Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – ОРГАНІЗАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

1. Інструкція

Інструкція – це правовий акт, що містить директиви, настанови, які регламентують організаційні, фінансові, науково-технічні, технологічні та інші сторони діяльності установ, їх структурних підрозділів, філій та посадових осіб.

Інструкція оформлюється на бланку й має такі реквізити:

1) назву документа;

2) гриф затвердження;

3) заголовок;

4) текст;

5) дату;

6) місце видання;

7) підписи.

Заголовок до тексту інструкції вказує на коло об’єктів, осіб чи питань, на які поширюються її вимоги. Текст інструкції починається розділом “Загальні положення”, у якому викладено мету її видання, вказано на межі поширення та на порядок використання. У тексті інструкції послуговуються словами “необхідно”, “повинен”, “забороняється”, “конче потрібно”.

Інструкція набуває юридичної сили з моменту затвердження її керівником установи.

Окрему групу становлять посадові Інструкції, що регламентують організаційно-правовий статус працівника, його обов’язки, права та створення належних умов для його праці, їх розробляють для кожної посади, передбаченої штатним розкладом.

Текст посадової інструкції поділяється на такі розділи:

1) загальні положення;

2) посадові обов’язки;

3) права;

4) відповідальність;

5) взаємини (посадові зв’язки).

У розділі “Загальні положення” вказують:

– назву посади із зазначенням структурного підрозділу;

– порядок призначення на посаду та звільнення;

– нормативні документи, якими керується працівник;

– кваліфікаційні вимоги (освіта, стаж роботи).

У розділі “Посадові обов’язки” зазначають основні характеристики роботи та вимоги до рівня ЇЇ виконання.

У розділі “Права” перераховують повноваження працівника: право брати участь у нарадах, давати вказівки, самостійно підписувати документи в межах своєї компетенції, звертатися з пропозиціями до керівника тощо.

У розділі “Відповідальність” визначають критерії оцінювання роботи та відповідальність працівника згідно з чинним законодавством.

У розділі “Взаємини” вказують, з ким працівник узгоджує проекти документів, від кого, у який термін і яку інформацію отримує.

Зразок посадової інструкції:

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови Правління

Начальник Головного управління

Ощадного банку України

У м. Києві й Київській області

(підпис) (ініціал(и) та прізвище)

“_”_2007 р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Начальника відділу банківської безпеки Головного управління Ощадного банку України у м. Києві й Київській області

1. Загальні положення

1.1. Начальник відділу призначається і звільняється з посади наказом начальника Головного управління за погодженням департаменту банківської безпеки Ощадного банку України.

1.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядковується начальнику Головного управління, а в разі його відсутності – заступникові начальника Головного управління, що виконує його обов язки.

1.3. Начальник відділу за погодженням з департаментом банківської безпеки Ощадного банку України визначає єдину технічну політику щодо використання в установах Ощадбанку м. Києва й Київської області засобів охорони, системи контролю, зв ‘язку та спеціального транспорту.

1.4. Начальник відділу зобов ‘язаний знати:

– закони України, укази Президента, постанови, декрети, розпорядження Кабінету Міністрів” загальнонормативні документи Національного банку України, а також інші нормативні акти, що стосуються діяльності установ Ощадного банку;

– основи банківської справи, організації та управління праці;

– основи трудового законодавства, правила й норми охорони праці, техніки безпеки.

1.5. У своїй роботі начальник відділу керується чинним законодавством, положенням про відділ банківської безпеки, нормативно-технічними документами, цією Інструкцією, а також розпорядженнями керівництва Головного управління та Правління Ощадбанку.

2. Посадові обов ‘язки

Начальник відділу виконує такі обов ‘язки:

– безпосередньо керує відділом банківської безпеки:

– бере участь у роботі нарад, засідань і комісій при начальнику Головного управління кредитного комітету під час розгляду питань, пов ‘язаних із безпекою банківської установи;

– подає на розгляд начальникові Головного управління пропозиції щодо організаційного та матеріального забезпечення, штатної кількості відділу банківської безпеки, визначає посадові обов ‘язки його структурних підрозділів;

– вирішує кадрові питання;

– надає організаційну та методичну допомогу керівникам відділень Головного управління з питань керівництва підрозділами безпеки, безпосередньо координує їх діяльність;

– організовує навчання та підвищення кваліфікації всіх категорій працівників підрозділів безпеки;

– забезпечує виконання відділом банківської безпеки постанов правління, наказів та розпоряджень Голови Правління Ощадбанку, начальника Головного управління з питань банківської безпеки;

– у разі необхідності делегує частину своїх повноважень співробітникам відділу банківської безпеки.

3. Права

3.1. Начальник відділу має право:

– отримувати від установ Ощадного банку України інформацію та документацію, необхідну для виконання поставлених завдань;

– вимагати від працівників Головного управління і його структурних підрозділів обов язкового виконання нормативних актів щодо безпеки установ Ощадбанку;

-у межах своєї компетенції ознайомлюватися з документами щодо кредитно-фінансової, комерційної діяльності Головного управління і його структурних підрозділів;

– отримувати від службових і матеріально відповідальних осіб письмові пояснення з питань, що виникають під час перевірки стану безпеки;

– вимагати від підлеглих безумовного виконання своїх посадових обов ‘язків, дотримання трудової дисципліни.

3.2. Начальник відділу підтримує ділові контакти з такими самими підрозділами Національного банку України, інших банків, міністерств та відомств, а також з юридичними та фізичними особами.

4. Відповідальність

Начальник відділу несе відповідальність за:

– неякісне і невчасне виконання завдань;

– невиконання наказів, розпоряджень керівництва;

– недотримання правил банківської безпеки;

– невиконання своїх обов ‘язків відповідно до цієї Інструкції.

Інструкцію

Розробив (підпис) С. М. Боженко


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)

Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – ОРГАНІЗАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