Соціологія – Вербець В. В

Соціологія – Вербець В. В. – Передмова

Соціологія має відіграти визначальну Роль у новітній інтелектуальній Культурі та посісти центральне місце Серед суспільних наук. Ентоні Гіденс Соціологія як соціально-гуманітарна наука розглядає суспільство як об’єктивний феномен, що має цілісний та структурно-системний характер, з’ясовує

Соціологія – Вербець В. В. – Розділ 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА ПРО СУСПІЛЬСТВО

ТЕМА 1.1. Соціологія як наука. Протосоціологічне та буденне знання про суспільство ТЕМА 1.2. З історії розвитку соціологі ТЕМА 1.1. Соціологія як наука. Протосоціологічне та буденне знання про суспільство Соціологія (від лат. – суспільство та

Соціологія – Вербець В. В. – Лекція 1. Предмет і об’єкт соціології

ТЕМА 1.1. Соціологія як наука. Протосоціологічне та буденне знання про суспільство ТЕМА 1.2. З історії розвитку соціологі ТЕМА 1.1. Соціологія як наука. Протосоціологічне та буденне знання про суспільство Соціологія (від лат. – суспільство та

Соціологія – Вербець В. В. – 1.1. Предмет соціології

ТЕМА 1.1. Соціологія як наука. Протосоціологічне та буденне знання про суспільство ТЕМА 1.2. З історії розвитку соціологі ТЕМА 1.1. Соціологія як наука. Протосоціологічне та буденне знання про суспільство Соціологія (від лат. – суспільство та

Соціологія – Вербець В. В. – 1.2. Структура соціологічного знання

Сучасна структура соціологічного знання постала внаслідок якісних змін у самому змісті цього знання, методах його отримання і характері соціальних запитів, що стимулювали його розвиток. Наслідком розвитку теоретичної соціології (загально-соціологічної теорії та спеціальних соціологічних теорій

Соціологія – Вербець В. В. – 1.3. Функції соціології

Широкий зв’язок соціології з суспільством, соціальною дійсністю вимірюється в першу чергу функціями, які соціологія виконує. Функції прийнято поділяти на головні й другорядні. До головних функцій соціології належать теоретико-пізнавальна, практично-перетворювальна, світоглядно-ідеологічна та прогностична. Теоретико-пізнавальна функція

Соціологія – Вербець В. В. – 1.4. Соціологія в системі суспільних наук

Широкий зв’язок соціології з суспільством, соціальною дійсністю вимірюється в першу чергу функціями, які соціологія виконує. Функції прийнято поділяти на головні й другорядні. До головних функцій соціології належать теоретико-пізнавальна, практично-перетворювальна, світоглядно-ідеологічна та прогностична. Теоретико-пізнавальна функція

Соціологія – Вербець В. В. – Лекція 2. Витоки соціологічних знань та розвиток протосоціології до XIX ст

– Чому важливо вивчати історію суспільної думки – Які основні етапи розвитку протосоціології – Які мислителі зробили найбільший внесок в розвиток суспільної думки 2.1. Предмет історії соціології. Загальні тенденції розвитку світової соціологічної думки Історія

Соціологія – Вербець В. В. – 2.1. Предмет історії соціології. Загальні тенденції розвитку світової соціологічної думки

– Чому важливо вивчати історію суспільної думки – Які основні етапи розвитку протосоціології – Які мислителі зробили найбільший внесок в розвиток суспільної думки 2.1. Предмет історії соціології. Загальні тенденції розвитку світової соціологічної думки Історія

Соціологія – Вербець В. В. – 2.2. Зародження соціологічних знань у Стародавньому світі

Перші погляди на проблеми суспільства, місце в ньому людини виникли не як окремі знання, а в нерозривному зв’язку з міфологією. Міф став першою формою відображення соціальної реальності, в якому вигадка переплітається з реальністю, матерія

Соціологія – Вербець В. В. – 2.3. Розвиток протосоціології у Середні віки та епоху Відродження

Падіння Західної Римської імперії у 476 р. і виникнення замість рабовласницької феодальної держави поклало початок новій ері розвитку людства – періоду Середньовіччя. Феодалізм, у порівнянні з добою античності, був кроком назад у розвитку економіки,

