Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Висновки

Викладання – процес творчий, суто індивідуальний і залежить від особистості педагога. Не можна нав’язувати невластиві методи викладання тому, хто їх не розуміє або не визнає. У будь-якому навчальному процесі і тим більше у вищій школі все має бути глибоко науковим, логічним, доказовим і водночас доступним, що викликає інтерес та розвиває допитливість аудиторії.

Цей навчальний посібник не претендує на істину в останній інстанції. Автори не відхиляють традиційних, випробуваних та перевірених часом методів викладання суспільних дисциплін у вищій школі. їх і надалі потрібно поглиблювати та вдосконалювати, але час потребує нових підходів, злетів і дерзань. Активні форми роботи зі студентами, як нам здається, є одним із таких нових починань. Цей навчальний посібник – викладення досвіду двох педагогів, які довгий час займались викладацькою діяльністю у вищих навчальних закладах міста Запоріжжя. Сподіваємося, що посібник викличе інтерес викладачів вищої школи. А якщо принаймні деякі методи будуть ними використані, то це буде незаперечною ознакою визнання правильності обраного нами шляху.

Наше щире побажання Вам, шановні педагоги: шукайте, пробуйте і будете Ви нагороджені за свою працю любов’ю та визнанням своїх студентів.

Література

1. Аберкомби Н., Хилл С., Тернер Б. Социологический словарь: Пер с англ. / Под ред. С. А. Ерофеева. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1997. – 420 с.

2. Айзенк Ганс Ю. Проверьте свои способности: Пер с англ. – М.: Педагогика-Пресс, 1992. – 176 с.

3. Анциферова Л. И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысливание, переобразование и психологическая защита // Психологический журнал.- 1994. – Т. 15. – № 1. – С. 3-18.

4. Антонов Г. А ученому, как соловью – песня…? // Зеркало недели. – 2002. – № 49 (424). – 21 декабря. – С. 15.

5. Арон Р. Этапы развития социологической мысли / Общ. ред. П. С. Гуревича. – М.: Изд. группа “Прогресс-Политика”, 1992. – 608 с.

6. Афанасьев В. Г., Хабаров В. С., Черняк Ю. И. Эффективность – теория, методология, практика // Социологические исследования. – 1990. – № 4. – С. 3-14.

7. Бабич Л. М., Рибчинська Л. А. Роль європейського простору вищої освіти в підвищенні конкурентоспроможності українських вищих навчальних закладів // Матеріали науково-практичної конференції “Прикладна соціальна політика: проблеми використання та разповсюдження”. – Донецьк, 2002. – Т. 1. – С. 127-133.

8. Батченко Л. В., Череватский Д. Ю. Развитие системы высшего образования в Украине в период рыночных преобразований. – Донецк: ИЭП, 1997. – 20 с.

9. Батченко Л. В. Трансформаційні процеси в освіті України. – Донецьк: ІЕП, 1996. – 30 с.

10. Бергер В. Я. Приглашение в социологию: Гуманистическая перспектива: Пер. с англ. – М.: Аспект Пресс, 1996.

11. Бергер В., Лукман Т. Социологическое конструирование реальности. Трактат по социологии знания. – М.: Медиум, 1995. –

323 с.

12. Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений. Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы: Пер. с англ. – М.: Фаир Пресс, 2000. –

408 с.

13. Безпалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. – М.: Педагогика, 1989. – 190 с.

14. Бестужев-Лада И. В. Методика долгосрочного упреждающего анализа данных в технологическом программировании // Социологические исследования. – 2000. – № 1. – С. 37-41.

15. Бестужев-Лада И. В. Социальный прогноз и социальные нововведения // Социологические исследования. – 1990. – № 8. – С. 87-93.

16. Бех В. П. Генезис соціального організму країни: Монографія. – 2-е вид., доп. – Запоріжжя: Просвіта, 2000. – 288 с.

17. Бишон С., Тэйлор Д. Тренинг изменений в организации. – СПб.: Питер, 2002. – 384 с.

18. Блау П. М. Исследование формальных организаций // Американская социология. Перспективы, проблемы, методы / Под ред. Г. В. Осипова. – М.: Прогресс, 1972. – С. 93-100.

19. Боженко О. Молодь не треба захищати. їй лише варто забезпечити умови для самореалізації // Віче. – 1995. – № 9. –

С. 76.

