Загальна психологія – Павелків Р. В

Загальна психологія – Павелків Р. В. – РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

Тема 1 ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 1.1. Предмет загальної психології Протягом віків людина є предметом вивчення багатьох наук. Людство намагається пізнати власну історію, походження, біологічну природу, мову, звичаї та ін. У цьому пізнанні

Загальна психологія – Павелків Р. В. – Тема 1 ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Тема 1 ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 1.1. Предмет загальної психології Протягом віків людина є предметом вивчення багатьох наук. Людство намагається пізнати власну історію, походження, біологічну природу, мову, звичаї та ін. У цьому пізнанні

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 1.1. Предмет загальної психології

Тема 1 ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 1.1. Предмет загальної психології Протягом віків людина є предметом вивчення багатьох наук. Людство намагається пізнати власну історію, походження, біологічну природу, мову, звичаї та ін. У цьому пізнанні

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 1.2. Рефлекторний характер психіки

Учені, що вивчали анатомію людини, ще в древності висловили припущення щодо зв’язку психічних явищ з діяльністю мозку і розглядали психічні хвороби як результат порушень його діяльності. Істотним підгрунтям цих поглядів були спостереження за хворими

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 1.3. Завдання сучасної психології

Нині спостерігається бурхливий розвиток психологічної науки, що зумовлено різноманітністю теоретичних та практичних завдань, які постають перед нею. Головним завданням психології є вивчення законів психічної діяльності в її розвитку. Протягом останніх десятиліть значно розширилася тематика

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 1.4. Сучасна психологія та її місце в системі наук

Нині спостерігається бурхливий розвиток психологічної науки, що зумовлено різноманітністю теоретичних та практичних завдань, які постають перед нею. Головним завданням психології є вивчення законів психічної діяльності в її розвитку. Протягом останніх десятиліть значно розширилася тематика

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 1.5. Галузі психології

Сучасна психологія є досить розгалуженою системою знань, вона включає систему дисциплін (або галузей), пов’язаних з різними сферами практики. Головним принципом класифікації галузей психології є принцип розвитку психіки в діяльності, згідно з яким виокремлюються різні

Загальна психологія – Павелків Р. В. – Тема 2 МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЇ

Методи психології доцільно розділити на дві групи: – пізнавальні (дослідницькі) методи; – методи активного впливу на людей. Розглянемо першу групу методів. Процес психологічного дослідження складається з низки етапів: підготовки, збирання, обробки, інтерпретації фактичних даних

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 2.1. Загальна характеристика методів психологічного дослідження

Методи психології доцільно розділити на дві групи: – пізнавальні (дослідницькі) методи; – методи активного впливу на людей. Розглянемо першу групу методів. Процес психологічного дослідження складається з низки етапів: підготовки, збирання, обробки, інтерпретації фактичних даних

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 2.2. Організаційні методи

До пізнання особливостей і закономірностей психічного розвитку можна підійти за допомогою двох типів дослідження: так званих поперечних і подовжніх (лонгітюдних) зрізів. Обидва методи мають низку переваг та недоліків. Лонгітюдні дослідження мають на меті реєстрацію

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 2.3. Метод спостереження

До пізнання особливостей і закономірностей психічного розвитку можна підійти за допомогою двох типів дослідження: так званих поперечних і подовжніх (лонгітюдних) зрізів. Обидва методи мають низку переваг та недоліків. Лонгітюдні дослідження мають на меті реєстрацію

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 2.4. Метод експерименту

Експеримент – це дослідницька діяльність, метою якої є вивчення причинно-наслідкових зв’язків, що передбачає виконання таких умов: 1) дослідник сам стимулює виникнення та вияв досліджуваного явища; 2) дослідник може варіювати, змінювати умови, за яких проходить

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 2.5. Метод аналізу продуктів діяльності

Відомо, що людина виявляє в діяльності свої знання, уміння та навички, здібності, психічні процеси, риси характеру тощо. Тому на підставі аналізу продуктів її діяльності можна визначити різні психічні якості та властивості особистості, рівень їх

