Правознавство – Олійник А. Ю. – § 3. Бюджет і бюджетна система

Бюджет – загальне поняття, що об’єднує різноманітні фінансові документи, які містять заплановані доходи і державні видатки на відповідний період. Етимологічне поняття “бюджет” походить від старофранцузького “bougette”, що означає маленький портфель, з яким британський канцлер казначейства приходив на сесію парламенту і починав свій щорічний офіційний фінансовий звіт. Від нього вимагали відкрити “bougette” і представити депутатам фінансові документи, що знаходилися в ньому, на основі яких уряд передбачав здійснювати свої політичні та економічні програми.

Бюджет – категорія і економічна, і правова. Бюджет як економічна категорія являє собою грошові відносини, що виникають з приводу перерозподілу національного доходу. Як правова категорія – це основний фінансовий план держави, склад його доходів і видатків. Відповідно до Бюджетного кодексу України “бюджет” – де план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади АРК та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Звідси можна зробити висновок, що бюджет є головним фондом грошових коштів держави і входить разом з позабюджетними фондами до групи централізованих грошових фондів держави.

Бюджетна система України – це сукупність державного та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права. Основою побудови бюджетної системи виступає державний та адміністративно-територіальний устрій України.

До місцевих бюджетів належать бюджет АРК, бюджети областей, районні бюджети, бюджети районів у містах і бюджети місцевого самоврядування (територіальних громад сіл, селищ, міст та їхніх об’єднань). Бюджетами місцевого самоврядування визнаються бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань.

Відповідно до Бюджетного кодексу бюджетна система України грунтується на принципах:

А) єдності, що забезпечується єдиною правовою основою, єдиною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності;

Б) збалансованості – повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період;

В) самостійності – держава коштами державного бюджету не несе відповідальності за бюджетні зобов’язання органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування;

Г) повноти – до складу бюджетів входять усі надходження та витрати бюджетів, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування;

Г) обгрунтованості – бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку держави та розрахунках надходжень і витрат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик та правил;

Д) ефективності – при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення запланованої мети при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів;

Е) субсидіарності – розподіл видатків між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами повинен грунтуватися на максимально можливому наближенні надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача;

Е) цільового використання бюджетних коштів – використання коштів тільки на заходи, визначені бюджетними призначеннями;

Ж) справедливості і неупередженості – розподіл суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами;

З) публічності та прозорості – Державний бюджет України та місцеві бюджети затверджуються, а рішення щодо звіту про їх виконання приймаються відповідно ВР України, ВР АРК та відповідними радами, з висвітленням у засобах масової інформації;

И) відповідальності учасників бюджетного процесу – кожен учасник бюджетного процесу несе відповідальність за свої дії або бездіяльність на кожній стадії бюджетного процесу.

З метою забезпечення єдності бюджетної системи України, Бюджетним кодексом передбачена бюджетна класифікація як єдине систематизоване згрупування доходів, видатків та фінансування бюджету відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.

Бюджетна класифікація України застосовується для здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, інших розпорядників бюджетних коштів, проведення необхідного аналізу в розрізі доходів, а також організаційних, функціональних та економічних категорій видатків, забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних показників. Іншими словами, бюджетна класифікація забезпечує виконання функції контролю, регулювання, аналізу та планування.

З метою досягнення цілісності бюджетних категорій доходів і видатків та для забезпечення взаємозв’язку між функціональними призначеннями та економічним характером видатків бюджету, бюджетну класифікацію, а також зміни до неї затверджує міністр фінансів України та інформує про це в обов’язковому порядку Верховну Раду України.

Бюджетна класифікація має кілька основних складових.

1. Класифікація доходів бюджету, які класифікуються за такими розділами;

– податкові надходження – це передбачені податковими законами України загальнодержавні і місцеві податки і збори (обов’язкові платежі);

– неподаткові надходження – включають у себе: а) доходи від власності та підприємницької діяльності; б) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу; в) надходження від штрафів та фінансових санкцій; г) інші неподаткові надходження;

– трансферти – це кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.

2. Класифікація видатків (у тому числі кредитування за вирахуванням погашення) бюджету, які класифікуються за: а) функціями, з виконанням яких пов’язані видатки (функціональна класифікація видатків); б) економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки (економічна класифікація видатків); в) ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча класифікація видатків); г) за бюджетними програмами (програмна класифікація видатків).

