Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – Глосарій

А

Аналіз (від грецького слова “analisys” – “розділяю”, “розчленовую”) є розчленовуванням явища або предмета на складові частини (елементи) для їхнього вивчення.

Аналіз SWOT – дозволяє інтегрувати оцінку внутрішньо організаційного потенціалу і виявити фактори зовнішнього середовища.

Аналіз господарської діяльності – це система спеціальних знань, що пов’язані: а) з дослідженням економічних процесів у їх взаємозв’язку, що складаються під впливом об’єктивних економічних законів; б) з науковими обгрунтуваннями бізнес-планів, з об’єктивною оцінкою їх виконання; в) виявленням позитивних та негативних факторів і кількісним вимірюванням їх дії; г) з розкриттям тенденцій та пропорцій господарського розвитку, з визначенням невикористаних внутрішньогосподарських резервів; д) з узагальненням передового досвіду, з прийняттям управлінських рішень.

Асортимент – перелік видів продукції, які виробляються, із зазначенням обсягів випуску.

Б

Бізнес-процес – сукупність бізнес-операцій, певна кількість внутрішніх видів діяльності, що починаються з одного або більше входів і закінчуються створенням продукції, необхідної клієнту (клієнт – не обов’язково зовнішній відносно підприємства споживач, це може бути підрозділ організації або конкретний працівник).

Бухгалтерський баланс Являє собою моментальний знімок фінансово-господарського стану фірми на певну дату.

В

Валовий прибуток (збиток) – різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

Вартість – це грошовий еквівалент цінності об’єкта, який покупець готовий обміняти на право власності на цей об’єкт.

Векселі видані – сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядчиків та інших кредиторів;

Векселі одержані – заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), інші активи, виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями.

Визначення еталона (бенчмаркінг) – припускає оцінку визначеної діяльності стосовно еталона у своїй чи якій-небудь іншій організації.

Вилучений капітал – фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених акціонерним товариством у його учасників; передача майна державними (казенними) та комунальними підприємствами (у балансі наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу).

Виробничі запаси – вартість запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу.

Витрати на товар виробництва – це сума вартості сировини і енергії, витрати на обслуговування і робочу силу.

Відстрочені податкові зобов’язання – сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки.

Власний капітал – частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.

Власні оборотні кошти (власний оборотний капітал, робочий капітал, функціонуючий капітал) – це сума власного капіталу, вкладена в оборотні активи. Розраховується двома способами: 1) різниця суми власного капіталу, довгострокових зобов’язань і необоротних активів; 2) різниця оборотних активів і поточних зобов’язань.

Внутрішня вартість – це оптова ціна на цій товар усередині країни.

Внутрішня норма рентабельності (IRR) (internal rate of return) –

Норма дисконту, при якій дисконтована вартість надходження чистого грошового потоку дорівнює дисконтованій вартості інвестицій.

Внутрішньогосподарський аналіз – вивчає діяльність тільки досліджуваного підприємства і його структурних підрозділів.

Г

Галузевий аналіз – методика якого враховує специфіку окремих галузей економіки (промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту, торгівлі тощо).

Готова продукція – запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам. Продукція, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, показуються у складі незавершеного виробництва.

Грошові кошти та їх еквіваленти – кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів.

Д

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем).

Детермінований аналіз – вивчення прямих зв’язків, коли зв’язок між результативним і факторними показниками функціональний.

Діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства – Виявлення патологічних змін в досліджуваній системі і встановлення діагнозу.

Діалектичний метод – дослідження всіх явищ в їх взаємозв’язку та русі, зміні та розвитку, при цьому розвиток розуміють як боротьбу протилежностей на засаді об’єктивних законів реальної дійсності.

Довгострокові зобов’язання – всі зобов’язання, які не є поточними зобов’язаннями.

Довгострокові кредити банків – сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов’язанням.

Додатковий вкладений капітал – сума, на яку вартість реалізації випущених акцій акціонерними товариствами перевищує їхню номінальну вартість. Інші підприємства відображають у цій статті суму капіталу, який вкладено засновниками понад статутного капіталу.

