Політичні системи світу – Кириченко В. М

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – Передмова

Політика завжди впливала, впливає і впливатиме на життя людей, але незважаючи на це, вона не завжди входить до сфери їх інтересів. На жаль, більшість людей є аполітичними і живуть за принципом – “я –

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – Змістовий модуль 1. Держава в політичній системі суспільства

Тема 1. Теорія політичних систем 1.1. Поняття політичної системи Суспільство є складним і багатоманітним утворенням. Найважливішими елементами його структури є основні сфери суспільного життя – економічна, правова, духовна, політична. Якщо головною ознакою економічної системи

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – Тема 1. Теорія політичних систем

Тема 1. Теорія політичних систем 1.1. Поняття політичної системи Суспільство є складним і багатоманітним утворенням. Найважливішими елементами його структури є основні сфери суспільного життя – економічна, правова, духовна, політична. Якщо головною ознакою економічної системи

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – 1.1. Поняття політичної системи

Тема 1. Теорія політичних систем 1.1. Поняття політичної системи Суспільство є складним і багатоманітним утворенням. Найважливішими елементами його структури є основні сфери суспільного життя – економічна, правова, духовна, політична. Якщо головною ознакою економічної системи

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – 1.2. Структура політичної системи

Структура політичної системи – це сукупність владних інститутів, що пов’язані між собою і створюють стійку цілісність. Зазначена структура складається з чотирьох основних груп елементів: 1) політичні інститути; 2) політично-правові норми; 3) політичні відносини; 4)

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – 1.3. Функції та типологія політичних систем

Життєдіяльність політичної системи проявляється у процесі виконання нею певними методами і засобами своїх функцій (основних напрямів діяльності), які у своїй сукупності визначають структуру, інститути та процес дії системи. Функції політичної системи не зводяться до

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – 1.4. Політична система України

Будь-яка політична система тісно пов’язана із навколишнім середовищем, у якому вона функціонує і розвивається, що зумовлює способи реалізації влади, сукупність прийомів, засобів і методів її здійснення. Сучасна політична система України, як і політична система

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – Тема 2. Держава як основний інститут політичної системи

2.1. Основні теорії походження держави Держава є основним політичним інститутом суспільства, найважливішим елементом його політичної системи. При цьому постає питання: чому держава є Основним інститутом політичної системи суспільства, а не, наприклад, церква, політичні партії

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – 2.1. Основні теорії походження держави

2.1. Основні теорії походження держави Держава є основним політичним інститутом суспільства, найважливішим елементом його політичної системи. При цьому постає питання: чому держава є Основним інститутом політичної системи суспільства, а не, наприклад, церква, політичні партії

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – 2.2. Поняття та основні ознаки держави

Держава, як продукт суспільного розвитку, є складним соціальним явищем. Протягом століть мислителі та вчені намагалися зрозуміти, що являє собою держава, чому вона виникає і необхідна людству, якою є її природа, що відрізняє державу від

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – 2.3. Типологія держав

Під типологією держав слід розуміти поділ усіх держав, що існували й існують, на такі групи, які дадуть змогу розкрити їхню соціальну сутність. Поділ держав на типи покликаний допомогти з’ ясувати, чиї інтереси виражали чи

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – 2.4. Функції держави

Призначення держави реалізується через її основні функції. Термін “функція”, у перекладі з латинської, означає здійснити, виконати. Функції держави виражають соціальну природу держави і конкретизують її суть. Вони тісно пов’язані з завданнями, цілями і суттю

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – Тема 3. Форми держави

3.1. Поняття та структура форми держави Кожна держава характеризується певною формою, тобто зовнішнім вираженням процесу організації та здійснення державної влади. Форми держави є складним соціальним явищем, що дає можливість визначити характер існування і напрямки

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – 3.1. Поняття та структура форми держави

3.1. Поняття та структура форми держави Кожна держава характеризується певною формою, тобто зовнішнім вираженням процесу організації та здійснення державної влади. Форми держави є складним соціальним явищем, що дає можливість визначити характер існування і напрямки

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – 3.2. Форма державного правління

Під формою правління будь-якої держави розуміється структура і повноваження вищих органів державної влади, порядок їх формування і характер взаємовідносин між ними, ступінь і форми участі громадян у формуванні вищих органів влади, ступінь впливу населення

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – 3.3. Форма державного устрою

Форма державного устрою – це елемент форми держави, який визначає територіальну організацію держави, спосіб поділу території держави на складові частини та характер їх взаємовідносин між собою і з державою в цілому. Поняття форми державного

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – 3.4. Форма політичного режиму

Політичний режим є одним із базисних понять у сучасній політології. Його застосовують щодо характеристики способів, форм, засобів і методів реалізації політичної влади, оцінювання сутності держави, оскільки в межах однієї форми правління на різних етапах

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – Тема 4. Глава держави

4.1. Поняття і місце глави держави у системі органів державної влади Одним із найважливіших елементів державного механізму є глава держави. Термін “глава держави” вперше був застосований у ст. 14 французької Конституційної хартії від 4

