Логістика туризму – Смирнов І. Г

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – ПЕРЕДМОВА

Курс “Логістика туризму” належить до професійно орієнтованих дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або магістр (залежно від навчального закладу) спеціалізації “Менеджмент міжнародного туризму”. Логістика туризму – новітній науково-практичний напрям, в якому вивчають логістичні особливості туристичної галузі,

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – Розділ 1. ЛОГІСТИКА ТУРИЗМУ ЯК СКЛАДОВА ЛОГІСТИКИ ПОСЛУГ

1.1. Особливості та класифікація послуг Логістика послуг поки що належить до недостатньо розроблених напрямів логістики як новітнього науково-практичного напряму, що відрізняється надзвичайно високою динамікою розвитку в XXI ст. – як у світі, так останнім

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 1.1. Особливості та класифікація послуг

1.1. Особливості та класифікація послуг Логістика послуг поки що належить до недостатньо розроблених напрямів логістики як новітнього науково-практичного напряму, що відрізняється надзвичайно високою динамікою розвитку в XXI ст. – як у світі, так останнім

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 1.2. Сутність і склад туристичних та готельних послуг

Туризм є одним з основних видів міжнародної торгівлі послугами. Туристична послуга – це сегмент сфери послуг, спрямований на задоволення потреб споживачів туристичного продукту на підставі продажу певного туристичного ресурсу. Виробником і продавцем таких послуг

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 1.3. Зростання значення національного і міжнародного туристичного бізнесу

Міжнародний туризм – важлива складова зовнішньоекономічної діяльності кожної держави світу, водночас – це одна з найбільших і високодохідніших галузей світової економіки. У багатьох країнах міжнародний туризм є провідною галуззю економіки, надійним джерелом поповнення бюджету.

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 1.4. Концептуальні основи логістики послуг

Логістика послуг, на відміну від логістики товарів, на сьогодні менше розвинута. Певні труднощі в розвитку вона зазнає у зв’язку зі специфікою послуг як товару та великою різноманітністю послуг, їх диференціацією, яка поглиблюється на наших

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – Розділ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛОГІСТИКИ ТУРИЗМУ

2.1. Комплексна структура логістики туризму Комплексна структура логістики туризму охоплює її компонентну, регіональну та функціональну структури (рис. 2.1). До компонентної структури належать: 1) логістика рекреаційно-туристичних ресурсів (ресурсної бази туризму); 2) логістика матеріально-технічної бази туризму,

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 2.1. Комплексна структура логістики туризму

2.1. Комплексна структура логістики туризму Комплексна структура логістики туризму охоплює її компонентну, регіональну та функціональну структури (рис. 2.1). До компонентної структури належать: 1) логістика рекреаційно-туристичних ресурсів (ресурсної бази туризму); 2) логістика матеріально-технічної бази туризму,

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 2.2. Туристопотік як головний об’єкт дослідження логістики туризму

2.1. Комплексна структура логістики туризму Комплексна структура логістики туризму охоплює її компонентну, регіональну та функціональну структури (рис. 2.1). До компонентної структури належать: 1) логістика рекреаційно-туристичних ресурсів (ресурсної бази туризму); 2) логістика матеріально-технічної бази туризму,

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 2.3. Характеристика обслуговувальних потоків у логістиці туризму

До допоміжних потоків, що обслуговують головний туристопотік, у логістиці туризму належать інформаційний, фінансовий, матеріальний (товарний) і кадровий. Інформаційний потік – це сукупність повідомлень, які циркулюють як усередині логістичних систем туризму, так і між ними

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 2.4. Базові поняття логістики туризму

До допоміжних потоків, що обслуговують головний туристопотік, у логістиці туризму належать інформаційний, фінансовий, матеріальний (товарний) і кадровий. Інформаційний потік – це сукупність повідомлень, які циркулюють як усередині логістичних систем туризму, так і між ними

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – Розділ 3. ЛОГІСТИЧНІ ОСНОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

3.1. Концепція сталого розвитку туризму Концептуальні основи сталого розвитку започаткував наш співвітчизник В. І. Вернадський, який розглядав теорію сталого розвитку як учення про ноосферу – “стадію еволюції біосфери Землі, на якій в результаті перемоги

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 3.1. Концепція сталого розвитку туризму