Соціологія – Вербець В. В. – 2.4. Соціологічні погляди Нового Часу

XVII ст. стало переломним етапом у розвитку соціального пізнання. Це час, коли влада у суспільстві почала поступово переходити від дворянства та духовенства до буржуазії. Остання, все більше впливаючи на соціальні процеси в суспільстві, потребувала

Соціологія – Вербець В. В. – Лекція 3. Виникнення і розвиток соціології як науки

– За яких умов соціологія формується як наука – Хто є основоположником соціології – Які характерні риси мала соціологія XIX ст. – Чому кінець XIX – початок XX ст. став переломним етапом у розвитку

Соціологія – Вербець В. В. – 3.1. Виникнення соціології як окремої науки. Концепція О. Конта

– За яких умов соціологія формується як наука – Хто є основоположником соціології – Які характерні риси мала соціологія XIX ст. – Чому кінець XIX – початок XX ст. став переломним етапом у розвитку

Соціологія – Вербець В. В. – 3.2. Натуралістичні школи та напрямки в соціології XIX ст

Контівська наукова концепція не була надновим вченням, а стала логічним продовженням філософи історії XVIII ст. Вона разом з геніальними положеннями, які й дотепер використовуються в соціології, містила цілий ряд недомовок, неточностей і помилок. Головна

Соціологія – Вербець В. В. – 3.3. Соціальна теорія марксизму

Конкурентом О. Конта, Г. Спенсера і представників натуралістичного напрямку в соціології XIX ст. була соціальна теорія К. Маркса. Головною відмінністю марксистської теорії було те, що вона потребувала практичного втілення своїх постулатів, марксизм викликав цілу

Соціологія – Вербець В. В. – 3.4. Розвиток соціології наприкінці XIX – на початку XX ст

Кінець XIX ст. став переломним у розвитку соціологічної науки. Заглибившись у тенета натуралізму, соціологи попереднього покоління загальмували розвиток науки на певний час. Але цей час був необхідним для переосмислення суті соціології, що повинна була

Соціологія – Вербець В. В. – Лекція 4. Школи та напрями сучасної соціології

– В чому полягає відмінність досліджень різних сучасних шкіл соціології – Які характерні риси має соціологія XX ст. – В яких напрямах розвивається сучасна соціологія 4.1. Провідні школи сучасної соціології Завдяки концепціям М. Вебера,

Соціологія – Вербець В. В. – 4.1. Провідні школи сучасної соціології

– В чому полягає відмінність досліджень різних сучасних шкіл соціології – Які характерні риси має соціологія XX ст. – В яких напрямах розвивається сучасна соціологія 4.1. Провідні школи сучасної соціології Завдяки концепціям М. Вебера,

Соціологія – Вербець В. В. – 4.2. Основні напрямки сучасної соціології

Позитивістські традиції, що панували у соціології протягом усього XIX ст. дещо загальмували загальний розвиток науки. Практичне вивчення подій і явищ суспільного життя без їхнього теоретичного узагальнення часто межували з примітивізмом, пов’язаним з простою констатацією

Соціологія – Вербець В. В. – Структурний функціоналізм

Позитивістські традиції, що панували у соціології протягом усього XIX ст. дещо загальмували загальний розвиток науки. Практичне вивчення подій і явищ суспільного життя без їхнього теоретичного узагальнення часто межували з примітивізмом, пов’язаним з простою констатацією

Соціологія – Вербець В. В. – Теорії соціального конфлікту

Структурно-функціональний аналіз Т. Парсонса став всеохоплюючою теорією соціального порядку. Проте, навіть враховуючи коригування цієї концепції з боку Р. Мертона, дана система містила ряд недомовок. Найбільша з них – недостатня увага до соціальних конфліктів. Навіть

Соціологія – Вербець В. В. – Концепція соціального обміну

Концепції структурного функціоналізму і конфліктології стали науковими теоріями, що обгрунтовували загальні закономірності функціонування суспільства я к єдиної цілісної соціальної системи. Разом з ними в соціології XX ст. з’явилось і ряд теорій що досліджували соціальні

Соціологія – Вербець В. В. – Феноменологічна соціологія

Концепції структурного функціоналізму і конфліктології стали науковими теоріями, що обгрунтовували загальні закономірності функціонування суспільства я к єдиної цілісної соціальної системи. Разом з ними в соціології XX ст. з’явилось і ряд теорій що досліджували соціальні

