Загальна соціологія – Примуш М. В

Загальна соціологія – Примуш М. В. – ПЕРЕДМОВА

Рекомендовану книгу можна віднести до українських підручників нового покоління. В ній викладається сучасне соціологічне знання, зі всіма його складностями і тонкощами, і в той же час форма викладу матеріалу дозволяє засвоювати його достатньо легко.

Загальна соціологія – Примуш М. В. – Тема 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК ОСОБЛИВА СУСПІЛЬНА НАУКА

Ключові поняття та терміни – наука – соціологія – мікросоціологія – макросоціологія – об’єкт соціології – теоретична соціологія – прикладна соціологія – емпірична соціологія – фундаментальна соціологія – закони соціології – соціологічне значення –

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 1.1 Соціологія та її місце в системі сучасних наук

Ключові поняття та терміни – наука – соціологія – мікросоціологія – макросоціологія – об’єкт соціології – теоретична соціологія – прикладна соціологія – емпірична соціологія – фундаментальна соціологія – закони соціології – соціологічне значення –

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 1.2 Предмет, структура та метод соціології

Ключові поняття та терміни – наука – соціологія – мікросоціологія – макросоціологія – об’єкт соціології – теоретична соціологія – прикладна соціологія – емпірична соціологія – фундаментальна соціологія – закони соціології – соціологічне значення –

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 1.3 Функції соціології

Різноманітність зв’язків соціології із життям суспільства, її суспільне призначення визначаються насамперед тими функціями, які вона виконує. Функції (від лат. funkcio – виконання, призначення) соціологічної науки ззовні такі самі, як і в інших суспільних науках,

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 1.4 Взаємовідносини соціології та інших суспільних наук

Будучи наукою про суспільство, соціологія водночас структурно включає як загальну теорію соціальної різноманітності явищ і Процесів суспільного життя, що є об’єктами дослідження суспільних і гуманітарних наук, так і соціальні теорії різних специфічних об’єктів, а

Загальна соціологія – Примуш М. В. – Тема 2. СТАНОВЛЕННЯ ТА ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЇ

Ключові поняття та терміни – соціальні знання – соціологічна думка – соціологія – протосоціологія – контівська ієрархія наук – соціальна динаміка – соціальна статика – індустріальна соціологія – структурний функціоналізм – феноменологічна соціологія –

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 2.1 О. Конт та Г. Спенсер – основоположники соціології

Ключові поняття та терміни – соціальні знання – соціологічна думка – соціологія – протосоціологія – контівська ієрархія наук – соціальна динаміка – соціальна статика – індустріальна соціологія – структурний функціоналізм – феноменологічна соціологія –

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 2.2 Соціологія марксизму

Важливою віхою на історичному шляху становлення соціології стало соціологічне вчення Карла Маркса (1818 – 1883 pp.) і його соратника Фрідріха Енгельса (1820 – 1895 рр.), що спиралося на створене ними діалектико-матеріалістичне розуміння історії. На

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 2.3 Соціологічна думка в Росії

Незважаючи на серйозне економічне і соціально-політичне відставання тодішньої Росії від Заходу, а також на те, що соціологія прийшла до нас із Західної Європи, а соціологічна думка в ній почала активно функціонувати лише в останній

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 2.4 Головні парадигми і напрямки сучасної соціології

Поняття “сучасна соціологія” далеко не однозначне. Воно вживається й у найширшому розумінні – як соціологія усього XX сторіччя, і в порівняно більш вузькому, але теж досить широкому розумінні – як соціологія, що склалася лише

Загальна соціологія – Примуш М. В. – Тема 3. ПСИХОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА В СОЦІОЛОГІЇ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. ПСИХОЛОГІЗМ ПРОТИ НАТУРАЛІЗМУ

Ключові поняття та терміни – психологічний напрямок – нелогічні закони – натовп – психологічний еволюціонізм – усвідомлення роду – соціальний розум – соціальний клас § 3.1 Психологічні концепції в західноєвропейській соціології Паралельно з біолого-еволюційною

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 3.1 Психологічні концепції в західноєвропейській соціології

Ключові поняття та терміни – психологічний напрямок – нелогічні закони – натовп – психологічний еволюціонізм – усвідомлення роду – соціальний розум – соціальний клас § 3.1 Психологічні концепції в західноєвропейській соціології Паралельно з біолого-еволюційною