3.1. Концепція сталого розвитку туризму Концептуальні основи сталого розвитку започаткував наш співвітчизник В. І. Вернадський, який розглядав теорію сталого розвитку як учення про ноосферу – “стадію еволюції біосфери Землі, на якій в результаті перемоги

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 3.2. Принципова логістична модель сталого розвитку туризму

Новизна ефективність логістичного підходу до розв’язання проблем сталого розвитку туризму полягають в комплексному системному способі, за яким в єдину логістичну модель поєднуються туристично-рекреаційні ресурси регіону, матеріально-технічна база туризму (її розглядають як сукупність засобів розміщення

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 3.3. Логістичний потенціал туристопотоку, ресурсної та матеріально-технічної баз туризму

Узгоджувальним показником сталого, збалансованого розвитку туризму в регіоні, країні є логістичний потенціал, який стосовно рекреаційно-туристичних ресурсів означає максимально можливу чисельність відвідувачів (туристів) за певний період часу (рік, сезон, місяць, день), що не зашкодить стану

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 3.4. Розгорнута логістична модель і логістичний аудит сталого розвитку туризму

Джерелами організованих туристичних потоків, що прибувають у регіон, країну з метою “споживання” рекреаційно-туристичних ресурсів, є туристичні фірми (переважно турагенції). Саме вони відіграють важливу роль логістичного “перетворювача” туристичних потоків: зі стохастичних, нестабільних, нерівномірних, некерованих, безперервних

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 3.5. Застосування логістичного підходу в українському туризмі

Зазначені вище теоретичні положення щодо застосування логістичного підходу й аудиту до сталого розвитку туризму в регіоні, країні розглядають на прикладі України. Зокрема, це м. Бердичів Житомирської області, в якому розміщена така значна кількість цінних

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – Розділ 4. ЛОГІСТИКА РЕСУРСНОЇ БАЗИ ТУРИЗМУ

4.1. Значення ресурсної бази туризму та її логістичної оцінки Особливість туристичної галузі, на відміну від інших галузей сфери послуг, полягає в її безпосередньому поєднанні з ресурсною базою, тобто рекреаційно-туристичними ресурсами. На це не один

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 4.1. Значення ресурсної бази туризму та її логістичної оцінки

4.1. Значення ресурсної бази туризму та її логістичної оцінки Особливість туристичної галузі, на відміну від інших галузей сфери послуг, полягає в її безпосередньому поєднанні з ресурсною базою, тобто рекреаційно-туристичними ресурсами. На це не один

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 4.2. Методика визначення логістичного потенціалу рекреаційно-туристичних ресурсів

Логістичну оцінку рекреаційно-туристичних ресурсів потрібно здійснювати з урахуванням їх класифікації, яка найповніше представлена в працях О. О. Бейдика (за ним розрізи вирізняють природно-географічні, природно-антропогенні, суспільно-історичні ресурси, інфраструктурні об’єкти та супер-точку-тур (рис. 4.2)) та І.

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 4.3. Розрахунок логістичного потенціалу морської пляжної зони

Результати аналізу підходів та методів до визначення логістичного потенціалу ресурсної бази туризму (ЛП РБТ, про них йшлося вище) подано в табл. 4.3. Як видно, кожен підхід має достатню сукупність методів, які можна застосувати в

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – Розділ 5. ЛОГІСТИКА ТУРФІРМИ

5.1. Концепція логістики турфірми Логістику турфірми розглядають як один із засобів ефективного менеджменту в туризмі. Логістика турфірми – це специфічна логістична діяльність у туризмі, сутність якої полягає у плануванні, управлінні та контролі операцій, які

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 5.1. Концепція логістики турфірми

5.1. Концепція логістики турфірми Логістику турфірми розглядають як один із засобів ефективного менеджменту в туризмі. Логістика турфірми – це специфічна логістична діяльність у туризмі, сутність якої полягає у плануванні, управлінні та контролі операцій, які

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 5.2. Стратегія, планування та організаційні форми логістики турфірми

5.1. Концепція логістики турфірми Логістику турфірми розглядають як один із засобів ефективного менеджменту в туризмі. Логістика турфірми – це специфічна логістична діяльність у туризмі, сутність якої полягає у плануванні, управлінні та контролі операцій, які