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 2.6. Метод опитування

Відомо, що людина виявляє в діяльності свої знання, уміння та навички, здібності, психічні процеси, риси характеру тощо. Тому на підставі аналізу продуктів її діяльності можна визначити різні психічні якості та властивості особистості, рівень їх

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 2.7. Тестування

Тести широко застосовуються в різних галузях психології, їхня популярність зумовлена можливістю одержання точної та якісної характеристики психологічного явища, а також можливістю співставити результати дослідження, що в першу чергу необхідно для розв’язання практичних задач. Від

Загальна психологія – Павелків Р. В. – Тема 3 ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПСИХІКИ

3.1. Виникнення та розвиток психіки у нижчих тварин Психіка є продуктом досить тривалого і складного процесу розвитку органічної природи. Історії розвитку психіки передувала її передісторія, яка відбувалася в ході біологічної еволюції тваринних організмів. Виникнення

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 3.1. Виникнення та розвиток психіки у нижчих тварин

3.1. Виникнення та розвиток психіки у нижчих тварин Психіка є продуктом досить тривалого і складного процесу розвитку органічної природи. Історії розвитку психіки передувала її передісторія, яка відбувалася в ході біологічної еволюції тваринних організмів. Виникнення

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 3.2. Розвиток психіки у хребетних тварин

У хребетних тварин нервова система характеризується вищим ступенем розвитку пристосувальної діяльності. Це зумовлюється переходом тварин до наземного способу існування: умови харчування стають складнішими, середовище – мінливішим, зростають вимоги до орієнтування в навколишньому середовищі, що

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 3.3. Особливості психічної ДІЯЛЬНОСТІ вищих тварин

У хребетних, які знаходяться на вищих щаблях еволюційного розвитку, виникають нові форми індивідуально-мінливої поведінки, які можуть позначатися як “інтелектуальна “поведінка. Особливістю такої поведінки є те, що орієнтування в умовах завдання не носить характеру проб

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 3.4. Відмінності психіки людини і тварин

У хребетних, які знаходяться на вищих щаблях еволюційного розвитку, виникають нові форми індивідуально-мінливої поведінки, які можуть позначатися як “інтелектуальна “поведінка. Особливістю такої поведінки є те, що орієнтування в умовах завдання не носить характеру проб

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 3.5. Походження та розвиток свідомості людини

Свідомість – це вищий рівень психічного відображення об’єктивної реальності, а також вищий рівень саморегуляції, властивий лише людині як соціальній істоті. Характерними рисами свідомості є, по-перше, активність, по-друге, інтенційність. Активність свідомості виявляється в тому, що

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 3.6. Свідомість та несвідоме

Не вся інформація з навколишнього світу усвідомлюється людиною. Значна її частина залишається поза свідомістю. Для психіки людини характерна наявність двох груп психічних процесів і явищ, які розрізняються мірою їх усвідомлення суб’єктом. Частина психічних процесів

Загальна психологія – Павелків Р. В. – Тема 4 МОЗОК І ПСИХІКА

4.1. Загальна будова та функції нервової системи Усі живі організми взаємодіють з навколишнім середовищем завдяки нервовій системі. Коротко визначимо головні поняття. Нервова система – це сукупність утворень (рецептори, нерви, ганглії, мозок) у тварин та

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 4.1. Загальна будова та функції нервової системи

4.1. Загальна будова та функції нервової системи Усі живі організми взаємодіють з навколишнім середовищем завдяки нервовій системі. Коротко визначимо головні поняття. Нервова система – це сукупність утворень (рецептори, нерви, ганглії, мозок) у тварин та

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 4.2. Мозок як фізіологічний орган

Фізіологічні та психічні процеси (точніше психофізіологічні) нерозривно пов’язані між собою, а іноді повністю збігаються. Тому ми не можемо аналізувати психічної діяльності мозку без попереднього знайомства з його будовою та процесами, які відбуваються в ньому.