Функціональна класифікація видатків має такі рівні деталізації: а) розділи, у яких визначаються видатки бюджетів на здійснення загальних функцій, зокрема держави, АРК чи місцевого самоврядування; б) підрозділи та групи, у яких конкретизуються напрями спрямування бюджетних коштів на здійснення функцій, зокрема держави, АРК чи місцевого самоврядування.

За економічною класифікацією видатки бюджету поділяються на: – поточні видатки – це витрати бюджетів на фінансування мережі підприємств, установ, організацій і органів, яка діє на початок бюджетного року, а також на фінансування заходів соціального захисту населення та інших заходів, що не належать до видатків розвитку. Поточні видатки складають також трансферти бюджетам місцевого самоврядування, трансферти населенню або групам населення, трансферти підприємствам або іншим країнам;

– капітальні видатки, або видатки розвитку – це витрати бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема: фінансування капітальних вкладень виробничого й невиробничого призначення; фінансування структурної перебудови народного господарства; субвенції та інші видатки, пов’язані з розширеним відтворенням.

Відомча класифікація видатків бюджету визначає перелік головних розпорядників бюджетних коштів. На її основі Державне казначейство України та місцеві фінансові органи ведуть реєстр усіх розпорядників бюджетних коштів.

Програмна класифікація видатків бюджету застосовується при формуванні бюджету за програмно-цільовим методом.

3. Класифікація фінансування бюджету, яка визначає джерела отримання фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту бюджету, і напрями витрачання фінансових ресурсів, що утворилися в результаті перевищення доходів бюджету над його видатками (до цієї категорії належать платежі з погашення основної суми боргу). При цьому класифікація фінансування бюджету здійснюється за такими ознаками: а) фінансування за типом кредитора – за категоріями кредиторів або власників боргових зобов’язань; б) фінансування за типом боргового зобов’язання – за засобами, що використовуються для фінансування дефіциту (перевищення видатків бюджету над його доходами), або профіциту (перевищення доходів бюджету над його видатками).

4. Класифікація боргу, яка систематизує інформацію про всі боргові зобов’язання держави, АРК, місцевого самоврядування. Борг класифікується за типом кредитора та за типом боргового зобов’язання.

Бюджетний процес-це регламентована нормами права діяльність уповноважених органів державної влади та місцевого самоврядування, пов’язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України.

Згідно з Бюджетним кодексом України виділяють такі стадії бюджетного процесу:

А) складання проекту бюджету;

Б) розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети;

В) виконання бюджету, у тому числі в разі необхідності внесення змін до закону про Державний бюджет України, рішення про місцеві бюджети;

Г) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.

Під стадією бюджетного процесу розуміють низку заходів, які охоплюють розробку, виконання та оцінку ефективності використаних фінансових ресурсів, при цьому на всіх стадіях бюджетного процесу здійснюються фінансовий контроль і аудит та оцінка ефективності використання бюджетних коштів держави та органів місцевого самоврядування.

Учасниками бюджетного процесу на всіх його стадіях є органи та посадові особи, які наділені бюджетними повноваженнями (права та обов’язки), як то органи законодавчої (представницької) та виконавчої влади, Президент України, Національний банк України та органи державного фінансового контролю тощо.

Бюджетний період (рік) для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того самого року. Тоді як час початку розробки й складання проекту бюджету, його розгляду і затвердження, виконання, а також складання, розгляду і затвердження звіту про його виконання триває більше двох років і має назву бюджетний цикл.

Кабінет Міністрів України не пізніше 15 вересня кожного року подає до Верховної Ради України проект Закону України “Про Державний бюджет України” на наступний рік. Разом із проектом подається доповідь про хід виконання Державного бюджету України поточного року.

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу здійснюється згідно з їх компетенцією Верховної Ради України, Рахунковою палатою, Міністерством фінансів України, Державним казначейством України, Державною контрольно-ревізійною службою України, Верховною Радою та Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами, їх виконавчими органами та місцевими державними адміністраціями. Регулярні звіти про доходи й видатки Державного бюджету України оприлюднюються в засобах масової інформації.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 3. Бюджет і бюджетна система