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 5.3. Вертикальна та горизонтальна інтеграції в туризмі

Якість турпродукту значною мірою залежить від послуг, що надають постачальники (засоби розміщення та харчування, транспортування та екскурсійного обслуговування тощо (див. рис. 5.1 та 5.2). Для оцінювання та вибору постачальників слід використати методи, розглянуті у

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 5.4. Логістичні канали просування турпродукту: традиційний та новітній підходи

Якість турпродукту значною мірою залежить від послуг, що надають постачальники (засоби розміщення та харчування, транспортування та екскурсійного обслуговування тощо (див. рис. 5.1 та 5.2). Для оцінювання та вибору постачальників слід використати методи, розглянуті у

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – Розділ 6. ЛОГІСТИКА ТУРУ

6.1. Тури та їх класифікація Тур – основний ринковий продукт турфірми. Це комплекс туристичних послуг, що складені у вигляді конкретної програми, метою якої є здійснення подорожі згідно з побажаннями клієнта. З погляду логістики туризму

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 6.1. Тури та їх класифікація

6.1. Тури та їх класифікація Тур – основний ринковий продукт турфірми. Це комплекс туристичних послуг, що складені у вигляді конкретної програми, метою якої є здійснення подорожі згідно з побажаннями клієнта. З погляду логістики туризму

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 6.2. Логістична розробка туру: сутність і послідовність

6.1. Тури та їх класифікація Тур – основний ринковий продукт турфірми. Це комплекс туристичних послуг, що складені у вигляді конкретної програми, метою якої є здійснення подорожі згідно з побажаннями клієнта. З погляду логістики туризму

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 6.3. Класифікація туристичних маршрутів

В основі класифікації туристичних маршрутів лежать класифікація турів. Відмінність полягає у меншій кількості ознак – їх шість (див. рис. 6.3). О. О. Любіцева визначає такі ознаки класифікації маршрутів, як мета подорожі, вид пересування, сезонність,

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 6.4. Узагальнена методика логістичної розробки туру

В основі класифікації туристичних маршрутів лежать класифікація турів. Відмінність полягає у меншій кількості ознак – їх шість (див. рис. 6.3). О. О. Любіцева визначає такі ознаки класифікації маршрутів, як мета подорожі, вид пересування, сезонність,

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 1. Вибір пунктів маршруту

В основі класифікації туристичних маршрутів лежать класифікація турів. Відмінність полягає у меншій кількості ознак – їх шість (див. рис. 6.3). О. О. Любіцева визначає такі ознаки класифікації маршрутів, як мета подорожі, вид пересування, сезонність,

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 2. Ієрархізація попередньо обраних пунктів

Коли за результатами оцінювання рівня атрактивності туристичних об’єктів, рівня гостинності та транспортної доступності визначають: пункти дислокації туристів із тривалим програмним забезпеченням та екскурсійні пункти. 3. Вибір початкового та кінцевого пунктів маршруту Що здійснюють за

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 3. Вибір початкового та кінцевого пунктів маршруту

Коли за результатами оцінювання рівня атрактивності туристичних об’єктів, рівня гостинності та транспортної доступності визначають: пункти дислокації туристів із тривалим програмним забезпеченням та екскурсійні пункти. 3. Вибір початкового та кінцевого пунктів маршруту Що здійснюють за

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 4. Розробка схеми маршруту

Коли за результатами оцінювання рівня атрактивності туристичних об’єктів, рівня гостинності та транспортної доступності визначають: пункти дислокації туристів із тривалим програмним забезпеченням та екскурсійні пункти. 3. Вибір початкового та кінцевого пунктів маршруту Що здійснюють за

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 5. Оптимізація маршруту

Коли за результатами оцінювання рівня атрактивності туристичних об’єктів, рівня гостинності та транспортної доступності визначають: пункти дислокації туристів із тривалим програмним забезпеченням та екскурсійні пункти. 3. Вибір початкового та кінцевого пунктів маршруту Що здійснюють за

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 6. Програмне забезпечення туру

Коли за результатами оцінювання рівня атрактивності туристичних об’єктів, рівня гостинності та транспортної доступності визначають: пункти дислокації туристів із тривалим програмним забезпеченням та екскурсійні пункти. 3. Вибір початкового та кінцевого пунктів маршруту Що здійснюють за

