Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – ПЕРЕДМОВА

Перехід до ринкових відносин вимагає не стільки вдосконалення, скільки істотних змін, глибокої трансформації та інтенсивної адаптації до нових умов, форм, методів і принципів управління, а також глибокої перебудови стилю, способів роботи керівників всіх рангів.

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – ЧАСТИНА І. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

1. ЗМІСТ, ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 1.1. Зміст і завдання економічного аналізу Наука в широкому розумінні слова – це сукупність знань про природу, суспільство, мислення. Відповідно двом сторонам людської діяльності – теоретичній і

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 1. ЗМІСТ, ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

1. ЗМІСТ, ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 1.1. Зміст і завдання економічного аналізу Наука в широкому розумінні слова – це сукупність знань про природу, суспільство, мислення. Відповідно двом сторонам людської діяльності – теоретичній і

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 1.1. Зміст і завдання економічного аналізу

1. ЗМІСТ, ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 1.1. Зміст і завдання економічного аналізу Наука в широкому розумінні слова – це сукупність знань про природу, суспільство, мислення. Відповідно двом сторонам людської діяльності – теоретичній і

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 1.2. Предмет і категорії економічного аналізу

Кожна самостійна наука має свій предмет дослідження, свій ме тод пізнання, свою систему понять, категорій, термінологію тощо. Основу науки становить предмет, а метод має вторинне, підло рядковане відносно предмета значення. Між предметом науки і

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 1.3. Типологія економічного аналізу

Класифікація видів економічного аналізу має суттєве значення для вибору методики та його інформаційно-організаційного забезпечення. За змістом та особливістю формування інформаційної бази виділяють управлінський і фінансовий аналіз. Управлінський аналіз пов’язаний з управлінським обліком, фінансовий –

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 1.4. Економічний аналіз в управлінні виробництвом

Управління слід розглядати як цілеспрямований процес впливу або як об’єднання зусиль персоналу для досягнення певних цілей. Провідну роль в управлінні виробництвом відіграє прийняття рішень, ефективність яких є неодмінною умовою успішного функціонування підприємства. Тому не

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 2. МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

2.1. Зміст понять методологія, метод, методика економічного аналізу Методологія (від метод і…логія) учення про структуру, логічну організацію, методи і засоби діяльності. Методологія науки – учення про принципи побудови форми та способи наукового пізнання. Загальною

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 2.1. Зміст понять методологія, метод, методика економічного аналізу

2.1. Зміст понять методологія, метод, методика економічного аналізу Методологія (від метод і…логія) учення про структуру, логічну організацію, методи і засоби діяльності. Методологія науки – учення про принципи побудови форми та способи наукового пізнання. Загальною

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 2.2. Методичні прийоми економічного аналізу

2.1. Зміст понять методологія, метод, методика економічного аналізу Методологія (від метод і…логія) учення про структуру, логічну організацію, методи і засоби діяльності. Методологія науки – учення про принципи побудови форми та способи наукового пізнання. Загальною

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 2.3. Організація економічного аналізу та його інформаційне забезпечення

Успішне вирішення задач економічного аналізу потребує чіткої організації проведення аналітичної роботи. У відповідності зі змістом економічного аналізу організацію аналітичної роботи можна звести до таких основних положень: – розробка програми повного, комплексного, системного аналізу діяльності

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – ЧАСТИНА II. УПРАВЛІНСЬКИЙ АНАЛІЗ

3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 3.1. Завдання і джерела аналізу В ринкових умовах виконання плану з виробництва і реалізації продукції у відповідності зі взятими зобов’язаннями (договори, контракти, держзамовлення) є неодмінною умовою нормального функціонування

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 3.1. Завдання і джерела аналізу В ринкових умовах виконання плану з виробництва і реалізації продукції у відповідності зі взятими зобов’язаннями (договори, контракти, держзамовлення) є неодмінною умовою нормального функціонування

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 3.1. Завдання і джерела аналізу

