Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання – Попович П. Я. – 10.7. Аналіз покриття різних видів витрат за різних обсягів випуску

Наочним фізичним методом, що показує вплив зміни виробництва на прибуток, є графік “прибуток – обсяг” (рис. 10.3).

Економічний аналіз діяльності субєктів господарювання  Попович П. Я.  10.7. Аналіз покриття різних видів витрат за різних обсягів випуску

Рис. 10.3. Залежність прибутку від обсягу маржинального доходу на одиницю продукції

Лінія прибутку перетинає вісь OY у точці – -150 000 тис. грн. Це означає, що якщо жодна одиниця продукції не буде вироблена та продана, то підприємство зазнає збитків на суму 150 000 тис. грн. У точці ВЕР (100 000 тис. грн.) прибуток дорівнює нулю (це точка перетину лінії прибутку з віссю ОХ). У точці ВЕР виконується рівність

Економічний аналіз діяльності субєктів господарювання  Попович П. Я.  10.7. Аналіз покриття різних видів витрат за різних обсягів випуску,

Де Економічний аналіз діяльності субєктів господарювання  Попович П. Я.  10.7. Аналіз покриття різних видів витрат за різних обсягів випуску – маржинальний дохід на одиницю продукції. 332

Значення такого показника, як маржинальний дохід на одиницю продукції, полягає в тому, що перед тим, як одержати прибуток, підприємство мусить покрити свої постійні видатки. Кожна наступна вироблена і продана одиниця продукції буде приносити маржинальний дохід у розмірі 1,5 тис. грн. (5 – 3,5), і підприємство повністю покриє всі постійні видатки тоді, коли обсяг виробництва досягне 100 000 грн. У цій точці сума маржинального доходу становитиме 150 000 грн. (1,5 ž 100 000 од.). Подальше зростання обсягу виробництва принесе підприємству прибуток. Таким чином, на графіку (рис. 10.4) “прибуток – обсяг” нахил лінії прибутку залежить від обсягу маржинального доходу на одиницю продукції.

Економічний аналіз діяльності субєктів господарювання  Попович П. Я.  10.7. Аналіз покриття різних видів витрат за різних обсягів випуску

Рис. 10.4. Оцінювання впливу зміни цін на обсяг реалізованої продукції

10.4. Вплив зміни цін на продукцію

При розробці цінової політики необхідно проаналізувати, до чого приведе зміна ціни на продукцію, яку продають. На основі дослідження взаємозв’язку “витрати – обсяг – прибуток” оцінюють обсяг реалізації за цінами, що змінилися, і вплив чинника цін на прибуток.

Наприклад, підприємство планує збільшення ціни на 0,5 тис. грн. за одиницю. Визначимо точку критичного обсягу реалізації, а також обсяг реалізації, необхідний для одержання запланованого прибутку в розмірі 30 000 тис. грн. (табл. 10.1).

Таблиця 10.1. Оцінка впливу зміни цін на обсяг реалізації продукції

Показник

Базові дані

Дані з урахуванням прогнозного зростання цін

1

2

3

Ціна за одиницю, тис. грн.

5,0

5,5

Змінні витрати на одиницю, тис. грн.

3,5

3,5

Маржинальний дохід на одиницю, тис. грн.

1,5

2,0

Загальні постійні витрати, тис. грн.

150 000

150 000

Прогнозний прибуток, тис. грн.

30 000

30 000

Критичний обсяг реалізації, тис. грн.

150 000:1,5 = 100 000

150 000 : 2 = 75 000

Обсяг реалізації, необхідний для отримання прогнозного прибутку, шт.

180 000:1,5 = 120 000

180 000 : 2 = 90 000

Як бачимо, у результаті зростання ціни критичний обсяг реалізації зменшився. Але чи підвищить ціну підприємство? Це залежить від того, чи воно буде здатне продати 90 000 од. продукції по 5,5 тис. грн. так само легко, як 120 000 од. по 5 тис. грн. Якщо у результаті зростання ціни обсяг реалізації зменшиться більше ніж на 30 000 од. (120 000 – 90 000), то прибуток зменшиться.

Необхідно звернути увагу на те, що більшою мірою підприємство цікавить не зростання, а зниження цін, оскільки при цьому критичний обсяг реалізації стає більшим. Якщо обсяг реалізації буде зростати, то зниження цін не буде мати негативних наслідків. Однак тут необхідно оцінити продуктивні можливості підприємства щодо розширення виробництва, наявності потужностей. З іншого боку, вивчення ринку також має дати позитивний висновок стосовно збільшення попиту на пропоновану продукцію. Переважно ці питання пов’язані з аналізом цінової еластичності й розробкою високоефективної цінової політики підприємства.

10.5. Вплив зміни постійних витрат

У процесі проведення прогнозного аналізу потрібно вивчити можливості скорочення постійних витрат або дослідити необхідність їх збільшення. Наприклад, якщо на підприємстві планується зростання видатків на аналітичні дослідження або розробку нових продуктів чи планується здійснення витрат на підвищення кваліфікації працівників, або припускається зростання орендної плати, необхідно вивчити наслідки цих змін. Зміна постійних витрат приведе до зміни критичного обсягу реалізації і зони прибутковості для підприємства.

Так, зростання постійних витрат на 20 000 грн. збільшить обсяг реалізації для досягнення прогнозного прибутку і критичний обсяг реалізації. Чи буде прийняте рішення про збільшення постійних видатків, залежить від можливостей одержання додаткового обсягу реалізації (табл. 10.2, рис. 10.5).

