Кримінальне право України – Вереша Р. В

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – ПЕРЕДМОВА

Навчальний посібник написано на основі Кримінального кодексу України і відповідної навчальної програми з цієї дисципліни. У навчальному посібнику розкрито зміст і сутність таких загальних кримінально-правових норм і понять, як завдання, принципи і чинність кримінального

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – Розділ I. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ ТА ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА. НАУКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Навчальний посібник написано на основі Кримінального кодексу України і відповідної навчальної програми з цієї дисципліни. У навчальному посібнику розкрито зміст і сутність таких загальних кримінально-правових норм і понять, як завдання, принципи і чинність кримінального

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 1. Поняття та предмет кримінального права

Навчальний посібник написано на основі Кримінального кодексу України і відповідної навчальної програми з цієї дисципліни. У навчальному посібнику розкрито зміст і сутність таких загальних кримінально-правових норм і понять, як завдання, принципи і чинність кримінального

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 2. Метод кримінального права

Специфічні, властиві лише кримінальному праву відносини між особою, яка вчинила злочин проти особистих благ людини, публічних чи приватних прав тощо, і державою, яка охороняє такі блага й інші суспільні цінності, регламентуються також специфічним, притаманним

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 3. Завдання кримінального права

Специфічні, властиві лише кримінальному праву відносини між особою, яка вчинила злочин проти особистих благ людини, публічних чи приватних прав тощо, і державою, яка охороняє такі блага й інші суспільні цінності, регламентуються також специфічним, притаманним

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 4. Наука кримінального права

Кримінально-правова наука – це певна система поглядів, ідей, концепцій і теорій щодо кримінального закону, практики його застосування та перспектив розвитку, історії національного кримінального права та права зарубіжних країн. Предметом науки кримінального права є дослідження

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 5. Система позитивного кримінального права

Система – це ціле, яке складається із частин. Система Загальної частини позитивного кримінального права як складова галузевої системи кримінального права України має самостійне значення і містить, як уже зазначалося, загальні кримінально-правові норми щодо завдання

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – Розділ II. ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Термін “принцип” походить від латинського рRіпсіріит, що означає початок, основа. Принципи кримінального права – це вихідні, основоположні ідеї, які випливають зі змісту правових норм, закріплених у кримінальному законодавстві. У загальній теорії права неоднозначно розуміють

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 1. Принципи законності, рівності громадян перед законом і особистої відповідальності за наявності вини

Термін “принцип” походить від латинського рRіпсіріит, що означає початок, основа. Принципи кримінального права – це вихідні, основоположні ідеї, які випливають зі змісту правових норм, закріплених у кримінальному законодавстві. У загальній теорії права неоднозначно розуміють

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 2. Принцип невідворотності кримінальної відповідальності та гуманізму

Принцип невідворотності кримінальної відповідальності виявляється у тому, що: 1) кожна особа, в протиправних діяннях якої є склад злочину, повинна понести кримінальну відповідальність; 2) така особа не може бути покарана за один і той самий

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 3. Принцип справедливості (індивідуалізації) відповідальності та принцип економії кримінальної репресії

Принцип невідворотності кримінальної відповідальності виявляється у тому, що: 1) кожна особа, в протиправних діяннях якої є склад злочину, повинна понести кримінальну відповідальність; 2) така особа не може бути покарана за один і той самий

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – Розділ ІІІ. КРИМІНАЛЬНИЙ ЗАКОН

§ 1. Поняття, значення та завдання кримінального закону Кримінальний закон у широкому розумінні – це система національних законодавчих актів України та імплементованих у них положень міжнародних договорів, що містять норми кримінального права. Поняттям “кримінальний

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 1. Поняття, значення та завдання кримінального закону

§ 1. Поняття, значення та завдання кримінального закону Кримінальний закон у широкому розумінні – це система національних законодавчих актів України та імплементованих у них положень міжнародних договорів, що містять норми кримінального права. Поняттям “кримінальний

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 2. Джерела кримінального права

§ 1. Поняття, значення та завдання кримінального закону Кримінальний закон у широкому розумінні – це система національних законодавчих актів України та імплементованих у них положень міжнародних договорів, що містять норми кримінального права. Поняттям “кримінальний

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 3. Витоки та формування кримінального законодавства

Витоки кримінального законодавства України сягають сивої давнини – часів Київської Русі. Приблизно 1016-1054 рр. князем Ярославом Мудрим було укладено зведення законів під назвою “Руська Правда”, що стало першим кодифікованим актом нашої держави, який містив

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 4. Структура кримінального закону

Структурно кримінальне законодавство України складається з двох частин – Загальної та Особливої. Таку саму структуру має і Кримінальний кодекс України 2001 року. Кожна частина КК поділяється на розділи. Кожний розділ має назву та об’єднує

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 5. Тлумачення кримінального закону

За змістом певні кримінально-правові норми не завжди сприймаються однозначно. Це зумовлює застосування спеціальних прийомів щодо з’ясування їх змісту. Іноді виникає потреба в їх роз’ясненні – тлумаченні. Тлумачення закону, у тому числі кримінального, – це

