Юридична психологія – Александров Д. О

Юридична психологія – Александров Д. О. – ПЕРЕДМОВА

Авторський колектив Київського національного університету внутрішніх справ представляє читачам (студентам, курсантам, магістрантам, ад’юнктам і аспірантам) друге видання першого в Україні підручника з юридичної психології, рекомендованого Міністерством освіти і науки України як базового І такого,

Юридична психологія – Александров Д. О. – ВСТУП

Юридична психологія – науково-практична дисципліна, що досліджує психологічні закономірності системи “людина – суспільство-право”, розробляє рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності функціонування цієї системи. Найбільш загальним об’єктом її вивчення є психологічне опосередкування правових відносин та правової

Юридична психологія – Александров Д. О. – ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1. Теоретичні засади юридичної психології 1. Місце юридичної психології в системі наук, її об’єкт і предмет. 2. Історія розвитку та сучасні напрями юридичної психології, 3. Принципи і методи юридичної психології. Для нашого часу

Юридична психологія – Александров Д. О. – Тема 1. Теоретичні засади юридичної психології

Тема 1. Теоретичні засади юридичної психології 1. Місце юридичної психології в системі наук, її об’єкт і предмет. 2. Історія розвитку та сучасні напрями юридичної психології, 3. Принципи і методи юридичної психології. Для нашого часу

Юридична психологія – Александров Д. О. – 1. Місце юридичної психології в системі наук, її об’єкт і предмет

Тема 1. Теоретичні засади юридичної психології 1. Місце юридичної психології в системі наук, її об’єкт і предмет. 2. Історія розвитку та сучасні напрями юридичної психології, 3. Принципи і методи юридичної психології. Для нашого часу

Юридична психологія – Александров Д. О. – 2. Історія розвитку та сучасні напрями юридичної психології

Становлення юридичної психології як науки визначалося тим, що основні проблеми юриспруденції (особистість злочинця, досудове слідство та судове провадження кримінальної справи, перевиховання засуджених) не могли бути вирішені на рівні суто юридичному чи суто психологічному, а

Юридична психологія – Александров Д. О. – 3. Принципи і методи юридичної психології

Методологічними засадами юридичної психології як системи є наступні базисні елементи: 1) принципи – загальнонаукові (фундаментальні), що визначають відправні положення у сфері людинознавства в цілому, та принципи психології; 2) методи, що використовуються для вирішення завдань

Юридична психологія – Александров Д. О. – Тема 2. Нормативна регуляція соціальної поведінки. девіантна та делінквентна поведінка особистості

1. Нормативна регуляція поведінки та її вплив на поведінку особистості. 2. Психологічні аспекти правової поведінки. 3. Психологічна характеристика девіантної поведінки. Людина як особистість формується під впливом системи соціальних відносин, у яку вона включена. Особистість

Юридична психологія – Александров Д. О. – 1. Нормативна регуляція поведінки та її вплив на поведінку особистості

1. Нормативна регуляція поведінки та її вплив на поведінку особистості. 2. Психологічні аспекти правової поведінки. 3. Психологічна характеристика девіантної поведінки. Людина як особистість формується під впливом системи соціальних відносин, у яку вона включена. Особистість

Юридична психологія – Александров Д. О. – 2. Психологічні аспекти правової поведінки

Правова поведінка – різновид людської поведінки, один з проявів суспільних відносин. Сумлінне виконання трудових обов’язків, вступ у шлюб або його розірвання, порушення правил вуличного руху, винесення вироку, міжнародна угода – все це види правової

Юридична психологія – Александров Д. О. – 3. Психологічна характеристика девіантної поведінки

Загалом соціальну норму і соціальні відхилення можна вважати двома полюсами однієї і тієї ж осі: “соціально значима поведінка”. Як і соціальні норми, соціальні відхилення різноманітні, причому розмаїтість відхилень перевищує розмаїтість норм: норма типова, а

Юридична психологія – Александров Д. О. – Тема 3. Психологія особистості злочинця

1. Поняття особистості злочинця та основні детермінанти її формування. 2. Структура особистості злочинця. 3. Злочинна поведінка та механізми її формування. Особистість у психології – активний носій свідомості, який має індивідуально-типову структуру психологічних властивостей і

Юридична психологія – Александров Д. О. – 1. Поняття особистості злочинця та основні детермінанти її формування

1. Поняття особистості злочинця та основні детермінанти її формування. 2. Структура особистості злочинця. 3. Злочинна поведінка та механізми її формування. Особистість у психології – активний носій свідомості, який має індивідуально-типову структуру психологічних властивостей і

Юридична психологія – Александров Д. О. – А. Біологізаторські концепції особистості злочинця