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 3.2 Еволюційно-психологічний напрямок в американській соціології

Засновником психологічного еволюціонізму в американській соціології вважається Лестер Френк Уорд (1841 – 1913 рр.). Ним написані роботи: “Динамічна соціологія” (1883 p.), “Психологічні фактори цивілізації” (1897 p.), “Нариси соціології” (1901 p.). Як вважав Уорд, соціальна

Загальна соціологія – Примуш М. В. – Тема 4. АНТИПОЗИТИВІЗМ В СОЦІОЛОГІЇ І ФОРМУВАННЯ НІМЕЦЬКОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ

Ключові поняття та терміни – переживання – цінності – спільність – воля – формальна соціологія – соціальні процеси – соціальні типи – ігрові форми § 4.1 Джерела німецької соціології. Ф. Тьонніс Широке філософське обгрунтування

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 4.1 Джерела німецької соціології. Ф. Тьонніс

Ключові поняття та терміни – переживання – цінності – спільність – воля – формальна соціологія – соціальні процеси – соціальні типи – ігрові форми § 4.1 Джерела німецької соціології. Ф. Тьонніс Широке філософське обгрунтування

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 4.2 Формальна соціологія Г. Зіммеля

Типологічний аналіз соціальних відносин і проблем розвитку аналітичної, формальної соціології були в значній мірі і предметом інтересів Г. Зіммеля (1858 – 1918 pp.) основоположника так званої формальної соціології. Філософська і соціологічна творчість Зіммеля розгорнулася

Загальна соціологія – Примуш М. В. – Тема 5. ТЕОРІЯ “СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ” М. ВЕБЕРА

Ключові поняття та терміни – соціологічне пізнання – ідеальний тил – соціальна дія – цілераціональна дія – суспільні інститути – раціоналізація – політична соціологія – панування – нація – протестантизм § 5.1 Методологія соціологічного

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 5.1 Методологія соціологічного пізнання М. Вебера

Ключові поняття та терміни – соціологічне пізнання – ідеальний тил – соціальна дія – цілераціональна дія – суспільні інститути – раціоналізація – політична соціологія – панування – нація – протестантизм § 5.1 Методологія соціологічного

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 5.2 Теорія “соціальної дії”

Як же “працює” поняття “ідеальний тип” у Вебера? Щоб відповісти на це питання, необхідно ввести ще одне фундаментальне поняття соціології Вебера – категорію “розуміння”. Слід зазначити, що саме необхідність розуміння предмету свого дослідження, згідно

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 5.3 Політична соціологія М. Вебера

Теорія раціоналізації Вебера безпосередньо пов’язана з його трактуванням “соціальної дії”, що у свою чергу виходить на концепцію панування, що є основою політичної соціології Вебера. Бюрократичне управління означає панування за допомогою знання І з цього

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 5.4 Релігія в соціологічній концепції М. Вебера

Дослідження Вебера в області релігії почалися з роботи “Протестантська етика і дух капіталізму” (1904 р.) і завершилися великими історико-соціологічними екскурсами, присвяченими аналізу світових релігій: індуїзму, буддизму, конфуціанству, даосизму, іудаїзму. У його соціології релігії виділяють

Загальна соціологія – Примуш М. В. – Тема 6. СОЦІОЛОГІЯ ЯК ОБ’ЄКТИВНИЙ АНАЛІЗ “СОЦІАЛЬНИХ ФАКТІВ”. Е. ДЮРКГЕЙМ

Ключові поняття та терміни – соціальна сфера – соціальна проблема – соціологізм – соціальна реальність – діхотомія – антипсихологізм – самогубство – соціальна статика – соціальні факти – соціальна морфологія – соціальна фізіологія –

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 6.1 Теоретичні і світоглядні підстави соціології Е. Дюркгейма

Ключові поняття та терміни – соціальна сфера – соціальна проблема – соціологізм – соціальна реальність – діхотомія – антипсихологізм – самогубство – соціальна статика – соціальні факти – соціальна морфологія – соціальна фізіологія –

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 6.2 “Соціологізм” Е. Дюркгейма як методологія наукового дослідження суспільства