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 7. Організаційно-технічні заходи із забезпечення туру

Коли за результатами оцінювання рівня атрактивності туристичних об’єктів, рівня гостинності та транспортної доступності визначають: пункти дислокації туристів із тривалим програмним забезпеченням та екскурсійні пункти. 3. Вибір початкового та кінцевого пунктів маршруту Що здійснюють за

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 6.5. Застосування теорії графів у логістиці туру

Під час розробки схем маршрутів та їх оптимізації застосовують математичний апарат теорії графів, тобто графоаналітичні методи. Головне завдання при цьому полягає у побудові графу логістичної організації турпродукту (туру). Граф – це певним чином організована

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – Розділ 7. ЛОГІСТИКА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

7.1. Чинники розвитку міжнародного туризму Туризм увійшов у повсякденне життя сотень мільйонів людей, став невід’ємною частиною сучасного способу життя. За винятково високі темпи його часто називають феноменом другої половини XX – початку XXI ст.

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 7.1. Чинники розвитку міжнародного туризму

7.1. Чинники розвитку міжнародного туризму Туризм увійшов у повсякденне життя сотень мільйонів людей, став невід’ємною частиною сучасного способу життя. За винятково високі темпи його часто називають феноменом другої половини XX – початку XXI ст.

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 7.2. Туристопотоки за макрорегіонами світу

Міжнародний туристичний ринок почав розвиватися з 1950-х років (див. табл. 7.3). Цьому значно сприяли такі чинники: – державна підтримка туристичної галузі (податкові пільги, спрощення прикордонно-митного режиму, створення сприятливих умов для інвестицій, збільшення бюджетних асигнувань

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 7.3. Фінансові потоки в міжнародному туризмі

Регіональний розподіл надходжень під міжнародного туризму в основному збігається з географією туристських прибуттів. Протягом останніх 50 років найприбутковішим туристичним регіоном є Європа, потім Америка (їх частки відповідно становлять 49 і 29 %) (див. табл.

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 7.4. Моделі управління туристичним бізнесом за кордоном

У процесі вивчення особливостей організації управління туристичним бізнесом за кордоном визначають три моделі державного управління туризмом. Перша називається децентралізованим управлінням. її особливість полягає у відсутності центрального державного органу (туристичної адміністрації), який б відповідав за

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – Розділ 8. ЛОГІСТИКА ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ У ТУРИЗМІ

8.1. Сектор розміщення як основний постачальник послуг у туризмі В обслуговуванні туристів під час подорожі беруть участь різноманітні підприємства та організації, які є складовими міжнародного туристичного бізнесу. В туристичній практиці їх називають постачальниками послуг.

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 8.1. Сектор розміщення як основний постачальник послуг у туризмі

8.1. Сектор розміщення як основний постачальник послуг у туризмі В обслуговуванні туристів під час подорожі беруть участь різноманітні підприємства та організації, які є складовими міжнародного туристичного бізнесу. В туристичній практиці їх називають постачальниками послуг.

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – 8.2. Логістичний цикл обслуговування туристів у готелях

Незважаючи на різноманітність закладів розміщення туристів, зокрема готелів, є типова організаційна структура установ розміщення туристів (рис. 8.1 та 8.2). Організаційну структуру готелю також можна подати у вигляді діаграми, що Рис. 8.2. Тилова структура управління

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – Підготовча стадія

Незважаючи на різноманітність закладів розміщення туристів, зокрема готелів, є типова організаційна структура установ розміщення туристів (рис. 8.1 та 8.2). Організаційну структуру готелю також можна подати у вигляді діаграми, що Рис. 8.2. Тилова структура управління

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – В’їзд

Цей етап передбачає зустріч клієнта та виконання реєстраційних формальностей, у тому числі вияснення питань платоспроможності, а також розміщення. Гостей працівники готелю можуть зустрічати не тільки “на порозі”, айв аеропорту чи на вокзалі, що залежить

Логістика туризму – Смирнов І. Г. – Перебування

Спосіб надання персоналом служби прийому та розміщення послуг туристам дуже важливий, оскільки це має формувати в клієнтів бажання ще раз зупинитися в готелі. Під час перебування гостя працівники служби прийому та розміщення відповідають за