Антропологічний напрям у визначенні природи злочинця звичайно пов’язують із іменем італійського лікаря-психіатра Ч. Ломброзо. Однак ще у 20-х рр. XIX ст. Ф. Галль намагався встановити зв’язок між злочинами і відділами головного мозку, де кожен

Юридична психологія – Александров Д. О. – В. Соціологізаторські концепції особистості злочинця

Індивідуальна психологія А. Адлера. Автор обгрунтував положення про обумовленість психіки людини суспільними умовами Існування. Згідно його теорії, у всіх духовно нещасних, погано вихованих або невротичних натур у дитинстві не було умов для розвитку соціальних

Юридична психологія – Александров Д. О. – 2. Структура особистості злочинця

Психологічні особливості осіб із антисуспільною спрямованістю поведінки вивчались як вітчизняними, так І зарубіжними дослідниками. Так, зокрема, можна послатися на фундаментальне дослідження авторського колективу під керівництвом Ю. М. Антоняна. результатами якого стало виділення трьох основних

Юридична психологія – Александров Д. О. – 3. Злочинна поведінка та механізми її формування

Структуру конкретного злочину можна охарактеризувати як діяння, що складається з чотирьох елементів: об’єкта (на що спрямоване діяння), об’єктивної сторони (способу вчинення діяння), суб’єкта (особи, що вчинила діяння) і суб’єктивної сторони (ставлення до діяння та

Юридична психологія – Александров Д. О. – Тема 4. Психологічні особливості злочинних груп

1. Поняття злочинної групи та її психологічна характеристика. 2. Психологічні особливості різновидів злочинних груп. 3. Психологічні аспекти організованої злочинності. Групова злочинна діяльність багатогранна. В кримінальному праві і кримінальному процесі вона вивчається у плані вини

Юридична психологія – Александров Д. О. – 1. Поняття злочинної групи та її психологічна характеристика

1. Поняття злочинної групи та її психологічна характеристика. 2. Психологічні особливості різновидів злочинних груп. 3. Психологічні аспекти організованої злочинності. Групова злочинна діяльність багатогранна. В кримінальному праві і кримінальному процесі вона вивчається у плані вини

Юридична психологія – Александров Д. О. – 2. Психологічні особливості різновидів злочинних груп

Зазначені психологічні особливості, в тому числі й закономірності функціонування, стосуються злочинних груп загалом. Звичайно, в кожному конкретному випадку вони можуть набувати різних форм свого прояву та мати різний ступінь вираженості. Разом із тим, залежно

Юридична психологія – Александров Д. О. – 1. Злочинні групи неповнолітніх і молоді

Зазначені психологічні особливості, в тому числі й закономірності функціонування, стосуються злочинних груп загалом. Звичайно, в кожному конкретному випадку вони можуть набувати різних форм свого прояву та мати різний ступінь вираженості. Разом із тим, залежно

Юридична психологія – Александров Д. О. – 2. Злочинні групи раніше засуджених

Даний різновид груп характеризується, передусім, тим, що вони спеціально створюються для вчинення злочину чи тривалої в часі злочинної діяльності. Цей процес ініціюється лідером – авторитетною особою, який відразу визначає груповий статус кожного з учасників,

Юридична психологія – Александров Д. О. – 3. Злочинні групи розкрадачів державної чи приватної власності

Даний різновид груп характеризується, передусім, тим, що вони спеціально створюються для вчинення злочину чи тривалої в часі злочинної діяльності. Цей процес ініціюється лідером – авторитетною особою, який відразу визначає груповий статус кожного з учасників,

Юридична психологія – Александров Д. О. – 4. Злочинні групи, що вчиняють пограбування та розбійні напади з метою заволодіння державною та приватною власністю

Даний різновид груп характеризується, передусім, тим, що вони спеціально створюються для вчинення злочину чи тривалої в часі злочинної діяльності. Цей процес ініціюється лідером – авторитетною особою, який відразу визначає груповий статус кожного з учасників,

Юридична психологія – Александров Д. О. – 5. Злочинні групи, що вчиняють насильницькі злочини

Даний різновид груп характеризується, передусім, тим, що вони спеціально створюються для вчинення злочину чи тривалої в часі злочинної діяльності. Цей процес ініціюється лідером – авторитетною особою, який відразу визначає груповий статус кожного з учасників,

Юридична психологія – Александров Д. О. – 3. Психологічні аспекти організованої злочинності

Організована злочинність набула в нашому суспільстві вкрай небезпечного характеру. Сьогодні це визнають уже не тільки окремі вчені, інформаційні відомства, правоохоронні органи, але й вищі керівні органи України. Організована злочинність – це відносно масова група