20. Большой толковый социологический словарь: В 2 т. / Сост. Девид Джери, Джулия Джери – М.: Вече-АСТ, 1999.

21. Бондаренко В. Михаил Згуровский: “Финансируя интеллект, мы тем самым вкладываем деньги в свое будущее” // Зеркало недели. – 2002. – № 48 (423). – 14 декабря. – С. 13.

22. Бочелюк В. И. Самопрограмування управлінської діяльності педагога // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики: Міжвузівський збірник наукових праць. – К. – Запоріжжя – Одеса, 2002. – Вип. 13. – С. 128-134.

23. Бочелюк В. И., Буланов В. А. Особливості вузівського навчання: Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2002. – 56 с.

24. Бургин М. С., Кузнецов В. И. Номонологические структуры научных теорий. – К.: Наукова думка, 1993. – 219 с.

25. Бурдье П. Университетская догма и творчество: против схоластических делений // Socio-Logos” 96. – М., 1996. – С. 8-31.

26. Буслова М. К. Новые технологии как фактор социальной динамики / АН Белоруси. Институт философии права. – Минск:

Право, 1996. – 49 с.

27. Валерстайн В. Т. Социальное изменение вечно? Ничто никогда не изменяется? // Зарубежная социология XX века: Хрестоматия. Тексты / Отв. ред. В. Г. Городяненко. – Днепропетровск, 2001. – С. 283.

28. Варяник В. Т., Івченко Ж. Д. Соціологія праці і управління в технічному вузі // Тези доповідей республіканської науково-методичної конференції “Проблеми гуманізації технічної освіти”. 13-15 жовтня 1992 р. – К.: ВМК ВО, 1992. – С. 265-266.

29. Варяник В. Т., Івченко Ж. Д. Соціологія праці і управління в технічному вузі // Тези доповідей Республіканської науково-методичної конференції. 18-20 травня 1993.- Запоріжжя, 1993. – С. 27.

30. Варяник В. Т., Ивченко Ж. Д. Политология и социология в техническом вузе при подготовке магистра (Из опыта ЗГТУ) // Тези доповідей Міжнародної науково-методичної конференції. 18-19 травня 1995. – К., 1995. – С. 288-291.

31. Варяник В. Т., Ивченко Ж. Д. Проблеми гуманизации технического образования // Сучасні проблеми підготовки інженерних кадрів: Збірник наукових праць науково-методичної конференції. 28-30 жовтня 1997 р. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1997. – С. 45-47.

32. Васюта-Беркут А. А. Есть ли взятки в государственных вузах? // Персонал. – 1999. – № 6. – С. 80-81.

33. Вишневский Ю. Р., Рубина Л. Л. Социальный облик студенчества 90-х // Социологические исследования. – 1997. – № 10.

34. В контексте конфликтологии: диагностика и методология управления конфликтной ситуацией / Отв. ред. Т. М. Дридзе, Л. Н. Цой. – М.: Изд-во Института социологии РАН, 2001. -№ 3. – 176 с.

35. Войтович С. О. Соціальні інститути суспільства: рід, влада, власність. – К.: Інститут соціології НАНУ, 1998. – 170 с.

36. Воронкова В. Г. Управление как единый социальный организм // Нова парадигма. – 1999. – Вип. 10. – С. 8-18.

37. Воронкова В. Г. Глобализация образования в ХХ веке // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя: ЗДІА, 2002. – Вип. 9.- С. 6-17.

38. Вовканыч С. И., Парфенцева Н. А. Социальный интеллект: метафора или научное понятие // Социологические исследования. – 1993. – № 8. – С. 153.

39. Вся Україна в цифрах, фактах, подіях і особах: Енциклопедія українознавства. – Дніпропетровськ: ВАТ “Дніпрокнига”,1999.

40. Гавриленко І. Соціологічний моніторинг і діагностика в освіті // Освіта і управління. – 1998. – № 2. – С. 7-9.

41. Гавриленко І. М., Скідін О. Л. Соціологія освіти: Навчальний посібник. – Запоріжжя: Етта Прес, 1998. – 396 с.

42. Гей М. І. Що таке педагогічна діагностика і для чого вона потрібна? // Педагогічний пошук. – 1997. – № 3. – С. 17-18.

43. Гидденс Э. Социология: Учебник 90-х годов. – Челябинск,1991.

