Загальна соціологія – Примуш М. В. – Тема 19. СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ

Ключові поняття та терміни

– соціальний інститут

– функціоналізм

– феноменологія

– дисфункція

– сім’я

– шлюб

– рольовий конфлікт

– адаптація

– структура сім’ї

– демографічна політика

– моногамія

– полігамія

– полігінія

– неповна сім’я

– молода сім’я

§ 19.1 Поняття “соціальний інститут”. Інституціоналізація громадського життя

Важливим елементом соціальної структури є соціальний інститут (лат. institutum – улаштування, установлення). Саме через той або інший соціальний інститут забезпечується організація і регулювання сумісної діяльності людей, сталість соціальних відносин, від яких залежить буття соціальних груп і соціальних спільностей. В соціології соціальний інститут розглядається як:

– певна сукупність установ, які відповідають соціальній структурі суспільства;

– сукупність соціальних норм і культурних зразків, які визначають сталі форми соціальної поведінки і дії,

– система поведінки у відповідності з цими нормами.

Поняття “соціальний інститут” запозичене соціологією з юридичної науки, де воно означає сукупність юридичних норм, що регулюють соціально-правові відносини (інститут наслідування, шлюбу та ін.) і використовується достатньо широко, хоча найчастіше і поза точним визначенням. Наприклад, симпатики функціоналізму розглядають інститути як спрямовані на задоволення “потреб” індивідів або суспільства, тоді як прихильники феноменології цікавляться тим, яким чином люди створюють і видозмінюють різні інститути, а не просто реагують на їх існування.

Нерідко термін “інститут” використовують для позначення конкретних форм комплексів функцій, які виконуються деякими членами групи від імені всієї групи, а іноді цим терміном іменують соціальні ролі, особливо важливі для групи або суспільства (інститут материнства). Згідно зі структурно-функціональним підходом, соціальний інститут розглядається як сталий комплекс формальних і неформальних правил, принципів, норм, установок, які регулюють різні сфери людської діяльності і організовують їх в систему ролей, статусів, що й утворює соціальну цілісність. в цьому контексті соціальний інститут виступає узагальненим показником (в порівнянні з роллю) в соціальній структурі суспільства, бо він складається з багатьох ролевих позицій та їх компонентів.

Не дивлячись на цю багатоманітність теорій соціальних інститутів, можна виділити певні загальні елементи, які характеризують будь-який соціальний інститут.

По-перше, у всіх групах, які мають зачатки інституціоналізації, існують певні способи дії від імені членів групи як цілого; ці способи дії повинні виконуватися незалежно від особистих інтересів включених в даний інститут індивідів.

Загальна соціологія   Примуш М. В.   Тема 19. СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ

По-друге, будь-який соціальний інститут має функції, які можуть носити різний характер. Серед них:

– ті, що регулюють поведінку членів суспільства, соціальних груп;

– ті, що забезпечують стабільність суспільного життя;

– ті, що створюють можливість задоволення різного роду потреб;

– ті, що здійснюють інтеграцію прагнень, дій і відносин індивідів і забезпечують внутрішню згуртованість спільності.

По-третє, в рамках окремих соціальних інститутів виділяється система соціальних ролей.

Інститути, таким чином, є символами порядку і організованості в суспільстві.

На основі усього вищевикладеного, можна дати наступне визначення соціального інституту.

Соціальні інститути – це організовані об’єднання людей, що виконують певні соціально значимі функції, які забезпечують спільне досягнення цілей на основі виконаних членами своїх соціальних ролей, що задаються соціальними цінностями, нормами і зразками поведінки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Загальна соціологія – Примуш М. В. – Тема 19. СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