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 6. Принципи чинності кримінального закону у просторі та часі

Кримінальний кодекс України передбачає просторову та часову юрисдикцію кримінального закону (ст. 4-8). Просторова юрисдикція означає поширення кримінального закону України в межах певної території та щодо певного кола осіб. Часова юрисдикція кримінального закону України означає

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 7. Чинність кримінального закону за територіальним принципом

Кримінальний кодекс України передбачає просторову та часову юрисдикцію кримінального закону (ст. 4-8). Просторова юрисдикція означає поширення кримінального закону України в межах певної території та щодо певного кола осіб. Часова юрисдикція кримінального закону України означає

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 8. Чинність кримінального закону за національним та універсальним принципами

Чинність Кримінального кодексу України щодо діянь, вчинених за межами України, визначена в ст. 7. Передбачена ч. 1 ст. 7 відповідальність за злочини, вчинені за межами України, грунтується на національному принципі просторової чинності кримінального закону.

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 9. Видача злочинців

Чинність Кримінального кодексу України щодо діянь, вчинених за межами України, визначена в ст. 7. Передбачена ч. 1 ст. 7 відповідальність за злочини, вчинені за межами України, грунтується на національному принципі просторової чинності кримінального закону.

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 10. Чинність кримінального закону в часі

У ст. 4 КК визначено три положення щодо чинності закону про кримінальну відповідальність в часі: 1) закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – Розділ IV. ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ

§ 1. Законодавче визначення злочину в історичному аспекті Злочин – це соціальне і правове явище. Злочинність з’явилась з розколом суспільства на антагоністичні класи. Норми про злочини і покарання стали відображати волю економічно і політично

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 1. Законодавче визначення злочину в історичному аспекті

§ 1. Законодавче визначення злочину в історичному аспекті Злочин – це соціальне і правове явище. Злочинність з’явилась з розколом суспільства на антагоністичні класи. Норми про злочини і покарання стали відображати волю економічно і політично

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 2. Злочинне діяння за кримінальним законодавством зарубіжних держав

Поняття “злочинне діяння” – основне для будь-якої правової системи, однак більшість кримінальних кодексів його не визначає. У таких випадках поняття і ознаки злочину розкриваються в кримінально-правовій доктрині. Нормативне визначення на сьогодні існує, наприклад, в

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 3. Поняття злочину та його ознаки за кримінальним правом України

Злочин, як і будь-яке інше правопорушення, є вчинком людини, і саме тому йому притаманні всі ті об’єктивні й суб’єктивні особливості, що характеризують поведінку людини: фізичні властивості – той чи інший рух або відсутність його,

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 4. Значення ч. 2 ст. 11 КК України для поняття злочину

Частина 2 ст. 11 КК України передбачає: “Не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної небезпечності, тобто не заподіяла

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 5. Відмінність злочину від інших правопорушень. Класифікація злочинів за кримінальним правом України

Злочин не є єдиним видом правопорушення. Тому постає питання про місце злочину в системі правопорушень, відмежування його від інших правопорушень: адміністративних, дисциплінарних, цивільно-правових. Питання це не тільки теоретичне: той чи інший вид правопорушення зумовлює

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – Розділ V. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА її ПІДСТАВИ

§ 1. Поняття кримінальної відповідальності та її реалізація У кримінальному законі поняття “кримінальна відповідальність” не розкривається, хоча і вживається досить широко. Тільки в Загальній частині КК ці слова вжито в назвах двадцяти статей. У

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 1. Поняття кримінальної відповідальності та її реалізація

§ 1. Поняття кримінальної відповідальності та її реалізація У кримінальному законі поняття “кримінальна відповідальність” не розкривається, хоча і вживається досить широко. Тільки в Загальній частині КК ці слова вжито в назвах двадцяти статей. У

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 2. Підстави кримінальної відповідальності. Поняття та значення кримінально-правової кваліфікації

Підставами кримінальної відповідальності є: 1) наявність юридичного факту – вчинення діяння, забороненого кримінальним законом; 2) таке діяння за соціальним змістом завдало або загрожувало завдати шкоду певним благам або іншим цінностям; 3) зазначене вище діяння

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – Розділ VI. СКЛАД ЗЛОЧИНУ

§ 1. Поняття і значення складу злочину Склад злочину – це сукупність встановлених у кримінальному законі юридичних ознак (об’єктивних і суб’єктивних), що визначають вчинене суспільно небезпечне діяння як злочинне. З цього визначення випливає, що

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 1. Поняття і значення складу злочину

§ 1. Поняття і значення складу злочину Склад злочину – це сукупність встановлених у кримінальному законі юридичних ознак (об’єктивних і суб’єктивних), що визначають вчинене суспільно небезпечне діяння як злочинне. З цього визначення випливає, що

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 2. Елементи та ознаки складу злочину

У кожному складі злочину виділяють його елементи, а саме: об’єкт злочину, об’єктивну сторону злочину (їх сукупність називають об’єктивними ознаками складу), суб’єкт і суб’єктивну сторону злочину (суб’єктивні ознаки складу). В єдності ці об’єктивні та суб’єктивні

