Філософія культури – Гатальська C. M

Філософія культури – Гатальська C. M. – Вступний розділ

“Філософія культури – це висування я розв’язування питання про те… як слід схарактеризувати всі шари історичного процесу в світлі домінантного засновку. (О. Ф. Лосєв) Якось, уживши французьке слово “longueur” (протяжність, довжина, тривалість), Дж. Г.

Філософія культури – Гатальська C. M. – 1. ІСТОРИЧНИЙ ПРОСТІР І ТЕОРЕТИЧНІ МЕЖІ ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ. КУЛЬТУРА В АНТРОПОЛОГІЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

“Якщо філософії культури вдасться схопити і виявити… певні загальні й типові характеристики процесу формотворення…, то можна буде вважати, що вона виконала своє завдання – у множинності виявів духу знайти єдність його сутності” (Е. Касирер)

Філософія культури – Гатальська C. M. – 1.1 Філософія культури як культурна самосвідомість європейської людини

Характеризуючи філософію культури як витвір європейської думки, ми не вбачатимемо в європеїзмі квазіісторичного означення, наділеного високими моральними рисами, але утопічного ідеалу. Під Європою ми розумітимемо не стільки соціально-економічну систему й лад життя, скільки метод,

Філософія культури – Гатальська C. M. – 1.2 Дисциплінарні межі філософії культури. Культур філософія як соціальна та культурна антропологія

Коли йдеться про розвиток філософії культури, про розмаїття поглядів і концепцій, які створювалися, щоб визначити сутність феномену культури, слід зазначити, що дисциплінарні межі філософії культури широкі й розпливчасті, як просторі та розмиті наші уявлення

Філософія культури – Гатальська C. M. – 1.3 Метафізичні та деонтологічні припущення в пізнанні феномену культури

Гадаємо, що в спробі визначення сутності культури ми потрапляємо в таке ж скрутне становище, яке описав у “Сповіді” св. Августин стосовно поняття часу: “То що ж є час? Якщо ніхто не питає мене, я

Філософія культури – Гатальська C. M. – Морфологічний розділ

“Культура в засаді своїй є форма, або модель, або образ” (А. Л. Крьобер і К. Клакхон) “Конкретні духовні форми – ось що пізнають науки про культуру” (П. Флоренськии) Філософія культури має своїм об’єктом культуру

Філософія культури – Гатальська C. M. – 2. ТИП КУЛЬТУРИ ТА ЇЇ ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ

“У кожній добі є певна спільна форма форм мислення: як повітря, яким ми дихаємо, ця форма настільки прозора, наскільки всюдисуща, й настільки доконечна, що лише напруженим зусиллям ми досягаємо її усвідомлення ” (А. Вайтхед)

Філософія культури – Гатальська C. M. – 2.1 Синхронний та діахронний принципи в дослідженні форм культури: евристичний характер протиставлення

Визначення типу культури і співвідношення понять “культура” та “цивілізація” в діахронному й синхронному аспекті – визначна, але й досить дискусійна проблема. Визнати, що культура систематична, означає допустити, окрім іншого; аспект синхронії (одночасності) може бути

Філософія культури – Гатальська C. M. – 2.3 Тип культури: стадіальне та полілінійне бачення

Культурно-критичні протиставлення на кшталт давнє сучасне, що побутували на межі XVIII і XIX ст., коли європейська культура переходила добу неймовірних метаморфоз і в процесі осмислення нового прагнула до принципового усвідомлення різних типів культури, відчинили

Філософія культури – Гатальська C. M. – 2.3 Тип культури як тип повсякденності

Тип культури визначається типом особистості й фіксується у типові світосприйняття та мислення кожного “сина свого сторіччя”. І хоча набір засадничих чинників людської психології, зокрема психології інтелекту, за всіх часів, мабуть, той самий, для культурфілософа,

Філософія культури – Гатальська C. M. – 2.4 Статус цивілізації у триванні культури

Переносячи дослідження феномену культури у площину ідеї тривання, яке передбачає незмінну взаємодію минулого та теперішнього, постійне творення нових форм, розвиток, становлення, ми маємо на меті зосередити контекст викладу матеріалу в фокусі особливої часової протяжності

Філософія культури – Гатальська C. M. – 2.5 Стиль культури як симптом цивілізації