3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 3.1. Завдання і джерела аналізу В ринкових умовах виконання плану з виробництва і реалізації продукції у відповідності зі взятими зобов’язаннями (договори, контракти, держзамовлення) є неодмінною умовою нормального функціонування

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 3.2. Аналіз виконання плану та динаміки виробництва і реалізації продукції

3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 3.1. Завдання і джерела аналізу В ринкових умовах виконання плану з виробництва і реалізації продукції у відповідності зі взятими зобов’язаннями (договори, контракти, держзамовлення) є неодмінною умовою нормального функціонування

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 3.3. Аналіз складу і асортименту продукції

Перш ніж перейти до аналізу показників, що розглядаються у цьому підрозділі, варто звернути увагу на визначення окремих понять. Номенклатура продукції – це згрупований за суттєвими техніко-економічними ознаками перелік виробів, що відображається окремою позицією (рядком).

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 3.4. Оперативний аналіз виробництва і реалізації продукції

Методика проведення, зразки таблиць, подані у попередніх параграфах стосуються поточного аналізу, який базується переважно на даних бухгалтерської і статистичної звітності і охоплює річний, квартальний і місячний період часу. Однак враховуючи, що сучасний світ живе

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 3.5. Аналіз ритмічності і рівномірності виробництва

Методика проведення, зразки таблиць, подані у попередніх параграфах стосуються поточного аналізу, який базується переважно на даних бухгалтерської і статистичної звітності і охоплює річний, квартальний і місячний період часу. Однак враховуючи, що сучасний світ живе

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 3.6. Аналіз якості продукції

В умовах науково-технічного процесу і загострення конкурентної боротьби великого значення набуває рівень якості продукції. Під рівнем якості продукції розуміють її споживчі властивості, тобто здатність задовольняти потреби споживача (технічні, ергономічні, економічні, екологічні, естетичні тощо). Аналіз

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 3.7. Аналіз резервів зростання обсягу виробництва продукції

Одним із суттєвих завдань аналізу виробничої програми є виявлення і мобілізація резервів зростання обсягу виробництва продукції. Основними джерелами резервів зростання виробництва є – впровадження заходів науково-технічного прогресу; – створення додаткових робочих місць; – підвищення

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 3.8. Аналіз маркетингової діяльності підприємства

Одним із суттєвих завдань аналізу виробничої програми є виявлення і мобілізація резервів зростання обсягу виробництва продукції. Основними джерелами резервів зростання виробництва є – впровадження заходів науково-технічного прогресу; – створення додаткових робочих місць; – підвищення

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 3.9. Сезонні коливання як елемент дослідження ринку

При розробці річної виробничої програми, її деталізації по кварталах, місяцях і окремих видах продукції слід звернути увагу на те, що в процесі господарської діяльності деякі галузі промисловості, торгівлі, побуту стикаються з циклічними коливаннями, які

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 4. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

4.1. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ І ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 4.1.1. Завдання і джерела аналізи Аналіз показників з праці і заробітної плати орієнтований головним чином на підвищення продуктивності праці, що сприяє зниженню собівартості продукції, зростанню

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 4.1. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ І ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ

4.1. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ І ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 4.1.1. Завдання і джерела аналізи Аналіз показників з праці і заробітної плати орієнтований головним чином на підвищення продуктивності праці, що сприяє зниженню собівартості продукції, зростанню

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 4.1.1. Завдання і джерела аналізи

4.1. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ І ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 4.1.1. Завдання і джерела аналізи Аналіз показників з праці і заробітної плати орієнтований головним чином на підвищення продуктивності праці, що сприяє зниженню собівартості продукції, зростанню

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 4.1.2. Оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

4.1. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ І ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ 4.1.1. Завдання і джерела аналізи Аналіз показників з праці і заробітної плати орієнтований головним чином на підвищення продуктивності праці, що сприяє зниженню собівартості продукції, зростанню

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 4.1.3. Аналіз використання робочого часу

