Культурологія – Матвєєва Л. Л

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Передмова

Тематичне насичення такої навчальної дисципліни, як культурологія, на сьогодні є досить варіативним. Мабуть, це зумовлено як певною аморфністю самого предмета, так і ще доволі незначним періодом присутності культурології В навчальних програмах вищих навчальних закладів.

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Розділ 1. Культурологія: зміст та історія становлення

Тема 1. Предмет курсу “культурологія” Історія слова “культура”, його сучасні значення. Культура як об’єкт дослідження культурології Слово “культура” має не тільки досить широкий семантичний спектр у багатьох сучасних мовах, у тому числі і в

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Тема 1. Предмет курсу “культурологія”

Тема 1. Предмет курсу “культурологія” Історія слова “культура”, його сучасні значення. Культура як об’єкт дослідження культурології Слово “культура” має не тільки досить широкий семантичний спектр у багатьох сучасних мовах, у тому числі і в

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Історія слова “культура”, його сучасні значення. Культура як об’єкт дослідження культурології

Тема 1. Предмет курсу “культурологія” Історія слова “культура”, його сучасні значення. Культура як об’єкт дослідження культурології Слово “культура” має не тільки досить широкий семантичний спектр у багатьох сучасних мовах, у тому числі і в

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Проблема визначення культури

За свідченнями культурологів, на сьогодні в науці існує понад 400 визначень культури і кількість їх постійно зростає. Тож природно, що на певному етапі розвитку культурологічної думки розпочалися спроби хоча б якось систематизувати цю значну

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Культура і цивілізація

Слово “цивілізація” походить від латинського слова civilis, що, в свою чергу, утворилося від латинського civis – “громадянин”. Словом civilis – “громадянський”, “державний”, відповідно, означалось те, що належить людині як громадянину держави, що стосується її

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Тема 2. Історія та складники становлення культурологічної думки

Позанаукові уявлення про культуру Культурологія як спеціальна наукова дисципліна склалася тільки у XX ст. Однак протягом тривалого часу (а надто з кінця XVIII ст.) різні гуманітарні науки, як ті, що мали давню історію, так

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Позанаукові уявлення про культуру

Позанаукові уявлення про культуру Культурологія як спеціальна наукова дисципліна склалася тільки у XX ст. Однак протягом тривалого часу (а надто з кінця XVIII ст.) різні гуманітарні науки, як ті, що мали давню історію, так

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Історико-антропологічні дослідження культури

Під антропологічними дослідженнями культури ми в даному разі матимемо на увазі наукові результати, досягнуті в межах таких суміжних дисциплін, як етнологія, етнографія та антропологія (культурна та соціальна). Об’єднати їх за методологією дає підстави те,

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Філософсько-соціологічне осмислення культури

Філософія не цуралася культурної проблематики фактично з самого свого народження. Суттєву увагу приділяли питанням культури вже філософи Давньої Греції. Проблематика людського суспільства, його сутності й долі, шляхів перетворення і засобів збереження, принципів людської поведінки,

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Становлення культурологи як науково-філософської дисципліни

Як було з’ясовано вище, проблеми смислу і мети культурно-історичного процесу завжди суттєво стимулювали філософські шукання. Особливо ж актуальною ця проблематика стає у XX ст., коли в культурі почали відбуватися численні явища, котрі сприймалися більшістю

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Тема 3. Культурологічна проблематика в українській національній традиції

Уявлення про культуру в часи Київської Русі Київська Русь була однією з найбільших територіально і розвинутих культурно держав середньовічної Європи. Ще в дохристиянські часи в Київській Русі складаються правові та моральні норми, існують розвинута

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Уявлення про культуру в часи Київської Русі

Уявлення про культуру в часи Київської Русі Київська Русь була однією з найбільших територіально і розвинутих культурно держав середньовічної Європи. Ще в дохристиянські часи в Київській Русі складаються правові та моральні норми, існують розвинута

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Формування культурологічної думки в XVI-XVIII ст

Значну роль у суспільно-культурному житті України кінця XVI – першої третини XVII ст. відігравали братства – національно-релігійні організації православного населення українських міст. У філософуванні братчиків доволі помітні традиції ще києворуського візантинізму: філософія розуміється як

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Культурна проблематика в українській теоретичній думці XIX – початку XX ст

На початку XIX ст. українські мислителі, культурні діячі продовжують традиції національної філософської думки, яка зверталася до пізнання людини та її світу. Україно-російський філософ Петро Лодій (1764-1829) у праці “Логічні настанови, які скеровують до пізнання

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Українська культурологічна думка XX ст

Ведучи мову про розвиток із культурологічних ідей в українській думці XX ст., слід насамперед зазначити, що, незважаючи на нетерпимість до інакодумства в колишньому Радянському Союзі, у національній філософській традиції все ж таки виявилися тенденції,

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Розділ 2. Онтологія культури

Тема 4. Концепції культурогенезу Трудова концепція Серед найважливіших проблем, які завжди бентежили людський розум, – питання походження людства та людської культури. Вже В різноманітних міфологічних та релігійних системах питанням цього кола належало дуже значне