Соціологія – Вербець В. В. – Символічний інтеракціонізм

Концепції структурного функціоналізму і конфліктології стали науковими теоріями, що обгрунтовували загальні закономірності функціонування суспільства я к єдиної цілісної соціальної системи. Разом з ними в соціології XX ст. з’явилось і ряд теорій що досліджували соціальні

Соціологія – Вербець В. В. – Лекція 5. Соціологічна думка в Україні

– Які етапи свого розвитку пройшла соціологічна думка в Україні – Які відмінності в суспільній думці України та світу – На якому рівні розвитку перебуває сучасна українська соціологія 5.1. Зародження і розвиток соціологічної думки

Соціологія – Вербець В. В. – 5.1. Зародження і розвиток соціологічної думки в Україні

– Які етапи свого розвитку пройшла соціологічна думка в Україні – Які відмінності в суспільній думці України та світу – На якому рівні розвитку перебуває сучасна українська соціологія 5.1. Зародження і розвиток соціологічної думки

Соціологія – Вербець В. В. – 5.2. Початки української соціології

Початком української соціологічної науки прийнято вважати діяльність Женевського гуртка українських соціологів, праці яких були надруковані у місцевому журналі “Громада”, який видавався у 1878 – 1882 pp. та інших виданнях. Українські вчені, що емігрували з

Соціологія – Вербець В. В. – 5.3. Розвиток української соціології в XX ст

Розвиток соціологічних пошуків та емпіричних досліджень в українській соціології XX ст. був вкрай суперечливим і неоднозначним. Це пов’язано, без сумніву, з об’єктивними умовами, за яких розвивалася наука в Україні. 1. В історії розвитку української

Соціологія – Вербець В. В. – Розділ 2. СУСПІЛЬСТВО ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА

Пізнання суспільства – проблема, яке завжди цікавила людину, оскільки вона торкається кожного з нас. Яким є місце окремого індивіда у суспільстві, як він впливає на суспільство, і як суспільство впливає на нього? Чому людина

Соціологія – Вербець В. В. – Лекція 6. Суспільство як цілісна система

Пізнання суспільства – проблема, яке завжди цікавила людину, оскільки вона торкається кожного з нас. Яким є місце окремого індивіда у суспільстві, як він впливає на суспільство, і як суспільство впливає на нього? Чому людина

Соціологія – Вербець В. В. – 6.1. Суть поняття суспільство. Основні концепції походження суспільства

Пізнання суспільства – проблема, яке завжди цікавила людину, оскільки вона торкається кожного з нас. Яким є місце окремого індивіда у суспільстві, як він впливає на суспільство, і як суспільство впливає на нього? Чому людина

Соціологія – Вербець В. В. – 6.2. Суспільство як соціальна система

Серед соціологів існують різні точки зору щодо найхарактерніших сутнісних рис суспільства. Так, Р. Марш вважав, що суспільством можна вважати соціальне об’єднання, що має наступні ознаки: – постійна територія; – здатність до самовідтворення; – високий

Соціологія – Вербець В. В. – 6.3. Типологізація суспільств

Для того аби правильно уявляти собі таке складне явище, як суспільство, потрібно чітко його розрізняти з такими поняттями як “країна” та “держава”. Країна – це відокремлена територія незалежного проживання суспільства зі своїми кордонами і

Соціологія – Вербець В. В. – Лекція 7. Соціальна структура суспільства

– Що таке соціальна структура суспільства – З яких елементів формується соціальна структура суспільства – Якими є причини соціальної стратифікації – Які існують види соціальної мобільності 7.1. Поняття соціальної структури суспільства та її основні

Соціологія – Вербець В. В. – 7.1. Поняття соціальної структури суспільства та її основні елементи

– Що таке соціальна структура суспільства – З яких елементів формується соціальна структура суспільства – Якими є причини соціальної стратифікації – Які існують види соціальної мобільності 7.1. Поняття соціальної структури суспільства та її основні

Соціологія – Вербець В. В. – 7.2. Соціальні статуси і ролі в соціальній структурі суспільства

Необхідним елементом соціальної структури, що закріплює соціальну ієрархію суспільства виступає соціальний статус. Поняття “соціальний статус” вперше почало використовуватися у стародавньому Римі (власне термін “статус” походить з латинської мови і означає “становище”) і його трактування

Соціологія – Вербець В. В. – 7.3. Теорії соціальної нерівності

Відносини між складовими частинами соціальної структури можуть містити елементи соціальної рівності і соціальної нерівності. Втім, соціальна рівність є поняттям доволі хитким. Навіть в межах одних і тих же соціальних груп будуть простежуватися елементи ієрархії,