Доходний підхід Заснований на очікуваннях власника щодо майбутніх вигод від володіння бізнесом.

Е

Економічна інформація: 1) відомості, дані, значення економічних показників, що є об’єктом зберігання, обробки, передачі і використання в процесі аналізу та вироблення економічних рішень в управлінні; 2) один з видів ресурсів, що використовується в економічних процесах, отримання якого вимагає витрат часу й інших видів ресурсів, у зв’язку з чим ці витрати варто включати у витрати виробництва.

Економічність (вартість) використання методу – характеризує витрати ресурсів, витрачених для цих цілей.

Ефективність інвестування Визначається тим, наскільки швидко вкладені кошти обертаються в процесі діяльності підприємства.

З

Забезпечення наступних витрат і платежів – нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов’язання тощо), величина яких на дату складання балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та інших джерел.

Збалансованість методів – на різних етапах узагальнення визначаються взаємозалежні методи.

Звичайна діяльність – будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.

Змінні загальновиробничі витрати – витрати на обслуговування й управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності.

Зобов’язання – заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди. Зобов’язання можуть носити довго – і короткостроковий характер.

І

Інвестиції Являють собою вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення, тобто інвестиції можуть розглядатися як рушійна сила самозростання вартості капіталу суб’єкта господарювання і, відповідно, подальшого економічного зростання в масштабі держави.

Інвестиційна діяльність – придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Індекс доходності Являє собою співвідношення між МРУ І сумою інвестиційних витрат.

Інформаційне забезпечення: 1) інформація, яка необхідна для управління економічними процесами, та яка міститься в базах даних інформаційних систем; 2) створення інформаційних умов функціонування системи, забезпечення необхідною інформацією, включення в систему засобів пошуку, отримання, збереження, накопичення, передавання, обробки інформації, організація банків даних.

Інформація (лат.) – “пояснення”, “викладення”, “повідомлення”.

Інший додатковий капітал – сума дооцінки необоротних активів, вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу.

Інші довгострокові зобов’язання – сума довгострокових зобов’язань, які не можуть бути включені до інших статей розділу “Довгострокові зобов’язання”.

Інші довгострокові фінансові зобов’язання – сума довгострокової заборгованості підприємства щодо зобов’язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки.

К

Капітал – це кошти, якими володіє підприємство для здійснення своєї діяльності з метою одержання прибутку.

Категорії економічного аналізу – це загальні, ключові поняття даної науки: фактори, резерви, модель, результативний показник, відсоток, дисконт, фінансовий результат, капітал, зобов’язання, активи, грошовий потік, леверидж тощо.

Конкурентоспроможність – це здатність об’єкта, що характеризується ступенем реального чи потенційного задоволення ним певної потреби у порівнянні з аналогічними об’єктами, представленими на даному ринку.

Конкурентоспроможність товарів і послуг – це наявність переваг порівняно з аналогічними товарами і послугами інших виробників за техніко-економічними факторами.

Короткострокові кредити банків – сума поточних зобов’язань підприємства перед банками за отримані від них позики.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями).

М

Майно – це активи, об’єктами яких вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки. Майно може розглядатися як поняття, що має матеріальний субстрат, тобто бути фактично тотожним поняттю “речі”, але може і не мати такого субстрату (майнові права та обов’язки), тобто відносини, що мають матеріальний зміст.

Майновий підхід Заснований на уявленні про підприємство як цілісний майновий комплекс, вартість якого визначається вартістю всіх його активів, оцінених окремо, за винятком зобов’язань.

Маржинальний прибуток – це показник, який характеризує частину виручки, що спрямовується на заміщення умовно постійних витрат і формування валового прибутку:

Матеріаловіддача (Мв) – відношення обсягу випущеної продукції до загальної суми матеріальних витрат.

Матеріалоємність (Мє) – відношення загальної суми матеріальних витрат до обсягу випущеної продукції.

Матеріально-речовинні елементи – земельні ділянки, будинки, споруди, машини, обладнання, сировина, напівфабрикати, готові вироби, грошові кошти.

