Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – Передмова

Розвиток галузей промисловості зумовлений для України не тільки внутрішньою потребою, але й потребою ефективного інтегрування в міжнародний розподіл праці, що потребує підвищення конкурентоспроможності товарів, особливо в умовах вступу України в Світову організацію торгівлі, тому

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – Розділ 1. Сутність, завдання і тенденції розвитку промислового маркетингу

Розвиток галузей промисловості зумовлений для України не тільки внутрішньою потребою, але й потребою ефективного інтегрування в міжнародний розподіл праці, що потребує підвищення конкурентоспроможності товарів, особливо в умовах вступу України в Світову організацію торгівлі, тому

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 1.1. Предмет та сутність промислового маркетингу

Розвиток галузей промисловості зумовлений для України не тільки внутрішньою потребою, але й потребою ефективного інтегрування в міжнародний розподіл праці, що потребує підвищення конкурентоспроможності товарів, особливо в умовах вступу України в Світову організацію торгівлі, тому

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 1.2. Функції промислового маркетингу. Маркетингове середовище

Відповідно до принципової методології маркетингу як ринкової концепції управління і збуту існує універсальний підхід до класифікації маркетингових функцій, який полягає у виділенні чотирьох блоків комплексних функцій, кожен з яких має ряд підфункцій, структурно-логічна система

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 1.3. Організація маркетингової діяльності

Організація маркетингу на підприємстві має базуватися на відповідних організаційних структурах. Саме в цих підрозділах мусять здійснюватися усі планові, оперативні і контрольні функції маркетингового менеджменту. Створення таких підрозділів вимагає дотримання певних принципів. 1. Цілеспрямованість. Організація

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 1.4. Концепції промислового маркетингу та тенденції його розвитку

Для правильного розуміння маркетингу, як основи ефективного підприємництва слід розглянути п’ять альтернативних концепцій, на яких можуть бути побудовані взаємовідносини між виробниками і споживачами (див. рис.1.10). Концепція соціально-етичного маркетингу має особливе значення для промислових підприємств.

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – Розділ 2. Стратегії промислового маркетингу

Основні поняття: стратегія промислового маркетингу, маркетингове стратегічне планування, цілі фірми, ситуаційний аналіз, портофоліо аналіз, GAP – аналіз, маржинальний аналіз, АВС – аналіз, матриця БКГ, матриця “McKinsey”, матриця SWOT – аналізу, матриця Ансоффа, PIMS-аналіз, стратегії,

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 2.1. Поняття та формування стратегії промислового маркетингу

Основні поняття: стратегія промислового маркетингу, маркетингове стратегічне планування, цілі фірми, ситуаційний аналіз, портофоліо аналіз, GAP – аналіз, маржинальний аналіз, АВС – аналіз, матриця БКГ, матриця “McKinsey”, матриця SWOT – аналізу, матриця Ансоффа, PIMS-аналіз, стратегії,

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 2.2. Моделі прийняття стратегічних рішень

Теорія маркетингу накопичила, а на практиці використовуються моделі прийняття стратегічних рішень, основними з яких є: 1. Аналіз господарського і продуктового портфеля; 2. Ситуаційний аналіз; 3. Матриця Ансоффа; 4. Матриця конкуренції М. Портера; 5. PIMS

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – Розділ 3. Ринки промислових товарів та особливості маркетингової діяльності

Основні поняття: промисловий ринок, товари промислового призначення, товари кінцевого споживання, класифікація товарів промислового призначення, матеріали і деталі (сировина, напівфабрикати та деталі), капітальне майно (стаціонарні споруди та основне обладнання, допоміжне обладнання), допоміжні матеріали та послуги

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 3.1. Класифікація та характеристика промислових ринків

Основні поняття: промисловий ринок, товари промислового призначення, товари кінцевого споживання, класифікація товарів промислового призначення, матеріали і деталі (сировина, напівфабрикати та деталі), капітальне майно (стаціонарні споруди та основне обладнання, допоміжне обладнання), допоміжні матеріали та послуги

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 3.2. Характеристика товарів промислового призначення (ТПП)

Умовно товари поділяють на споживчі та промислового призначення. Товари промислового призначення – це результати діяльності людини у вигляді сировини, матеріалів, обладнання, деталей, споруд, послуг, які купують приватні особи чи організації для подальшої переробки чи

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 3.3. Основні відмінності між ринками товарів промислової продукції та товарів кінцевих споживачів

Займаючись промисловим маркетингом фірма дещо інакше будує свою діяльність ніж на споживчому ринку, що обумовлено як природою ринків так і призначенням використання товару. Основні відмінності між споживчим ринком та ринком організацій-споживачів та маркетинговими зусиллями,

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – Розділ 4. Планування маркетингової діяльності на підприємстві

Основні поняття: планування на промислових підприємствах, маркетингове планування, об’єкт, суб’єкт, предмет, завдання, маркетингове стратегічне планування, етапи стратегічного планування, , структура процесу маркетингового планування, місія та цілі фірми, ситуаційний аналіз, оперативне планування, тактичне планування, бізнес-план.