Юридична психологія – Александров Д. О. – 4. Високий рівень професіоналізму учасників злочинної організації

Організована злочинність набула в нашому суспільстві вкрай небезпечного характеру. Сьогодні це визнають уже не тільки окремі вчені, інформаційні відомства, правоохоронні органи, але й вищі керівні органи України. Організована злочинність – це відносно масова група

Юридична психологія – Александров Д. О. – Teмa 5. Психологічна характеристика масовидної поведінки

1. Специфіка та основні види масовидних форм активності громадян. 2. Психологічна характеристика чинників, що впливають на формування агресивного натовпу. 3. Склад агресивного натовпу та основні етапи його розвитку. 4. Заходи соціально-психологічного впливу на поведінку

Юридична психологія – Александров Д. О. – 1. Специфіка та основні види масовидних форм активності громадян

1. Специфіка та основні види масовидних форм активності громадян. 2. Психологічна характеристика чинників, що впливають на формування агресивного натовпу. 3. Склад агресивного натовпу та основні етапи його розвитку. 4. Заходи соціально-психологічного впливу на поведінку

Юридична психологія – Александров Д. О. – 2. Психологічна характеристика чинників, що впливають на формування агресивного натовпу

Узагальнення поглядів сучасних науковців та аналіз практики діяльності працівників МВС України дають змогу визначити наступні групи чинників, що зумовлюють процес формування і розвитку агресивного натовпу. Соціальні (довготривалі та ситуативні) чинники є об’єктивними стосовно поведінки

Юридична психологія – Александров Д. О. – 3. Склад агресивного натовпу та основні етапи його розвитку

Думки і почуття кожного учасника агресивного натовпу значною мірою відрізняються від тих, що характерні для його повсякденного життя; дії і вчинки також зазнають трансформацій. У найбільш загальному вигляді психіка людини в натовпі змінюється таким

Юридична психологія – Александров Д. О. – 4. Заходи соціально-психологічного впливу на поведінку натовпу

Надана характеристика чинників, що впливають на виникнення та розвиток натовпу (соціальні, соціально-психологічні та індивідуально-психологічні), механізмів взаємодії індивідів, динаміки розвитку натовпу та специфіки кожного його етапу, дозволяє стверджувати, що вони є спільними, тобто закономірними, для

Юридична психологія – Александров Д. О. – Тема 6. Психологічна характеристика екстремальних ситуацій у правоохоронній діяльності

1. Характер і види екстремальних ситуацій. Психологічний вплив екстремальних ситуацій на особистість працівника правоохоронних органів. 2. Напрями та форми забезпечення особистої безпеки працівників правоохоронних органів. 3. Психологічна підготовка працівників правоохоронних органів до дій в

Юридична психологія – Александров Д. О. – 1. Характер і види екстремальних ситуацій. Психологічний вплив екстремальних ситуацій на особистість працівника правоохоронних органів

1. Характер і види екстремальних ситуацій. Психологічний вплив екстремальних ситуацій на особистість працівника правоохоронних органів. 2. Напрями та форми забезпечення особистої безпеки працівників правоохоронних органів. 3. Психологічна підготовка працівників правоохоронних органів до дій в

Юридична психологія – Александров Д. О. – 2. Напрями та форми забезпечення особистої безпеки працівників правоохоронних органів

Численні факти злочинних зазіхань на життя і здоров’я працівників правоохоронних органів України під час виконання ними службових обов’язків (причому останні досить часто виступають безпосередньою метою нападу або ж перешкодою на шляху досягнення основної злочинної

Юридична психологія – Александров Д. О. – 3. Психологічна підготовка працівників правоохоронних органів до дій в екстремальних умовах

Формування психологічної готовності повинно забезпечуватися за допомогою цілеспрямованого та систематизованого комплексу заходів, що здійснюється в межах психолого-педагогічного процесу в органах та підрозділах. Основними завданнями психологічної підготовки слід вважати: 1) виховання почуття обов’язку, відповідальності; 2)

Юридична психологія – Александров Д. О. – СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 7. Психологічна характеристика юридичної діяльності 1. Психологічна структура юридичної діяльності. 2. Психологічні особливості юридичної діяльності. Однією з центральних проблем юридичної психології є вивчення і розкриття закономірностей юридичної діяльності. Це потребує, насамперед, встановлення психологічної

Юридична психологія – Александров Д. О. – Тема 7. Психологічна характеристика юридичної діяльності

Тема 7. Психологічна характеристика юридичної діяльності 1. Психологічна структура юридичної діяльності. 2. Психологічні особливості юридичної діяльності. Однією з центральних проблем юридичної психології є вивчення і розкриття закономірностей юридичної діяльності. Це потребує, насамперед, встановлення психологічної