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – 4.1. Поняття і місце глави держави у системі органів державної влади

4.1. Поняття і місце глави держави у системі органів державної влади Одним із найважливіших елементів державного механізму є глава держави. Термін “глава держави” вперше був застосований у ст. 14 французької Конституційної хартії від 4

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – 4.2. Порядок заміщення посади глави держави у монархіях

На сьогодні порядок заміщення посади глави держави залежить від форми державного правління, прийнятій в тій чи іншій країні. У державах з монархічною формою правління посада глави держави належить монарху на основі діючого в певній

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – 4.3. Порядок заміщення посади глави держави у республіках

У державах із республіканською формою правління функції глави держави виконує президент. Термін “президент” у перекладі з латинської означає “той, що сидить попереду, головуючий”. Цей політико-правовий інститут у сучасному його розумінні вперше був оформлений Конституцією

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – 4.4. Повноваження глави держави

Характер і обсяг повноважень глави держави залежить від особливостей його конституційного статусу та від форми правління, що існує в певній державі. Глави держав формально наділяються широкими повноваженнями у сфері законодавчої, виконавчої, судової влади та

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – Змістовий модуль 2. Основні інститути політичної системи суспільства

Тема 5. Законодавча влада (парламент) 5.1. Поняття, функції та місце парламенту в системі органів державної влади Згідно із концепцією поділу влади, законодавча влада, яка здійснюється насамперед загальнонаціональним представницьким органом – парламентом, посідає особливе місце

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – Тема 5. Законодавча влада (парламент)

Тема 5. Законодавча влада (парламент) 5.1. Поняття, функції та місце парламенту в системі органів державної влади Згідно із концепцією поділу влади, законодавча влада, яка здійснюється насамперед загальнонаціональним представницьким органом – парламентом, посідає особливе місце

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – 5.1. Поняття, функції та місце парламенту в системі органів державної влади

Тема 5. Законодавча влада (парламент) 5.1. Поняття, функції та місце парламенту в системі органів державної влади Згідно із концепцією поділу влади, законодавча влада, яка здійснюється насамперед загальнонаціональним представницьким органом – парламентом, посідає особливе місце

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – 5.2. Порядок формування парламенту і строк його повноважень

Питання про те, якою має бути модель парламенту, вважається найбільш суперечливим у науковому середовищі. Вирішення цього питання в кожній державі є результатом політичного вибору, який залежить від історії та традицій країни, особливостей конституційного ладу,

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – 5.3. Внутрішня структура парламенту

Внутрішніми структурними елементами парламенту, його допоміжними органами, що реалізують функції парламенту, є: 1) керівні органи; 2) комітети та комісії; 3) парламентські фракції. Важливу роль у діяльності парламенту відіграють його керівні органи, які можуть бути

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – 5.4. Конституційно-правовий статус члена парламенту

Для характеристики парламенту важливе значення має конституційно-правовий статус його членів. Правові норми, що визначають зазначений статус, містяться в конституції, спеціальному законі або в регламенті парламенту. Зміст цього статусу становлять передусім повноваження членів парламенту, колегіальне

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – Тема 6. Виконавча влада (уряд)

6.1. Поняття і місце виконавчої влади у системі органів державної Влади Відповідно до теорії поділу влади виконавча влада є одна з трьох самостійних і незалежних гілок державної влади. Успішна діяльність будь-якої держави тісно пов’язана

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – 6.1. Поняття і місце виконавчої влади у системі органів державної Влади

6.1. Поняття і місце виконавчої влади у системі органів державної Влади Відповідно до теорії поділу влади виконавча влада є одна з трьох самостійних і незалежних гілок державної влади. Успішна діяльність будь-якої держави тісно пов’язана

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – 6.2. Порядок формування, структура та склад уряду

Порядок формування уряду як органу виконавчої влади насамперед залежить від форми державного правління. Виділяють два способи формування уряду: парламентський і позапарламентський. Парламентський спосіб формування уряду Застосовується в країнах з парламентарними та змішаними формами державного

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – 6.3. Компетенція уряду

Компетенція уряду – це сукупність юридично встановлених функцій і повноважень органу виконавчої влади стосовно предмета його відання. При цьому, функції визначають напрями, сфери дії органу виконавчої влади чи посадової особи, тоді як повноваження –

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – 6.4. Конституційно-правова відповідальність уряду

Для характеристики виконавчої влади важливе значення має питання конституційно-правової відповідальності уряду, яка відрізняється від відповідальності за порушення норм інших галузей права – кримінального, адміністративного, цивільного. Конституційно-правова відповідальність уряду є переважно політичною і не має

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – Тема 7. Місцеве самоврядування

7.1. Поняття місцевого самоврядування На сучасному етапі місцеві органи влади є невід’ємним елементом політичної системи будь-якої держави, суттєвою ланкою у механізмі народовладдя, що знайшло своє закріплення на конституційному рівні багатьох держав. Наприклад, у гл.