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 4.3. Мозок як орган психіки

Як психічні, так і нейрофізіологічні процеси – це функції мозку, результат його відображувальної діяльності. Але рівень психічних процесів виявляється як більш високий та якісно відмінний від нейрофізіологічного. Отже, виникнення питання про нейрофізіологічні механізми психічної

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 4.4. Співвідношення психічних і фізіологічних процесів та явищ

Оскільки органом свідомої діяльності людини є кора, питання про співвідношення психіки та мозку зосереджується в першу чергу на питаннях про співвідношення психіки та кори великих півкуль головного мозку. Останнє є не що інше, як

Загальна психологія – Павелків Р. В. – Тема 5 Діяльність

5.1. Загальна характеристика діяльності людини Усі живі істоти здатні виявляти активність, тобто здатні самостійно реагувати, перетворюючи або підтримуючи життєво важливі зв’язки з навколишнім світом. Активність є всезагальною характеристикою живого, має своєрідний вияв і одержала

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 5.1. Загальна характеристика діяльності людини

5.1. Загальна характеристика діяльності людини Усі живі істоти здатні виявляти активність, тобто здатні самостійно реагувати, перетворюючи або підтримуючи життєво важливі зв’язки з навколишнім світом. Активність є всезагальною характеристикою живого, має своєрідний вияв і одержала

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 5.2. Види діяльності

Виникнення та розвиток різних видів діяльності в людини є складним і тривалим процесом. Найчастіше виокремлюють три види діяльності, які генетично змінюють одна одну: гру, учіння і працю. Вони розрізняються за кінцевим результатом (продуктом діяльності),

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 5.3. Будова діяльності людини

Психологічний аналіз діяльності передбачає розгляд її як складного, багатомірного і багаторівневого явища, що динамічно розвивається. Діяльність людини має складну ієрархічну будову. Вона складається з кількох рівнів. Верхній рівень-це рівень особливих видів діяльності, за ним

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 5.4. Знання, уміння та навички

Переробка чуттєвих даних у свідомості приводить до утворення уявлень та понять. Саме в цих двох формах знання зберігаються в пам’яті. Головне призначення знань – організовувати і регулювати практичну діяльність. Знання – це теоретично узагальнений

Загальна психологія – Павелків Р. В. – Тема 6 ОСОБИСТІСТЬ

6.1. Поняття особистості в психології Особистість – це не суто психологічне поняття, і вивчається вона всіма суспільними науками – філософією, соціологією, етикою, педагогікою та ін. Розумінню природи особистості сприяють література, музика, образотворче мистецтво. Особистість

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 6.1. Поняття особистості в психології

6.1. Поняття особистості в психології Особистість – це не суто психологічне поняття, і вивчається вона всіма суспільними науками – філософією, соціологією, етикою, педагогікою та ін. Розумінню природи особистості сприяють література, музика, образотворче мистецтво. Особистість

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 6.2. Теорії особистості

Теоретичні дослідження в галузі психології особистості велися вже давно, тому в історії даної проблеми можна виділити три періоди: філософсько-літературний, клінічний та власне експериментальний. Перший взяв свій початок від робіт давніх мислителів і продовжувався до

Загальна психологія – Павелків Р. В. – Психоаналіз

Теоретичні дослідження в галузі психології особистості велися вже давно, тому в історії даної проблеми можна виділити три періоди: філософсько-літературний, клінічний та власне експериментальний. Перший взяв свій початок від робіт давніх мислителів і продовжувався до

Загальна психологія – Павелків Р. В. – Біхевіористський підхід

Для пояснення поведінки біхевіоризм використовує два основні поняття: стимул (S) і реакція (R); при цьому свідомість та інші суб’єктивні поняття заперечуються. Біхевіористи намагаються мати справу тільки з тими фактами, які можна спостерігати. Американський психолог

Загальна психологія – Павелків Р. В. – Гуманістичні теорії особистості

Для пояснення поведінки біхевіоризм використовує два основні поняття: стимул (S) і реакція (R); при цьому свідомість та інші суб’єктивні поняття заперечуються. Біхевіористи намагаються мати справу тільки з тими фактами, які можна спостерігати. Американський психолог

