Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Із Закону України “Про основи національної безпеки України”

(19 червня 2003 р.)

Цей Закон відповідно до пункту 17 частини першої статті 92 Конституції України визначає основні засади державної політики, спрямованої на захист національних інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх загроз в усіх сферах життєдіяльності.

<…>

Стаття З

Об’єкти національної безпеки

Об’єктами національної безпеки є:

Людина і громадянин – їхні конституційні права і свободи;

Суспільство – його духовні, морально-етичні, культурні, історичні, інтелектуальні та матеріальні цінності, інформаційне і навколишнє природне середовище і природні ресурси…

<…>

Стаття 5

Принципи забезпечення національної безпеки

Основними принципами забезпечення національної безпеки є; пріоритет прав і свобод людини і громадянина; верховенство права;

Пріоритет договірних (мирних) засобів у розв’язанні конфліктів;

Своєчасність і адекватність заходів захисту національних інтересів реальним і потенційним загрозам;

Використання в інтересах України міждержавних систем та механізмів міжнародної колективної безпеки.

Стаття 6

Пріоритети національних інтересів

Пріоритетами національних інтересів України є: гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина; розвиток громадянського суспільства, його демократичних інститутів;

Захист державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності державних кордонів, недопущення втручання у внутрішні справи України;

Забезпечення розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на всій території України, гарантування вільного розвитку, використання і захисту російської, інших мов національних меншин України;

Інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір та в євроатлантичний безпековий простір;

Розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інтересах України.

Стаття 7

Загрози національним інтересам і національній безпеці України

У зовнішньополітичній сфері:

Посягання на державний суверенітет України та її територіальну цілісність, територіальні претензії з боку інших держав;

Спроби втручання у внутрішні справи України з боку інших держав;

Воєнно-політична нестабільність, регіональні та локальні війни (конфлікти) в різних регіонах світу, насамперед поблизу кордонів України;

У науково-технологічній сфері:

Наростаюче науково-технологічне відставання України від розвинутих країн;

Відплив учених, фахівців, кваліфікованої робочої сили за межі України.

Стаття 8

Основні напрями державної політики з питань національної безпеки

Основними напрямами державної політики з питань національної безпеки України є:

У зовнішньополітичній сфері – проведення активної міжнародної політики України з метою:

Створення сприятливих зовнішньополітичних умов для прогресивного економічного і соціального розвитку України;

Запобігання втручанню у внутрішні справи України і відвернення посягань на її державний суверенітет і територіальну цілісність з боку інших держав;

Забезпечення повноправної участі України в загальноєвропейській та регіональних системах колективної безпеки, набуття членства у Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору при збереженні добросусідських відносин і стратегічного партнерства з Російською Федерацією, іншими країнами Співдружності Незалежних Держав, а також з іншими державами світу;

Сприяння усуненню конфліктів, насамперед у регіонах, що межують з Україною;

Участь у міжнародній миротворчій діяльності під егідою ООН, ОБСЄ, інших міжнародних організацій у сфері безпеки;

Участь у заходах щодо боротьби з міжнародними організованими злочинними угрупованнями та міжнародним тероризмом, протидія поширенню ядерної та іншої зброї масового ураження і засобів її доставки;

Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

У воєнній сфері та сфері безпеки державного кордону України:

Дотримання угод щодо тимчасового розташування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

Прискорення процесу делімітації та демаркації кордонів України;

Боротьба з організованими злочинними угрупованнями, в тому числі міжнародними, які намагаються діяти через державний кордон України, в пунктах пропуску та виключній (морській) економічній зоні України;

Поглиблення транскордонного співробітництва з суміжними державами;

В економічній сфері:

Забезпечення умов для сталого економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності національної економіки;

Здійснення виваженої політики внутрішніх та зовнішніх запозичень;

Забезпечення енергетичної безпеки на основі сталого функціонування і розвитку паливно-енергетичного комплексу, в тому числі послідовного і активного проведення політики енергозбереження та диверсифікації джерел енергозабезпечення;

Захист внутрішнього ринку від недоброякісного імпорту – поставок продукції, яка може завдавати шкоди національним виробникам, здоров’ю людей та навколишньому природному середовишу;

Посилення участі України у міжнародному поділі праці, розвиток експортного потенціалу високотехнологічної продукції, поглиблення інтеграції у європейську і світову економічну систему та активізація участі в міжнародних економічних і фінансових організаціях;

У науково-технологічній сфері:

Посилення державної підтримки розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки як основи створення високих технологій та забезпечення переходу економіки на інноваційну модель розвитку, створення ефективної системи інноваційної діяльності в Україні;

Забезпечення необхідних умов для реалізації прав інтелектуальної власності;

Забезпечення належного рівня безпеки експлуатації промислових, сільськогосподарських і військових об’єктів, споруд та інженерних мереж; в інформаційній сфері:


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)

Зовнішня політика України – Чекаленко Л. Д. – Із Закону України “Про основи національної безпеки України”