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 4.1. Цілі, завдання та види планування

Основні поняття: планування на промислових підприємствах, маркетингове планування, об’єкт, суб’єкт, предмет, завдання, маркетингове стратегічне планування, етапи стратегічного планування, , структура процесу маркетингового планування, місія та цілі фірми, ситуаційний аналіз, оперативне планування, тактичне планування, бізнес-план.

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 4.2. Сутність маркетингового планування

В умовах жорсткої конкуренції необхідно вміти використовувати маркетинг для того, щоб спрямувати продажі в потрібному для компанії напрямі. План маркетингу – один з інструментів, що дозволяють виконати поставлене завдання. Як документ з формальною структурою

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 4.3.Структура бізнес – плану

В умовах жорсткої конкуренції необхідно вміти використовувати маркетинг для того, щоб спрямувати продажі в потрібному для компанії напрямі. План маркетингу – один з інструментів, що дозволяють виконати поставлене завдання. Як документ з формальною структурою

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – Розділ 5. Маркетингові дослідження на промисловому підприємстві

Основні поняття: маркетингові дослідження, види маркетингових досліджень (кабінетні, польові, пілотні, панельні), бенчмаркінг, етапи проведення маркетингових досліджень на ринках ТПП, методи опитувань, маркетингова інформація (первинна, вторинна, зовнішня, внутрішня), маркетингова інформаційна система (МІС). 5.1. Роль, структура

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 5.1. Роль, структура і зміст маркетингових досліджень

Основні поняття: маркетингові дослідження, види маркетингових досліджень (кабінетні, польові, пілотні, панельні), бенчмаркінг, етапи проведення маркетингових досліджень на ринках ТПП, методи опитувань, маркетингова інформація (первинна, вторинна, зовнішня, внутрішня), маркетингова інформаційна система (МІС). 5.1. Роль, структура

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 5.2. Об’єкти маркетингових досліджень. Етапи досліджень

Об’єкти маркетингових досліджень зображені на рис.5.1. Рис.5.1. Об’єкти маркетингових досліджень Промислові маркетингові дослідження – це широка сфера діяльності, яка визначається як систематичний збір, обробка та аналіз інформації з ціллю прийняття маркетингових рішень і зниження

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 5.3. Види маркетингової інформації

Об’єкти маркетингових досліджень зображені на рис.5.1. Рис.5.1. Об’єкти маркетингових досліджень Промислові маркетингові дослідження – це широка сфера діяльності, яка визначається як систематичний збір, обробка та аналіз інформації з ціллю прийняття маркетингових рішень і зниження

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – Розділ 6. Конкуренція на промислових ринках

Основні поняття: поняття конкуренції, конкурентоспроможність підприємства, стратегії конкурентоспроможності, конкурентні переваги, конкурентний потенціал, резерви підвищення конкурентоспроможності. 6.1. Сутність, функції, методи та види конкуренції Конкуренція – притаманне товарному виробництву змагання між окремими господарськими суб’єктами (конкурентами), заінтересованими

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 6.1. Сутність, функції, методи та види конкуренції

Основні поняття: поняття конкуренції, конкурентоспроможність підприємства, стратегії конкурентоспроможності, конкурентні переваги, конкурентний потенціал, резерви підвищення конкурентоспроможності. 6.1. Сутність, функції, методи та види конкуренції Конкуренція – притаманне товарному виробництву змагання між окремими господарськими суб’єктами (конкурентами), заінтересованими

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 6.2. Фактори галузевої конкуренції

Основні поняття: поняття конкуренції, конкурентоспроможність підприємства, стратегії конкурентоспроможності, конкурентні переваги, конкурентний потенціал, резерви підвищення конкурентоспроможності. 6.1. Сутність, функції, методи та види конкуренції Конкуренція – притаманне товарному виробництву змагання між окремими господарськими суб’єктами (конкурентами), заінтересованими

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 6.3. Конкурентні стратегії та переваги

Загальні стратегії (за М. Портером). Загальними вважаються стратегії, що мають універсальне застосування або виведені з певних базових постулатів. Розрізняють два основних типи стратегій забезпечення конкурентоспроможності: низькі витрати та спеціалізація. М. Портер також вважає, що

