Екологія – Потіш Л. А. – Питання для самоперевірки

Який вік біосфери згідно із сучасними дослідженнями?

1. 10 млрд років.

2. 5 млрд років.

3. З млрд років.

4. 1 млрд років.

5. Правильна відповідь відсутня.

Які чинники зумовили і супроводжували еволюцію біосфери?

1. Алогенні сили.

2. Автогенні процеси.

3. Гомогенні процеси.

4. Гетерогенні процеси.

5. Галогенні сили.

Чим характеризувався “популяційний вибух” у біосфері?

1. Появою автотрофних водоростей.

2. Накопиченням кисню в атмосфері.

3. Зникненням синьозелених водоростей.

4. Накопиченням вуглекислого газу в атмосфері.

5. Правильна відповідь відсутня.

Коли і ким був вперше застосований термін “біосфера”?

1. І. E. Зюссом.

2. В. І. Вернадським.

3. У 1876 році.

4. У 1923-1924 роках.

5. Правильна відповідь відсутня.

Яке із запропонованих визначень біосфери є неправильним?

1. Біосфера – це сукупність атмосфери, літосфери та гідросфери.

2. Біосфера – це оболонка Землі, заселена живими організмами.

3. Біосфера – це сукупність живих організмів планети Земля.

4. Біосфера – це окремі ділянки суші планети Земля.

5. Біосфера – це сукупність екосистем планети Земля.

Кому належить розробка сучасної концепції біосфери?

1. В. І. Вернадському.

2. О. П. Фесуненку.

3. З. Ю. Одуму.

4. Ч. Елтону.

5. К. Мебіусу.

Чим відрізняється біосфера від інших геосфер планети Земля?

1. Є оболонкою життя.

2. її населяють трасформатори космічної енергії.

3. Є видкритою глобальною системою.

4. Не здатна до саморегуляції.

5. Є самоорганізованою.

Яким компонентом біосфери забезпечується її саморегуляція?

1. Енергією Сонця.

2. Живими організмами.

3. Неживою природою.

4. Літосферою.

5. Гідросферою.

Які із указаних речовин входять до складу біосфери?

1. Жива речовина, біогенна речовина.

2. Нежива речовина, біокосна речовина.

3. Радіоактивна речовина, космічна речовина.

4. Продукти синтезу.

5. Полісполуки.

Як називається прошарок біосфери, де зосереджена основна маса живої речовини?

1. Біом.

2. Біота.

3. Біострома.

4. Біоценоз.

5. Біогеоценоз.

Що є основним видом біокосної речовини в біосфері?

1. Торф.

2. Грунт.

3. Кам’яне вугілля.

4. Нафта.

5. Газ метан.

Чим представлена космічна речовина в біосфері?

1. Астероїдами.

2. Кометами.

3. Метеоритами.

4. Кам’яним вугіллям.

5. Нафтою.

Чим відрізняється жива речовина від інших складових біосфери?

1. Є активним агентом біосфери.

2. Володіє біогеохімічною активністю.

3. Зосереджена в надрах.

4. Здійснює поглинання космічної енергії.

5. Здатна до “розтікання” по поверхні планети Земля.

Які групи факторів є визначальними для забезпечення життя?

1. Достатня кількість вуглекислого газу.

2. Достатня кількість кисню.

3. Достатня кількість води.

4. Сприятливий температурний режим,

5. Кількість розчинених солей.

Які із указаних хімічних елементів є органогенними і станов* лять 99% всієї живої речовини?

1. Водень, кисень.

2. Азот.

3. Вуглець.

4. Фосфор і сірка.

5. Цинк, бром.

Яка із геосфер планети Земля найбільш насичена вуглецем?

1. Атмосфера.

2. Гідросфера.

3. Літосфера.

4. Соціосфера.

5. Ноосфера.

Яка із геосфер планети Земля є окислювальною?

1. Літосфера.

2. Гідросфера.

3. Атмосфера.

4. Соціосфера.

5. Ноосфера.

На які групи поділяють хімічні елементи за їх вмістом в живому організмі?

1. Макроелементи.

2. Мікроелементи.

3. Ультрамікроелементи.

4. Ультрамакроелементи.

5. Правильна відповідь відсутня.

До якої групи належать наступні елементи: алюміній, фтор, барій, стронцій?

1. Мікроелементи.

2. Ультрамікроелементи.

3. Макроелементи.

4. Ультрамакроелементи.

5. Правильна відповідь відсутня.

До якої групи належать наступні елементи: кисень, вуглець, водень, азот?

1. Мікроелементи.

2. Ультрамікроелементи.

3. Макроелементи.

4. Ультрамакроелементи.

5. Правильна відповідь відсутня.

Які із указаних елементів належать до групи мікроелементів?

1. Хром.

2. Свинець.

3. Стронцій.

4. Титан.

5. Йод.

Які типи кругообігу речовин властиві планеті Земля?

1. Малий кругообіг.

2. Великий кругообіг.

3. Середній кругообіг.

4. Циклічний. кругообіг.

5. Емпіричний кругообіг.

В якому типі круообігу беруть участь живі організми?

