Маркетинг – Липчук В. В. – Тема 7. Маркетинг торговельної інфраструктури

7.1. Суть, роль та значення торгівлі

Виробник, поставляючи свою продукцію на ринок, намагається продати її відповідній групі покупців (конкретному сегменту ринку), задовольняючи при цьому всі його вимоги щодо якості товару, його раціонального використання, терміну і гарантій використання, цін, післяпродажного обслуговування і т. д. Але з нарощуванням виробничих потужностей, підвищенням рівня доходів населення ринок починає диктувати умови щодо покращення обслуговування, стимулювання продажу, культури обслуговування покупців і використання товарів. Виконання таких функцій покладено на торгівлю. Торгівля – це специфічна діяльність виробника або посередника, пов’язана з процесом переміщення товару і права власності від виробника до споживача.

Торгівля – це особлива діяльність людей, яка пов’язана із здійсненням актів купівлі-продажу і є сукупністю специфічних технологічних і господарських операцій, спрямованих на обслуговування процесу обміну.

Відособлення торгівлі в окрему галузь економіки пов’язане із суспільним поділом праці і відокремленням торговельного капіталу як частини агропромислового капіталу, що обумовлено намаганням більш ефективно використовувати власні ресурси.

Торгівля акумулює у собі специфічні особливості вироблених товарів і наданих послуг, їх споживчі якості, уявлення покупців про можливості товарів задовольняти потреби. Вона допомагає фірмі зрозуміти значимість товарного виробництва, його цінностей та рівень комерційно-збутового розвитку, стимулювання збуту, упаковку та способи переміщення і передачі у власність товарів цільовим споживачам.

Торговельну діяльність здійснюють підприємства-виробники, збутові і закупівельні організації, підприємства з реалізації товарів великими партіями і одиничних виробів, особи-продавці різних форм власності і організаційної побудови. Всі перелічені підприємства та організації виконують ряд загальних для всіх функцій:

O реалізація виробленої споживчої вартості, створюючи економічні передумови відтворення сукупного продукту;

O доведення предметів споживання до споживачів, організовуючи переміщення товарів від виробників до споживачів (транспортування, зберігання, складування);

– підтримання рівноваги між попитом і пропозицією, впливаючи одночасно на виробництво щодо обсягів і асортименту продукції;

O скорочення витрат обігу у сфері споживання (затрат споживачів на придбання товарів) через вдосконалення технології продажу, інформативно-роз’яснювальних послуг тощо;

O концептуально-організаційні заходи з розробки товарів, ринкових досліджень, організації розподілу, формування цінового механізму, створення служб сервісного обслуговування.

Первинною ланкою здійснення усіх функцій є торговельне підприємство.

Торговельне підприємство – це головна ланка сфери обігу, яка володіє господарською і юридичною самостійністю і здійснює просування товарів до споживачів шляхом купівлі-продажу, реалізуючи власні інтереси на основі задоволення потреб громадян на ринку.

Принциповою особливістю підприємства торгівлі як відкритої системи є присутність людини як активного елементу системи. Ця обставина обумовлена наявністю системи особливих властивостей:

O унікальність і невизначеність поведінки системи торгівлі в конкретних

– здатність до самоорганізації, що виражається через:

– здатність змінювати свою структуру, зберігаючи цілісність і формуючи варіанти поведінки;

– здатність протидіяти негативним тенденціям і генерувати тенденції розвитку;

– здатність адаптуватись до зміни умов:

– здатність і намагання до формування цілей всередині системи. Торговельну діяльність здійснює підприємство, якщо володіє необхідними ресурсами: кваліфікованими кадрами, товарними запасами, технічними засобами, технологією торговельного процесу, кредитними лініями, інформацією про стан ринку, попиту і норми споживання.

За формою власності торговельні підприємства поділяються на:

– приватні;

– акціонерні;

– орендні;

– кооперативні;

– змішані.

Функції торговельних підприємств обумовлені функціями торгівлі як економічної категорії. Основна їх функція – продаж товарів споживачам, яка супроводжується перетворенням товарної форми вартості в грошову, що можна зобразити у вигляді формули Г — Т – Г або Виробник – Торговець – Споживач (рис.7.1).

Маркетинг   Липчук В. В.   Тема 7. Маркетинг торговельної інфраструктури

Рис. 7.1 – Функції торговельного підприємства

Для реалізації головної функції торговельне підприємство виконує великий обсяг супутніх функцій: вивчає попит споживачів, укладає договори на постачання товарів, організовує постачання товарів з місць виробництва, зберігання у місцях розпродажу і використання, забезпечує тимчасове і середньострокове зберігання товарів, формує товарну номенклатуру і асортимент виробів, організовує процес торгівлі і розстановку кадрових працівників.

Залежно від способів реалізації і величини продажних партій товарів розрізняють два види торгівлі товаром: гуртову і роздрібну.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Маркетинг – Липчук В. В. – Тема 7. Маркетинг торговельної інфраструктури