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 6.4. Методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства

Рис. 6.4. Методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства Метод переваг. Оцінка конкурентоспроможності підприємства являє собою порівняння його характеристик, властивостей чи марок товарів, що порівнюються з аналогічними показниками пріоритетних конкурентів (такими, які займають найкращі позиції на даному

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 6.5. Потенціал та резерви підвищення конкурентоспроможності підприємства

Конкурентоспроможність фірми залежить від її потенціалу. Потенціал підприємства – комплекс його можливостей і досягнень, що забезпечують конкурентну перевагу на ринку і досягнення поставленої стратегічної мети. Рис. 6.9. Елементи потенціалу підприємства Елементи потенціалу можна згрупувати

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – Розділ 7. Кон’юнктура ринку промислової продукції

Основні поняття: кон’юнктура ринку, кон’юнктурні дослідження, етапи кон’юнктурних досліджень, кон’юнктуроутворювальні фактори (постійні, випадкові), індекс Харфіндела – Хіршмана, показники кон’юнктури, місткість, частка, насиченість ринку, коефіцієнт еластичності попиту (пропозиції) від ціни та прибутку, поняття ультраеластич-ності, інфраеластичності

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 7.1. Поняття ринкової кон’юнктури та її показники

Основні поняття: кон’юнктура ринку, кон’юнктурні дослідження, етапи кон’юнктурних досліджень, кон’юнктуроутворювальні фактори (постійні, випадкові), індекс Харфіндела – Хіршмана, показники кон’юнктури, місткість, частка, насиченість ринку, коефіцієнт еластичності попиту (пропозиції) від ціни та прибутку, поняття ультраеластич-ності, інфраеластичності

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 7.2. Прогноз товарного ринку. Методи прогнозування збуту

Крім аналізу загальноекономічної кон’юнктури конкретного товарного ринку, предметом маркетингових досліджень є прогнозування майбутнього розвитку ринку. Прогноз товарного ринку – це об’єктивне імовірнісне судження про динаміку найважливіших його характеристик та їх альтернативні варіанти за умов

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 7.3. Ризик та його критерії

Чим більше чинників впливають на прогнозовану систему, тим вужчий горизонт обізнаності і більше помилок у прогнозуванні настання тієї або іншої події. Саме тому, оцінка ринкової кон’юнктури як моментної події має ймовірний характер. Ступінь (можливість)

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – Розділ 8. Сегментування ринку. Формування і дослідження попиту на промислові товари

Основні поняття: сегмент ринку, сегментація ринку ТПП, критерії та ознаки сегментації ТПП, цільовий сегмент, гніздовий метод сегментації, позиціонування товару, масовий, цільовий маркетинг, множинна сегментація, потреби, попит, бажання, мотивація, управління попитом, фактори впливу на поведінку

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 8.1. Сегментування ринку ТПП. Принципи сегментування

Основні поняття: сегмент ринку, сегментація ринку ТПП, критерії та ознаки сегментації ТПП, цільовий сегмент, гніздовий метод сегментації, позиціонування товару, масовий, цільовий маркетинг, множинна сегментація, потреби, попит, бажання, мотивація, управління попитом, фактори впливу на поведінку

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 8.2. Макро – та мікросегментування ринку

У промисловому маркетингу сегментування базового ринку проводиться у декілька етапів: І Етап. Макросегментування ринку На першому етапі треба провести макросегментування, яке передбачає ідентифікацію ринків ТПП. На макрорівні базовий ринок може бути визначений за трьома

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 8.3. Визначення цільового ринку та позиціонування товару

Цільовий маркетинг – це спрямування зусиль компанії на обслуговування однієї чи кількох груп споживачів, які мають спільні потреби чи характеристики. Цільовий ринок – це найвигідніша для підприємства група сегментів ринку (або один сегмент), на

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 8.4. Особливості попиту на промисловому підприємстві

У системі ринкових відносин напрямки розвитку виробництва і торгівлі визначає споживач, який купує товари і тим самим показує виробнику, що потрібно виробляти і продавати. Тому, щоб ефективно діяти, виробникам необхідно визначити потреби та попит

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 8.5. Фактори впливу на попит організацій-споживачів. Мотиви попиту

При співробітництві з організаціями-споживачами необхідно моделювати їхню споживацьку поведінку, яка зумовлена впливом різних факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Продавець повинен мати повне уявлення про ці фактори і тенденції їх розвитку. Фактори поділяються на 4

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 8.6. Дослідження попиту та визначення місткості ринку