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – 7.1. Поняття місцевого самоврядування

7.1. Поняття місцевого самоврядування На сучасному етапі місцеві органи влади є невід’ємним елементом політичної системи будь-якої держави, суттєвою ланкою у механізмі народовладдя, що знайшло своє закріплення на конституційному рівні багатьох держав. Наприклад, у гл.

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – 7.2. Система місцевого самоврядування

У сучасних державах світу система місцевого самоврядування будується відповідно до системи адміністративно-територіальному поділу країни. Під адміністративно-територіальним поділом прийнято розуміти поділ державної території на певні частини з метою найбільш раціонального управління державою. Встановлення адміністративно-територіального поділу

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – Англосаксонська (англо-американська) система

У сучасних державах світу система місцевого самоврядування будується відповідно до системи адміністративно-територіальному поділу країни. Під адміністративно-територіальним поділом прийнято розуміти поділ державної території на певні частини з метою найбільш раціонального управління державою. Встановлення адміністративно-територіального поділу

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – Романо-германська (континентально-європейська) система

Організації публічної влади на місцях, яка у своїй основі має французьку модель місцевого управління, є найбільш розповсюдженою. Вона діє у країнах континентальної Європи, у тому числі постсоціалістичних і пострадянських державах, Африки, Азії та Близького

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – Іберійська система

Організації публічної влади на місцях, яка у своїй основі має французьку модель місцевого управління, є найбільш розповсюдженою. Вона діє у країнах континентальної Європи, у тому числі постсоціалістичних і пострадянських державах, Африки, Азії та Близького

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – “Радянська” система (система рад)

Організації публічної влади на місцях, яка у своїй основі має французьку модель місцевого управління, є найбільш розповсюдженою. Вона діє у країнах континентальної Європи, у тому числі постсоціалістичних і пострадянських державах, Африки, Азії та Близького

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – 7.3. Структура та порядок формування органів місцевого самоврядування

Як правило, система місцевого самоврядування складається з наступних структурних елементів: 1) виборний колегіальний орган, який у різних країнах має різноманітні назви (муніципальна рада, асамблея, комунальна рада, рада графства, генеральна рада); 2) виконавчій орган виборного

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – 7.4. Компетенція органів місцевого самоврядування та їх відносини з центральними органами держави

Компетенція органів місцевого самоврядування – це визначені Конституцією та чинним законодавством держави предмети відання, права та обов’язки суб’єктів системи місцевого самоврядування, необхідні для реалізації завдань і функцій місцевого самоврядування на відповідній території. У сучасних

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – Тема 8. Політичні партії та партійні системи

8.1. Політичні партії: поняття, сутність, функції Особливе місце у політичній системі суспільства, поряд із державою і місцевим самоврядуванням, займають політичні партії, які є неодмінним атрибутом представницької демократії. Партії є активними учасниками політичного життя, а

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – 8.1. Політичні партії: поняття, сутність, функції

8.1. Політичні партії: поняття, сутність, функції Особливе місце у політичній системі суспільства, поряд із державою і місцевим самоврядуванням, займають політичні партії, які є неодмінним атрибутом представницької демократії. Партії є активними учасниками політичного життя, а

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – 8.2. Класифікація політичних партій

За наявності спільних для всіх політичних партій ознак, які визначають їхню сутність, вони відрізняються одна від одної за своєю соціальною основою, організаційною побудовою, характером членства, ідеологією, місцем у системі влади, цілями, методами й засобами

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – 8.3. Партійні системи

Значну роль у формуванні, функціонуванні та ефективності політичної системи відіграє партійна система. У політичній літературі даються різні визначення поняттю “партійна система”: від обмеження партійної системи лише взаємовідносинами між самими партіями до встановлення стійких зв’язків

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – Однопартійна система

Характеризується наявністю в країні тільки однієї політичної партії, яка реально впливає на здійснення державної влади. Цій системі також характерне конституційне закріплення керівної ролі однієї партії, зрощування партійного та державного апарату, усунення опозиції, заборона існування

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – Двопартійна система (біпартизм)

Характеризується наявністю в країні тільки однієї політичної партії, яка реально впливає на здійснення державної влади. Цій системі також характерне конституційне закріплення керівної ролі однієї партії, зрощування партійного та державного апарату, усунення опозиції, заборона існування

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – Багатопартійна система

Характеризується тим, що за наявності в країні безліч партій у конкурентній боротьбі за владу змагаються різні за ідеологією та ставленням до характеру перетворень у суспільстві три і більше політичних партій, жодна з яких не

Політичні системи світу – Кириченко В. М. – 8.4. Політичні партії та основні типи сучасних виборчих систем

Велике значення для функціонування політичної системи мають виборчі системи, від характеру яких значною мірою залежить склад центральних і місцевих представницьких органів, а також результат виборів посадових осіб. Питання визначення підсумків голосування стають предметом політичної