Основи охорони праці – Березуцький В. В. – 1.2.3. Реформування у сфері управління охороною праці

Органи державного управління охороною праці

Концепція передбачає збереження наступної багаторівневої структури державного управління охороною праці:

– Кабінет Міністрів України;

– спеціально уповноважений урядовий орган державного управління охороною праці (далі – Держнаглядохоронпраці);

– на регіональному рівні – Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування;

– на галузевому рівні – міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України забезпечує реалізацію державної політики щодо управління охороною праці через Національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення.

Рішення Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення мають бути обов’язковими для виконання всіма органами, які здійснюють державне управління охороною праці по всій вертикалі. Для реалізації цієї норми необхідно під час опрацювання законопроекту “Про Кабінет Міністрів України” внести до законопроекту відповідні пропозиції, а також підготувати відповідні зміни й доповнення до постанови Кабінету Міністрів від 15.12.93 р. №733 “Про створення Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення”,

Держнаглядохоронпраці. При визначенні державної політики щодо управління охороною праці на регіональному та галузевому рівнях рішення Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення та Держнаглядохоронпраці в межах своєї компетенції мають бути пріоритетними та обов’язковими для виконання всіма органами, що здійснюють управління охороною праці на регіональному та галузевому рівнях.

З метою наукового забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони праці створено Національний науково-дослідний інститут охорони праці (далі – ННДІОП), який проводить наукові дослідження з питань безпеки праці та виробничого середовища, управління й нагляду за охороною праці, координує роботу в науково-технічній сфері охорони праці, а саме:

– розробляє проекти національних та інших державних науково-технічних програм з проблем охорони праці, а також заходи щодо їх реалізації;

– опрацьовує проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів з охорони праці, стандартів з безпеки праці;

– вивчає, узагальнює досвід щодо організації навчання та пропаганди охорони праці, розробляє заходи щодо їх удосконалення;

– проводить науково-технічні роботи для вирішення завдань і створення безпечних і нешкідливих умов праці, зниження рівня виробничого травматизму і професійної захворюваності, зменшення факторів шкідливого впливу на організм працівників тощо;

– розробляє економічні методи управління охороною праці;

– створює автоматизовані інформаційні системи охорони праці, відповідні бази й банки даних;

– виконує аналіз випадків виробничого травматизму, профзахворюваності та аварійності;

– здійснює інформаційне забезпечення в галузі охорони праці, готує аналітичні огляди про стан і перспективи галузі, наукові, методичні й інформаційні видання;

– організовує й проводить конференції, симпозіуми, семінари, виставки, конкурси тощо.

Управління охороною праці на регіональному рівні здійснюють:

– в Автономній Республіці Крим – Рада. міністрів Автономної Республіки Крим;

– в областях, містах Києві та Севастополі – обласні Київська й Севастопольська міські державні адміністрації;

– у районах – районні державні адміністрації;

– у селах, селищах, містах – виконавчі органи відповідних рад. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні

Адміністрації реалізують державну політику у сфері охорони праці у межах своїх повноважень та на відповідних територіях, враховуючи пріоритетність рішень Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення та Держнаглядохоронпраці. Повноваження регіональних органів управління охороною праці та безпечної життєдіяльності стосовно підприємств території необхідно чітко визначити і функціонально розмежувати з повноваженнями інших органів державного управління охороною праці шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів.

До сфери діяльності регіональних органів управління охороною праці та безпечної життєдіяльності належать об’єкти комунальної власності, інші об’єкти господарювання недержавної форми власності, в першу чергу підприємства малого та середнього бізнесу, розташовані на відповідній території.

Функції регіональних органів управління охороною праці та безпечної життєдіяльності стосовно суб’єктів підприємницької діяльності, в першу чергу стосовно малих та інших підприємств з недержавною формою власності полягають у наданні організаційно-методичної допомоги та забезпеченні контролю за додержанням вимог законодавства про охорону праці і здійснюються у взаємодії з регіональними управліннями Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

З метою допомоги невеликим підприємствам, для яких створення служб охорони праці зі штатними працівниками є неможливим, слід забезпечити належні правові та організаційні передумови для залучення на договірних засадах сторонніх фахівців для вирішення проблем охорони праці. Необхідно сформувати ринок відповідних послуг, зокрема розширити мережу добровільних об’єднань фахівців з охорони праці, які на підставі одержаних ними ліцензій могли б забезпечити якісне обслуговування невеликих підприємств на їх замовлення.

Органи місцевого самоврядування проводять такі заходи з управління охороною праці:

– реалізують державну політику у сфері охорони праці;

– затверджують і забезпечують реалізацію цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, а також заходи з охорони праці у складі програм соціально-економічного й культурного розвитку регіонів у межах відповідних територій;

– відстежують ефективність дії чинного законодавства з охорони праці, здійснюють контроль за його додержанням і подають пропозиції щодо його вдосконалення; запроваджують механізм соціального моніторингу з цих питань;

– забезпечують формування та реалізацію додаткових соціальних гарантій стосовно охорони праці в колективних договорах шляхом надання методичної допомоги;

– беруть участь у розробці регіональної угоди, сприяють прийняттю сторонами угоди зобов’язань із забезпечення додаткових соціальних гарантій охорони життя і здоров’я працівників, їх соціального захисту в цій сфері.

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад забезпечують додержання вимог щодо охорони праці на об’єктах житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, а також іншими суб’єктами господарювання, які зареєстровані або розташовані на території відповідних рад, крім суб’єктів державної форми власності.

Управління охороною праці на галузевому рівні здійснюють міністерства та інші центральні органи виконавчої влади стосовно підприємств, що належать до сфери їх управління. У міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади мають створюватися служби охорони праці, завдання й функції яких визначаються відповідним положенням.

Управління охороною праці на рівні підприємств” організацій, установ. На підприємствах, в організаціях, установах служби охорони праці створюються й функціонують відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 03.08.93 р. №73, яке підлягає перегляду з урахуванням затверджених Концепцією управління охороною праці засад щодо подальшого вдосконалення управління охороною праці на всіх рівнях.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Основи охорони праці – Березуцький В. В. – 1.2.3. Реформування у сфері управління охороною праці