44. Гидденс Э. Глобализация социальной жизни // Зарубежная социология XX века: Хрестоматия. Тексты / Отв. ред. В. Г. Го-родяненко. – Днепропетровск: Из-во ДНУ, 2001. – С. 298-308.

45. Глузман А. В. Университетское педагогическое образование: опыт системного исследования. – К., 1997. – 307 с.

46. Головатый Н. Ф. Современная молодежная политика (социологический аспект) // Матеріали засідання секції “Соціологія молоді”. – К., 1993. – С. 18.

47. Головаха Е. И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи. – К., 1988.

48. Головаха Е. И. Трансформирующееся общество. Опыт социологического мониторинга в Украине. – К.: Ин-т социологии НАНУ, 1996. – 143 с.

49. Головаха Е. И. Отношение к власти и политический выбор молодежи Украины // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2002. – № 1.

50. Головаха Е., Панина Н. Постсоветская деинституциона-лизация // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2001. – № 4.

51. Горбань О. М. Мотивація діяльності у роботі науково-освітнього комплексу // Наука і вища освіта: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”. – Вип. 4. – С. 155-157.

52. Горбач А. Н. и др. Нетрадиционные методы преподавания социологии: Учебное пособие / А. Н Горбач, И. Д. Ковалева, О. А. Редько, Ю. Г. Сорока; Под ред. И. Д. Ковалевой. – Харьков, 2001. – 328 с.

53. Громов Г. Р. Очерки информационной технологии. – М.,1993.

54. Давыдов А. А., Чураков А. Н. Модульный анализ и моделирование социума. – М.: Институт социологии РАН, 2000. – 208 с.

55. Дистанционное обучение: обучение на расстоянии // Чип-Украина (компьютерный журнал). – 2001. – № 6.

56. Долженко О. Сорбонская и Болонская декларации: информация к размышлению // Alta mater. – 2000. – № 6. – С. 19-20.

57. Дробноход Н. Устойчивое экономически безопасное развитие: украинский контекст // Зеркало недели. – 2001. -№ 21 (345). – С. 15.

58. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии: Пер. с франц. – М.: Наука, 1990. – 575 с.

59. Дюркгейм Э. Социология: Ее предмет, метод, предназначение: Пер. с франц. – М.: Канон, 1990. – 352 с.

60. Жуклевська В. Досвід організації дистанційного навчання за кордоном // Рідна школа. – 2002. – № 2. – С. 71-72.

61. Зайверт Л. Ваше время в Ваших руках: Советы руководителя, как эффективно использовать время: Пер. с нем. – М.,

1994.

62. Зборовский Г. Е., Шуклина Е. А. Самообразование как социологическая проблема // Социологические исследования. -1997. – № 10. – С. 8.

63. Згуровский М. Общество знаний и информации – тенденции, вызовы, перспективы // Зеркало недели. – 2003. – № 49 (444). –

24 мая. – С. 17.

64. Иванов В. Н. Социальные технологии в современном мире. – М.: Славянский диалог, 1996. – 335 с.

65. Ивченко Ж. Д. Методологическая разработка практических занятий курса “Социология труда и управления”. – Запорожье: ЗМИ, 1992.

66. Ивченко Ж. Д. Методическая разработка практических занятий курса “Социология труда и управления” // Социология: Практикум / Сост. и отв. ред. А. В. Миронов, Р. И. Руденко. – М., 1993. – 147 с.

67. Каленюк І. Освіта в ринковому середовищі // Підприємництво, господарство, право. – 2002. – № 1. – С. 71-72.

68. Кансузян Л. В., Немцов А. А. Вузовское образование в оценках студентов // Социологические исследования. – 1999. -№ 4. – С. 95-100.

69. Катаєв С., Шамровский О. Деякі синергетичні аспекти функціонування освіти як соціального інституту // Вища освіта України. – 2003. – № 3. – С. 65-67.

70. Катаева М. С. Гуманистические проблемы информационного общества // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики: Міжвузівський збірник наукових праць. – К. – Запоріжжя – Одеса. – 2002. – Вип. 13. – С. 165-172.

71. Катаева М. С. Информационный образ жизни: общество и личность в условиях информатизации // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики: Міжвузівський збірник наукових праць. – К. – Запоріжжя – Одеса. – 2002. – Вип. 14. – С.159-164.

72. Кесада Миро // Известия. – 1993. – 31 августва.

73. Кіриченко В. М. Гуманістична сутніть і сучасне розуміння категорій “формування” та “виховання” особистості студента-юриста // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя: ЗДІА. – Вип. № 9. – С. 102-107.