Матрична модель – це прямокутна таблиця, елементи (клітинки) якої відображають взаємозв’язок об’єктів.

Метод аналізу господарської діяльності – науково обгрунтована система теоретико-пізнавальних категорій, принципів, способів та спеціальних прийомів дослідження, що дають змогу приймати обгрунтовані управлінські рішення і базуються на діалектичному методі пізнання.

Метод морфологічного аналізу – Заснований на комбінаториці – систематичному дослідженні та узагальненні всіх теоретично можливих варіантів, що виходять із закономірностей будівлі (морфології) аналізованого об’єкта.

Метод порівняння. Застосовується для підрахунку величини резервів інтенсивного характеру, коли втрати ресурсів або можлива їх економія визначається в порівнянні з плановими нормами, або з мінімальними витратами на одиницю продукції.

Метод прямого рахунку. Застосовується для підрахунку резервів екстенсивного характеру, коли відома величина додаткового залучення або величина безумовних втрат ресурсів.

Методи детермінованого факторного аналізу: Ланцюгової підстановки, абсолютних різниць, інтегральний метод.

Методи розширення або подовження факторної моделі – розкладання початкових показників у факторну систему з різним ступенем деталізації, що задає межі виявлення і оцінки внутрішньогосподарських резервів.

Методи узагальнення результатів аналізу господарської діяльності підприємства – це методи реалізації об’єктивних законів, властивих даному процесу (законів мислення, економічних законів в економічній сфері, законів, що визначають взаємозв’язки засобів праці й організації діяльності ОПР з людьми як елементами цієї організації з урахуванням соціально-психологічних відносин, і т. д.).

Методика аналізу господарської діяльності – сукупність правил, прийомів і способів для доцільного виконання аналітичної економічної роботи.

Модель методики оцінки інвестиційної привабливості – дозволяє виділити основні інформаційні, технологічні, організаційні зв’язки, розробити варіанти оптимального напрямку аналізу й експертної оцінки.

Н

Надзвичайна подія – подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.

Накладні витрати щодо експорту й імпорту товарів – це витрати на транспортування товару, його перевантаження та зберігання.

Наступний (ретроспективний) економічний аналіз – проводиться після здійснення господарських операцій. Він використовується для моніторингу реалізації економічної стратегії підприємства, виконання плану, виявлення невикористаних резервів, об’єктивної оцінки результатів діяльності підприємств.

Незавершене виробництво – витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), а також вартість напівфабрикатів власного виробництва і валова заборгованість замовників за будівельними контрактами.

Нематеріальні елементи – назва і репутація фірми, коло постійних клієнтів, використовувані товарні знаки, навички керівництва, кваліфікація персоналу, запатентовані способи виробництва, ноу-хау, авторські права, контракти, що можуть бути продані або передані.

Неоплачений капітал – сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу (наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу).

Нерозподілений прибуток – прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати в бюджет податку на прибуток. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – сума нерозподіленого прибутку або непокритого збитку (у балансі наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу).

Номенклатура випуску Характеризує тільки кількість, різноманітність продукції, що виробляється на підприємстві.

Нормативний прогноз – визначення шляхів і строків досягнення можливих станів явища, прийнятих за мету. Мається на увазі прогнозування досягнення бажаних станів на основі заздалегідь заданих норм, ідеалів, стимулів, цілей.

О

Об’єкт аналізу – основна (звичайна) діяльність підприємства та її економічні результати.

Оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Оборотність коштів – тривалість проходження ними окремих стадій операційного циклу.

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Операційний цикл – Проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів (еквівалентів грошових коштів) від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.

Оптимізація – процес надання будь-чому найвигідніших характеристик, співвідношень; знаходження найкращого варіанта.

Основна діяльність – операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Оформлення результатів аналізу господарської діяльності Здійснюється за допомогою двох форм: описової і безтекстової.

Оцінка інвестиційної привабливості підприємства Передбачає аналіз його операційної діяльності за групами, передбаченими методикою інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств і організацій.

П

Пайовий капітал – сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами.

