Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 13.2. Легалізація профспілок та їх об’єднань

Легалізація (офіційне визнання) профспілок, їх об’єднань є обов’язковою і здійснюється шляхом їх реєстрації.

Реєстрація всеукраїнських профспілок, їх об’єднань здійснюється Міністерством юстиції України, інших профспілок, їх об’єднань – відповідно Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономної Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими, районними, міськими (міст обласного призначення) управліннями юстиції.

Для реєстрації профспілок, об’єднань профспілок їх засновники або керівники виборних органів подають заяву.

До заяви додаються статут (положення), протокол з’їзду, конференції, установчих або загальних членів профспілки з рішенням про його затвердження, відомості про керівні органи, організаційні ланки або засновників об’єднань, а для фахових профспілок – також відомості про чисельність членів профспілки.

Заява про надходження документів. Легалізуючий орган проводить перевірку на відповідність статусу, законодавству, носить організацію в Реєстр об’єднань громадян України та видає посвідчення встановленого зразка.

У разі невідповідності поданих документів профспілок, їх об’єднань зазначеному статусу легалізуючий орган відмовляє в реєстрації.

За подання на реєстрацію недостовірних відомостей особи, які їх підписали, несуть відповідальність згідно із законодавством.

Рішення про відмову в реєстрації може бути оскаржено в судовому порядку.

У разі реєстрації профспілки та їх об’єднання набувають статусу юридичної особи.

Організаційні ланки профспілок набувають статусу юридичної особи на підставі статуту зареєстрованої всеукраїнської профспілки або профспілки іншого статусу. Організаційні ланки повинні повідомити відповідне управління юстиції про належність до певної профспілки. Первинні профспілкові організації повідомляють також роботодавця із зазначенням складу об’єднуваних ними працівників.

Зареєстровані профспілки, їх об’єднання, а також організаційні ланки таких профспілок здійснюють свої повноваження, набувають цивільних прав і беруть на себе цивільні зобов’язання через свої органи, що діють у межах прав, наданих їм статутом.

Профспілки діють відповідно до законодавства та своїх статутів.

Статути (положення) профспілок приймаються з’їздами, конференціями, установчими або загальними зборами членів профспілки відповідного рівня і не повинні суперечити законодавству України.

Статут (положення) профспілки повинен містити:

1) статус та повну назву профспілки, їх скорочену назву (за наявності), місцезнаходження її керівних органів (юридичну адресу;

2) мету та завдання профспілки;

3) умови і порядок прийняття в члени профспілки та вибуття з неї;

4) права, обов’язки членів профспілки, умови, порядок та підстави виключення з членів профспілки;

5) територіальну, галузеву або фахову сферу діяльності;

6) організаційну структуру профспілки, повноваження її організаційних ланок та керівних органів профспілки, порядок формування їх складу;

7) умови, терміни, порядок скликання з’їздів, конференцій чи загальних зборів членів профспілки та порядок прийняття ними рішень;

8) порядок і терміни звітності виборних органів профспілки перед членами профспілки, контроль за діяльністю виборних органів профспілки;

9) джерела надходження (формування) коштів профспілки та напрями їх використання;

10) порядок здійснення господарської діяльності, необхідної для виконання статутних завдань профспілки;

11) порядок внесення змін до статуту профспілки;

12) умови та порядок припинення діяльності профспілки і вирішення майнових питань.

У статуті профспілки можуть бути передбачені й інші положення, що стосуються особливостей створення та функціонування певної профспілки.

У межах повноважень, передбачених статутом, вищі за статусом профспілкові органи можуть затверджувати положення про відповідні організаційні ланки профспілки.

Об’єднання профспілок діють відповідно до законодавства та своїх статутів (положень), які приймаються засновниками.

Статут (положення) об’єднання профспілок повинен містити:

1) дату та місце укладення угоди про створення об’єднання;

2) статус та повну назву об’єднання, його скорочену назву (за наявності), місцезнаходження його керівних органів (юридичну адресу);

3) територіальну, галузеву або фахову сферу діяльності об’єднання;

4) мету створення та основні завдання об’єднання;

5) умови та порядок прийняття нових членів до об’єднання та виходу з нього;

6) права та обов’язки членів об’єднання;

7) організаційну структуру об’єднання;

8) повноваження керівних органів об’єднання, порядок їх формування та терміни діяльності;

9) умови, терміни, порядок скликання з’їздів (конференцій) об’єднання, порядок прийняття ними рішень та перелік питань, віднесених до їх компетенції;

10) джерела надходження (формування) коштів об’єднання та напрями їх використання;

11) порядок і терміни звітності керівних органів об’єднання перед профспілками, які створили це об’єднання;

12) порядок внесення змін до статуту (положення) об’єднання;

13) умови та порядок припинення діяльності об’єднання;

14) порядок здійснення контролю за діяльністю об’єднання;

15) порядок вирішення майнових питань.

У статуті (положенні) об’єднання профспілок можуть бути передбачені й інші питання, що стосуються особливостей його створення та функціонування.

Профспілки та їх об’єднання відповідно до своїх статутних цілей і завдань мають право вступати до міжнародних профспілкових та інших міжнародних організацій та об’єднань, які представляють інтереси працівників, і брати участь в їх діяльності, співробітничати з профспілками інших країн, здійснювати іншу діяльність, яка не суперечить законодавству України.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Управління персоналом – Виноградський М. Д. – 13.2. Легалізація профспілок та їх об’єднань