Раціональне використання робочої сили багато в чому залежить від економного і ефективного використання робочого часу. Аналіз використання робочого часу проводиться за даними статистичної звітності – форма №3-ПВ “Звіт про використання робочого часу” (піврічна). В

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 4.1.4. Аналіз продуктивності праці

Як економічна категорія продуктивність праці характеризує ефективність використання робочої сили і в загальному випадку відображає кількість споживчої вартості, створеної за одиницю часу (виробіток) або витрати робочого часу на виробництво одиниці споживчої вартості (трудомісткість). На

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 4.1.5. Аналіз фонду заробітної плати

Фонд оплати праці штатних працівників складається із: – фонду основної заробітної плати; – фонду додаткової заробітної плати; – інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Основна заробітна плата – це винагорода за виконану роботу відповідно до

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 4.2. Аналіз основних фондів підприємства

4.2.1 Завдання, напрямки і джерела аналізу При сучасному високому технічному рівні промислового виробництва величина і прогресивність основних виробничих фондів, їх технічний стан значною мірою визначають потенційні можливості промислового виробництва, його потужність. З цього твердження

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 4.2.1 Завдання, напрямки і джерела аналізу

4.2.1 Завдання, напрямки і джерела аналізу При сучасному високому технічному рівні промислового виробництва величина і прогресивність основних виробничих фондів, їх технічний стан значною мірою визначають потенційні можливості промислового виробництва, його потужність. З цього твердження

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 4.2.2. Поняття, структура, стан і рух основних фондів

4.2.1 Завдання, напрямки і джерела аналізу При сучасному високому технічному рівні промислового виробництва величина і прогресивність основних виробничих фондів, їх технічний стан значною мірою визначають потенційні можливості промислового виробництва, його потужність. З цього твердження

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 4.2.3. Аналіз використання основних фондів

Для оцінки ефективності використання основних фондів використовується система показників – загальні і часткові. Найбільш узагальнюючим показником використання основних фондів є фондовіддача, яка визначається за формулою: Де F – фондовіддача; Q – обсяг продукції; –

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 4.2.4. Аналіз використання устаткування

Устаткування – це найактивніша частина основних виробничих фондів, за допомогою якої працівник, діючи на предмети праці, створює суспільно необхідні продукти. Розрізняють наявне, встановлене, невстановлене устаткування. Наявне – це устаткування, яке знаходиться на балансі основної

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 4.3. Аналіз матеріальних ресурсів

4.3.1. Завдання і напрямки аналізу Нормальне функціонування виробництва вимагає повноцінного забезпечення підприємства матеріальними ресурсами. Згідно з П(С)БО № 9, п. 6 матеріальними ресурсами треба вважати запаси предметів праці, які включають сировину, основні матеріали, комплектуючі

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 4.3.1. Завдання і напрямки аналізу

4.3.1. Завдання і напрямки аналізу Нормальне функціонування виробництва вимагає повноцінного забезпечення підприємства матеріальними ресурсами. Згідно з П(С)БО № 9, п. 6 матеріальними ресурсами треба вважати запаси предметів праці, які включають сировину, основні матеріали, комплектуючі

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 4.3.2. Аналіз забезпеченості виробництва матеріальними ресурсами

4.3.1. Завдання і напрямки аналізу Нормальне функціонування виробництва вимагає повноцінного забезпечення підприємства матеріальними ресурсами. Згідно з П(С)БО № 9, п. 6 матеріальними ресурсами треба вважати запаси предметів праці, які включають сировину, основні матеріали, комплектуючі

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 4.3.3. Аналіз використання матеріальних ресурсів

Для оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів застосовується система показників – узагальнюючих і часткових. До узагальнюючих показників відносяться: матеріалоємність, матеріаловіддача, питома вага матеріальних ресурсів у собівартості продукції, співвідношення темпів росту обсягу продукції і матеріальних витрат,

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 5. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО

5.1. Зміст, завдання, напрямки, інформаційне забезпечення аналізу собівартості продукції В системі показників, які характеризують ефективність виробництва і посилення його інтенсифікації, одне із провідних місць належить собівартості продукції. Собівартість є вартісна категорія, яка в грошовій

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 5.1. Зміст, завдання, напрямки, інформаційне забезпечення аналізу собівартості продукції

5.1. Зміст, завдання, напрямки, інформаційне забезпечення аналізу собівартості продукції В системі показників, які характеризують ефективність виробництва і посилення його інтенсифікації, одне із провідних місць належить собівартості продукції. Собівартість є вартісна категорія, яка в грошовій

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 5.2. Класифікація витрат на виробництво продукції

Оскільки собівартість продукції як синтетичний показник формулюється із різних витрат, процесу планування, обліку, аналізу передує дослідження змісту цих витрат. Для цього передусім проводиться упорядкування, класифікація витрат на виробництво. Залежно від призначення існують різні ознаки,

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 5.3. Аналіз витрат за економічними елементами

Згідно з П(С)БО 16 ” Витрати” окремі елементи витрат включають: 1. Матеріальні витрати – вартість витрачених у виробництві: сировини та основних матеріалів; купівельних напівфабрикатів і комплектуючих виробів; палива та енергії; будівельних матеріалів; запасних частин;

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 5.4. Аналіз витрат за статтями калькуляції

Стаття витрат – це вид витрат, який виділяється з урахуванням місця витрат (завод, цех, ділянка, бригада, навіть робоче місце) і призначення (ремонт, обслуговування обладнання, управління тощо). Постатейне відображення витрат в плані, обліку, звітності і

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 5.5. Аналіз витрат на одну гривню продукції

В умовах науково-технічного прогресу проходить неперервний процес оновлення виготовленої продукції. Зниження питомої ваги порівнянної продукції звужує базу порівняння, що врешті-решт знижує доцільність зіставлення фактичних значень собівартості виготовленої продукції з плановим завданням і рівнем попереднього

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 5.6. Аналіз собівартості окремих видів продукції

В умовах науково-технічного прогресу проходить неперервний процес оновлення виготовленої продукції. Зниження питомої ваги порівнянної продукції звужує базу порівняння, що врешті-решт знижує доцільність зіставлення фактичних значень собівартості виготовленої продукції з плановим завданням і рівнем попереднього

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – ЧАСТИНА ІІІ. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

6. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 6.1. Зміст, завдання, інформаційне забезпечення аналізу Успішне функціонування будь-якого підприємства в ринкових умовах можливе лише за умови досягнення певних фінансових результатів, показниками яких є прибуток і рентабельність. Прибуток і рентабельність

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 6. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

6. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 6.1. Зміст, завдання, інформаційне забезпечення аналізу Успішне функціонування будь-якого підприємства в ринкових умовах можливе лише за умови досягнення певних фінансових результатів, показниками яких є прибуток і рентабельність. Прибуток і рентабельність

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 6.1. Зміст, завдання, інформаційне забезпечення аналізу

6. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 6.1. Зміст, завдання, інформаційне забезпечення аналізу Успішне функціонування будь-якого підприємства в ринкових умовах можливе лише за умови досягнення певних фінансових результатів, показниками яких є прибуток і рентабельність. Прибуток і рентабельність

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 6.2. Формування доходів, витрат і прибутків підприємства

6. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 6.1. Зміст, завдання, інформаційне забезпечення аналізу Успішне функціонування будь-якого підприємства в ринкових умовах можливе лише за умови досягнення певних фінансових результатів, показниками яких є прибуток і рентабельність. Прибуток і рентабельність

Економічний аналіз – Грабовецький Б. Є. – 6.3. Аналіз прибутку від виробництва продукції

Прибуток промислового підприємства створюється в процесі виробництва продукції, хоча реального змісту, форми він набуває тільки після реалізації продукції. Аналіз прибутку, одержаного в процесі виготовлення продукції, дозволяє оцінити ефективність діяльності виробництва. Власне, в процесі виробництва