Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – У чому полягають особливості видів фінансового аналізу?

Тема 10. СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ДЛЯ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ
Що таке фінансовий аналіз підприємства?

Фінансовий аналіз являє собою систему способів нагромаджування, опрацювання, трансформації та використання інформації фінансового характеру з метою забезпечення життєдіяльності господарюючого суб’єкта в умовах дії ринку та панування конкуренції. Зміст і цільовий напрям фінансового аналізу полягає в оцінюванні результатів діяльності та фінансового стану господарюючого суб’єкта, у виявленні можливостей підвищення ефективності його функціонування за допомогою раціональної фінансової політики. Прийнято виділяти два види фінансового аналізу: зовнішній і внутрішній. Внутрішній проводять працівники підприємства, а зовнішній – сторонні аналітики.

Які існують методи фінансового аналізу?

Метод – це шлях дослідження, спосіб вивчення. Метод фінансового аналізу – це системне, комплексне дослідження, взаємопов’язане вивчення, опрацювання і використання інформації фінансового характеру з метою виявлення і мобілізації резервів ліпшого використання фінансових ресурсів і встановлення оптимальної структури їхніх джерел.

У фінансовому аналізі використовують такий інструментарій: абсолютні величини, відносні величини, середні величини, індексний метод, порівняння, групування, ряди динаміки, аналітичні таблиці, графічний спосіб, спосіб ланцюгових підстановок, балансовий метод, економіко-математичне моделювання та ін.

У чому полягають особливості видів фінансового аналізу?

Порівняльна характеристика видів фінансового аналізу відображена в табл. 10.1.

Таблиця 10.1

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

Критерій порівняння

Фінансовий аналіз

Зовнішній

Внутрішній

Мета аналізу

Оцінка та економічна діагностика підприємства за даними публічної фінансової звітності, поверховий аналіз прибутку і рентабельності

Забезпечення планомірного надходження грошових коштів та оптимальні розміри власного і позикового капіталу для створення умов для нормального функціонування підприємства

Об’єкт аналізу

Підприємство як єдине ціле

Підприємство як єдине ціле та його структурні підрозділи

Джерела інформації

Форми публічної фінансової звітності

Пакет економічної інформації підприємства

Користувачі інформації

Внутрішні, сторонні, зацікавлені

Внутрішні

Періодичність аналізу

Складання звітності (рік, квартал)

У міру необхідності для внутрішнього користування

Доступність

Результатів

Інформації

Доступні всім, хто має певний інтерес у діяльності даного підприємства

Доступні лише керівному складу та працівникам підприємства

Що таке моделювання і які моделі використовують у фінансовому аналізі?

Моделювання – один з прийомів вивчення економічних явищ і процесів, за допомогою якого можна чітко уявити досліджуваний об’єкт, описати його внутрішню структуру та охарактеризувати зовнішні зв’язки, дослідити і визначити вплив факторів на результативний показник. Сутність його полягає у тому, що створюється модель взаємозв’язку аналізованого показника з факторними показниками, тобто відбувається конструювання моделі досліджуваного об’єкта на основі його попереднього вивчення, виділення головних характеристик.

У фінансовому аналізі розрізняють детерміновані (функціональні) та стохастичні (кореляційні) моделі. У детермінованому аналізі найчастіше використовуються такі типи моделей:

1. Адитивні – використовуються тоді, коли результативний показник є алгебраїчною сумою кількох факторів.

2. Мультиплікативні – використовуються тоді, коли результативний показник є добутком кількох факторів.

3. Кратні – використовуються тоді, коли результативний показник отримують діленням одного факторного показника на інший.

4. Змішані – використовуються, коли поєднуються в різних комбінаціях попередні моделі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – У чому полягають особливості видів фінансового аналізу?