Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – Вступ

Для того, щоб вижити і успішно розвиватися в умовах жорстокої конкурентної боротьби, керівництво фірми повинно вміти орієнтуватися в економічній та політичній ситуаціях, прогнозувати поведінку конкурентів і споживачів, перетворювати загрози на переваги. Все це неможливо без глибокого розуміння сутності та закономірностей економічних процесів, без володіння сучасним інструментарієм прийняття управлінських рішень. Саме такі знання і дає дисципліна “Економічна теорія управління фірмою”.

Економічна теорія управління фірмою як новий напрям економічної науки виникла в 40-х рр. минулого століття. Зараз економічна теорія управління фірмою є невід’ємною складовою програм вищої освіти за спеціальністю “Ділова адміністрація”.

Економічна теорія управління фірмою – це дисципліна, в якій вивчаються методи, за допомогою котрих менеджер керує використанням обмежених ресурсів таким чином, щоб досягти поставленої мети найбільш ефективними засобами.

Економічна теорія управління фірмою для менеджера – це інструмент, що дозволяє йому професійно аналізувати ситуації, зрозуміти сутність процесів, що відбуваються, приймати ефективні управлінські рішення.

Навчальний посібник “Економічна теорія управління фірмою” розрахований на інтеграцію економічної теорії з наукою управління з тим, щоб виробити практичний підхід до прийняття управлінських рішень як у приватному, так і суспільному секторах економіки.

Навчальний посібник містить 4 частини і охоплює такі основні напрямки:

1. Поведінка фірми (п.1.1). У цьому пункті розглядається теорія управління фірмою та її різні моделі, а також їх використання для визначення і прогнозування поведінки фірми. Аналізується концепція вартості як засобу вимірювання багатства власника в термінах поточної вартості для майбутнього потоку прибутку.

2. Прийняття рішень за умов різних станів середовища (п.1.2). Тут розглядається поняття “середовища рішень в умовах визначеності, ризику та невизначеності” та методи вироблення оптимального рішення в цих умовах.

3. Попит (п.1.3). Розглядаються функція і еластичність попиту, емпірична оцінка попиту за допомогою множинної регресії.

4. Виробництво та витрати (п. п. 1.4-1.5). Представлені теорія і методи вимірювання обсягів виробництва і витрат. Особлива увага приділяється особливостям мультипродуктової функції витрат.

5. Оптимізація діяльності фірми (п.1.6). Розглядаються питання ефективного отримання ресурсів для фірми та яким чином власники фірми можуть забезпечити роботу її співробітників з максимальною віддачею.

6. Планування та управління прибутком (п. п. 2.1-2.3). Представлені методи планування та управління прибутком. Особлива увага приділяється аналізу критичних співвідношень та його складової – аналізу беззбитковості.

Наведено графічний та алгебраїчні підходи до аналізу беззбитковості, використання їх для визначення рівня беззбитковості і впливу змін різних факторів на рівень беззбитковості. Наведено напрями застосування аналізу беззбитковості для оцінки ризику виробництва та прийняття цінових рішень.

7. Ринкова структура і аналіз ціноутворення (3.1-3.3). Розглянуто ринкову структуру в умовах досконалої конкуренції, монополії, монополістичної конкуренції та олігополії. Крім того аналізуються різні методи ціноутворення, які використовуються фірмами, що функціонують в різних ринкових структурах. Розглядаються базові стратегії ціноутворення, стратегії, що забезпечують отримання підвищеного прибутку, цінові стратегії для спеціальних структур витрат та попиту, цінові стратегії на ринках з інтенсивною ціновою конкуренцією; наведена сутнісна характеристика методів ціноутворення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Економічна теорія управління фірмою – Іванова Н. Ю – Вступ