Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 6.5. Потенціал та резерви підвищення конкурентоспроможності підприємства

Конкурентоспроможність фірми залежить від її потенціалу. Потенціал підприємства – комплекс його можливостей і досягнень, що забезпечують конкурентну перевагу на ринку і досягнення поставленої стратегічної мети.

Промисловий маркетинг   Оснач О. Ф.   6.5. Потенціал та резерви підвищення конкурентоспроможності підприємства

Рис. 6.9. Елементи потенціалу підприємства

Елементи потенціалу можна згрупувати в укрупнені блоки. Перший елемент блоку характеризується виробничою потужністю підприємства (об’ємом продукції, вироблюваної за одиницю часу), або об’ємом товарів, що продаються торговим підприємством за одиницю часу, або об’ємом послуг, що надаються підприємством, при даному стані власної або орендованої виробничо-торгової інфраструктури. При цьому треба враховувати ступінь використання/завантаження виробничих потужностей. Враховується наявність портфеля замовлень, наповненість якого визначає завантаження виробничих потужностей на найближчий і віддалені періоди.

Другий елемент потенціалу – це капітал підприємства: склад (частка власного і позикового капіталу), кредитні можливості, ліквідність і швидкість обороту капіталу, і в першу чергу оборотних коштів.

Деяка частина капіталу кредитується банками або іншими кредитними установами. Основна частина позикового капіталу, як правило, утворюється з нереалізованих залишків товарів, матеріалів, сировини і інших ліквідів (акцій, інших цінних паперів, золота, депозитів і т. п.). Ступінь легкості реалізації активів (перетворення їх в готівку), їх мобільність, здібності підприємства оплачувати в строк кредитно-фінансове зобов’язання називаються ліквідністю, рівень якої визначається як відношення суми активів до поточних короткострокових зобов’язань:

Промисловий маркетинг   Оснач О. Ф.   6.5. Потенціал та резерви підвищення конкурентоспроможності підприємства

Где КЛікв – коефіцієнт ліквідності; АПот – поточні активи;

КЗ – короткострокові зобов’язання.

У тому випадку, коли КЛікв > 1, фірма відноситься до категорії ліквідних. Якщо ж КЛікв < 1, то підприємство некредитоспроможне і вважається ризикованим об’єктом кредитування.

Перевищення кредиторської заборгованості більш ніж в 2 рази над дебіторською говорить про те, що підприємство знаходиться в критичному фінансовому положенні. Відношення загальної суми фінансових зобов’язань (ФЗ) до загальної вартості майна підприємств (МП) служить своєрідним барометром банкрутства:

Промисловий маркетинг   Оснач О. Ф.   6.5. Потенціал та резерви підвищення конкурентоспроможності підприємства

Якщо коефіцієнт перевищує 0,5, то це свідоцтво того, що підприємство знаходиться на межі банкрутства.

Третій елемент – це моральний капітал, накопичений підприємством, його імідж. Відношення покупців і торгових посередників до марки і товарів підприємства, переконання, що склалося за роки, що якість товарів фірми і її обслуговування завжди на висоті, упевненість в тому, що вона за будь-яких умов здійснити свої зобов’язання в строк і повністю, формують імідж, який позначається на ціні марки і доброго імені (goodwill) фірми.

Четвертий елемент – товар, об’єм і асортиментна структура продажу, товарні запаси, якість товару. Це найважливіший елемент визначення конкурентоспроможності фірми.

П’ятий елемент – трудові ресурси підприємства: витрати робочого часу, кваліфікація і творча активність кадрів і т. д.

Промисловий маркетинг   Оснач О. Ф.   6.5. Потенціал та резерви підвищення конкурентоспроможності підприємства

Рис 6.10. Класифікація резервів підвищення конкурентоспроможності

Контрольні питання

1. У чому сутність поняття “конкурентоспроможність підприємства”?

2. Види конкуренції.

3. Охарактеризуйте підхід до визначення конкурентоспроможності підприємства з точки зору конкурентних переваг.

4. У чому полягає сутність аналізу сильних та слабких сторін підприємства?

5. У чому полягає сутність загальних та базових стратегій конкурентоспроможності?

6. Визначте організаційні заходи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності підприємства.

7. Визначте поняття “бенчмаркінг”.

8. Визначте сили галузевої конкуренції (по Портеру).

9. Фактори галузевої конкуренції.

10. Методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства.

11. Етапи оцінювання конкурентоспроможності підприємства.

12. Елементи потенціалу підприємства.

13. Резерви підвищення конкурентоспроможності підприємства.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 6.5. Потенціал та резерви підвищення конкурентоспроможності підприємства