Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – ТЕМА 10. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПОСТАЧАННЯ МАТЕРІЛЬНИХ РЕСУРСІВ

1. Організація обліку операцій з централізованого постачання.

Використані джерела

1. Інструкція про порядок відображення в обліку бюджетних установ операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей. Наказ ДКУ від 16 грудня 2002 року № 232.

1. Організація обліку операцій з централізованого постачання

Централізоване постачання матеріальних цінностей може відбуватись за рахунок:

– загального фонду,

– інших надходжень спеціального фонду,

– власних надходжень спеціального фонду.

Крім того централізовані постачання може здійснювати бюджетна установа або ж госпрозрахункова.

Від цього залежить відображення в обліку цих операцій.

Проте у всіх випадках взаємовідносини між головним розпорядником бюджетних коштів, установою – замовником та установою – закупником, а також такої, що має статус госпрозрахункової організації, регулюються угодою про централізоване постачання або ж іншим відомчим документом з цього питання.

Бухгалтерський облік таких операції ведеться на єдиному балансі, але з метою контролю за такими операціями установа закупник та замовник може вести окремий облік таких матеріальних цінностей на окремих субрахунках. За рішенням установи може вестись окремий меморіальний ордер.

Звірку розрахунків слід здійснювати щоквартально і обов’язково перед складанням річного звіту.

1. Централізоване постачання здійснюється бюджетною установою за рахунок коштів загального фонду та інших надходжень спеціального фонду. В даному випадку інші надходження спеціального фонду є такими, що отримані в якості перерозподілених власних коштів.

В цьому випадку видатки здійснюються виключно на підставі кошторису складеного і затвердженого за вимогами, встановленими КМУ та Міністерством фінансів.

На основі кошторису установі-закупнику перераховуються кошти на окремий рахунок в казначействі і ці кошти використовуються на закупівлю матеріальних цінностей за договором централізованої поставки.

Передаються закуплені матеріальні цінності установі-замовнику на безоплатній основі. (оскільки ці витрати вже оплачені з державного бюджету).

На використані установою-замовником матеріали та запаси уста-нові-закупнику передається примірник Акта на списання таких матеріалів.

Відображення в обліку таких операцій оформляється такими кореспонденціями.

Таблиця 59

Кореспонденції рахунків з обліку централізованого постачання матеріальних цінностей

Зміст операції

По загальному фонду

По інших надходженнях спецфонду

Дт

Кт

Дт

Кт

Операції в установі-закупнику:

1. Одержано асигнування для закупок

311, 321

701, 702

313, 326

713

2. Відображення фактичних видатків по закупівлі ТМЦ

801, 802

66, 65, 372, 364

813

66, 65, 372, 364

3. Оприбутковані ТМЦ на баланс установи-закупника

104-119

364, 675

104-199

364, 675

Одночасно

801, 802

401

813

401

4. Оприбутковані МШП

221-222

364, 675

221-222

364, 675

Одночасно

813

411

813

411

Продовження табл. 59

5. Оприбутковані запаси, матеріали

20, 23

364, 675

20, 23

364, 675

6. Передані установі-замовнику:

Основні засоби

401

104-119

401

104-119

МШП

411

22

411

22

Матеріали, запаси

683

23, 20

684

23, 20

7. На основі Акта на списання матеріалів установа-закупник списує витрачені матеріали.

801,802

683

813

684

Операції в установі-замовнику

1. Отримано безоплатно від установи-закупника:

Основні засоби

104-119

401

104-119

401

МШП

22

411

22

411

Матеріали, запаси

20, 23

683

20, 23

684

Списані матеріали та запаси, що використані на потреби установи на основі Акта на списання

801, 802

20,23

813

20, 23

2. Операції з централізованого постачання за рахунок коштів загального фонду або ж інших надходжень спеціального фонду, коли закупником є госпрозрахункова організація.

Основою фінансування таких операцій є кошторис загального чи спеціального фонду. Операції відображаються так.

Таблиця 60

Кореспонденції рахунків з обліку централізованого постачання

Зміст операції

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дт

Кт

Дт

Кт

Операції в госпрозрахунковій організації-закупника (облік з використанням стандартів)

Отримані кошти від установи-за-мовника

311

685

Закуплені матеріальні цінності

20, 22, 10, 11

63

Продовження табл. 60

Передано замовнику

685

20, 22, 10, 11

Операції в установі – замовника

Перераховано кошти на централізовані закупки

683

311, 321

684

314, 324

Отримані матеріальні цінності

104-119

683

104-119

684

Одночасно запис

801, 802

401

813

401

Отримані МШП

22

683

22

684

Одночасно

801, 802

411

813

411

Отримані запаси

20, 23

683

20, 23

684

При списанні

801, 802

20, 23

813

20, 23

3. Операції з централізованого постачання за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, коли закупник є бюджетною установою.

В цьому випадку затверджується у встановленому порядку кошторис за рахунок власних коштів. Закупнику відкривається окремий рахунок в держказначействі. Оплата коштів на централізовану закупівлю проводиться на основі Плану використання бюджетних коштів, який затверджується керівником установи, що визначила установу-закупника.

Придбані установою закупником матеріальні цінності обліковуються на за балансовому рахунку 06 “Матеріальні цінності, закуплені шляхом централізованого постачання”, а при передачі їх установі-за-мовнику списуються з цього рахунка.

Установа замовник проводить такі записи.

Таблиця 61

Кореспонденція рахунків з обліку централізованого постачання

Зміст операції

Дт

Кт

Перераховано кошти установі-закупнику

684

323, 324,

313, 314

Отримані основні засоби

104-119

684

Одночасно створюються фонди

811-812

401

Продовження табл. 61

Отримані МШП

22

684

Одночасно

811-812

411

Отримані матеріали

20, 23

684

При списанні матеріалів

811, 812

20, 23

При централізованих закупках за рахунок власних коштів коли закупником є госпрозрахункова організація операції у установі-замовнику відображаються аналогічно, а в організації-закупнику – відповідно до стандартів обліку та Плану рахунків № 291.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Бухгалтерський облік у бюджетних установах – Михайлов М. Г. – ТЕМА 10. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПОСТАЧАННЯ МАТЕРІЛЬНИХ РЕСУРСІВ