Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 7.7. Визначення витрат, необхідних для забезпечення організації робочою силою

Для визначення чисельності управлінського персоналу використовується метод Розенкранца за формулою:

П т * І І К

Ч = – у І і К + – Нрч

” і = 1′ Нрч Т ‘Кфрч’

Де Ч – чисельність управлінського персоналу певної професії, спеціальності, підрозділу;

П – кількість видів управлінських робіт, які потребують завантаження даної категорії спеціалістів;

Ті – середня кількість певних дій (розрахунків, обробки замовлень, переговорів і т. п.) у рамках і-го управлінського виду робіт за встановлений проміжок часу (за рік);

ІІ – час, необхідний для виконання одиниці т у рамках і-го управлінського виду робіт;

Т – робочий час спеціаліста відповідно до трудового договору (контракту) за відповідний проміжок календарного часу, прийнятий у розрахунках;

КНрч – коефіцієнт необхідного розподілу часу;

КфРч – коефіцієнт фактичного розподілу часу;

ІР – час на виконання різних робіт, які неможливо врахувати у попередніх планових розрахунках.

Коефіцієнт необхідного розподілу часу (КНрч ) розраховується таким чином:

КНрч КДр * КВ * КП

Де КДр – коефіцієнт, який враховує витрати на додаткові роботи, раніше не враховані у часі, необхідному для визначеного процесу (Ет o і); як правило, встановлюється у межах 1,2 < КДр < 1,4;

Кв – коефіцієнт, який враховує витрати часу на відпочинок робітників протягом робочого дня; як правило, встановлюється на рівні 1, 12;

Кп – коефіцієнт перерахунку наявної кількості у спискову.

Коефіцієнт фактичного розподілу часу (КфРч) визначається відношенням загального фонду робочого часу будь-якого підрозділу до часу, розрахованого як (Е ШІ o і,).

У загальному вигляді формула Розенкранца застосовується для перевірки відповідності фактичної чисельності підрозділу необхідній, що визначається завантаженням даного підрозділу.

Для використання формули Розенкранца у планових розрахунках їй надається такий вигляд:

П

Е щ ■І, ■ КФрч

Т

Тому що величини іІ та КфРч невідомі.

Приклад.

У підрозділі фірми “Альфа” працює 30 чоловік, які виконують управлінські функції.

Вихідні дані для розрахунку необхідної чисельності управлінського персоналу.

Види управлінських робіт

Кількість дій для виконання роботи

Час, необхідний для виконання дії, годин

А

500

1

Б

3000

0,5

В

300

3

Місячний фонд часу одного співробітника за контрактом, год.

170

Коефіцієнт витрат часу на додаткові роботи

1,3

Коефіцієнт витрат часу на відпочинок робітників

1,12

Коефіцієнт перерахунку чисельності

1,1

Час, необхідний для виконання роботи, не врахованої у планових розрахунках, год.

200

Фактична чисельність підрозділу, чол.

30

Розв’язок:

1. Сумарний час, необхідний для виконання управлінських робіт, визначається як:

(500 o 1) + (3000 o 0,5) + (300 o 3) = 2900.

2. Коефіцієнт необхідного розподілу часу:

Кнрч = 1,3 o 1,12 o 1,1 = 1,6.

3. Коефіцієнт фактичного розподілу часу:

К = 170 o 30 = 5100 =

Фрч 500 o 1 + 3000 o 0,5 + 300 o 3 2900 ,

Розрахунок необхідної чисельності підрозділу здійснюється таким чином:

Ч = o 1,6 + o = 28,6.

170 170 1,76

Якщо у підрозділі працює 30 чоловік, то розрахункова (необхідна ) кількість – 29 чоловік, тобто зайвою є одна людина.

Коефіцієнт перерахунку наявної чисельності у спискову дає можливість встановити можливу відсутність персоналу на робочих місцях протягом планового періоду через:

O хвороби;

O чергову або додаткову відпустки;

O відпустку для навчання;

O інші поважні причини.

Коефіцієнт визначається через співвідношення фактичних робочих днів до загальної кількості календарних робочих днів.