Важливим завданням дослідження ринку є оцінювання та аналіз ринкового попиту на товар, з яким підприємство виходить на цільовий ринок. Ринковий попит виражається тією кількістю товару, яка була або буде куплена певною групою покупців у

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – Розділ 9. Маркетинг у галузі закупівлі промислових товарів

Основні поняття: закупівля промислових товарів; закупівельні центри; методи розрахунку потреби в матеріальних ресурсах (метод аналогії, метод типового представника, статистичні методи), умови вибору постачальника; категорія закупки. 9.1. Закупівельна діяльність. Вимоги та функції Забезпечення підприємства сировиною,

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 9.1. Закупівельна діяльність. Вимоги та функції

Основні поняття: закупівля промислових товарів; закупівельні центри; методи розрахунку потреби в матеріальних ресурсах (метод аналогії, метод типового представника, статистичні методи), умови вибору постачальника; категорія закупки. 9.1. Закупівельна діяльність. Вимоги та функції Забезпечення підприємства сировиною,

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 9.2. Процес закупівлі промислових товарів

Важливе значення в закупівельній діяльності має планування закупівельної діяльності, яка є обгрунтуванням для приймання рішення про закупівлю ресурсів. План закупівельного процесу – це комплекс планових розрахунків, за якими встановлюється номенклатурний склад, розміри, цільове призначення

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – Розділ 10. Товарна політика та управління асортиментом продукції на промислових підприємствах

Основні поняття: товарна політика; задачі та структура маркетингової товарної політики; товарний асортимент та його склад; етапи формування товарного асортименту, рейтинговий товарний асортимент; поріг прибутковості; графік беззбитковості продукції; коефіцієнт рентабельності рангів; сервіс у товарній політиці;

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 10.1. Зміст, структура та завдання товарної політики підприємства

Основні поняття: товарна політика; задачі та структура маркетингової товарної політики; товарний асортимент та його склад; етапи формування товарного асортименту, рейтинговий товарний асортимент; поріг прибутковості; графік беззбитковості продукції; коефіцієнт рентабельності рангів; сервіс у товарній політиці;

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 10.2. Конкурентоспроможність товару і методи її визначення

Конкурентоспроможність галузі, фірм забезпечується конкурентоспроможністю товарів, які вони виробляють. Слід назвати три основні пункти при визначенні конкурентоспроможності виробу: 1) конкурентоспроможність будь-якого товару може бути визначена тільки внаслідок її порівняння з іншими виробами, а отже,

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 10.3. Життєвий цикл товару

Зміна потреб споживачів на той чи інший товар визначає тенденцію зміни попиту на нього, що вказує на необхідність збільшення чи зменшення виробництва цього товару, змінення технології його виробництва, пошуку нових ідей для виробництва нового

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 10.4. Управління інноваціями в маркетинговій товарній політиці промислового підприємства

У центрі стратегії розвитку будь-якого підприємства лежить мета розширення, диверсифікації чи інновації. В умовах швидких змін маркетингового середовища підприємство-виробник повинно постійно оцінювати структуру своєї діяльності, приймаючи рішення щодо завершення випуску продукції, її вчасну модифікацію

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 10.5. Промисловий бренд

У центрі стратегії розвитку будь-якого підприємства лежить мета розширення, диверсифікації чи інновації. В умовах швидких змін маркетингового середовища підприємство-виробник повинно постійно оцінювати структуру своєї діяльності, приймаючи рішення щодо завершення випуску продукції, її вчасну модифікацію

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – Розділ 11. Цінова політика

Основні поняття: маркетингова цінова політика (пряма та опосередкована); фактори ціноутворення (внутрішні і зовнішні); витрати; цілі ціноутворення; стратегії ціноутворення (ціновий рівень, цінова дискримінація, еластичність цін, диференціація цін); стратегія низьких та високих цін; методи ціноутворення (витратний,

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 11.1. Суть, фактори та етапи ціноутворення

Основні поняття: маркетингова цінова політика (пряма та опосередкована); фактори ціноутворення (внутрішні і зовнішні); витрати; цілі ціноутворення; стратегії ціноутворення (ціновий рівень, цінова дискримінація, еластичність цін, диференціація цін); стратегія низьких та високих цін; методи ціноутворення (витратний,

Промисловий маркетинг – Оснач О. Ф. – 11.2. Стратегії ціноутворення

Під ціновою стратегією ми розуміємо політику цін на довгострокову перспективу, що повинна бути інструментом здійснення стратегічних цілей (рис. 11.2; 11.3). Кожній меті може відповідати та чи інша стратегія, яка відображає один з аспектів цінової