Юридична психологія – Александров Д. О. – 1. Психологічна структура юридичної діяльності

Тема 7. Психологічна характеристика юридичної діяльності 1. Психологічна структура юридичної діяльності. 2. Психологічні особливості юридичної діяльності. Однією з центральних проблем юридичної психології є вивчення і розкриття закономірностей юридичної діяльності. Це потребує, насамперед, встановлення психологічної

Юридична психологія – Александров Д. О. – 2. Психологічні особливості юридичної діяльності

Юридична праця належить до тих видів діяльності, що визначаються, насамперед, системою взаємозв’язків “людина – людина”. Зміст такої діяльності зумовлюється багатоваріантністю професійних завдань та їх значною інтелектуальною й емоційною насиченістю. Не випадково відомий юрист початку

Юридична психологія – Александров Д. О. – Teмa 8. Правова психологія

1. Психологічні аспекти правової соціалізації особистості. 2. Психологічна характеристика правосвідомості. 2.1. Правова ідеологія. 2.2. Правова психологія. 2.3. Правова культура. В юридичній науці хрестоматійними є ідеї інтегративного підходу до права, законотворчої, правоохоронної та правозастосовної діяльності.

Юридична психологія – Александров Д. О. – 1. Психологічні аспекти правової соціалізації особистості

1. Психологічні аспекти правової соціалізації особистості. 2. Психологічна характеристика правосвідомості. 2.1. Правова ідеологія. 2.2. Правова психологія. 2.3. Правова культура. В юридичній науці хрестоматійними є ідеї інтегративного підходу до права, законотворчої, правоохоронної та правозастосовної діяльності.

Юридична психологія – Александров Д. О. – 2. Психологічна характеристика правосвідомості

Функціональна структура та компоненти правосвідомості підкреслюють психолого-правову природу даного явища, оскільки Таблиця 1 Основні функції правосвідомості Психологічні компоненти Результати функціонування Емпіричні показники Пізнавальна Інтелектуальний Правова підготовка Юридичні знання та вміння ними користуватися Оціночна Інтелекту-

Юридична психологія – Александров Д. О. – 2.1. Правова ідеологія

Правова ідеологія – вищий рівень правосвідомості, що становить собою систематизовану, виражену у правових категоріях (законності, справедливості, рівності, єдності прав та обов’язків і т. Ін.), правових і наукових документах та втілену у об’єктивному праві науково

Юридична психологія – Александров Д. О. – 2.2. Правова психологія

Правова ідеологія – вищий рівень правосвідомості, що становить собою систематизовану, виражену у правових категоріях (законності, справедливості, рівності, єдності прав та обов’язків і т. Ін.), правових і наукових документах та втілену у об’єктивному праві науково

Юридична психологія – Александров Д. О. – Правова психологія особистості (індивідуальна правова психологія)

Особистість, яка досягла досить високого рівня соціального, морального та Інтелектуального розвитку, володіє якостями, що є базисом її правомірної поведінки. Разом з тим, надійні взаємовідносини особистості з правовою системою, що виключають її неправомірну поведінку та

Юридична психологія – Александров Д. О. – 2.3. Правова культура

Правова культура – система правових цінностей, що відповідають рівню досягнутого суспільством правового прогресу і відображають у правовій формі стан свободи особи, інші найважливіші соціальні цінності. Правову культуру можна визначити і як вираження державно-правового досвіду

Юридична психологія – Александров Д. О. – Тема 9. Психологія слідчої діяльності

1. Функціонально-психологічний аналіз слідчої діяльності. 2. Психологічна характеристика інформаційно-пошукових слідчих дій. 2.1. Психологічні чинники огляду місця події. 2.2. Психологічна сутність пред’явлення для впізнання. 2.3 Урахування психологічних чинників відтворення обстановки та обставин події. 2.4. Психологічні

Юридична психологія – Александров Д. О. – 1. Функціонально-психологічний аналіз слідчої діяльності

1. Функціонально-психологічний аналіз слідчої діяльності. 2. Психологічна характеристика інформаційно-пошукових слідчих дій. 2.1. Психологічні чинники огляду місця події. 2.2. Психологічна сутність пред’явлення для впізнання. 2.3 Урахування психологічних чинників відтворення обстановки та обставин події. 2.4. Психологічні

Юридична психологія – Александров Д. О. – 2. Психологічна характеристика інформаційно-пошукових слідчих дій

2.1. Психологічні чинники огляду місця події Огляд місця події – це першочергова слідча дія, що має на меті знаходження слідів злочину та інших речових доказів, виявлення обстановки події, а також інших обставин, котрі мають