Чисельність керівників складу підрозділу визначається через норми управляємості:

O для керівників у підрозділах зі значною питомою вагою робіт творчого характеру ( нестандартного ) високої кваліфікації норма управляємості встановлена 5-7 чоловік;

O для керівних посад у підрозділах, де виконуються стандартні управлінські процедури норма управляємості встановлена 10- 12 чоловік;

O у будь-якому випадку норма управляємості повинна перевищувати 15-17 чоловік, інакше колектив стає неуправ-ляємим.

Визначення чисельності персоналу з використанням норм обслуговування

Кількість персоналу по нормах обслуговування обладнання, машин, агрегатів розраховується по формулі:

Кількість агрегатів х Коефіцієнт завантаження

Ч =-* К,

Норма обслуговування Прр

Де Кпрр – коефіцієнт перерахунку наявної чисельності у спискову.

У свою чергу норма обслуговування визначається за формулою:

Управління персоналом   Виноградський М. Д.   7.7. Визначення витрат, необхідних для забезпечення організації робочою силою

Де п – кількість видів робіт по обслуговуванню об’ єкта;

ІОд І – час, необхідний для виконання одиниці і-го виду робіт;

ПР І – кількість одиниць обсягу і-го виду робіт на одиницю обладнання або іншого об’ єкту розрахунку;

ТКор – корисний фонд часу працівника за день (зміну);

ТД – час, необхідний для виконання працівником додаткових функцій, не включених у іОд І.

Розрахунок чисельності персоналу з використанням норм обслуговування здійснюється за такими вихідними даними.

Вихідні дані для розрахунку чисельності персоналу по обслуговуванню комплексу агрегатів:

Види робіт

Час виконання операції, годин

Кількість операцій за зміну

1. Завантаження агрегату

0,02

60

2. Контроль робочого процесу

0,08

120

3. Вигрузка агрегату

0,03

60

Кількість агрегатів

8

Коефіцієнт завантаження

1,5

Корисний фонд часу одного працівника у зміну, год.

7,0

Час на додаткові операції з обслуговування агрегату, год.

1,4

Спочатку визначаємо норму обслуговування:

Норма обслуговування =

7 7

=-= – = 0,5

(0,02 o 60) + (0,08 o 120) + (0,03 o 60) +1,4 14

8 ^ 15

Звідси чисельність персоналу: Ч = _0~5_ o = 26,4 = 26 чол.

Сучасне комплектування кадрами всіх основних підрозділів організації стає неможливим без чіткого планування, розробки і реалізації кадрової політики.

Кадрове планування спрямоване як на задоволення запитів організації, так і на забезпечення інтересів працівників.

Сьогодні важливо знаходити можливості для узгодження ринкових умов та інтересів працівників організації.

Планування у кадровій роботі є складовою частиною управління організацією в цілому. Воно передбачає відслідковування змін у професійно-кваліфікаційній структурі кадрів і призначене виявляти тенденції у розвитку робочої сили, своєчасно визначати якісні та кількісні вимоги до неї. Все це суттєво підвищує ефективність використання кадрового потенціалу.

Крім кадрового планування, важливу роль має кадровий контроль, а також узгодження виробничих планів з їх кадровим забезпеченням.

7.7. Визначення витрат, необхідних для забезпечення організації робочою силою

Тут маються на увазі витрати на утримання персоналу, його поповнення і навчання.

Управління персоналом   Виноградський М. Д.   7.7. Визначення витрат, необхідних для забезпечення організації робочою силою

Таблиця 7.1

ОСНОВНІ І ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ НА ПЕРСОНАЛ

Оплата за результати

Додаткові витрати

На основі тарифів і законодавства

Соціальне обслуговування

1. Заробітна плата.

2. Оклад штатних працівників.

3. Виплати позаш татним. працівникам.

4. Інші виплати

1. Відрахування на соціальне страхування і страхування від нещасних випадків.

2. Тарифна відпустка.

3. Виплата лікарняних.

4. Інвалідність.

5. Техніка безпеки.

6. Витрати по організації виробництва.

7. Інші витрати (одноразова допомога)

1. Харчування.

2. Житлова допомога.

3. Транспортні витрати.

4. Соціальне забезпечення.

5. Виплата допомоги хворим.

6. Спецодяг.

7. Виробничий фонд соціального забезпечення


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 7.7. Визначення витрат, необхідних для забезпечення організації робочою силою