Географія туризму – Кузик С. П

Географія туризму – Кузик С. П. – Передмова

Туризм у сучасних умовах став важливим чинником поступу і для розвинутих країн, і для тих, котрі володіють значно нижчим економічним потенціалом. Якщо одні країни продовжують удосконалювати традиційні туристичні послуги в освоєних туристичних регіонах, приваблюючи

Географія туризму – Кузик С. П. – Розділ 1. Теоретичні основи географії туризму

1.1. Зміст наук “географія туризму”, “туризмологія” У світовій літературі не існує одностайного підходу щодо розуміння змісту туризму. Так, у найдоступнішій упродовж багатьох десятиріч науковій літературі туризм вважали видом рекреації, тобто субгалуззю1. Цю чітко організовану

Географія туризму – Кузик С. П. – 1.1. Зміст наук “географія туризму”, “туризмологія”

1.1. Зміст наук “географія туризму”, “туризмологія” У світовій літературі не існує одностайного підходу щодо розуміння змісту туризму. Так, у найдоступнішій упродовж багатьох десятиріч науковій літературі туризм вважали видом рекреації, тобто субгалуззю1. Цю чітко організовану

Географія туризму – Кузик С. П. – 1.2. Основні терміни і поняття туризмології

Термінологічні поняття – це наукова мова відображення системи понять певної галузі знань. У сфері туризму використовують значну кількість спеціальних термінів і понять, які здебільшого ще не отримали загальноприйнятого визнання. Вони продовжують розвиватися та вдосконалюватися.

Географія туризму – Кузик С. П. – 1.3. Чинники розвитку туризму та формування туристичних потреб

Більшість дослідників географії туризму вирізняють дві групи чинників його розвитку – соціально-економічні й природні (Е. Котляров, Н. Недашківська, І. Родічкін). На нашу думку, найконструктивнішу модель факторів розвитку туризму запропонував московський учений І. Зорін ще

Географія туризму – Кузик С. П. – 1.4. Класифікація туристичної діяльності

Класифікація – важливий інструмент наукового пізнання. Вона допомагає глибше розкрити існуючі зв’язки, зорієнтуватись у складних ситуаціях і посприяти отриманню науково-обгрунтованих висновків. Термін “класифікація” у Великому тлумачному словнику сучасної української мови подано як “система розподілу

Географія туризму – Кузик С. П. – 1.5. Формування туристичної привабливості території

Привабливість – це властивість викликати захоплення, притягувати до себе особливими якостями, властивостями. У науковій літературі, присвяченій туристичній діяльності, зазначається, що поняття атрактивності є основним і визначальним під час дослідження потоків людей47. У нашому розумінні

Географія туризму – Кузик С. П. – Розділ 2. Методологія та методи дослідження географи туризму

2.1. Сучасні теорії та концепції географії туризму Дослідження з географії туризму можна розподілити на теоретичні, пов’язані з напрацюванням науково-методичних засад територіальної організації активного відпочинку, та прикладні, основною метою котрих є створення рекомендацій для активізації

Географія туризму – Кузик С. П. – 2.1. Сучасні теорії та концепції географії туризму

2.1. Сучасні теорії та концепції географії туризму Дослідження з географії туризму можна розподілити на теоретичні, пов’язані з напрацюванням науково-методичних засад територіальної організації активного відпочинку, та прикладні, основною метою котрих є створення рекомендацій для активізації

Географія туризму – Кузик С. П. – Теорія периферії в розвитку туризму

До перших авторів теорії периферії, яка виявилася антитезою теорії центральних місць, належав німецький учений В. Крісталлер. Суть цієї теорії полягає в обгрунтуванні просторової організації розселення в пошуку певної регулярності сфери послуг. На думку вченого,

Географія туризму – Кузик С. П. – Теорія циклів еволюції туристичного простору

До перших авторів теорії периферії, яка виявилася антитезою теорії центральних місць, належав німецький учений В. Крісталлер. Суть цієї теорії полягає в обгрунтуванні просторової організації розселення в пошуку певної регулярності сфери послуг. На думку вченого,

Географія туризму – Кузик С. П. – Теорія двох туристичних секторів

Теорія двосекторної економіки як провідної теорії економічного зростання започаткована із середини 50-х років XX ст. її творцем був А. Льюїс, лауреат Нобелівської премії11. За цією моделлю розвиток економіки розглядають системою двох секторів: традиційного сектору

