Екологія – Джигирей B. C. – 3.4.4. Визначення збитків, що завдаються навколишньому середовищу господарською діяльністю промислових підприємств

Господарська діяльність підприємств може завдавати природному середовищу екологічних, економічних та соціальних збитків. Збитки можуть виникнути внаслідок знищення елементів природного середовища, його забруднення викидами, стоками, відходами, виснаження природних комплексів, нераціонального використання природних ресурсів, порушення екологічних зв’язків у середовищі існування.

Збитки можуть проявлятися через деградацію водних комплексів, атмосфери, флори, фауни, грунтів, ландшафтів, надр, погіршення здоров’я людей та скорочення тривалості їхнього життя. Разом з тим погіршуються умови господарської діяльності підприємств. Оцінка збитків здійснюється у вартісному виразі за певний період часу. Збитки можуть бути несуттєвими, коли вони не перевищують порогу чутливості екологічної системи та її стійкості, а також суттєвими, коли згаданий поріг перевищується.

Загальний економічний збиток від впливу на природні комплекси господарської діяльності виражається формулою

Екологія  Джигирей B. C.  3.4.4. Визначення збитків, що завдаються навколишньому середовищу господарською діяльністю промислових підприємств

Де i – 1, 2, 3, …, п – число видів діяльності, котрі призводять до збитків;

J – 1, 2, 3,…т – число природних комплексів, на котрі впливає господарська діяльність;

З ij – збитки від і-го виду впливів на у-й природний комплекс;

RiRj – коефіцієнт, що враховує стан природного комплексу.

Економічні збитки, завдані природному середовищу, можна розрахувати як суму видатків на відновлення Вд1 відтворення^. , оздоровлення природних комплексів В та відшкодування збитків потерпілим від шкідливого впливу господарської діяльності В :

Екологія  Джигирей B. C.  3.4.4. Визначення збитків, що завдаються навколишньому середовищу господарською діяльністю промислових підприємств

На розмір збитків від забруднення навколишнього середовища впливає кількість людей, котрі можуть постраждати від забруднення навколишнього середовища, види та інтенсивність впливу забруднень на природне середовище, опосередкований вплив забруднень на довкілля та людей; зворотність наслідків та можливість їх ліквідації; час, появи наслідків забруднення, можливість реалізації профілактичних заходів з ліквідації шкідливого впливу забруднень.

При визначенні шкоди, завданої здоров’ю людей, враховують ступінь втрати працездатності, видатки на лікування та реабілітацію, на догляд за хворими, компенсацію за втрачені професійні можливості тощо.

Підлягають також відшкодуванню збитки, завдані майну громадян. При цьому враховуються прямі збитки та втрачена вигода від втрати майна, врожаю, родючості земель тощо.

Підприємства та окремі громадяни мають право подавати позовну вимогу в суд про припинення екологічно шкідливої діяльності, що завдає шкоди здоров’ю та майну громадян і навколишньому природному середовищу.

3.4.5. Ефективність заходів з охорони навколишнього природного середовища

Природоохоронні заходи мають на меті поліпшення стану навколишнього природного середовища або створення умов для цього. Ознаками природоохоронних заходів є:

– підвищення екологічності продукції, що випускається;

– скорочення споживання природних ресурсів на одиницю продукції, що випускається та здійснення господарської діяльності;

– зниження забруднення природних комплексів викидами, стоками, відходами, фіьізичними випромінюваннями;

– зниження концентрації шкідливих речовин у викидах, стоках, відходах;

— поліпшення стану середовища існування людей.

Метою заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів є підтримання оптимального стану малих річок, будівництво обладнаних майданчиків, причалів та під’їзних шляхів для навантажувально-розвантажувальних робіт; ліквідація осередків забруднення підземних вод; розробка та будівництво магістральних колекторів для збирання господарсько-побутових, промислових та зливових стічних вод; розробка та будівництво головних та локальних очисних споруд; створення системи оборотного та безстічного водокористування, розробка пристроїв для збирання та переробки стічних вод.

Заходами з охорони атмосферного повітря є створення газоуловлювальних установок та пристроїв для технологічних систем та вентиляції; розробка пристроїв для нейтралізації вихлопів двигунів внутрішнього згоряння; створення приладів та пристроїв для контролю забруднення атмосферного повітря; впровадження пристроїв для допалювання та очищення газів від котелень та інших нагрівальних печей; створення пристроїв для утилізації речовин з газів, що викидаються; переведення нагрівальних печей та пристроїв на паливо з меншою кількістю шкідливих речовин тощо.