Як узагальнююче поняття, що виражає основні принципи теорії і методології соціології Дюркгейма, виступає поняття “соціологізм”. За Дюркгеймом, соціальна реальність включена в загальний універсальний природний порядок, і вона настільки ж грунтовна, а головне “реальна”, як

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 6.3 Ідея соціальної солідарності

Центральною соціологічною ідеєю, що практично проходить через усю творчість Дюркгейма, є ідея суспільної солідарності. Дюркгейм спирався на традицію соціологів-органіцистів, які вважали розподіл праці “загально біологічним фактом”. Так, розподіл праці – закон природи, і з

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 6.4 До синтезу теорії й емпірії в соціологічному дослідженні

Уже підкреслювалося, що центральною ідеєю, навколо якої концентрується соціологічна проблематика, є ідея соціальної солідарності. Проблема соціальної солідарності стоїть у центрі такої великої роботи Е. Дюркгейма, як “Самогубство”, яка органічно поєднує теорію з конкретно-соціологічною постановкою.

Загальна соціологія – Примуш М. В. – Тема 7. ІНТЕГРАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ П. СОРОКІНА

Ключові поняття та терміни – соціальний простір – соціальний статус – соціальна мобільність – соціальна стратифікація – соціокультурна динаміка – соціокультурний феномен – соціальна взаємодія – інтеракція § 7.1 Теорія соціальної мобільності Вихідним моментом

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 7.1 Теорія соціальної мобільності

Ключові поняття та терміни – соціальний простір – соціальний статус – соціальна мобільність – соціальна стратифікація – соціокультурна динаміка – соціокультурний феномен – соціальна взаємодія – інтеракція § 7.1 Теорія соціальної мобільності Вихідним моментом

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 7.2 Вчення П. Сорокіна про соціокультурну динаміку

Подальше вивчення процесів соціальної мобільності в суспільстві Сорокін продовжує в теорії соціокультурної динаміки. Особливу увагу при вивченні соціокультурних змін, Сорокін відводить логіко-значеннєвому і каузально-функціональному методам дослідження, що тісно взаємопов’язані. Використання каузально-функціонального методу, на думку

Загальна соціологія – Примуш М. В. – Тема 8. ФОРМУВАННЯ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ

Ключові поняття та терміни – генетична соціологія – протосоціологія – еволюціонізм – антропологія – еволюція – історична соціологія – теорія зв’язків – теорія статусу і ролей – громадянське суспільство § 8.1 Витоки соціально-політичних вчень

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 8.1 Витоки соціально-політичних вчень в Україні

Ключові поняття та терміни – генетична соціологія – протосоціологія – еволюціонізм – антропологія – еволюція – історична соціологія – теорія зв’язків – теорія статусу і ролей – громадянське суспільство § 8.1 Витоки соціально-політичних вчень

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 8.2 Розвиток соціології в Україні на сучасному етапі

Розвиток вітчизняної соціології в післяжовтневий період 1917 р. не припинився, хоча й був неоднозначним. Соціологічні студії здійснювалися в умовах повної інтегрованості в радянську соціологічну науку. Водночас українська соціологічна думка зазнавала досить відчутний вплив світової

Загальна соціологія – Примуш М. В. – Тема 9. СУСПІЛЬСТВО ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА

Ключові поняття та терміни – суспільство – система – соціальна система – соціальний зв’язок – соціальні умови – соціальна взаємодія – соціальні відносини – системна якість – координація – субординація – соціальний детермінізм –

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 9.1 Суспільство і природа

Ключові поняття та терміни – суспільство – система – соціальна система – соціальний зв’язок – соціальні умови – соціальна взаємодія – соціальні відносини – системна якість – координація – субординація – соціальний детермінізм –

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 9.2 Суспільство з позицій соціального детермінізму і функціоналізму

Системний підхід до суспільства доповнюється в соціології детерміністським і функціоналістським. Детерміністський підхід найяскравіше виражений у марксизмі. з погляду цього вчення, суспільство як цілісна система складається з наступних підсистем: – економічної, – соціальної, – політичної,

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 9.3 Концепція суспільства в індивідуалізмі. Індивідуалістичні теорії соціальної взаємодії