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 3. Види складів злочинів

Виділення окремих видів складів злочинів (їх класифікація) має важливе значення для пізнання окремих складів злочинів і встановлення їх істотних ознак і в кінцевому підсумку – для точної кваліфікації злочину. Склади можна класифікувати за різними

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – Розділ VII. ОБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ

§ 1. Поняття та значення об’єкта злочину Об’єкт злочину – це те, на що посягає особа, яка вчиняє протиправне діяння, і чому може завдати або завдає шкоди. У кримінально-правовій літературі традиційно визнається, що об’єктом

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 1. Поняття та значення об’єкта злочину

§ 1. Поняття та значення об’єкта злочину Об’єкт злочину – це те, на що посягає особа, яка вчиняє протиправне діяння, і чому може завдати або завдає шкоди. У кримінально-правовій літературі традиційно визнається, що об’єктом

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 2. Класифікація об’єктів злочинів

В юридичній літературі Об’єкти злочинів поділяються (класифікуються) по вертикалі, як правило, на три групи: загальний об’єкт; родовий (іноді його називають груповим, або спеціальним); безпосередній (у деяких джерелах – видовий). Загальним об’єктом вважалася вся сукупність

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 3. Предмет злочину

В юридичній літературі Об’єкти злочинів поділяються (класифікуються) по вертикалі, як правило, на три групи: загальний об’єкт; родовий (іноді його називають груповим, або спеціальним); безпосередній (у деяких джерелах – видовий). Загальним об’єктом вважалася вся сукупність

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – Розділ VIII. ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ

§ 1. Поняття та ознаки об’єктивної сторони складу злочину Об’єктивна сторона складу злочину завжди пов’язана із зовнішнім виявом суспільно небезпечної і протиправної поведінки особи у формі дії або бездіяльності, яка супроводжується певним психічним станом

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 1. Поняття та ознаки об’єктивної сторони складу злочину

§ 1. Поняття та ознаки об’єктивної сторони складу злочину Об’єктивна сторона складу злочину завжди пов’язана із зовнішнім виявом суспільно небезпечної і протиправної поведінки особи у формі дії або бездіяльності, яка супроводжується певним психічним станом

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 2. Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність)

Суспільно небезпечні діяння людини виявляються у вчиненні нею активних вольових дій (злочинна дія) або в пасивному вольовому поводженні, в утриманні від вчинення дій (злочинна бездіяльність), які зобов’язана була вчинити. У кримінальному праві обидва поняття

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 3. Наслідки злочину

У кримінальному праві злочинні наслідки розглядаються у двох площинах: у площині об’єктивно виявленого злочину та в площині конкретно виписаного в законі складу злочину. Щодо першого положення, то тут злочинні наслідки є об’єктивним виявленням суспільної

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 4. Причинний зв’язок між суспільно небезпечним діянням і наслідками

Проблема причинного зв’язку між явищами, що існують у природі та суспільстві, вирішується філософською наукою. Певні філософські теорії (механістична, діалектичного матеріалізму, ідеалізму та реалізму) щодо причинності як об’єктивної категорії деякою мірою мають використовуватися наукою кримінального

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – Теорія адекватної причинності

Виникла наприкінці XIX ст., причинний зв’язок між небезпечним діянням і злочинним наслідком мав визначатися на основі зіставлення даного діяння з іншими подібними в типових випадках діями. Там, де немає типового (адекватного) причинного зв’язку між

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – Теорія необхідного спричинення

Виникла наприкінці XIX ст., причинний зв’язок між небезпечним діянням і злочинним наслідком мав визначатися на основі зіставлення даного діяння з іншими подібними в типових випадках діями. Там, де немає типового (адекватного) причинного зв’язку між

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 5. Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину

Будь-яка поведінка людини пов’язана з певними зовнішніми обставинами: місцем, часом, способом виявлення поведінки та обстановкою, в якій вчиняються певні дії, у тому числі і злочин. У науці кримінального права ці обставини мають назву “факультативні

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – Розділ IX. СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ

§ 1. Поняття суб’єкта злочину Злочин неможливий без особи, яка його вчинила, і тому суб’єкт злочину є обов’язковим елементом складу злочину. Згідно з ч. 1 ст. 18 КК України, суб’єктом злочину є фізична осудна

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 1. Поняття суб’єкта злочину

§ 1. Поняття суб’єкта злочину Злочин неможливий без особи, яка його вчинила, і тому суб’єкт злочину є обов’язковим елементом складу злочину. Згідно з ч. 1 ст. 18 КК України, суб’єктом злочину є фізична осудна

Кримінальне право України – Вереша Р. В. – § 2. Осудність як ознака суб’єкта злочину. Поняття обмеженої осудності

Обов’язковою ознакою суб’єкта злочину є його осудність. Тільки осудна особа здатна правильно оцінювати фактичні обставини вчинюваного діяння, усвідомлювати його суспільно небезпечний характер, керувати своїми діями (бездіяльністю). Тільки осудна особа підлягає кримінальній відповідальності й покаранню.