Заходи з охорони та раціонального використання земель передбачають будівництво протилавинних, протизсувних, протиселевих споруд; закладання лісозахисних смуг; протиерозійні лісові насадження; технічна та біологічна рекультивація земель; благоустрій територій тощо.

Обгрунтування та оцінка природоохоронних заходів є основою економічного методу управління охороною навколишнього природного середовища. Оцінка ефективності природоохоронних заходів здійснюється за соціальними, екологічними,, економічними, соціально-економічними, еколого-економічними результатами.

Соціальними результатами природоохоронних заходів є скорочення захворюваності людей, зростання тривалості їхнього життя, умови життєдіяльності нинішнього та майбутніх поколінь, збереження пам’ятників природи та історичних цінностей.

Економічні результати передбачають скорочення збитків, що завдаються природі, економію витрати природних ресурсів, зниження забруднення навколишнього середовища, зростання продуктивності фауни, підвищення працездатності людей.

Екологічні результати – це зниження негативних впливів на природу, покращання стану флори та фауни, зменшення витрати природних ресурсів.

Соціально-економічні результати оцінюються за комплексними показниками покращання рівня життя людей, ефективності суспільного виробництва, зростання національного багатства країни.

Еколого-економічні результати – це зниження витрачання природних ресурсів, зменшення збитків, що завдаються навколишньому середовищу забрудненнями.

Оцінка економічної ефективності природоохоронних заходів здійснюється за такими показниками:

1) загальна економічна ефективність витрат на природоохоронні заходи:

Екологія  Джигирей B. C.  3.4.4. Визначення збитків, що завдаються навколишньому середовищу господарською діяльністю промислових підприємств

Де Е ij – економічний ефект і-го виду діяльності на уму об’єкті;

В – витрати на природоохоронні заходи;

2) порівняльна економічна ефективність використовується при виборі оптимального технічного рішення. Порівняння здійснюється з витратами на будівництво та експлуатацію природоохоронних споруд:

Екологія  Джигирей B. C.  3.4.4. Визначення збитків, що завдаються навколишньому середовищу господарською діяльністю промислових підприємств

Де Е н – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень;

К – капітальні вкладення в природоохоронні заходи;

С – експлуатаційні витрати на утримання природоохоронних споруд;

3) чистий економічний ефект від природоохоронних заходів:

Екологія  Джигирей B. C.  3.4.4. Визначення збитків, що завдаються навколишньому середовищу господарською діяльністю промислових підприємств

4) економічна ефективність капітальних вкладень:

Екологія  Джигирей B. C.  3.4.4. Визначення збитків, що завдаються навколишньому середовищу господарською діяльністю промислових підприємств

Екологія  Джигирей B. C.  3.4.4. Визначення збитків, що завдаються навколишньому середовищу господарською діяльністю промислових підприємств

Де Екологія  Джигирей B. C.  3.4.4. Визначення збитків, що завдаються навколишньому середовищу господарською діяльністю промислових підприємств – економічний збиток, якого вдалося запобігти внаслідок впровадження і-го природоохоронного заходу;

5) показник зниження негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище:

Екологія  Джигирей B. C.  3.4.4. Визначення збитків, що завдаються навколишньому середовищу господарською діяльністю промислових підприємств

Екологія  Джигирей B. C.  3.4.4. Визначення збитків, що завдаються навколишньому середовищу господарською діяльністю промислових підприємств

Де Екологія  Джигирей B. C.  3.4.4. Визначення збитків, що завдаються навколишньому середовищу господарською діяльністю промислових підприємств – зниження величини негативного впливу на навколишнє середовище;

6) показник покращення стану навколишнього середовища внаслідок проведення природоохоронних заходів:

Екологія  Джигирей B. C.  3.4.4. Визначення збитків, що завдаються навколишньому середовищу господарською діяльністю промислових підприємств

Екологія  Джигирей B. C.  3.4.4. Визначення збитків, що завдаються навколишньому середовищу господарською діяльністю промислових підприємств – покращення стану навколишнього середовища.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Екологія – Джигирей B. C. – 3.4.4. Визначення збитків, що завдаються навколишньому середовищу господарською діяльністю промислових підприємств