74. Козубовська І. В., Сагада В. В., Пічкар О. П. Дістанційне навчання в системі освіти. – Ужгород, 2001.

75. Колин К. К. Социальная информатика – научная база постиндустриального общества // Социальная информатика. – 1994. -№ 9. – С. 5-8.

76. Коммюнике глав государств и правительств стран “группы восьми” // Независимая газета. – 1999. – 23 июня.

77. Крайг Г. Психология развития. – М., 2000. – 862 с.

78. Кроксфорд Леслі. Глобальне університетське навчання: проблема поєднання рідної культури студента і культури країн навчання // Вища школа. – 2001. – № 1. – С. 94-103.

79. Кун Т. Структура научных революций. – М., 2001.

80. Кузнецов В. И. Понятие и его структура. Методологический анализ. – К.: Институт философии НАНУ, 1997. – 238 с.

81. Лабезник С., Орленко П. Украина в вопросах и ответах. – М.: Культурный центр Украины в Москве, 2001. – 63 с.

82. Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских програм // Кун Т. Структура научных революций. – М., 2001. – С. 322-329.

83. Лисовский В. Т. Динамика социальных изменений (опыт сравнительных социолгических исследований молодежи) // Социологические исследования. – 1998. – № 5.

84. Лифшиц М. Мифология древняя и современная. – М.: Искусство, 1979. – 582 с.

85. Лобас В. Х., Легенький Ю. Г. Українська та зарубіжна культура. – К., 1997.

86. Локоткова О. Ю. Внедрение РЯ-технологий в управление системой образования // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми управління”. 30 листопада – 1 грудня 2001 р. – К.: Політехніка, 2001. – С. 261-262.

87. Лукашевич М. П. Теорія і практика самоменеджменту: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 1993. – 360 с.

88. Лукашевич М. П., Солдков В. Т. Социология образования: Конспект лекций / Под ред. Н. П. Лукашевича. – К.: МАУП,

1993.

89. Луман Н. Глобализация мирового сообщества: как следует системно понимать современное сообщество // Зарубежная социология ХХ века: Хрестоматия. Тексты / Отв. ред. В. Г. Горо-дяненко. – Днепропетровск: Изд-во ДНУ, 2001. – С. 316-325.

90. Лутай В. С. Синергетическая парадигма как философ-ско-методологическая основа решения главных проблем ХХІ века // Практична філософія. – 2003. – № 1. – С. 10-39.

91. Малахова Ж. Д. Навчально-методичний комплекс дисципліни “Економічна соціологія” для студентів денної та заочної форм навчання. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2001. – С. 35

92. Малахова Ж. Д. Соціологія управління // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми управління”. 30 листопада – 1 грудня 2001 р. – К.: Політехніка, 2001. – С. 73-75.

93. Малахова Ж. Д. Соціологія управління: Навчально-методичний посібник для студентів. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 1999. – С. 46.

94. Малахова Ж. Д. Методи викладання соціології: Навчально-методичний комплекс для студентів. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2001. – С. 22.

95. Малахова Ж. Д. Соціологія праці та трудових колективів: Навчально-методичний комплекс для студентів. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 1999. – С. 46.

96. Малахова Ж. Д. Соціологія шлюбу та сім’ї: Навчально-методичний комплекс для студентів. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 1999. – С. 37.

97. Малахова Ж. Д. Соціологія малих груп: Навчально-методичний комплекс для студентів. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”,

2001. – С. 20.

98. Малахова Ж. Д. Повышение активности студентов при использовании нетрадиционных методов преподавания социологии // Нова парадигма: Альманах наукових праць. – Запоріжжя,

2002. – Вип. 26. – С. 205-212.

99. Мангейм К. Очерки социологии знания: Проблема поколений – состязательность – экономические амбиции. – М., 2000. -164 с.

100. Марикян С. В. Социальные проблемы и противоречия современной системы образования // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми управління”. 30 листопада – 1 грудня 2001 р. – К.: Політехніка, 2001. – С. 229-231.

101. Маркова А. “Университет – это прежде всего студенты” // Зеркало недели. – 2001. – № 34 (358). – 1 сентября. – С. 12.

102. Марущенко О. А. Демократизация образования как важное условие становления национального образования // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – Харків, 2001. – С. 410-415.

