Правознавство – Олійник А. Ю. – § 6. Верховний Суд України

У системі судів загальної юрисдикції Верховий Суд України є найвищим судовим органом. Він здійснює правосуддя та забезпечує однакове застосування законодавства усіма судами загальної юрисдикції. До організації роботи Верховного Суду України включаються повноваження Суду, його склад, та форми і методи діяльності.

Основними його повноваженнями є такі: а) розглядати в касаційному порядку рішення загальних судів у справах, віднесених до його підсудності процесуальним законом; 6) переглядати в порядку повторної касації всі інші справи, розглянуті судами загальної юрисдикції в касаційному порядку; в) у випадках, передбачених законом, розглядати інші справи, пов’язані з виключними обставинами; г) давати судам роз’яснення з питань застосування законодавства на основі узагальнення судової практики та аналізу судової статистики; д) у разі необхідності має визначати не чинними роз’яснення Пленуму вищого спеціалізованого суду, зазначені в Законі; е) давати висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; є) надавати за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я; ж) звертатися до Конституційного Суду України у випадках виникнення у судів загальної юрисдикції при здійсненні ними правосуддя сумнівів щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів; з) вести та аналізувати судову статистику, вивчати та узагальнювати судову практику, знайомиться в судах із практикою застосування законодавства; і) вирішує питання, що випливають із міжнародних договорів України в межах своїх повноважень; ї) представляти суди загальної юрисдикції у зносинах із судами інших держав; й) здійснювати інші повноваження, передбачені законом.

До складу Верховного Суду України включаються посадові особи та органи. Серед посадових осіб слід назвати Голову Верховного Суду (Голова), його заступники та судді. Серед органів можна назвати судові палати та військову колегію, президію та пленум, консультативно-дорадчу раду та інші структури.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Правознавство – Олійник А. Ю. – § 6. Верховний Суд України