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Тема 4. Концепції культурогенезу

Тема 4. Концепції культурогенезу Трудова концепція Серед найважливіших проблем, які завжди бентежили людський розум, – питання походження людства та людської культури. Вже В різноманітних міфологічних та релігійних системах питанням цього кола належало дуже значне

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Трудова концепція

Тема 4. Концепції культурогенезу Трудова концепція Серед найважливіших проблем, які завжди бентежили людський розум, – питання походження людства та людської культури. Вже В різноманітних міфологічних та релігійних системах питанням цього кола належало дуже значне

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Ігрова концепція

Ще до остаточного виокремлення ігрової концепції культури як однієї з культурологічних теорій феномен гри нерідко потрапляв у коло уваги мислителів і науковців. Відбувалося це двома шляхами: або гра ставала предметом дослідження як така, або

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Психоаналітична (фройдівська) концепція

Ще одним широковідомим у наукових культурологічних колах варіантом пояснення суті та процесу становлення культури стала психоаналітична концепція культури, заснована австрійським психіатром і психологом Зигмундом Фройдом. Слід сказати, що концепція Фройда, яку він оприлюднив наприкінці

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Тема 5. Становлення смислового простору культури в процесі культурогенезу

Культура і природа Досить часто в попередні часи культуру намагалися не просто протиставити природі, а й навіть сутнісно визначити через це протиставлення. Вже класичною, але так і не вирішеною є проблема співвідношення в людині

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Культура і природа

Культура і природа Досить часто в попередні часи культуру намагалися не просто протиставити природі, а й навіть сутнісно визначити через це протиставлення. Вже класичною, але так і не вирішеною є проблема співвідношення в людині

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Культурогенез як процес “випадіння людини з природного простору

Особистісна “самість” (тобто усвідомлення людиною свого “Я”, своєї суб’єктності) почала утворюватись у результаті розведення перцептивних вражень і їх спонтанних екзистенційних переживань, тобто розділення сенсорного, чуттєвого сприйняття зовнішнього світу і внутрішніх реакцій на ці подразнення

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Культурний простір як простір смислових опозицій

Первинна метаопозиція запустила механізм відчужуючої суб’єктно-об’єктної дуалізації й зумовила формування нескінченної кількості інших бінарних опозицій, що утворюють дедалі нові й нові культурні смисли. Фактично всю різноманітність смислів, що можуть бути “помислені” людиною, можна умовно

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Формальні принципи культурного смислотворення

У культурному впорядкуванні буттєвого континууму шляхом його структурування, в самому процесі смислотворення особливу роль відіграють принципи ритмічності й симетрії, що пов’язують світ культури зі світом природи. Значення ритму в організації фактично всіх процесів у

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Тема 6. Теорії культурних змін

Поняття зміни та його застосування в культурологічних контекстах Насамперед слід зазначити, що під поняттям “теорія культурних змін” мається на увазі наукове осмислення сутності культурно-історичного процесу, його основних принципів та властивостей. Загалом зміна – це

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Поняття зміни та його застосування в культурологічних контекстах

Поняття зміни та його застосування в культурологічних контекстах Насамперед слід зазначити, що під поняттям “теорія культурних змін” мається на увазі наукове осмислення сутності культурно-історичного процесу, його основних принципів та властивостей. Загалом зміна – це

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Еволюціоністська парадигма культурного розвитку

Більшість створених у різні часи культурологічних концепцій культурного розвитку можна умовно поділити на два типи: еволюціоністські та циклічні. Концепції еволюціоністської парадигми наголошують на культурній спільності всього людства і вбачають у всій історії єдиний вектор

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Циклічні теорії історичного коловороту

Концепції другого типу – циклічні, не заперечуючи сутнісної, феноменальної єдності людської культури, не визнають при цьому наявності якогось загального, єдиного вектора змін, який би об’єднував усю різноманітність культур у певну послідовність. Іншими словами, якщо

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Концепції культурних змін, у яких поєднуються ідеї циклізму та еволюціонізму

Окрім еволюціонізму та циклізму є багато теорій культурного процесу, в яких тією чи іншою мірою поєднуються обидві ідеї. Серед таких концепцій можна назвати, наприклад, дифузіонізм. До основних представників дифузіонізму належать Г. Тард (1843-1904, Франція),

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Тема 7. Стиль у культурі

Стиль, традиція, канон Різні словники дають неоднакові, іноді досить відмінні одне від одного визначення стилю. “Стиль – спільність образної системи, засобів художньої виразності, творчих прийомів, зумовлена єдністю ідейного змісту”. “Стиль – спосіб Викладення думки

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Стиль, традиція, канон

Стиль, традиція, канон Різні словники дають неоднакові, іноді досить відмінні одне від одного визначення стилю. “Стиль – спільність образної системи, засобів художньої виразності, творчих прийомів, зумовлена єдністю ідейного змісту”. “Стиль – спосіб Викладення думки

