Зовнішньоекономічні операції і контракти – Козик В. В. – 1.1. Поняття та види комерційних операцій

1.1. Поняття та види комерційних операцій

Будь-який вид зовнішньоекономічної діяльності супроводжується здійсненням комерційної операції. Ці операції обслуговують обмін матеріальними цінностями та послугами. Для здійснення обміну необхідно провести певні взаємозв’язані дії:

– знайти покупця;

– укласти з ним угоду-договір (контракт), у якому обумовити всі умови: товар, його кількість, якість, ціну, строки поставки тощо;

– виконати договір: підготувати товар до поставки, доставити товар покупцю, здійснити розрахунки за поставлений товар.

Такі дії мають комерційний характер, тобто здійснюються на оплачуваній основі, а операції обміну стають комерційними операціями.

Слід мати на увазі, що комерційна діяльність спрямована на реалізацію конкретних видів продукції, незалежно від того, коли вона здійснюється – до початку виробництва продукції (на підставі замовлень) або після його завершення: пошук покупців уже виробленого товару, коли виробник працює на невідомий ринок. Це – практика здійснення обміну.

Зовнішньоекономічна комерційна операція – це комплекс дій контрагентів різної державної належності з підготовки, укладення і виконання міжнародної торгової, науково-виробничої, інвестиційної чи іншої угоди економічного характеру.

Об’єктами комерційних операцій є матеріально-речова продукція, послуги, результати виробничого та науково-технічного співробітництва у вигляді знань, досвіду, технології тощо.

Міжнародні комерційні операції в залежності від виконуваних функцій поділяються па основні, які здійснюються між безпосередніми учасниками операції, та забезпечувальні (допоміжні, або товаропросування), пов’язані з переміщенням товару до покупця. Забезпечувальні операції здійснюються або безпосередньо самими продавцями (експортерами) та покупцями (імпортерами) або іншими фірмами та організаціями на основі окремих угод за відповідну винагороду. В залежності від складності основної операції на одну основну операцію може припадати до 10 і більше допоміжних операцій. Отже, Зовнішньоекономічна комерційна операція (ЗЕКО) – це комплекс основних та забезпечувальних операцій.

Види основних та забезпечувальних операцій наведені на рис. 1.1.

Крім поділу ЗЕКО на основні та забезпечувальні, існує їх класифікація на три групи залежно від їх змістовної суті, тобто залежно від об’єкта угоди:

1, Операції купівлі-продажу товарів у матеріально-речовій формі:

– експортно-імпортні операції;

– реекспортні операції та реімпорті операції;

– операції зустрічної торгівлі;

– операції, які здійснюються на особливих товарних ринках – міжнародних біржах, торгах, аукціонах.

Зовнішньоекономічні операції і контракти   Козик В. В.   1.1. Поняття та види комерційних операцій

Рис. 1.1. Міжнародні комерційні операції

2. Операції купівлі-продажу послуг:

2.1.Операції купівлі-продажу основних послуг:

– інжинірингові операції;

– орендні операції;

– туристичні операції;.

– аудиторські операції;

– представницькі операції та інші.

2.2. Операції купівлі-продажу послуг, Що забезпечують процес товаропросування:

– транспортні операції”

– транспортно-експедиторські операції;.

– операції зі страхування товару;

– розрахунково-фінансові операції;

– митні операції;

– організація реклами;

– організація виставок, ярмарків та участь у них;

– операції з технічного обслуговування та забезпечення запасними частинами машинотехнічної продукції тощо.

3. Операції купівлі-продажу результатів творчої діяльності:

– ліцензійні операції;

– операції з передачі ноу-хау;

– операції зі спільного виробництва кіно – та телефільмів;

– операції з торгівлі об’єктами авторського права тощо.Зовнішньоекономічні операції і контракти – Козик В. В. – 1.1. Поняття та види комерційних операцій