Охорона праці – Москальова В. М – Що таке паспорт санітарно-технічного стану умов праці?

Паспорт санітарно-технічного стану умов праці в структурних підрозділах підприємства складається на підставі атестації робочих місць. Паспорт призначений для документального оформлення перевірки стану умов праці в підрозділах щодо виявлення робочих місць, які не відповідають нормам і правилам, стандартам безпеки праці, а також визначення кількості працюючих у цих умовах.

За результатами атестації видається наказ, який містить перелік робочих місць, які поділяються на:

Атестовані;

Ті, що вимагають раціоналізації;

Такі, що підлягають ліквідації;

Такі, що складають перелік працівників, яким надається право на пільги і компенсації.

Витяги з наказу додають до трудової книжки працівників, професії і посади яких внесено до переліку.

Матеріали атестації робочих місць є матеріалами суворої звітності і зберігаються на підприємстві упродовж 50 років.

Раціоналізація робочих місць-це сукупність організаційно-технічних заходів щодо доведення їх до рівня встановлених вимог.

Як оцінюють робочі місця при атестації?

При атестації кожне робоче місце оцінюється комплексно за показниками технічного і організаційного рівня, а також за умовами безпеки праці. На кожне робоче місце складають карту умов праці, форма якої визначена у Методичних рекомендаціях. Карта має бути заповнена атестаційною комісією відповідно до Інструкції № 06-41 -48 Міністерства праці та МОЗ.

Атестація робочих міць передбачає:

Виявлення чинників і причин, що спричиняють небезпечні і шкідливі умови праці;

Санітарно-гігієнічне дослідження чинників виробничого середовища, визначення ступеня важкості і напруженості трудового процесу на робочому місці;

Визначення характеру умов праці, ступеня її шкідливості і небезпечності за її гігієнічною класифікацією;

Комплексну оцінку чинників виробничого середовища та відповідність її стандартам безпеки праці;

Обгрунтоване віднесення робочого місця до категорії зі шкідливими або особливо шкідливими умовами праці;

Визначення права працівників на пільги та компенсації;

Розробку технічних та організаційних заходів, спрямованих на відповідність умов праці гігієнічному класифікатору та стандартам безпеки.

Якими мають бути ергономічні вимоги до організації робочих місць?

Загальні ергономічні вимоги встановлено ГОСТом 12.2.049-80 “Обладнання виробниче. Загальні виробничі вимоги”.

Робоче місце – це місце постійного або тимчасового перебування працівника під час виконання ним трудових обов’язків.

Ергономічні вимоги при плануванні робочого місця мають забезпечувати найкраще розміщення предметів і засобів праці, сприяти усуненню загального дискомфорту, зменшувати втому працюючих та підвищувати їх ефективність і продуктивність праці.

Площа робочого місця має відповідати опосередкованим антропометричним характеристикам людини, бути такою, щоб працівник не робив зайвих рухів і не відчував незручностей в процесі трудової діяльності.

При плануванні робочих місць важливим є те, щоб працюючі могли природним шляхом змінювати робочу позу корпусу тіла, рук, ніг і мали можливість уникати неприродного і незручного положення тіла.

Проектування робочих місць з ергономічної точки зору має включати гігієнічні, антропометричні, фізіологічні та психофізіологічні вимоги в системі “ЛМС”.

Ці вимоги визначають:

Гігієнічні умови життєдіяльності і працездатності людини у процесі її взаємодії з технікою і виробничим середовищем залежно від рівня освітлення, температури, вологості, шуму, вібрації, запиленості, загазованості і т. ін.;

Антропометричну відповідності конструкції технічних систем антропометричним характеристикам людини (зріст, розміри тіла та окремих рухових ділянок). Показниками є раціональна поза, оптимальні зони досягнення, раціональні трудові рухи;

Фізіологічну та психологічну відповідність техніки і середовища можливостям працівника щодо сприймання, переробки інформації, прийняття і реалізації рішень.

Врахування ергономічних вимог при організації робочих місць дає, відповідно досліджень, приріст продуктивності праці до 25 відсотків.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Охорона праці – Москальова В. М – Що таке паспорт санітарно-технічного стану умов праці?