Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – Глава 8. МЕТОДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ

Глава 8. МЕТОДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ
8.1. Склад і структура активів підприємства

Активи балансу містять відомості про розміщення капіталу що є в розпорядженні підприємства, тобто про вкладення в конкретне майно і матеріальні цінності, про витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції і про залишки вільної готівки. Кожному виду розміщеного капіталу відповідає окрема стаття балансу. Укрупнену схему структури активів балансу наведено на рис. 8.1.

Фінансовий менеджмент   Крамаренко Г. О.   Глава 8. МЕТОДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ

Рис. 8.1. Схема структури активів балансу

Основною ознакою групування статей активу балансу є ступінь їх ліквідності (швидкість перетворення на готівку). За цією ознакою всі активи балансу поділяються:

– на довгострокові, або основний капітал (І розділ активу балансу). До складу необоротних активів підприємства входять: основні засоби; нематеріальні активи; незавершене будівництво; довгострокові фінансові інвестиції; інші необоротні активи;

– поточні (оборотні) активи (іі розділ активу балансу). До складу оборотних активів підприємства включаються: виробничі запаси сировини і напівфабрикатів; запаси малоцінних і швидкозношуваних предметів; незавершене виробництво; готова продукція, призначена до реалізації; дебіторська заборгованість; кошти в національній валюті; кошти в іноземній валюті; поточні фінансові інвестиції (короткострокові фінансові вкладення); довгострокові фінансові вкладення.

Фінансові ресурси підприємства можуть використовуватися в його внутрішньому обороті і за його межами (дебіторська заборгованість, придбання цінних паперів, акцій, облігацій інших підприємств).

Розміщення коштів підприємства має дуже велике значення для фінансової діяльності та підвищення її ефективності. Фінансовий стан підприємства залежить від обсягу капіталу, вкладеного у сферу виробництва (основні й оборотні кошти), а також у сферу обігу (грошова і матеріальна форма активів, оптимальність їх співвідношення). У зв’язку з цим велику роль відіграє аналіз динаміки складу і структури активів підприємства.

У табл. 8.1 наводиться аналіз складу і структури активів підприємства. Цей вид аналізу дозволяє встановити розмір абсолютного і відносного приросту або зменшення всього майна підприємства й окремих його видів. Зміна структури майна створює певні можливості для основної виробничої і фінансової діяльності і впливає на оборотність сукупних активів.

З даних табл. 8.1 видно, що за звітний період структура активів аналізованого підприємства істотно змінилася: збільшилася частка основного капіталу і зменшилася на 1,4 процентних пункту частка оборотного капіталу.

Показники структурної динаміки відображають частку кожного виду майна у загальній зміні сукупних активів. Їх аналіз дозволяє зробити висновки про те, в які активи вкладено нові залучені фінансові ресурси або які активи зменшились за рахунок відпливу коштів.

За даними табл. 8.1, загальна вартість майна підприємства збільшилась за звітний період на 11 582 тис. грн, або на 18,29%.

Таблиця 8.1. Аналіз складу і структури майна підприємства

Розміщення майна

На початок року

На кінець року

Абсолютне відхилення тис. грн

Темп зростання,

%

Тис. грн

% до

Підсумку

Тис. грн

% до підсумку

Іммобілізовані кошти (необоротні активи) Нематеріальні активи

650

1,03

783,9

1,04

+133,9

120,6

Основні засоби

31915

50,40

38268.1

51,09

+6353

119,9

Незавершене будівництво

1300

2,05

1950

2,60

+650

150,0

Довгострокові

Фінансові

Інвестиції

2860

4,52

3900

5.21

+1040

136,4

Інші необоротні активи

РАЗОМ

36725

58,00

44902

59,94

+8176

122,3

Мобільні кошти (оборотні активи) Запаси

19370

30,59

21697

28.97

+2327

112.0

Дебіторська заборгованість

5122

8,09

5369

7,17

+247

104,8

Поточні фінансові інвестиції

585

0.92

780

1.04

+195

133,3

Грошові кошти

1521

2,40

2158

2,88

+637

141,9

Інші оборотні активи

РАЗОМ

26598

42,00

30004

40,06

+3406

112,8

ВСЬОГО

63323

100,00

74906

100,00

+11582

118,3

У складі майна іммобілізовані кошти збільшились за аналізований період на 8 176 тис. грн, або на 22,3%. Їхня питома вага у структурі майна підвищилась на 1,94 пункту. В основному це відбулося за рахунок збільшення вартості основних засобів на 6 353 тис. грн (19,9%) і капітальних вкладень на 650 тис. грн (50%). Довгострокові фінансові вкладення збільшилися за звітний період на 1040 тис. грн (36,4%), їхня питома вага при цьому зросла на 0,69 пункту. Приріст нематеріальних активів становить 20,6%.

Темп приросту іммобілізованих коштів виявився у 1,74 раза (22,3% : 12,8%) вищим, ніж мобільних коштів. Становище, яке склалося на підприємстві, формує тенденцію до сповільнення оборотності всієї сукупності активів підприємства і створює несприятливі умови для його фінансової діяльності.

Мобільні (оборотні) кошти за аналізований період збільшились на 3 406 тис. грн (12,8%). Однак їхня питома вага у вартості активів підприємства знизилась на 1,94 пункту і становила на кінець року 40,06%. Це зумовлено відставанням темпів приросту мобільних активів порівняно з темпами приросту всієї сукупності активів. Найсуттєвіше зросла їхня найменш мобільна частина – запаси і витрати – на 2 327 тис. грн (12,0%). їхня питома вага на кінець звітного періоду становила 28,97%, тобто майже третину всього майна. Однак відбулося незначне зниження (на 1,62 пункту) їхньої частки у структурі майна.

Грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення збільшились на 832 тис. грн (39,5%). Їхня питома вага підвищилась на 0,6 пункту. Трохи збільшилась дебіторська заборгованість – на 247 тис. грн (4,8%), а її питома вага знизилась на 0,92 пункту.

Аналіз показників структурної динаміки свідчить про появу несприятливої тенденції. З табл. 8.1 випливає, що приріст майна на 70,6% забезпечувався за рахунок приросту необоротних активів. Це свідчить проте, що знову залучені фінансові ресурси в основному вкладено у менш ліквідні активи, що знижує ділову активність підприємства.

З урахуванням розглянутої класифікації будується процес фінансового управління активами підприємства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінансовий менеджмент – Крамаренко Г. О. – Глава 8. МЕТОДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