Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – За допомогою яких методів відбувається планування фінансових показників?

Мінімальна сума грошових коштів, необхідна фірмі, визначається за допомогою наступного рівняння:

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях   Данілов О. Д.   За допомогою яких методів відбувається планування фінансових показників?

Де ОВ – річні операційні витрати; ОК – оборотність грошей.

Це рівняння є справедливим тоді, коли операційні витрати рівномірні за кожний період. Річні операційні витрати визначаються як сума витрат грошей, або витрати на закупівлю товарів, сировини, матеріалів, заробітну плату, виплату відсотків і дивідендів та ін.

Оборотність грошей визначається за формулою:

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях   Данілов О. Д.   За допомогою яких методів відбувається планування фінансових показників?

Де Кіл – кількість днів між закупівлею сировини і надходженням виручки від реалізації готової продукції.

За допомогою яких методів відбувається планування фінансових показників?

Методи планування – це конкретні способи і прийоми розрахунків показників. При плануванні фінансових показників можуть використовуватись такі методи: нормативний;

^ розрахунково-аналітичний;

^ балансовий; метод оптимізації планових рішень; економіко-математичне моделювання.

Нормативний метод. Цей метод грунтується на застосуванні заздалегідь установлених норм та нормативів: тарифних ставок, нормативів оборотних коштів, норм амортизаційних відрахувань та ін. Є нормативи які встановлюються державою (норми податкової амортизації, ставки податків і зборів тощо) та нормативи, які встановлюються самим підприємством (норми потреб в оборотних коштах, норми кредиторської заборгованості, нормативи запасів тощо).

Нормативний метод планування є найпростішим, оскільки знаючи норматив і об’ємний показник можна легко розрахувати плановий показник.

Розрахунково-аналітичний метод. Метод передбачає здійснення розрахунку планового показника на основі досягнутого розміру фінансового показника, прийнятого за основу, і індексів його зміни у плановому періоді. Цей метод широко використовуються тоді, коли відсутні нормативи аналізованих показників, а зв’язок між показниками може бути встановлений на основі аналізу їх динаміки та факторного аналізу.

Етапи реалізації розрахунково-аналітичного методу зображені на рис. 13.8.

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях   Данілов О. Д.   За допомогою яких методів відбувається планування фінансових показників?

Балансовий метод. Сутність методу полягає у тому, що шляхом планування балансів досягається ув’язування наявних фінансових ресурсів і фактичної потреби в них. Найчастіше цей метод використовується при плануванні розподілу прибутку, плануванні надходжень до фінансових фондів – резервного, страхового та ін.

Метод оптимізації планових рішень. Сутність методу полягає у розробці кількох варіантів планових розрахунків, для того, щоб вибрати оптимальний. Критерії оптимізації можуть бути різними і залежать від цілей підприємства: мінімум витрат;

Максимум приведеного прибутку;

Мінімум вкладення капіталу за найбільш ефективного результату;

Мінімум поточних витрат;

Мінімум часу на оборот капіталу;

Максимум прибутку на гривню вкладеного капіталу;

Мінімум фінансових втрат тощо.

Економіко-математичне моделювання. Сутність методу полягає у тому, що воно дає змогу знайти кількісне вираження взаємозв’язків між фінансовими показниками і визначеними чинниками. Цей зв’язок виражається через економіко-математичну модель, яка є точним описом економічного процесу. До моделі включають тільки основні чинники. Будуватися модель може за функціональним або кореляційним зв’язком. Функціональний зв’язок виражається рівнянням виду:

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях   Данілов О. Д.   За допомогою яких методів відбувається планування фінансових показників?

Де Y – залежна (результуюча) змінна; х – незалежна змінна (фактор).

На сьогоднішній день побудова економіко-математичних моделей та їх практичне застосування здійснюється за допомогою програмних засобів, серед яких найпоширенішими є Microsoft Excel, Stata, Stati-atica та ін. Процес побудови економіко-математичної моделі зображено на рис. 13.9.

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях   Данілов О. Д.   За допомогою яких методів відбувається планування фінансових показників?

Рис. 13.9. Етапи визначення планового показника за допомогою економіко-математичного моделювання


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – За допомогою яких методів відбувається планування фінансових показників?