Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 2.5. Фінансовий контроль на місцевому рівні

Відповідно до чинного законодавства України, на всіх стадіях бюджетного процесу здійснюються контроль за дотриманням бюджетного законодавства, аудит та оцінка ефективності управління бюджетними коштами відповідно до законодавства.

Під Фінансовим контролем у бюджетному процесі Слід розуміти цілеспрямовану діяльність законодавчих (представницьких) та виконавчих органів державної й місцевої влади, спрямовану на забезпечення законності, фінансової дисципліни та раціональності в процесі формування, розподілу, використання бюджетних коштів з метою забезпечення соціально-економічного розвитку всіх суб’єктів бюджетних відносин.

Суб’єктами фінансового контролю у бюджетному процесі Виступають органи державної влади та місцевого самоврядування, наділені відповідними контрольними повноваженнями, територіальна громада, а також незалежні фінансові установи.

Об’єктом фінансового контролю Є фінансові відносини, пов’язані з формуванням, розподілом (перерозподілом) та використанням бюджетних коштів.

Основними Завданнями Фінансового контролю у бюджетному процесі слід вважати такі:

– нагляд за своєчасним і повним виконанням фінансових зобов’язань юридичними і фізичними особами перед бюджетом та виявлення резервів фінансових ресурсів;

– сприяння цільовому й ефективному витрачанню коштів бюджету та раціональному використанню матеріальних цінностей;

– забезпечення дотримання чинного законодавства України з питань бюджетних відносин.

Фінансовий контроль у бюджетному процесі грунтується на таких принципах:

– законності (означає, що контрольні заходи здійснюються особами, які мають на це право та відповідні повноваження у межах чинного законодавства);

– об’єктивності (передбачає неупереджений характер контрольної діяльності та її грунтування на реальних, конкретних та достовірних фактах);

– системності (контрольні заходи, направлені на об’єкт контролю як системи – цілісної сукупності відносно відокремлених взаємозв’язаних процесів, – можна розглядати як комплекс дій, спрямованих на досягнення певного результату);

– плановості (означає певний (запланований) комплекс заходів у чітко встановлені терміни);

– незалежності (полягає у недопущенні будь-якого впливу (дії) на суб’єкт контролю);

– гласності (означає відкритість інформації як на стадії підготовки управлінських рішень, так і за результатами їх виконання);

– превентивного характеру контрольних дій (передбачає реалізацію випереджальних заходів на етапі формування бюджету, цільових фондів, оформлення місцевих запозичень тощо);

– дієвості та ефективності, що має на меті ліквідацію виявлених недоліків після перевірок та досягнення кращого результату;

– відповідальності учасників бюджетного процесу;

– систематичності та регулярності контрольних заходів.

До Форм Фінансового контролю у бюджетному процесі слід віднести: бюджетну експертизу, моніторинг, ревізію, аудит, тематичну перевірку, службове розслідування та слідство.

Повноваження щодо контролю за дотриманням законодавства у бюджетному процесі на місцевому рівні належать Державній казначейській службі України, Державній фінансовій інспекції України, Державній податковій службі України, Верховній Раді Автономної Республіки Крим та відповідним місцевим радам, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям та виконавчим органам відповідних місцевих рад.

До повноважень Державної казначейської служби України Належить здійснення контролю за:

– веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень і витрат державного бюджету та місцевих бюджетів, складанням та поданням фінансової і бюджетної звітності;

– бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень бюджету;

– відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів показникам розпису бюджету;

– відповідністю взятих бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

– відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та відповідним бюджетним асигнуванням [2].

До повноважень Органів Державної фінансової інспекції України Належить здійснення контролю за:

– цільовим та ефективним використанням коштів державного бюджету та місцевих бюджетів (включно з проведенням державного фінансового аудиту), матеріальних цінностей, їх збереженням, станом;

– цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів (позик), одержаних під державні (місцеві) гарантії;

– достовірністю визначення потреби в бюджетних коштах при складанні планових бюджетних показників;

– відповідністю взятих бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми;

– веденням бухгалтерського обліку, а також складанням фінансової і бюджетної звітності, паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету;

– станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у розпорядників бюджетних коштів [2].

Державна фінансова інспекція України щомісячно надає Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та Міністерству фінансів України звіти про узагальнені результати контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

Основними завданнями Державної податкової адміністрації Та Її територіальних органів Є забезпечення додержання податкового законодавства, облік усіх платників податків та інших обов’язкових платежів, здійснення контролю і забезпечення правильності нарахування та сплати цих податків до державного (місцевого) бюджету.

Верховна Рада Автономної Республіки Крим та відповідні місцеві ради Здійснюють контроль за виконанням рішення про місцевий бюджет та інші повноваження, передбачені Бюджетним Кодексом, законом про Державний бюджет України та рішеннями про місцевий бюджет.

Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних місцевих рад З контролю за відповідністю бюджетному законодавству показників затверджених бюджетів, розпису бюджету, кошторисів бюджетних установ та інших документів, які використовуються у бюджетному процесі, здійснюється:

– Радою міністрів Автономної Республіки Крим – щодо бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим значення та районних бюджетів Автономної Республіки Крим;

– обласними державними адміністраціями – щодо районних та міських (міст обласного значення) бюджетів;

– міськими державними адміністраціями в містах Києві та Севастополі – щодо районних у цих містах бюджетів;

– районними державними адміністраціями – щодо міських (міст районного значення), селищних, сільських бюджетів та бюджетів їх об’єднань, що створюються згідно з законом;

– виконавчими органами міських рад – щодо бюджетів районів у містах, сіл, селищ чи міст районного значення, що входять до складу цих міст.

Практика показує, що контроль за дотриманням бюджетного законодавства здійснюється як на попередньому етапі розгляду й ухвалення рішень з фінансових та інших питань, так і на етапі безпосередньої оперативної фінансової діяльності та за її результатами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Місцеві фінанси – Ніколаєва О. М. – 2.5. Фінансовий контроль на місцевому рівні