Переоцінена вартість активів – вартість, за якою активи відображаються в передавальному балансі підприємства, складеному на дату оцінки, у тому числі активи, що підлягали переоцінці на засадах незалежної оцінки.

Підсумковий (заключний) аналіз – проводиться за звітний період часу (місяць, квартал, рік).

Платіжний баланс – це співвідношення платежів країни закордон за певний період (рік, квота, місяць). Він дозволяє аналізувати взаємовідносини країни з зовнішнім світом.

Попередній аналіз господарської діяльності – проводиться до здійснення господарських операцій. Він необхідний для обгрунтування управлінських рішень і планових завдань, а також для розробки економічної стратегії підприємства.

Порівняльний (ринковий) підхід Заснований на тому, що аналогічні підприємства повинні продаватися за подібними цінами.

Порівняльний аналітичний баланс Дозволяє звести докупи і класифікувати розрахунки, які проводить аналітик при ознайомленні з балансом.

Постійні загальновиробничі витрати – витрати на обслуговування й управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності.

Потенціал – можливості, наявні сили, запасу, засобу, що можуть бути використані. Синонімом терміну “потенціал” є поняття “резерв”.

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями – сума довгострокових зобов’язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Поточні біологічні активи – Вартість поточних біологічних активів тваринництва (дорослі тварини на відгодівлі і в нагулі, птиця, звірі, кролики, дорослі тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, молодняк тварин на вирощуванні і відгодівлі) в оцінці за справедливою або первісною вартістю, а також рослинництва (зернові, технічні, овочеві та інші культури) в оцінці за справедливою вартістю, облік яких ведеться за П(С)БО 30 “Біологічні активи”.

Поточні зобов’язання – зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.

Поточні фінансові інвестиції – фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).

Початкова вартість майна – вартість, з якої розпочинається продаж майна встановленими законодавством способами, що передбачають конкуренцію покупців.

Пошуковий прогноз – визначення можливих станів об’єкта в майбутньому.

Практична застосовність методу – Визначається умовами і можливостями, що характеризують його застосування.

Предмет аналізу господарської діяльності – причинно-наслідкові зв’язки економічних процесів діяльності підприємств.

Предмет прогнозування – це дослідження перспектив розвитку явищ.

Прибуток – це сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати.

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності До оподаткування – алгебраїчна сума прибутку (збитку) від основної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

Прибуток (збиток) від операційної діяльності – алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

Прибуток від звичайної діяльності Визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності до оподаткування та сумі податків на прибуток.

Прийняття рішення – це процес, який починається з констатації виникнення проблемної ситуації та завершується вибором рішення, тобто вибором дії, яка спрямована на усунення проблемної ситуації.

Прогноз – оцінка майбутньої діяльності.

Прогнозування – це вид передбачення, оскільки його суб’єкти отримують інформацію про майбутнє.

Р

Резерв: 1) запаси ресурсів, що необхідні для безперебійної роботи підприємства; 2) можливості підвищення ефективності господарської діяльності.

Резервний капітал – сума резервів, створених, відповідно до чинного законодавства або установчих документів, за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

Рейтинг (оцінка, віднесення до класу, розряду, категорії) – це оцінка позиції аналізованого об’єкта за шкалою показників.

Рентабельність реалізованої продукції – відношення валового прибутку (або чистого прибутку) до виручки від реалізації продукції.

Рентабельність: 1) показник економічної ефективності виробництва на підприємствах у різних галузях національної економіки; 2) рівень прибутковості, що вимірюється у коефіцієнтах або відсотках.

Ресурсовіддача Показує обсяг виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), що припадає на одну грошову одиницю коштів, вкладених у діяльність підприємства.

Ринкова вартість – вартість, за яку можливе відчуження об’єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна зі сторін діяла зі знанням справи, розсудливо і без примусу.

Ритмічність виробництва – це чітка, стійка і збалансована діяльність підприємства, яка дає змогу рівномірно випускати продукцію і виконувати свої зобов’язання перед споживачами.