103. Материалы Международной конференции “Национальные ориентиры и мировой опыт в области преподавания социально-экономических дисциплин в высшей школе” // Социологический журнал. – 2001 – № 1.

104. Медведева Е. А. Основы информационной культуры (программа курса для вузов) // Социологические исследования. -1994. – № 11. – С. 59.

105. Медоуз Д. Х. За “пределами роста”. – М., 1994. – С. 49.

106. Міжнародна науково-методична конференція “Вища технічна освіта – проблеми магістратури”. 18-19 травня 1995 р.: Тези доповідей / Ред. кол.: В. І. Шеховцов, В. П. Головенкін, М. В. Білоус. – К., 1995. – 380 с.

107. Миленина Т. Образование все еще тяготеет к прошлому // Зеркало недели. – 2001. – № 38 (362). – 29 сентября.

108. Милова М. И., Южакова Е. И. Формирование гуманитарной культуры инженерных кадров: методологические и методические проблемы // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2001. – Вип. 9. – С. 186-189.

109. Михайличенко Н. И. Образование и культура: поиск новых символов и функций // Украинское общество: трасформа-ция, модернизация или лимитроф Европы? – К.: Институт социологии НАНУ, 2001. – С. 272-294.

110. Михайловский В. Н. Формирование научной картины мира и информация. – С. Пб., 1994.

111. Міщенко В., Науменкова С. Особливості функціонування вищої школи України в ринкових умовах: вища школа між минулим і майбутнім // Вища школа. – 2001. – № 1. – С. 6-18.

112. Моисеев И. Тайна стратегической доктрины // Зеркало недели. – 2001. – № 34 (358). – 1 сентября. – С. 12.

113. Молодежная субкультура / Под ред. Н. О. Победы. –

Одесса, 1999.

114. Молодежь Украины: ожидания, ориентация, поведение / Отв. ред. В. Е. Пилипенко. – К.: Институт социологии АН Украины. – Наукова думка. – 160 с.

115. Молодь України: для неї і про неї. – К., 1993.

116. Москаленко В. Что делать с дипломом? // Зеркало недели. – 2001. – № 26 (350). – 14 июля. – С. 12.

117. Муравьева Т. В. Сто великих мифов и легенд. – М.: Вече, 2002. – 480 с.

118. Навроцький О. І. Вища освіта в Україні: початок кризи (соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи). – Х.: ХДУ, 1997. – 393 с.

119. Навроцький О. І. Вища школа в Україні в умовах трансформації суспільства. – Х.: ХДУ, 2000.

120. На пути “к повестке дня на ХХІ век” в области высшего образования // Высшее образование в ХХІ веке: подходы и практические меры. – Париж: Юнеско, 1998.

121. Національна доктрина розвитку освіти в Україні у

ХХІ столітті. – К., 2000.

122. Непомнящий Б. Образовательно-космические возможности // Зеркало недели. – 2002. – № 39 (363). – 6 октября. – С. 13.

123. Нетрадиционные методы преподавания социологии: Учебно-методическое пособие для преподавания социологических дисциплин / Под ред. И. Д. Ковалевой. – Харьков: ХГУ, 1997. – 243 с.

124. Нечаев В. Я. Социология образования. – М.: Изд-во МГУ, 1992. – 199 с.

125. Николаенко Л. Г. Анекдотические образы: технология выявления скрытых символов // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики: Міжвузівський збірник наукових праць. – К. – Запоріжжя – Одеса, 2002. – Вип. 14. – С. 59-93.

126. Обозов Н. Н., Щекин Г. В. Психология работы с людьми. – К.: Политиздат Украины, 1990. – 190 с.

127. Образование-прорыв в ХХІ веке: Монография / Б. Н. Бессонов и др. – М., 1998. – 241 с.

128. Орлов П. Угрозы в социальной сфере: их диагностика и возможности управления // Вопросы экономики. – 1995. – № 1. – С. 107-116.

129. Освіта в Україні: Доповідь міністра освіти і науки України на ІІ Всеукраїнському з’їзді працівників освіти // Освіта України. – 2001. – 12 жовтня. – С. 6.

130. Освіта України. Інформаційно-аналітичний огляд. – К.,

2000.

131. Основы изучения человеческого развития: Учебное пособие. – М.: Права человека, 1998.

132. Осовський В. Соціальна організація та соціальна інституція // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – № 3. – С. 131-148.

