Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 2.5.2. Енергія і трофічні зв’язки в екосистемах

Енергію визначають як здатність виконувати роботу. Властивості енергії описують такими законами (за Ю. Одумом, 1986):

Перший закон термодинаміки, або закон збереження енергії – енергія може переходити з однієї форми в іншу, але вона не зникає і не створюється заново. Світло, наприклад, є однією з форм енергії, оскільки його можна перетворити в роботу, тепло чи в потенціальну енергію їжі, але енергія при цьому не пропадає.

Другий закон термодинаміки, або закон ентропії формулюється по-різному, зокрема і таким чином: процеси, пов’язані з перетворенням енергії, можуть відбуватися самовільно тільки за умови, що енергія перейде з концентрованої форми в розсіяну (тобто деградує). Наприклад, тепло гарячого предмету самовільно буде розсіюватися в більш холодному середовищі. Тому оскільки певна частина енергії завжди розсіюється у вигляді недоступної для використання теплової енергії, ефективність самовільного перетворення кінетичної енергії (наприклад, світла) в потенціальну (наприклад, енергію хімічних сполук протоплазми) завжди менша 100%. Ентропія (від грец. entropia – перетворення) – міра кількості зв’язаної енергії, що недоступна для використання.

Найважливіша термодинамічна характеристика організмів, екосистем і біосфери загалом – здатність створювати й підтримувати високий ступінь внутрішньої впорядкованості, тобто стану з низькою ентропією. Низька ентропія досягається постійним і ефективним розсіюванням легко використовуваної енергії (наприклад, енергії світла чи їжі) і перетворенням її у важко використовувану енергію (наприклад, у теплову). Впорядкованість екосистеми, тобто складна структура біомаси, підтримується за рахунок дихання, яке постійно “відкачує з угруповання невпорядкованість”. Таким чином, екосистеми (як і інші біологічні системи) представляють собою відкриті неврівноважені термодинамічні системи, які постійно обмінюються з зовнішнім середовищем енергією й речовиною, зменшуючи при цьому ентропію всередині себе, але збільшуючи ентропію ззовні згідно з законами термодинаміки.

Перенесення енергії їжі від її джерела – автотрофів (рослин) – через низку організмів, яке відбувається шляхом поїдання одних організмів іншими, називається трофічним ланцюгом. Трофічні ланцюги можна поділити на два типи: пасовищний ланцюг – починається від зеленої рослини і продовжується до рослиноїдних тварин, і далі до хижаків; детритний ланцюг – від мертвої органічної речовини до мікроорганізмів, а потім до споживачів детриту (напіврозкладені рештки організмів і їх тканин) і далі до їхніх хижаків (рис.2.10).

Екологія довкілля. Охорона природи   Грицик В.   2.5.2. Енергія і трофічні звязки в екосистемах

Рис.2.10. Схема потоку енергії в пасовищному (П) і детритному (Д) трофічних ланцюгах (А – автотрофи, Н – гетеротрофи).

Трофічні ланцюги не ізольовані один від іншого, а тісно переплітаються між собою, утворюючи трофічні мережі. У природних екосистемах організми, що отримують енергію від Сонця через однакову кількість ланок, вважаються такими, що належать до одного трофічного рівня. Так, зелені рослини займають перший трофічний рівень (рівень продуцентів), травоїдні тварини – другий (рівень первинних консументів), хижаки, які поїдають травоїдних – третій (рівень вторинних консументів). Ця трофічна класифікація відноситься до функціональних груп організмів, а не до видів як таких. Потік енергії через трофічний рівень дорівнює сукупній асиміляції (А) на даному рівні, яка в свою чергу дорівнює продукції біомаси (Р) плюс витрати на дихання (Я) (рис.2.11). Шкала внизу рисунку відображає втрати енергії на кожному з трофічних рівнів, починаючи від загального надходження сонячної енергії (100%). Невикористана і незасвоєна енергія у вигляді органічної речовини повертається у речовинний кругообіг екосистеми або поступає на “експорт” у інші екосистеми.

Екологія довкілля. Охорона природи   Грицик В.   2.5.2. Енергія і трофічні звязки в екосистемах

Рис.2.11. Схема потоку енергії через три трофічні рівні (І, ІІ, III) в лінійному трофічному ланцюгу: L – загальне надходження світлової енергії (3000 ккал /м2 за добу, 100%) Lа – світло, поглинуте рослинним покривом; Рn – чиста первинна продукція (енергія, доступна для консументів); Р2, Р3-вторинна продукція консументів; NU – невикористана (накопичена) енергія; NА – незасвоєна консументами (виділена з екскрементами) енергія; R – енергія, затрачена на дихання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологія довкілля. Охорона природи – Грицик В. – 2.5.2. Енергія і трофічні зв’язки в екосистемах