Рівномірність виробництва – характеризує рівень організації господарської діяльності, ефективність використання обладнання, сировини і робочої сили.

С

Середня фондовіддача проекту Визначається діленням середнього чистого прибутку, накопиченого за весь період експлуатації проекту, на середню залишкову вартість основних засобів, придбаних за рахунок інвестованих грошових коштів.

Системний підхід – Один зі спеціальних способів наукового дослідження, за яким досліджуваний об’єкт розчленовують на елементи, що їх розглядають в єдності, тобто як систему.

Собівартість товару – це витрати підприємства на виробництво товару.

Статутний капітал – зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства. Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутного капіталу, відображають у цій статті суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства.

Стохастичний аналіз Вивчення непрямих зв’язків між результативним і факторними показниками

Строк окупності інвестицій – період часу, необхідний для повернення вкладених коштів (без дисконтування), іншими словами, це період часу, за який доходи покривають витрати на реалізацію інвестиційних проектів.

Структура виробництва – це співвідношення окремих виробів у загальному обсязі виробництва, вираженому найчастіше у відсотках.

Суб’єктами інвестиційної діяльності в Україні Є: інвестори, виконавці, користувачі об’єктів інвестиційної діяльності, постачальники товарно-матеріальних цінностей, устаткування й проектних розробок, юридичні особи, громадяни України, іноземні юридичні або фізичні особи, державні й міжнародні організації та ін.

Сукупна вартість цілісного майнового комплексу – сума вартості активів підприємства, що відображені у його передавальному балансі.

Т

Товари – вартість товарів без суми торгових націнок, які придбані підприємствами для наступного продажу.

Точка беззбитковості – обсяг реалізації продукції, за якого прибуток підприємства дорівнює нулю, тобто виручка від реалізації продукції відповідає валовим витратам на її виробництво та реалізацію.

Трудові ресурси підприємства – відповідна чисельність працівників, яким притаманна сукупність фізичних та духовних властивостей, що дозволяє їм працювати та задовольняти потреби підприємства у робочій силі.

У

Умовно змінні витрати – абсолютна величина яких зростає зі збільшенням обсягу випуску продукції і зменшується з його зниженням.

Умовно постійні витрати – це витрати, абсолютна величина яких зі збільшенням (зменшенням) випуску продукції істотно не змінюється.

Ф

Фактор (лат. factor – продукуючий) у процесі аналізу господарської діяльності визначається як рушійна сила, причина будь-якого процесу, явища, істотні обставини у їх визначенні.

Факторний аналіз – один із видів комплексного аналізу основної діяльності, пов’язаний з пошуком і класифікацією факторів, що впливають на економічні явища і процеси, з виявленням причин-но-наслідкових зв’язків, що впливають на зміну конкретних показників основної діяльності.

Фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

Фінансова стійкість підприємства – одна з найважливіших характеристик його фінансового стану, що визначає стабільність діяльності підприємства у довгостроковій перспективі.

Фінансові інвестиції – активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Фондовіддача (Фв) – показує, яка сума виконаного обсягу робіт приходиться на 1 грн. вартості основних виробничих засобів.

Фондоозброєність (Фоз) – це додатковий коефіцієнт, що показує середньорічну вартість основних засобів, які приходяться на 1 одного працюючого.

Фондорентабельність (Фр) – коефіцієнт, який показує частку прибутку, отриманого підприємством на одну гривню вкладених основних засобів.

Ч

Чиста вартість цілісного майнового комплексу – сукупна вартість цілісного майнового комплексу, зменшена на суму зобов’язань.

Чиста теперішня вартість (net present value, NPV) Інвестиційного проекту визначається як величина, одержана шляхом дисконтування різниці між всіма річними відтоками та притоками реальних грошей, накопичуваних за термін економічного життя проекту.

Чистий прибуток (збиток) Розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку.

Я

Якість інформації – сукупність властивостей, які обумовлюють можливість її використання для задоволення певних потреб.

Якість продукції – Це сукупність властивостей продукції задовольняти певні потреби відповідно з її призначенням.Аналіз господарської діяльності – Сіменко І. В. – Глосарій