133. Пальшин Г. Конкуренция – двигатель образования // Зеркало недели – 2001. – № 26 (350). – 14 июля. – С. 12.

134. Панова-Яблочникова И. С. Теоретические аспекты и практическая реализация компьютерного обучения иностранным

Язикам. – С. Пб.: АКД, 1999.

135. Паніна Н. В., Головаха Є. І. Тенденції розвитку українського суспільства (1994-1998); Соціологічні показники: таблиці, ілюстрації, коментар. – К.: НАН України, Інститут соціології,

1999. – 151 с.

136. Петрик О. Затеряный мир украинского образования // Зеркало недели. – 2002. – № 42 (366). – 27 октября. – С. 12.

137. Петрова Т. Э. Высшее образование как социальная ценность // Вестник Санкт-Петербургского университета. – 1994. –

Серия 6. – Вып. 2. – С. 110-115.

138. Піддубний В. А. Освіта в Україні: тенденції розвитку // Українське суспільство: десять років незалежності (соціальний моніторинг та коментар науковців) / За ред. В. М. Ворони,

М. О. Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2001. –

С. 475-479.

139. Пилипенко И. Не реформировать – модернизировать // Зеркало недели. – 2003. – № 35 (460). – 13 октября – С. 15.

140. Пиотровский Р. Г. Обучающий лингвистический автомат // Комплексный подход к обучению иностранным языкам в педагогическом вузе и в школе. – Кострома: КПИ, 1993.

141. Подшивалкіна В. І. та ін. Макро – і мікросоціальна інженерія: Соціоінженерний практикум: Навчальне видання / В. І. Под-шивалкіна, М. П. Лукашевич, Є. І. Суї’менко, Т. Г. Каменська. – Одеса: Астропринт, 2001. – 231 с.

142. Поляков В. В. В поисках механизма обучения инновациям // Alta mater – 1991. – № 3. – С. 10-12.

143. Попкевиц Т. Политическая социология образовательных реформ: Власть и знание в образовании, подготовке учителей и исследований: Пер с англ. – М.: Центр социологии образования РАО, 1998. – 366 с.

144. Пригожин И. Делать не физику бога, а физику человека // Известия. – 1993. – 24 июля – С. 3.

145. Проблемы научных иследований и практики преподавания социологии: Материалы научно-методического семинара преподавателей социологии УССР. – К.: УМК ВО, 1991. -125 с.

146. Проблеми розвитку соціологічної теорії. Теоретичні проблеми змін соціальної структури українського суспільства: Наукові доповіді повідомлення ІІ Всеукраїнської соціологічної конференції / Соціологічна асоціація України, Інститут соціології НАН України. – К., 2002. – 533 с.

147. Психологические тренинги в работе лектора / Состав. И. Д. Пик. – К.: Знание, 1990. – 17 с.

148. Пугачев В. П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом: Учебник для студентов вузов. – М.: Аспект

Пресс, 2000. – 285 с.

149. Рабардель П. Люди и технологии. Континентальный подход к анализу современных инструментов. – М.: Институт психологии РАН, 1999. – 264 с.

150. Рожен А. Академия, найди своего Галилея // Зеркало недели. – 2000. – № 15 (288). – 15 апреля. – С. 12.

151. Рожен А. Лучше вместе построить тунель, чем каждому поодиночке карабкаться на гору // Зеркало недели. – 2001. -№ 26 (350). – 14 июля. – С. 12.

152. Рожен А. Научно-образовательное окно в Европу // Зеркало недели. – 2002. – № 46 (421). – 30 ноября. – С. 15.

153. Розов Н. С. Ценности в проблемном мире: философские основания и социальные приложения конструктивной аксиологии. – Новосибирск: НГУ, 1998.

154. Ручкин Б. А. Молодежь и становление новой Украины // Социологические исследования. – 1995. – № 5.

155. Сборник деловых игр, конкретных ситуаций практических задач: Метод. пособие / Под ред. В. И. Матирко – М.: Высшая школа, 1991. – 255 с.

156. Сбруєва А. Болонський процес: пошуки шляхів підвищення конкурентоспроможності європейської вищої освіти // Шлях освіти. – 2002. – № 1. – С. 18-21.

157. Семиволос П. Василий Кремень: “Не вижу альтернативы перемен” // Зеркало недели. – 2002. – № 16 (391). – 27 апреля. – С. 13.

158. Семиволос П. Тест на выживание: прагматики начинают и… // Зеркало недели. – 2002. – № 46 (421). – 30 ноября. – С. 15.