Загальна психологія – Павелків Р. В. – Особистість у культурно-історичній теорії Л. С. Виготського

Видатний вітчизняний психолог Л. С. Виготський (1896-1934) відомий як творець культурно-історичної теорії розвитку психіки людини. У межах цієї теорії вчений виділяє три основних закони розвитку особистості. Перший закон стосується розвитку і побудови вищих психічних

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 6.3. Взаємозв’язок біологічного та соціального в особистості

Проблема співвідношення біологічного і соціального в особистості – одна з центральних проблем сучасної психології. В історії розвитку психології як науки розглядалися практично всі можливі зв’язки між поняттями “психічне”, “соціальне” і “біологічне” . Психічний розвиток

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 6.4. Структура особистості

Оскільки особистість людини – це складне утворення, процес розвитку, становлення, формування якого залежить від багатьох компонентів та чинників як зовнішнього, так і внутрішнього характеру. Тому природно виникає питання про об’єднання їх у певні взаємопов’язані

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 6.5. Мотиваційно-потребнісна сфера особистості

Як відомо, потреби людини є вихідним спонуканням до діяльності. Об’єкти, що спонукають до діяльності, виступають у формі свідомих образів або уявлень, думки або поняття, ідеї чи морального ідеалу. Мотив – це те, що, відображаючись

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 6.6. Спрямованість особистості

Провідною характеристикою особистості більшість дослідників вважають її спрямованість, хоча тлумачать її сутність по-різному. Так, для С. Л. Рубінштейна спрямованість – це “динамічна тенденція”, для О. М. Леонтьєва – “системотвірний мотив”, для В. М. М’ясищева

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 6.7. Самооцінка та рівень домагань особистості

Провідною характеристикою особистості більшість дослідників вважають її спрямованість, хоча тлумачать її сутність по-різному. Так, для С. Л. Рубінштейна спрямованість – це “динамічна тенденція”, для О. М. Леонтьєва – “системотвірний мотив”, для В. М. М’ясищева

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 6.8. Формування та розвиток особистості в онтогенезі

З тезою про те, що особистістю людина не народжується, а стає, погоджується зараз більшість психологів. Але їх точки зору на те, за якими законами розвивається особистість, значно розходяться. Це стосується розуміння рушійних сил розвитку,

Загальна психологія – Павелків Р. В. – РОЗДІЛ 2 ПІЗНАВАЛЬНА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ

Тема 1 УВАГА 1.1. Поняття уваги Психічна діяльність може протікати цілеспрямовано та продуктивно лише за умови зосередження людини на діяльності. У кожний окремий момент свідомість людини спрямовується на ті предмети та явища, які є

Загальна психологія – Павелків Р. В. – Тема 1 УВАГА

Тема 1 УВАГА 1.1. Поняття уваги Психічна діяльність може протікати цілеспрямовано та продуктивно лише за умови зосередження людини на діяльності. У кожний окремий момент свідомість людини спрямовується на ті предмети та явища, які є

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 1.1. Поняття уваги

Тема 1 УВАГА 1.1. Поняття уваги Психічна діяльність може протікати цілеспрямовано та продуктивно лише за умови зосередження людини на діяльності. У кожний окремий момент свідомість людини спрямовується на ті предмети та явища, які є

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 1.2. Фізіологічні основи уваги

Тема 1 УВАГА 1.1. Поняття уваги Психічна діяльність може протікати цілеспрямовано та продуктивно лише за умови зосередження людини на діяльності. У кожний окремий момент свідомість людини спрямовується на ті предмети та явища, які є

Загальна психологія – Павелків Р. В. – 1.3. Теорії уваги

Специфічне значення уваги як відношення людини до оточуючої дійсності зробило це поняття надзвичайно дискусійним. Представники англійської емпіричної психології-асоціаністи – зовсім не включали увагу в систему психології, для них взагалі не існувало ні особистості, ні