Певна річ, розглядати культурно-історичний процес на зразок сталої й стабільної величини було б безсумнівною помилкою. Висловлюючись мовою математики, він є залежною змінною засобів його розгляду. Одна справа аналізувати культуру в аспекті систематики, коли йдеться

Філософія культури – Гатальська C. M. – Феноменолого-аналітичний розділ

“Культура належить до об’єктів і є феномен світу… Об’єкт культури є ним до тієй міри, до якої він є довговічний” (Г. Арендт) Переведемо погляд від ознаки та симптому до сутності, від морфологічної строкатості до

Філософія культури – Гатальська C. M. – 3. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ ЯК ФІЛОСОФІЯ АРХЕТИПНО-ТРАДИЦІЙНОГО

“Культура належить до об’єктів і є феномен світу… Об’єкт культури є ним до тієй міри, до якої він є довговічний” (Г. Арендт) Переведемо погляд від ознаки та симптому до сутності, від морфологічної строкатості до

Філософія культури – Гатальська C. M. – 3.1 “Архетипи” (“універсали”, або “інваріанти”) культури як схеми духу

Смисловим ядром культурної традиції є типове в культурі, що формує константи духовного життя, забезпечує можливість “жити згідно з моделлю, що перебуває поза владою людини, а саме – згідно з архетипом” (М. Еліаде). Бувши, за

Філософія культури – Гатальська C. M. – 3.2 Статус традиції як особливої реалії культури

Статус традиції, писав А. Вайтхед, не просто інша назва успадкованого змісту, що іманентно властивий кожному життєвому прояву людини. Отже, в найширшому значенні традицію можна визнати як соціальну форму передавання людського досвіду, без якого немислиме

Філософія культури – Гатальська C. M. – 3.3 Феномен традиції крізь призму “вживання” та “дистанціювання”, “розриву” та “повернення”

Традиція потребує розуміння. Проте що робити тоді, коли її розуміння не відбулося мимовільно, коли бажання й пошуки зрозуміння стають універсальною метою? Не випадково фундаментальна проблема герменевтичної традиції – як правильно розуміти певний текст –

Філософія культури – Гатальська C. M. – 3.4 Постмодерн як епоха нового прояву Традиції

Щоб реконструювати “ситуацію Постмодерну”, звернімося до однієї з класифікацій домінантних нині “шкіл мислення”, які пропонують різні погляди на становище людини в ситуації сучасної культури. Р. Федема (38) розрізняє чотири таких школи: класичний модернізм, рефлексивний

Філософія культури – Гатальська C. M. – 4. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ ЯК ФІЛОСОФІЯ МІФУ

“Культура може розвиватися лише в горизонті, окресленому міфом” (Ф. Ніцше) В есеї, присвяченому поняттю авторитету, Г. Арендт нагадує, що авторитет (який розглядається як найдавніший складник триєдності “релігія – традиція – авторитет” і є найважливішим

Філософія культури – Гатальська C. M. – 4.1 Пропозиція та ситуація міфу в просторі культури

“Культура може розвиватися лише в горизонті, окресленому міфом” (Ф. Ніцше) В есеї, присвяченому поняттю авторитету, Г. Арендт нагадує, що авторитет (який розглядається як найдавніший складник триєдності “релігія – традиція – авторитет” і є найважливішим

Філософія культури – Гатальська C. M. – 4.2 Міфологія як універсальна властивість культури

Творення міфу не належить якомусь одному часові, стверджує О. Потебня. “Міф полягає в перенесенні індивідуальних рис образу, що має пояснити явище, або низку явищ, у саме явище” (24, 263). Еволюція міфів, на думку вченого,

Філософія культури – Гатальська C. M. – 4.3 Феномен священного

Засадничий принцип міфу, як доводить Е. Касирер, – це священне на противагу буденному. Міф розпочинає своє існування внесенням певних диференціацій у “нерозділену реальність”, утворюючи різні сфери значення в ній. Він також надає форми й

Філософія культури – Гатальська C. M. – 5. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ ЯК ФІЛОСОФІЯ СИМВОЛУ

“Культура – це клас явищ і предметів, існування якого залежить від символізації.. Уся культура була створена і відтворена завдяки символізації (Л. А. Байт) Культура та життя сутнісно дані в дусі, що є єднанням і