159. Сериков В. В. Образование и личность. Теория и практика проектирования оборазовательных систем. – М.: Логос, 1999. – 272 с.

160. Система социологического знания: Учебное пособие / Сост. Г. В. Щекин. – 3-е изд. – К.: МАУП, 1998.

161. Скідін О. Л. Соціальні технології в управлінні закладами освіти як особлива форма людської діяльності // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2000. -№ 489. – С. 93-105.

162. Скідін О. Л. Управління освітою: теоретико-методичний аналіз соціальних технологій. – Запоріжжя: ЗДУ, 2000. – 291 с.

163. Скидин О. Л. Социологический аспект управляемости современными учебными заведениями // Нова парадигма: Альманах наукових праць. – 2001. – Вип. 19. – С. 175-181.

164. Скидин О. Л., Огаренко В. Н. Социологическое диагностирование в образовательном менеджменте: Очерк теории и практики. – Запорожье: ЗГУ, ГУ “ЗИГМУ”, 2002. – 214 с.

165. Скотт П. Глобализация и университет // Alma mater. –

2000. – № 4. – С. 3-8.

166. Смелзер Н. Дж. Социология: Пер. с англ. – М.: Феникс, 1994. – 688 с.

167. Смелзер Н. Дж. Сциология. Гл. 14: Образование // Социологические исследования. – 1993. – № 5. – С. 100-122.

168. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1992.

169. Сорокин П. Социальная стратификация и мобильность // Зарубежная социология XX века: Хрестоматия. Тексты / Отв. ред. В. Г. Городяненко. – Днепропетровск: Издательство ДНУ,

2001. – С. 121-144.

170. Социологический справочник / Под общ. ред. В. И. Во-ловича – К.: Политиздат Украины, 1990. – 382 с.

171. Социологический энциклопедический словарь / Ред. коорд. Г. В. Осипов. – М.: НОРМА – ИНФРА-М, 1998.

172. Социология: Наука об обществе / Под общ. ред. В. П. Андрущенко, Н. И. Горлача. – X., 1997.

173. Соціологія: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В. Г. Городяненка. – К.: Академія, 1999. – 384 с.

174. Социология: Практикум / Сост. и отв. ред. А. В. Миронов, Р. И. Руденко. – М., 1993. – 241 с.

175. Ставропольский А. А. Современное общество. – М.: Наука, 1999. – 102 с.

176. Суименко Е. Феномен незнания или кое-что о просвещенном невежестве // Социология: теория, методы, маркетинг. -1999. – № 3. – С. 210-222.

177. Суржик О. Студент заблудился в… тумане // Зеркало недели. – 2001. – 23 августа. – № 32-33 (356-357). – С. 18.

178. Сухова Н. М. Шляхи освіти в сучасному суспільстві: філософський погляд // Соціальні, політичні та технологічні виміри перехідного суспільства: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції 30-31 жовтня 2001 р. – Суми: СДУ, 2001. –

С. 84-87.

179. Таланчук П. Образование должно служить средством развития человека // Зеркало недели. – 2003. – № 49 (474). -20 декабря. – С. 16.

180. Таранов П. С. Золотая книга руководителя. – М.: Град,

181. Тарасов В. К. Персонал-технология. Отбор и подготовка менеджеров. – Л.: “Машиностроение”, Ленинградское отделение, 1989. – 366 с.

182. Тарнопольський О. Б. Методика навчання англійської мови на ІІ курсі технічного вузу. – К.: Вища школа, 1993.

183. Тези доповідей республіканської науково-методичної конференції “Проблеми гуманізації технічної освіти”. – К.: НМК ВО, 1992. – 324 с.

184. Тесты и методики деловых игр для менеджеров / Под. ред. А. Б. Бровского и И. И. Грабовской. – К., 1994.

185. Тоффлер О. Смещение власти: знание, богатство и принуждение на пороге ХХІ века. – М.: Изд-во АН СССР, 1991.

186. Тягушева Е. Г. Непрерывное образование: история вопроса и оценка современного состояния проблемы // Наука і вища освіта: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. – Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2001. – Вип. 4. – С. 159-162.

187. Украина в цифрах. – К., 2002. – 102 с.

188. Українське суспільство: десять років незалежності. –

К., 2001.