1. Малому.

2. Великому.

3. Середньому.

4. Емпіричному.

5. Правильна відповідь відсутня.

Який із перерахованих кругообігів має назву біогенного?

1. Малий кругообіг і є біогенним.

2. Великий кругообіг і є біогенним.

3. Емпіричний як основа накопичення кисню в атмосфері.

4. Середній.

5. Правильна відповідь відсутня.

На які типи підрозділяється просторове переміщення речовин у межах геосфер?

1. Механічне.

2. Водне.

3. Повітряне.

4. Біогенне.

5. Техногенне.

Які хімічні елементи мігрують при малому кругообігу?

1. Вуглець.

2. Кисень.

3. Азот.

4. Фосфор.

5. Кальцій.

Сформулюйте визначення біогеохімічного циклу із запропонованих варіантів.

1. Циклічне поетапне перетворення речовин.

2. З просторовим масоперенесенням.

3. Здійснюється за рахунок живих організмів.

4. Здійснюється за рахунок сумісної дії живої та неживої природи.

5. Здійснюється за рахунок сумісної дії біотичної та абіотичної трансформації.

Який принцип у перетворенні та переміщенні речовин в біосфері є основоположним?

1. Принцип Ле Шательє.

2. Принцип циклічності.

3. Принцип однонаправленості.

4. Принцип узгодженості.

5. Правильна відповідь відсутня.

Які із указаних біогеохімічних циклів посідають центральне місце в біосфері?

1. Вуглецю.

2. Води.

3. Азоту.

4. Фосфору.

5. Водню.

Що є джерелом надходження вуглецю в біосферу?

1. Атмосфера.

2. Гідросфера.

3. Літосфера.

4. Соціосфера.

5. Мезосфера.

Внаслідок якого процесу йде ініціація кругообігу вуглецю?

1. Хемосинтезу.

2. Фотосинтезу.

3. Будь-якого синтезу речовини.

4. Матричного синтезу.

5. Правильна відповідь відсутня.

Найбільша кількість води акумульована:

1. В атмосфері.

2. У Світовому океані.

3. У поверхневому стоці.

4. У льодовиках.

5. У підземних водах.

Чим ініціюється загальний кругообіг води?

1. Сонячною радіацією.

2. Рухом повітряних мас.

3. Рухом води.

4. Дезюкцією материків.

5. Таненням льодовиків на полюсах.

Де зосереджена основна кількість азоту в біосфері?

1. Атмосфері.

2. Гідросфері.

3. Літосфері.

4. Мезосфері.

5. Техносфері.

Які із указаних організмів забезпечують фіксацію азоту?

1. Azotobacter.

2. Clostridium.

3. Nostoc.

4. Rhizobium.

5. Craniata.

У чому полягає суть проблеми нітратного забруднення?

1. Нітратні добрива використовуються рослинами не повністю.

2. Нітрати забруднюють грунтові води.

3. Нітрати дуже швидко використовуються рослинами.

4. Нітрати накопичуються у кістках тварин.

5. Правильна відповідь відсутня.

Де зосереджений основний запас фосфору на планеті Земля?

1. У вигляді гірських порід.

2. У вигляді мінералів.

3. У пароподібному вигляді.

4. У вигляді розчинених у воді сполук.

5. У вигляді кристалів.

Внаслідок якого процесу фосфор стає доступним на поверхні землі?

1. Видужування.

2. Вивітрювання.

3. Окислювання.

4. Мінералізації

5. Амоніфікації.

Яким чином фосфор із біомаси морських організмів може потрапити на суходіл?

1. Через ланцюг риба – іхтіофаги.

2. Фосфор не може потрапити на суходіл.

3. Через видужування та поверхневий стік.

4. Внаслідок мінералізації.

5. Правильна відповідь відсутня.

Який із указаних біогеохімічних циклів є найшвидшим?

1. Біогеохімічний цикл вуглецю.

2. Біогеохімічний цикл води.

3. Біогеохімічний цикл азоту.

4. Біогеохімічний цикл фосфору, б. Біогеохімічний цикл сірки.

В яку епоху існування людства стався демографічний вибух?

1. Аграрну.

2. Аграрно-індустріальну.

3. Індустріальну.

4. Індустріально-аграрну.

5. Верхнього палеоліту.

В чому визначається (згідно з Т. Мальтусом) конфліктність взаємовідносин людини і природи?

1. Чисельність народонаселення буде рости в геометричній прогресії, а ресурси в арифметичній.

2. Чисельність народонаселення буде рости в арифметичній прогресії, а ресурси в геометричній.

3. Чисельність народонаселення буде рости безмежно.

4. Чисельність народонаселення буде рости тільки залежно від харчового ресурсу.

5. Чисельність народонаселення залежить від кількості кисню в атмосфері.

Чим відрізняється соціосфера від інших геосфер?

1. Необмежена у просторі.

2. Виходить далеко за межі планети Земля.

3. Її межі постійно змінюються.

4. Окремим пластом серед геосфер.

5. Зосереджена тільки в навколоземному просторі.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)

Екологія – Потіш Л. А. – Питання для самоперевірки