Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – 14. Правопис часток

Частки з різними частинами мови пишуться разом, окремо і через дефіс.

Разом пишуться:

1) частки аби-, де-, чи-, що-, як-, – ся (-сь) у складі будь-якої частини мови; Абиколи, абихто, деякі, декуди, чимало, щодня, якнайбільше, колись, будуватися(сь), кудись.

Якщо між часткою і займенником є прийменник, то всі слова пишуться окремо: Аби з ким, де на якому, ні з якими;

2) частки би (б), же (ж), то у складі інших часток і сполучників: Немовбито, тобто, якби, мовби, авжеж.

Окремо пишуться:

1) усі частки, які творять форми слів або надають їм різних смислових, модальних та емоційно-експресивних відтінків:

А) частки хай, Нехай, за допомогою яких творяться форми наказового способу дієслів: нехай заспіває, хай не розбудить;

Б) частка би (б), за допомогою якої утворюється форма умовного способу дієслів: Спочив би, прийшла б;

В) частка же (ж), яка відіграє підсилювано-видільну роль: знайшов же;

Г) частки то, це, які у складі речення мають значення вказівності: Мова й історія – тож єдине ціле, один кровообіг, тож і відроджувати їх маємо одночасно (Гонч.);

2) частка що у сполученнях дарма що, тільки що, хіба що, що ж до

3) частка то в експресивних сполучниках що то за, що то, чи то, які виконують функції підсилювальних часток.

Через дефіс пишуться:

1) частки бо, Но, то, от, таки, коли вони підкреслюють значення окремого слова: Пиши-бо, якось-то, як-то, дістав-таки.

Примітки: 1. Якщо між часткою та словом, до якого вона приєднується, стоїть інша частка, всі три слова пишуться окремо: Хто б то, скільки ж то.

2. Якщо частка таки стоїть перед словом, до якого відноситься, вона пишеться окремо: Таки намалював, таки зрозумів;

2) частки будь-, небудь-, казна-, хтозна, бозна – у складі займенників та прислівників: Будь-хто, який-небудь, казна-який, хтозна-скільки.

Примітка. Якщо між часткою і займенником стоїть прийменник, то всі три слова пишуться окремо: казна в Чому, будь із ким.

Вправа 205. Заповніть формуляр-зразок офіційного доручення. ДОРУЧЕННЯ

М. Київ _

(дата цифрами та прописам)

Видане

(зазначити прізвище, ш ‘я та по батькові, адресу і посаду)

У тому, що йому доручається представництво інтересів__

(назва організації/

В усіх державних, кооперативних і громадських установах з усіх питань, пов’язаних із_.

(зазначити питання, з якого здійснюється представництво)

Для виконання представницьких функцій надаються такі права: отримувати документи, подавати заяви, вести справи в усіх судових, арбітражних і адміністративних установах з усіма правами, що надані законом позивачеві, відповідачеві й третім особам;

Укладати всі встановлені законом угоди, одержувати майно, розписуватися і здійснювати всі інші законні дії, пов’язані з виконанням цього доручення.

Повноваження, що надані цим дорученням, не можуть бути передані іншим особам.

Доручення видане терміном на___

Доручення зареєстроване за №___

Начальник (печатка)

Головний бухгалтер

Вправа 206. Напишіть доручення (за вибором): 1) на продаж будинку; 2) на ведення спадкової справи і на одержання свідоцтва на право успадкування; 3) на одержання грошей, у тому числі за переказами з пошти й телеграфу; 4) на одержання вкладу з Ощадного банку; 5) на зняття з обліку в органах Державтоінспекції та продаж легкового автомобіля.

Вправа 207. Заповніть формуляр-зразок особистого Доручення; назвіть його реквізити.

(назва організації, установи, підприємства)

ДОРУЧЕННЯ

Я,______

(прізвище, ім ‘я та по батькові, посада, підрозділ)

Доручаю отримати у бухгалтерії______

Належні мені гроші за _ _200_р.

(кому, прізвище, ім ‘я, по батькові)

За його паспортом серії_№

Виданий_прописаний за адресою

У чому розписуюсь_

Підпис _ _засвідчую

Начальник відділу кадрів_ _ _

(ініціали и Прізвище)

” “_200 _ р.

Каса

Видати за паспортом (підпис)

(ініціали й прізвище)

Головний бухгалтер (підпис) ^

(ініціали й прізвище)

“_”_200 __р.

Вправа 208. Перепишіть речення, підкресліть частки; поясніть їх написання.