Географія туризму – Кузик С. П. – Модель сприйняття туристичного простору

Теорія двосекторної економіки як провідної теорії економічного зростання започаткована із середини 50-х років XX ст. її творцем був А. Льюїс, лауреат Нобелівської премії11. За цією моделлю розвиток економіки розглядають системою двох секторів: традиційного сектору

Географія туризму – Кузик С. П. – Концепція системності та модель рекреаційної системи

Концепцію системності в рекреаційній і туристичній діяльності запропонували московські вчені В. Преображенський і Л. Мухіна ще 1969 р.15 За їхньою версією, сукупність явищ, пов’язаних із рекреаційною діяльністю (куди ми зараховуємо і сферу туризму), необхідно

Географія туризму – Кузик С. П. – Концепція розвитку туризму як зустрічі культур

Суть її полягає у тому, що туристичні центри є місцем зустрічі представників різних культур, носії котрих – приїждже і місцеве населення. Унаслідок такої “зустрічі” відбувається взаємне зацікавлення, пізнання, можливе взаємопроникання культур. Однак може скластися

Географія туризму – Кузик С. П. – Концепція туристичної урбанізації

Суть її полягає у тому, що туристичні центри є місцем зустрічі представників різних культур, носії котрих – приїждже і місцеве населення. Унаслідок такої “зустрічі” відбувається взаємне зацікавлення, пізнання, можливе взаємопроникання культур. Однак може скластися

Географія туризму – Кузик С. П. – 2.2. Методи дослідження в географії туризму

Кожна наука володіє власними методами дослідження. За твердженням професора О. Шаблія, “метод наукового дослідження – це система розумових і (або) практичних операцій (процедур), які націлені на розв’язання певних пізнавальних завдань з урахуванням певної пізнавальної

Географія туризму – Кузик С. П. – Розділ 3. Історія розвитку туризму

3.1. Розвиток туризму в світі Усезростаюча значущість туризму характерна для XX – початку XXI ст. Його роль зводиться не лише до впливу на економіку, а – чи не найголовніше – до усвідомлення необхідності розвитку

Географія туризму – Кузик С. П. – 3.1. Розвиток туризму в світі

3.1. Розвиток туризму в світі Усезростаюча значущість туризму характерна для XX – початку XXI ст. Його роль зводиться не лише до впливу на економіку, а – чи не найголовніше – до усвідомлення необхідності розвитку

Географія туризму – Кузик С. П. – 3.2. Розвиток туризму в Україні

Туризм в Україні пройшов такі ж етапи розвитку що і в світі. Причому як пишуть В. Федорченко і Т. Дьорова, прототипом їх було мандрівництво18. Перший період розвитку туризму В Україні пов’язаний з мандрівництвом від

Географія туризму – Кузик С. П. – Розділ 4. Туристичні ресурси та їх оцінка

4.1. Поняття про туристичні ресурси Туризм є ресурсно орієнтованою суспільно-господарською системою, тому визначення поняття “туристичні ресурси” та їх місця у туристичній діяльності належать до важливих завдань науки про туризм. “Туристичні ресурси, – зазначено у

Географія туризму – Кузик С. П. – 4.1. Поняття про туристичні ресурси

4.1. Поняття про туристичні ресурси Туризм є ресурсно орієнтованою суспільно-господарською системою, тому визначення поняття “туристичні ресурси” та їх місця у туристичній діяльності належать до важливих завдань науки про туризм. “Туристичні ресурси, – зазначено у

Географія туризму – Кузик С. П. – 4.2. Оцінка природних туристичних ресурсів

Сучасне вивчення природних ресурсів має широкий спектр підходів. Найпопулярнішими з-поміж них є технологічний (виробничий), екологічний, економічний, соціальний і географічний, а з поєднанням оцінок – еколого-економічний, економіко-географічний, соціально-географічний. Під оцінкою природних ресурсів професор В. Руденко

Географія туризму – Кузик С. П. – 4.3. Економічна оцінка природних туристичних ресурсів

Туристична діяльність пов’язана з природними ресурсами, до яких належать лікувальні мінеральні води, солянки, пляжні ресурси рік, озер, морів, що використовують або можуть бути використані для лікувально-оздоровчих цілей. Не менш важливе значення мають ресурси, такі

Географія туризму – Кузик С. П. – 4.4. Оцінка історико-культурних туристичних ресурсів

Досвід багатьох країн світу, зокрема розвинутих, засвідчує, що історико-культурні об’єкти можуть бути визначальними у формуванні попиту на туристичні ресурси і впливатимуть на отримання значних доходів. За даними офіційної статистики, такі доходи найбільші в Німеччині,