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Життєвий культурний стиль

У науковій (насамперед культурологічній та соціологічній) літературі досить часто вживаються поняття життєвий стиль та синонімічні до нього: життєва форма, культурний стиль. Вважається, що це поняття походить від веберівського “Lebensfugrung” що можна перекласти приблизно як

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Стиль мислення

Стиль мислення є поняттям, яке взаємно корелюється з поняттями парадигми та картини світу. Картиною світу загалом називають сукупність світоглядних даних про світ, включаючи всі результати мислення, знання, оцінки і цінності, форми життя тощо, які

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Моностильова та полістильова культури

Моностильовою називається культура, в якій усі елементи (переконання, оцінки, образи світу, ідеології і т. д.) мають внутрішній зв’язок і, крім того, їх активно поділяють або пасивно приймають усі члени суспільства. Іншими словами, якщо будь-яка

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Тема 8. Проблематика самоусвідомлення людства у всесвіті

Ідеї множинності всесвітів та населених світів в історії культури та в сучасній науці Протягом майже всієї історії культури в ній у тій чи іншій формі й масштабі були поширені елементи антропоцентричного світогляду, згідно з

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Ідеї множинності всесвітів та населених світів в історії культури та в сучасній науці

Ідеї множинності всесвітів та населених світів в історії культури та в сучасній науці Протягом майже всієї історії культури в ній у тій чи іншій формі й масштабі були поширені елементи антропоцентричного світогляду, згідно з

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Астросоціологічний парадокс

В суто технологічному відношенні початок космічної ери, який припадає на другу половину XX ст., був ознаменований не тільки виходом людини на навколоземну орбіту або відвіданням Місяця, а й більш далекосяжними (хоча і менш репрезентованими

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Передумови та проблематичність інформаційного контакту

Погодимося вважати доведеним (як мінімум – за астрофізичними даними, раціональною логікою і математичною теорією імовірностей), що у Всесвіті є інші, крім нас, землян, форми розумного існування. Але наскільки і за якими показниками вони можуть

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Турбота як властивість розуму та її гіпотетична роль у ситуації астросоціологічного парадокса

Як ми вже говорили, у крайній формі астросоціологічний парадокс трактується як суперечність між дуже ймовірною наявністю розвинутих позаземних цивілізацій і відсутністю колонізації Землі більш потужними ПЦ. Варто проаналізувати з позицій наукової логіки саму Ймовірність

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Антропний принцип Всесвіту

Л. Гінділіс так коментує сутність антропного принципу: “Під антропним принципом… мається на увазі співвідношення між фундаментальними властивостями Всесвіту в цілому і можливістю існування в ньому життя. Це співвідношення має вельми характерний смисл: спостережувані властивості

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Розділ 3. Феномени культури

Тема 9. Наукова культура Властивості наукової свідомості людини та систематизація науки Науковою культурою називають особливу сферу та особливий вил духовної діяльності людини, функцією якої є вироблення і теоретична систематизація достовірних (тобто таких, які припускають

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Тема 9. Наукова культура

Тема 9. Наукова культура Властивості наукової свідомості людини та систематизація науки Науковою культурою називають особливу сферу та особливий вил духовної діяльності людини, функцією якої є вироблення і теоретична систематизація достовірних (тобто таких, які припускають

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Властивості наукової свідомості людини та систематизація науки

Тема 9. Наукова культура Властивості наукової свідомості людини та систематизація науки Науковою культурою називають особливу сферу та особливий вил духовної діяльності людини, функцією якої є вироблення і теоретична систематизація достовірних (тобто таких, які припускають

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Становлення і закономірності розвитку науки, наукова картина світу і наукова революція

Слід Зазначити, що підхід до історії науки значною мірою залежить від трактування сенсу поняття науки. Відповідно щодо історії науки та головних закономірностей її розвитку склалися різні підходи, що зумовлює існування досить різних наукологічних концепцій.

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Методи наукового пізнання

Важливим аспектом наукового пізнання є його спосіб, або метод (від гр. methodos – “шлях дослідження”, “теорія”, “вчення”). Метод – це спосіб досягнення мети, вирішення завдання; сукупність дій та прийомів, призначених допомогти досягненню бажаного результату;

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Тема 10. Художня культура

Художня культура як складова культури духовної. Систематизація видів мистецтва В першій половині XX ст. в наукову практику було введеш) тричастинний поділ культури: культура матеріальна, культура соціальна, культура духовна. Як пояснюють А. Кребер і К.

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Художня культура як складова культури духовної. Систематизація видів мистецтва

Художня культура як складова культури духовної. Систематизація видів мистецтва В першій половині XX ст. в наукову практику було введеш) тричастинний поділ культури: культура матеріальна, культура соціальна, культура духовна. Як пояснюють А. Кребер і К.

Культурологія – Матвєєва Л. Л. – Історичні форми мистецтва

О художній культурі /Давньої О Греції особливе значення мала музика. В багатьох світоглядних системах того часу (наприклад, у піфагорійській) музика наділялася містичною силою, вважалася одним із головних шляхів до істини буття. Всі інші мистецтва