1. Мати з дитям на руках, мати біля колиски – це те ж саме, що воїн при зброї: вона творить майбутнє, вона творить величчя Вітчизни (Сух.). 2. Хай завше буде паляниця У нас на кожному столі, Нехай іскриться, промениться, Неначе сонце в кришталі, Дар наших рук і дар землі (Вінг,).

3. Як же тут гарно, як же тут тихо, В таку годину забудеш лихо! 4. “Мамо, чи кожна пташина В вирій на зиму літає?”- В неньки спитала дитина. 5. Очиці, наче блискавиці, Так і грають з-попід брівок темних! Що за погляд в цеї чарівниці! (З те. Лесі Українки). 6. Хай не розбудить смутку телефон. Нехай печаль не зрушиться листами. Хай буде легко. Це був тільки сон; Що ледь торкнувся пам’яті вустами (Кост.). 7. Якщо народи всім своїм життям Дають присягу волю боронити, То їх-бо справді не розбить громам І жодним океанам не залити! (Тич.). 8. Дехто, живучи в місті, гадає, що він аж ніяк не пов’язаний з природою, незалежний од неї (Збан.). 9. Дні, весняні, гарячі, сівба тільки-но почалася, тут не до сну, не до спочину (Цюпа). 10. Господь не дав нам хліба ані волі, Він обіцяв лиш після смерті рай (Павл.). 11. Нехай шумить у полі жито, Нехай в саду буяє цвіт, – Так хочу я, так хоче світ (Піде). 12. Пішла б вона гуляти того-таки самого вечора, коли б не той вовк невірний з лісу (Вовч.). ІЗ. І тільки б знати, що немарно в світі цім топтав дорогу, сиву од століть (Б. Ол.).’ o

Вправа 209. Запишіть слова разом, окремо або через дефіс; поясніть їх правопис.

Коли(б)то. будь(що), (ні)скільки, казна(з)яким, (будь) коли, (аби) коли, так(то), (що)правда, тому(таки), (де)хто, (що)ночі, тільки(що), (як)найсерйозніше, тому(то), наче(б)то, куди(небудь), все(ж)таки, де(в) кого, (от)вискочить, (що)хвилини, (аби)куди, (все)таки, дарма(що), (таки)вивчив, (що)до, (будь)як, поки(що), де(в)чому, як(небудь), коли(сь), (де)інде, казна(як), як(найкраще), (де)далі, (аби)то, (аби) тільки, як(таки), де(на)чому.

Вправа 210. Перепишіть речення, розкриваючи дужки, поясніть правопис часток.

1. Любить людей мене навчила мати і рідну землю, що(б) там не було (Сим.). 2. Це – мій народ. Спогорда не дивись, Що в нього руки в праці вузлуваті, Душа(ж)його пречистая, як свято, А в серці дума й пісня обнялись (Б. Ол.). 3. Хіба могли(б) ми подолать моря. Хіба скорили(б) далечінь герої, Коли(б) не ця уривчаста зоря, Подоба зоряниці світової (Рил.).

4. Вартість продукції лікаря визначити неможливо. Правда, людина не має ціни. В тому розумінні, що вища за (будь)яку ціну (Баж.). 5. У кожного з нас є свій берег, на якому ми народилися і виросли, куди завжди в по-думках тягнемося своїм серцем, де(б) ми не бували. 6. Твердохліб сидить біля хати розхристаний і вслухається в перегук и ночі. Та й гарно(ж) як! Дожив (таки) до жнив (3 те. І. Цюпи). 7. Усе життя наше пов’язане з мовою. Завжди ми шукаємо (най)точнішого для думок або почуттів слова (З газ.). 8. Місто, премісто, прамісто моє! Стійбище людське з асфальту й бетону, Як там не буде, а все(таки) є Той силует у вікні золотому! (Кост.). 9. Не секрет, спорптакн) потребує прямої реклами (3 газ.). 10.0, як(би) то листя, листя не жовтіло, Як(би)то серце вічно зеленіло (Сос). 11. Отакий (то) наш отаман, орел сизокрилий (Шевч.).

Запитання для самоконтролю

/. Що таке доручення?

2. Які види доручень ви знаєте?

3. Які основні реквізити містить доручення?

4. Хто завіряє підпис доручитеся?

5. Що таке телеграма-доручення?

6. Які частки пишуться разом?

7. Які частки пишуться окремо?

8. Які частки пишуться через дефіс?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)

Українське ділове мовлення – Шевчук С. В. – 14. Правопис часток