189. Управление в образовании: проблемы и подходы / Под ред. П. Карстаны, К. Ушакова – М.: Сентябрь, 1995. – 331 с.

190. Филипова Т. В. Социология в Интернете // Социологические исследования. – 2000. – № 5.

191. Франчук В. И. Может ли менеджмент заменить социальное управление? // Социологические исследования. – 1999. –

№ 2. – С. 127-130.

192. Франчук В. И. Социальные организации и совершенствование управления. – М.: Экономика, 1995. – 77 с.

193. Хижняк Л. М. Перетворення організацій в умовах соціально-економічних змін. – Х.: Основа, 1999. – 272 с.

194. Християнівський В., Розенталь В. Навчальний комплекс як об’єкт управління // Освіта і управління. – 1998. – Т. 2. -№ 1. – С. 38-42.

195. Хруцкий Е. А. Организация проведения деловых игр: Учебн.-метод. пособие для преподавателей сред. спец. учебн. заведений. – М.: Высшая школа, 1991. – 320 с.

2000.

196. Човнюк Ю. Эволюционные механизмы и модели развития образования // Персонал. – 2000. – № 3. – С. 74-78.

197. Чупров В. И. Молодежь в общественном воспроизводстве // Социологические исследования. – 1998. – № 3.

198. Шевелева А. Открытая модель образования (синтетический подход) // Серия “Проблемы формирования открытого общества”. – М.: Магистр, 1997.

199. Шереги Ф. Э., Харчева В. Г., Сериков В. В. Социология образования: прикладной аспект. – М.: Юрист, 1997. – 304 с.

200. Шкурко І., Гадзецький Б. Система підвищення кваліфікації керівників освіти // Освіта і управління. – 1997. – Т. 1. -№ 1. – С. 99-112.

201. Штейн Г. А. Инновационный подход к управлению учебным процессом в учебных заведениях нового типа. – Донецк: ИЭПНАНУ, 1997. – 78 с.

202. Швец Е. Я., Турба Н. Н. Проблемы эффективности учебно-методической работы в вузе на современном этапе // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – Запоріжжя: ЗДІА, 2002. – Вип. № 9. – С. 44-51.

203. Щвец Д. Е. Образовательные технологии и информационное общество // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики: Міжвузівський збірник наукових праць. – К.- Запоріжжя – Одеса, 2002. – Вип. № 14. – С. 196-207.

204. Шумілін О. С. Технології управління самоосвітою: соціологічний аспект // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики: Міжвузівський збірник наукових праць. – К. – Запоріжжя – Одеса, 2002. – Вип. 14. – С. 213-220.

205. Щербина В. Н. Социальные сообщества в киберкомму-никационном континууме // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики: Міжвузівський збірник наукових праць. – К. – Запоріжжя – Одеса, 2002. – С. 108-117.

206. Яровая Я. “Лебедь, щука и рак”” компьютеризация сельских школ // Зеркало недели. – 2003. – № 33 (458). – 30 августа. – С. 13.

207. Янушкевич Ф. Технология обучения в системе высшего образования. – М.: Высшая школа, 1989. – 137 с.

208. Яременко А. А. Социология молодежи: тенденции и особенности современного этапа // Матеріали засідання секції “Соціологія молоді”. – К., 1993. – С. 5-14.

209. Brown Ph. The globalization of positional competition Sociology. – Cambridge, 2000. – Vol. 34. – № 4. – P. 633-653.

210. Gyai D. Ekonomic globalization, institutional change and human secyrite. – Gemva: UNS – RID, 1997. – 15 p.

211. Tomplinson J. Internationalism, globalization a imperialism’s // Media a culture regulation. – L., 1997. – P. 117-174.

212. Tompson K. Regulation, de-regulation a regulation // Media a culture regulation. – L., 1997. – P. 9-69.

213. Schafer D. P. Toward a new worid system: A cyltural perspective Dynamics of Communication a cultural change. The role of networks. – Zagreb, 1996. – P. 23-37.

214. Rolins Stephen. P., Barnwell Neil. Organisation Theory in Australia. Second editionprentice Hall of Australia, Pty Ltd., 1994. – 320 p.

215. Tones Ph. W. Globalisation and internationalisme: democratic prospects for worid education Comparative education. – Oxford, 1998. – Vol. 34. – № 2. – P. 123-155.

216. Financial times s’urrey. – L., 2001. – March. – 26. – 1 p.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)

Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів – Малахова Ж. Д. – Висновки