Соціологія – Вербець В. В. – Теорія класів

Відносини між складовими частинами соціальної структури можуть містити елементи соціальної рівності і соціальної нерівності. Втім, соціальна рівність є поняттям доволі хитким. Навіть в межах одних і тих же соціальних груп будуть простежуватися елементи ієрархії,

Соціологія – Вербець В. В. – Теорія соціальної стратифікації

Фундамент теорії соціальної стратифікації було закладено К. Марксом та М. Вебером. Сама ж теорія була розроблена на початку40-ихроків XX ст. американськими соціологами П. Сорокіним, Т. Парсонсом, Е. Шилзом та іншими ученими, які вважали, що

Соціологія – Вербець В. В. – 7.4. Соціальна мобільність та її види

В суспільстві постійно відбуваються певні соціальні рухи, зміни. Ці соціальні переміщення призводять до змін у соціальній структурі суспільства, а також зміни соціальної стратифікації суспільства. Такі соціальні переміщення в соціології називають соціальною мобільністю. Соціальна мобільність

Соціологія – Вербець В. В. – Лекція 8. Соціальні інститути і соціальні спільності

– Якими є основні типи соціальних об’єднань – Чим відрізняються соціальні інститути, соціальні спільності та соціальні організації – Які функції виконують соціальні інститути і соціальні спільності 8.1. Поняття та ознаки соціального інституту Поняття “соціальний

Соціологія – Вербець В. В. – 8.1. Поняття та ознаки соціального інституту

– Якими є основні типи соціальних об’єднань – Чим відрізняються соціальні інститути, соціальні спільності та соціальні організації – Які функції виконують соціальні інститути і соціальні спільності 8.1. Поняття та ознаки соціального інституту Поняття “соціальний

Соціологія – Вербець В. В. – 8.2. Класифікацій та функції соціальних інститутів

Оскільки, в науковій літературі існують різні визначення соціального інституту, не дозволяє науковцям виділяти іі різні їх елементи. Наприклад, Дж. Бернард і Л. Томпсон виділяють наступні елементи соціального інституту: – цілі та завдання, що належать

Соціологія – Вербець В. В. – 8.3. Основні риси соціальних організацій

Функціонування будь-якого соціального інституту проходить в рамках відповідних соціальних організацій. Вони в свою чергу також бувають різні за розміром, структурою. Тому слід розмежовувати поняття “соціальний інститут” та “соціальні організації”. Соціальна організація (від лат. organizo

Соціологія – Вербець В. В. – 8.4. Ознаки та види соціальних спільностей

Іншим важливим елементом суспільства є соціальні спільності. На відміну від соціальних інститутів, які були утворені свідомо для проведення спільної діяльності людей, здійснення в суспільстві регулятивної функції та функції соціального контролю, соціальні спільності виникли в

Соціологія – Вербець В. В. – Лекція 9. Соціальна взаємодія, соціальні відносини та соціальний контроль

– Що таке соціальна дія і взаємодія – Якими рисами характеризуються соціальні відносини – У чому полягають передумови соціальних конфліктів – Які соціальні функції виконує соціальний контроль 9.1. Суть соціальної дії Основні проблеми соціального

Соціологія – Вербець В. В. – 9.1. Суть соціальної дії

– Що таке соціальна дія і взаємодія – Якими рисами характеризуються соціальні відносини – У чому полягають передумови соціальних конфліктів – Які соціальні функції виконує соціальний контроль 9.1. Суть соціальної дії Основні проблеми соціального

Соціологія – Вербець В. В. – 9.2. Соціальні зв’язки і соціальні відносини

Для задоволення своїх потреб і інтересів людина завжди вступає у взаємозв’язок з іншими членами суспільства. Соціальний зв’язок – соціальна дія, що виражає залежність і сумісність людей або груп. Це сукупність особливих залежностей одних соціальних

Соціологія – Вербець В. В. – 9.3. Соціальний конфлікт: поняття, функції, види та типи

Історія людської цивілізації насичена різними конфліктами. Одні конфлікти охоплювали цілі континенти, десятки країн і народів, інші – великі і малі соціальні спільноти, треті відбувались між окремими людьми. З найдавніших часів люди намагались вирішувати протиріччя