Філософія культури – Гатальська C. M. – 5.1 “Щойність” знаку, символу та образу в культурі

“Культура – це клас явищ і предметів, існування якого залежить від символізації.. Уся культура була створена і відтворена завдяки символізації (Л. А. Байт) Культура та життя сутнісно дані в дусі, що є єднанням і

Філософія культури – Гатальська C. M. – 5.2 Сутність символу як найважливішого механізму пам’яті культури

Символи – це найважливіший механізм пам’яті культури, вони переносять тексти, сюжетні схеми й інші семіотичні утворення з одного шару культури до іншого. Константні набори символів беруть на себе функцію механізмів єдності, вони не дають

Філософія культури – Гатальська C. M. – 5.3 Символізм і проблема візуалізації культури

Відомий голландський культуролог Й. Гейзінга в праці “Осінь Середньовіччя” змальовує всеохопну систему символічного мислення. Він закликає до шанобливого вивчення символізму як етапу розвитку культури, де символічний спосіб мислення (як певний світогляд) домінує над причинно-по-роджувальним

Філософія культури – Гатальська C. M. – Синтетичний розділ

“Людський вчинок є потенційний текст і його можна зрозуміти тільки в діалогічному контексті…” (М. М. Бахтін) Здійснивши поділ цілісності культури на тат універсальні модуси її буттєвості, як архетипно-традиційне, міфічне та символічне, ми перейдемо в

Філософія культури – Гатальська C. M. – 6. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ ЯК ФІЛОСОФІЯ ДІАЛОГУ

“Людський вчинок є потенційний текст і його можна зрозуміти тільки в діалогічному контексті…” (М. М. Бахтін) Здійснивши поділ цілісності культури на тат універсальні модуси її буттєвості, як архетипно-традиційне, міфічне та символічне, ми перейдемо в

Філософія культури – Гатальська C. M. – 6.1 Буття культури як порівняння

Культура – це не тільки те місце, де народжуються смисли, які закріплюються в знакових формах культури (і, передусім, у найуніверсальніших модусах буття культури в знаку – архетипно-традиційному, міфічному, символічному), а й простір, де вони

Філософія культури – Гатальська C. M. – 6.2 Проблема культури як діалогу культур

Культура, як зазначав К. Ясперс, за своїм первинним смислом є діалогічна. Не випадково діалог і комунікація стають центральними поняттями не лише етики, аксіології й гносеології Ясперса, а й усього його світорозуміння; вони підносяться в

Філософія культури – Гатальська C. M. – 6.3 Культурологія як іншологія: коцепт Іншого в культурфілософській рефлексії

Передовсім слід з’ясувати питання, що мали на увазі під концептом (і відповідно концепцією) його батьки, середньовічні філософи (П’єр Абеляр, Гільберт І Горе ганський). і філософи сучасні? За доби Середньовіччя під концепцією розумілися акти “схоплювання”

Філософія культури – Гатальська C. M. – 7. ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ ЯК ФІЛОСОФІЯ ТЕКСТУ ТА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ

“Під кутом зору вивчення культури існують лише ті повідомлення, які є текстами. Всі інші начебто не існують і в часі дослідження не беруться до уваги. У цьому сенсі можна сказати, що культура є сукупність

Філософія культури – Гатальська C. M. – 7.1 Презумпція текстуальності; текстоцентризм як ознака сучасності

“Під кутом зору вивчення культури існують лише ті повідомлення, які є текстами. Всі інші начебто не існують і в часі дослідження не беруться до уваги. У цьому сенсі можна сказати, що культура є сукупність

Філософія культури – Гатальська C. M. – 7.2 Наративна функція культури

Якщо окреслити проблемне поле гуманітарного знання кінця 90-х років XX ст., то серед найхарактерніших і найцікавіших з погляду філософської рефлексії культури слід назвати такі фундаментальні риси: – переважна увага до проблем мови; – аналіз

Філософія культури – Гатальська C. M. – 7.3 Універсум культури як інтертекст

Слід визнати, що буття кожного повідомлення в знаковому просторі культури має досить парадоксальну природу. З одного боку, будь-яке повідомлення – це єдність, замкнене ціле, межі якого чітко окреслені, – інакше воно просто не сприймалося