір і структура оборотних активів підприємств сильно змінені за рахунок великої частки дебіторської заборгованості. У структурі оборотних коштів на її частку в 2003 р. припадало 67,8%’. У структурі дебіторської заборгованості найбільшу питому вагу має заборгованість за товари, роботи, послуги (у 2003 р. – 54,7%, у тому числі прострочена -55,6%). Природно, що значні розміри дебіторської заборгованості уповільнюють її оборотність, а також оборотність оборотних активів і активів у цілому, збільшують тривалість фінансового циклу підприємства.

У сучасній фінансово-господарській практиці дебіторська заборгованість класифікується за такими видами (табл. 9.1).

Таблиця 9.1. Види дебіторської заборгованості

Заборгованість

Строки настання

Особливості

1. Строкова

У межах строку встановленого договором

Виникає у результаті застосування форм безготівкових розрахунків (інкасо) або як результат відстрочки платежу

2. Прострочена (сумнівна)

Більше строку, встановленого договором

Частина заборгованості може виявитися безнадійною до закінчення строку позикової давності

3. Безнадійна (закінчився строк позикової давності)

Більше 3 років з моменту закінчення строку виконання

Виникає із законної простроченої дебіторської заборгованості; списується на збитки зі зменшенням оподатковуваної бази; відображається на збалансованому рахунку

4. Наявна на

Забалансовому

Рахунку

Протягом 5 років з моменту списання

Мета – контроль за можливістю її одержання

Основними завданнями управління дебіторською заборгованістю є:

– недопущення неплатежів покупцями і, отже, утворення простроченої дебіторської заборгованості;

– розробка чіткої стратегії і тактики комерційного кредитування і впровадження в практику роботи підприємства методики забезпечення ефективної політики продажів і реалізації продукції;

– прогнозування і забезпечення своєчасного надходження дебіторської заборгованості;

– постійний наскрізний аналіз дебіторської заборгованості. Повнота рішення цих завдань і буде визначати ефективність

Управління дебіторською заборгованістю.

Важливим параметром є розрахунок оборотності дебіторської заборгованості.

Фінансовий менеджмент   Крамаренко Г. О.   9.3. Управління дебіторською заборгованістю

Де Одз – оборотність дебіторської заборгованості (рази); Опр – обсяг продажів; ДЗ – дебіторська заборгованість.

Цей коефіцієнт має більший зміст, якщо його конвертувати в дні. Тоді виникає можливість розрахувати період погашення дебіторської заборгованості.

Фінансовий менеджмент   Крамаренко Г. О.   9.3. Управління дебіторською заборгованістю

Де ТПДЗ – період погашення дебіторської заборгованості (дні).

При управлінні дебіторською заборгованістю необхідно також враховувати вплив зовнішніх факторів, таких як криза неплатежів, неоднаковий вплив інфляції на різні товари, недосконалість законодавчої бази, недосконалість процедури банкрутства тощо.

На даний час управління дебіторською заборгованістю на підприємстві є пріоритетним, тому що це пов’язано з управлінням значними грошовими потоками, що визначають забезпеченість підприємства власними коштами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – 9.3. Управління дебіторською заборгованістю