Економічна безпека – Користін О. Є. – § 6. Індикатори фінансової безпеки суспільства

Побудова системи фінансової безпеки без визначення критеріальних вимог до неї неможлива. Досягнення критеріальних вимог до фінансової безпеки визначається системою конкретних індикаторів.

Індикатор (від лат. indico – вказую, визначаю) – елемент, що відображає хід процесу або стан об’єкта аналізу, його якісні та кількісні характеристики.

Фінансова безпека будь-якої держави визначається характером формування бюджетів усіх рівнів, станом її платіжного балансу, співвідношенням грошей в офіційній і тіньовій економіці, кількістю і духом валютних коштів, ступенем повернення грошей, що перебувають в обігу, до банків тощо.

За допомогою розробленої науково обгрунтованої системи індикаторів можна оперативно:

– аналізувати стан фінансової безпеки різних об’єктів;

– запобігати розвитку негативних тенденцій;

– вносити необхідні корективи у повсякденну та перспективну діяльність;

– прогнозувати розвиток подій.

У науковій літературі зустрічаються різні підходи до визначення критеріїв та індикаторів фінансової безпеки. До основних індикаторів, які характеризують фінансову безпеку держави слід відносити:

1. Індикатори бюджетного сектора:

– дефіцит державного бюджету;

– розмір дохідної частини бюджету;

– видатки бюджету (по укрупнених статтях);

– спосіб фінансування дефіциту бюджету.

2. Індикатори державного боргу:

– внутрішній борг (загалом, у відсотках до ВВП, у відсотках до доходів бюджету, витрати та джерела обслуговування внутрішнього боргу);

– зовнішній борг, витрати і джерела його обслуговування.

3. Індикатори грошово-кредитного сектора:

– стан платежів у народному господарстві;

– баланс доходів та грошових витрат населення;

– загальна грошова маса в обігу;

– грошова маса поза банками (готівка);

– грошова маса коштів на розрахункових і поточних рахунках;

– структура розміщення грошової маси – у підприємств та організацій;

– у домашніх господарствах – валютні заощадження тощо;

– кредити НБУ;

– процентні ставки;

– обсяг безготівкових розрахунків;

– розмір повернення валютних коштів з-за кордону.

4. Індикатори інвестиційної сфери:

– обсяг капітальних вкладань вітчизняних підприємств усіх форм власності;

– розмір іноземних інвестицій в акції вітчизняних підприємств;

– розмір іноземних кредитів в інвестиції.

5. Індикатори фінансової безпеки громадян:

– ВВП на душу населення;

– мінімальний рівень споживання;

– грошові доходи на душу населення;

– середньомісячна зарплата;

– рівень мінімальної пенсії;

– розмір грошових заощаджень;

– частка населення, що проживає на межі бідності, тощо.

6. Індикатори фінансової безпеки суб’єктів господарювання:

– мінімальний розмір статутного фонду;

– величина активів;

– ліквідність;

– платоспроможність;

– оборотність активів;

– коефіцієнт рентабельності капіталовкладень;

– розмір інвестицій;

– рівень оподаткування;

– розмір оборотного капіталу тощо.

7. Індикатори фінансової безпеки держави:

– розмір ВВП і НД;

– співвідношення обсягу фінансових ресурсів держави і ВВП;

– частка перерозподілу ВВП через бюджет;

– загальний обсяг фінансових ресурсів;

– рівень і темпи інфляції;

– реальний обмінний курс гривні;

– обсяг валютних резервів;

– рівень бюджетного дефіциту;

– розмір державного боргу;

– співвідношення державного боргу до ВВП тощо.

Створення ефективної системи фінансової безпеки в Україні передбачає вирішення широкого кола проблем, що стосуються формування критеріїв фінансової безпеки, національних інтересів у царині фінансів, постійний моніторинг чинників, які викликають загрозу фінансовій безпеці держави, суб’єктів господарювання, населення, а також вжиття заходів запобігання та подолання.

Ступінь впливу загроз визначається на підставі розрахунків і моніторингу системи зазначених індикаторів фінансової безпеки та порівняння їх із “пороговими” значеннями. Порогові значення – це граничні значення індикаторів (показників) фінансової безпеки. Відхилення фактичного значення індикатора від порогового свідчить про необхідність профілактики або усунення причин, що викликають ці відхилення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Економічна безпека – Користін О. Є. – § 6. Індикатори фінансової безпеки суспільства