Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Що таке функції складного процента?

Схема формування грошових потоків від фінансової діяльності підприємства зображена на рис. 3.4.

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  Що таке функції складного процента?

Що таке інвестиції?

Інвестиції – вкладення фінансових ресурсів у фінансово-господарську діяльність з метою отримання прибутку або корисного соціального ефекту. Інвестиції поділяються на капітальні (реальні) і фінансові.

До капітальних інвестицій належать: капітальне будівництво; капітальне поліпшення земель;

– придбання основних засобів;

– придбання інших необоротних матеріальних активів;

– придбання нематеріальних активів. До фінансових інвестицій належать:

– вкладення капіталу у дохідні види фондових інструментів;

– вкладення капіталу у статутний капітал спільних підприємств;

– вкладення капіталу у дохідні види грошових інструментів тощо.

Також інвестиції класифікують за строковістю: довгострокові, середньострокові та короткострокові.

Як формуються грошові потоки від інвестиційної діяльності?

Схема формування грошових потоків від інвестиційної діяльності зображена на рис. 3.5.

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  Що таке функції складного процента?

У чому полягає сутність показника Cash-flow?

Cash-flow характеризує величину чистих грошових потоків, що утворюються у результаті операційної, фінансової, інвестиційної діяльності. За класичного способу операційний Cash-flow розраховується способом додавання до чистого прибутку амортизаційних відрахувань і резервів для забезпечення майбутніх витрат. На практиці поширені два методи розрахунку Cash-flow від операційної діяльності – прямий та непрямий. За прямого методу Cash-flow визначається як різниця між вхідними та вихідними грошовими потоками, які мають безпосереднє відношення до операційної діяльності. Непрямий метод розрахунку є зворотним від попереднього й полягає у коригуванні операційного прибутку на статті доходів та витрат, які не впливають на обсяг грошових засобів і зміну в оборотних активах і поточних зобов’язаннях. Показник Cash-flow характеризується більшою об’єктивністю порівняно з чистим прибутком чи показниками рентабельності внаслідок відображення реального стану вільних ресурсів підприємства. Даний показник можна розглядати в трьох напрямках: як індикатор ліквідності й платоспроможності; як показник результативності фінансово-господарської діяльності; як індикатор спроможності до самофінансування.

Які існують методи планування виручки?

Виручка є основною частиною грошових надходжень підприємства. Планування виручки відбувається різними методами (рис. 3.6).

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  Що таке функції складного процента?

Які грошові потоки формуються від операційної діяльності?

Грошові потоки, які формуються від операційної діяльності, зображені на рис. 3.7.

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  Що таке функції складного процента?

Як здійснюється часова оцінка грошових потоків?

Процедура проведення часової оцінки грунтується на таких припущеннях [64]:

^ грошовий потік – це грошові суми, які виникають у певній хронологічній послідовності;

^ грошовий потік, у якому суми розрізняються за величиною, називають звичайним грошовим потоком;

^ грошовий потік, у якому всі суми рівновеликі та виникають через однакові проміжки часу, називають аннуітетом;

^ грошовий потік може виникати наприкінці, на початку та в середині періоду;

^ дохід, одержуваний на інвестований капітал, з господарського обороту не вилучається, а приєднується до основного капіталу;

^ часова оцінка грошових потоків враховує ризики, пов’язані з інвестуванням;

^ ризик – це вірогідність отримання у майбутньому доходу, що не співпадає з прогнозною величиною;

Ставка доходу на інвестиції – це процентне співвідношення між чистим доходом і вкладеним капіталом.

Що таке функції складного процента?

Часова оцінка грошових потоків передбачає використання шести стандартних функцій складного процента або шести функцій грошової одиниці [43, б7]:

1. Майбутня вартість грошової одиниці (складний процент):

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  Що таке функції складного процента?

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях  Данілов О. Д.  Що таке функції складного процента?

Що являє собою ставка дисконту?

Ставка дисконту – це необхідна інвесторам ставка доходу на вкладений капітал у порівнянні за рівнем ризику об’єкта. Вона має враховувати вплив трьох факторів: наявності у багатьох підприємств різних джерел залучення капіталу; необхідності урахування вартості грошей у часі; фактора ризику або ступеня імовірності одержання очікуваних у майбутньому доходів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Фінанси підприємств у запитаннях і відповідях – Данілов О. Д. – Що таке функції складного процента?