Розв’язання останньої проблеми, зафіксованої критиками функціоналізму, узяли на себе представники методології індивідуалізму Дж. Хом а не, Дж. Лінд, Г. Блумер та ін. Основна ідея методології індивідуалізму зводиться до наступного: усяке соціальне явище, у тому

Загальна соціологія – Примуш М. В. – Тема 10. СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ

Ключові поняття та терміни – соціальні зміни – соціальний розвиток – соціальна еволюція – соціальні суперечності – соціальна революція – соціальний прогрес – глобалізм § 10.1 Сутність, причини і фактори соціальних змін Знаходячись у

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 10.1 Сутність, причини і фактори соціальних змін

Ключові поняття та терміни – соціальні зміни – соціальний розвиток – соціальна еволюція – соціальні суперечності – соціальна революція – соціальний прогрес – глобалізм § 10.1 Сутність, причини і фактори соціальних змін Знаходячись у

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 10.2 Види і форми соціальних змін

В історії соціології чітко просліджується явна перевага еволюціонізму, що стоїть на позиціях визнання оптимальним поступової, більш-менш плавної та повільної зміни і розвитку суспільства, та такого, що розглядає революційні суспільні перетворення, як відхилення від нормального,

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 10.3 Соціальний прогрес і типізація суспільства

Як соціальні еволюціоністи, так і соціальні революціоністи виходили з того, що зміни в суспільстві відбуваються не хаотично, а мають визначену спрямованість: воно розвивається від простого до складного, від нижчого до вищого, тобто прогресивно, поступально.

Загальна соціологія – Примуш М. В. – Тема 11. СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ

Ключові поняття та терміни – політика – публічна влада – політична система – політична соціологія – соціологічний аналіз – правова держава – громадянське суспільство – політична поведінка § 11.1 Об’єкт і предмет політично соціології

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 11.1 Об’єкт і предмет політично соціології

Ключові поняття та терміни – політика – публічна влада – політична система – політична соціологія – соціологічний аналіз – правова держава – громадянське суспільство – політична поведінка § 11.1 Об’єкт і предмет політично соціології

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 11.2 Основні проблеми політичної соціології

Проблематика політичної соціології надзвичайно широка і різноманітна – від політичної соціалізації особистості до взаємодії суспільства і політики. У політичній соціології центральне місце займають загальні проблеми взаємин суспільства, політичної влади і політики. До того ж

Загальна соціологія – Примуш М. В. – Тема 12. СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА

Ключові поняття та терміни – право – соціальні норми – системно-нормативна природа – законодавство – правосвідомість – соціологія права – кримінальне право – юридичний позитивізм – правовий персонал § 12.1 Соціологія права як специфічна

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 12.1 Соціологія права як специфічна галузь соціології

Ключові поняття та терміни – право – соціальні норми – системно-нормативна природа – законодавство – правосвідомість – соціологія права – кримінальне право – юридичний позитивізм – правовий персонал § 12.1 Соціологія права як специфічна

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 12.2 Становлення і розвиток соціології права

У науці немає чіткої й однозначної відповіді на питання: хто є основоположником соціології права. Одні пов’язують це з ім’ям Е. Дюркгейма, інші – М. Вебера, треті – з ім’ям австрійського юриста Є. Ерліха. Зрозуміло

Загальна соціологія – Примуш М. В. – Тема 13. СОЦІОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Ключові поняття та терміни – людина – індивід – особистість – особа – індивідуальність – структура особистості – соціальні типи особистості – рольові вимоги – соціалізація – соціальний престиж – спрямованість особистості – соціальна

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 13.1 Поняття особистості. Особливості соціологічного аналізу особистості

Ключові поняття та терміни – людина – індивід – особистість – особа – індивідуальність – структура особистості – соціальні типи особистості – рольові вимоги – соціалізація – соціальний престиж – спрямованість особистості – соціальна

Загальна соціологія – Примуш М. В. – § 13.2 Соціалізація особистості: сутність, агенти, етапи

Будь-яке суспільство витрачає багато зусиль для того, щоби його члени успішно засвоювали культурні надбання норми, цінності, ідеї, соціальний досвід, використовуючи для цього систему освіти, виховання різноманітні засоби підтримки культурних стандартів життєдіяльності. Особистість є причиною