Таблиця 10.2. Оцінювання зміни впливу постійних витрат на обсяг реалізованої продукції

Показник

Базові дані

Дані з врахуванням прогнозного зростання цін

Ціна за одиницю, тис. грн.

5,0

5,5

Змінні витрати на одиницю, тис. грн.

3,5

3,5

Маржинальний дохід на одиницю, тис. грн.

1,5

2,0

Загальні постійні витрати, тис. грн.

150 000

150 000

Прогнозний прибуток, тис. грн.

30 000

30 000

Критичний обсяг реалізації, тис. грн.

150 000:1,5 = 100 000

170 000:1,5 = 113 333

Обсяг реалізації, необхідний для отримання прогнозного прибутку, шт.

180 000:1,5 = 120 000

200 000:1,5 = 166 667

Можна одразу визначити додатковий обсяг реалізації, якого необхідно досягнути, щоб покрити витрати, що постійно зростають:

Економічний аналіз діяльності субєктів господарювання  Попович П. Я.  10.7. Аналіз покриття різних видів витрат за різних обсягів випуску

Переважно при аналізі залежності прибутковості підприємства від варіювання постійних витрат за їхніми складовими необхідно визначити, який елемент постійних витрат може зрости (зменшитися), зміна яких постійних витрат найпомітніше впливає на критичний обсяг реалізації, зводить зону прибутковості до мінімуму.

Економічний аналіз діяльності субєктів господарювання  Попович П. Я.  10.7. Аналіз покриття різних видів витрат за різних обсягів випуску

Рис. 10.5. Оцінювання впливу зміни постійних витрат на обсяг реалізованої продукції

10.6. Вплив змінних витрат

На підприємстві не завжди вдається обрати політику підвищення цін через конкуренцію на ринку збуту. У цьому випадку дуже важливо проаналізувати можливості зниження змінних витрат за рахунок використання дешевших із дорогих матеріалів, раціонального використання ресурсів, застосування працезберігаючих технологій та ін. Для оцінювання впливу зміни змінних витрат також необхідно відповісти на запитання: яким буде критичний обсяг реалізації і скільки необхідно продати товарів для отримання прогнозованого прибутку.

Наприклад, на підприємстві з’явилася можливість зменшити змінні витрати на 0,2 тис. грн. на одиницю продукції (табл. 10.3).

Таблиця 10.3. Вплив змінних витрат на зміну обсягу реалізації продукції

Показник

Базові дані

Дані з урахуванням прогнозного зростання цін

Ціна за одиницю, тис. грн.

5

5,5

Змінні витрати на одиницю, тис. грн.

3,5

3,5

Маржинальний дохід на одиницю, тис. грн.

1,5

1,8

Загальні постійні витрати, тис. грн.

150 000

150 000

Прогнозний прибуток, тис. грн.

30 000

30 000

Критичний обсяг реалізації, тис. грн.

150000:1,5 = 100 000

170 000 :1,8 = 83 333

Обсяг реалізації, необхідний для отримання прогнозного прибутку, шт.

180000:1,5 = 120 000

200 000:1,8 = 100 000

Таким чином, у випадку зменшення змінних витрат на одиницю продукції критичний обсяг реалізації знижується, і для отримання прибутку в розмірі 30 000 грн. необхідно продати менший обсяг продукції (рис. 10.6).

Економічний аналіз діяльності субєктів господарювання  Попович П. Я.  10.7. Аналіз покриття різних видів витрат за різних обсягів випуску

Рис. 10.6. Оцінювання впливу змінних витрат на зміну обсягу реалізації продукції

10.7. Аналіз покриття різних видів витрат за різних обсягів випуску

Для проведення такого аналізу постійні видатки розподіляють на окремі складові й визначають, які обсяги реалізації необхідні для покриття різних видів постійних витрат при певному рівні ціни на продукцію. Рис. 10.7 ілюструє методику проведення аналізу покриття, при цьому складові витрат показані на ньому за рівнем важливості, враховуючи черговість сплати.

Економічний аналіз діяльності субєктів господарювання  Попович П. Я.  10.7. Аналіз покриття різних видів витрат за різних обсягів випуску

Рис. 10.7. Аналіз різних видів витрат за різних обсягів випуску

Як видно з рис. 10.7 у точці ВЕР1 підприємство не буде мати збитків і покриє всі свої видатки, точка ВЕР2 показує, яким буде обсяг реалізації, при котрому підприємство покриє всі свої видатки з амортизації та виконає зобов’язання щодо сплати процентів за кредит та ін.

Важливо з’ясувати, до якої межі може зменшуватися обсяг виробництва.

Керівництво підприємства мусить знати, за яких обсягів виробництва воно може сплатити різні види витрат.

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Чим зумовлена висока ефективність проведення аналізу беззбитковості роботи підприємства? Відповідь аргументуйте.

2. Що показує точка критичного обсягу реалізації продукції?

3. Яке значення має визначення маржинального доходу на одиницю продукції?

4. Як здійснюють аналіз впливу зміни цін на обсяг продукції?

5. Як здійснюють аналіз впливу зміни постійних витрат на обсяг реалізованої продукції?

6. Як проаналізувати вплив змінних витрат на зміну обсягу реалізації продукції?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання – Попович П. Я. – 10.7. Аналіз покриття різних видів витрат за різних обсягів випуску