Географія туризму – Кузик С. П. – 4.5. Інфраструктура туризму

Термін “туристична інфраструктура” – латинське словосполучення, що складається з понять “іп FrА” (під) та “sturtura ” (будова, розташування), пройшов тривалий шлях розвитку. На початку XX ст. під інфраструктурою розуміли комплекс споруд, які забезпечували дії

Географія туризму – Кузик С. П. – 4.6. Людські ресурси

Вивчення людських ресурсів – важлива складова географії туризму. Адже завдяки їм вирішується два важливих завдання. З одного боку, населення – є носій людських ресурсів – це споживач туристичних послуг, а з іншого – формує

Географія туризму – Кузик С. П. – 4.7. Інформаційні та інформаційно-віртуальні туристичні ресурси

Людська цивілізація в сучасних умовах опинилася на межі епох, коли постіндустріальне суспільство змінило інформаційне, а старі технології, уявлення, теорії та цінності себе вичерпують. Досягнення інформаційно-технологічної революції проникають у всі сфери життєдіяльності людини, підкоряючи і

Географія туризму – Кузик С. П. – Розділ 5. Основні форми туризму

5.1. Міжнародний туризм Форми туризму, як уже згадувалося у підрозділі 1.5, класифікують за критерієм зовнішніх ознак, обрисів та впливів. Для прикладу розглянемо міжнародний і внутрішній туризм, сформований за критерієм походження туристів, і короткотривалий, який

Географія туризму – Кузик С. П. – 5.1. Міжнародний туризм

5.1. Міжнародний туризм Форми туризму, як уже згадувалося у підрозділі 1.5, класифікують за критерієм зовнішніх ознак, обрисів та впливів. Для прикладу розглянемо міжнародний і внутрішній туризм, сформований за критерієм походження туристів, і короткотривалий, який

Географія туризму – Кузик С. П. – 5.2. Внутрішній туризм

Внутрішній туризм Охоплює подорожі у межах кордонів країни або територію будь-якого внутрішнього регіону (Карпатський регіон, Придніпров’я, АР Крим). Він популярний серед населення країн світу, адже не вимагає оформлення документів на переїзд чи права на

Географія туризму – Кузик С. П. – Розділ 6. Географія основних видів туризму

6.1. Рекреаційний туризм На нинішньому етапі вивчення туризму немає єдиної думки стосовно визначення поняття “рекреаційний туризм” та його складу. На наш погляд, рекреаційний туризм – це подорож задля відпочинку, оздоровлення або лікування, яку здійснюють

Географія туризму – Кузик С. П. – 6.1. Рекреаційний туризм

6.1. Рекреаційний туризм На нинішньому етапі вивчення туризму немає єдиної думки стосовно визначення поняття “рекреаційний туризм” та його складу. На наш погляд, рекреаційний туризм – це подорож задля відпочинку, оздоровлення або лікування, яку здійснюють

Географія туризму – Кузик С. П. – 6.2. Діловий туризм

Поняття “діловий туризм” виникло недавно. У світі про нього заговорили як про прибутковий і самостійний вид туризму в 70-80-х роках XX ст. Нині він належить до найприбутковіших субгалузей туризму. Діловий туризм – це поїздки,

Географія туризму – Кузик С. П. – 6.3. Релігійно-паломницький туризм

Релігійний туризм належить до найдавніших видів туризму. Його витоки сягають часів формування основних світових релігій. “Релігійний туризм, – зазначає московський дослідник Т. Христов, – це люди, які виїжджають за межі традиційного середовища проживання на

Географія туризму – Кузик С. П. – 6.4. Сентиментальний туризм

Це вид подорожі або відпочинку, під час якого людські почуття, емоції, ностальгія є панівними мотивами поїздки. В основі згаданого сентименту покладено бажання відвідати місця, з якими пов’язана історія рідного народу, життя предків або особисте

Географія туризму – Кузик С. П. – 6.5. Сільський зелений туризм

Сільський зелений туризм – це проведення вільного часу в сільському середовищі, якому притаманна відповідна забудова, сільський побут, мальовничий ландшафт і под. Зелений він тому, що туристичні заняття у вигляді пішохідних і кінних прогулянок, спортивних

Географія туризму – Кузик С. П. – Післямова

Підсумовуючи розглянуті питання, доходимо висновку, що географічний підхід до вивчення туризму найяскравіше виявляється на двох рівнях – науково-теоретичному та навчально-практичному. На науково-теоретичному рівні з-поміж низки питань найактуальнішими залишаються розвиток теорії географії туризму, пошуки нових