Управління персоналом – Балабанова Л. В

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – ПЕРЕДМОВА

Сучасні умови характеризуються підвищенням ролі персоналу у підприємствах, що обумовлено такими чинниками: зміни у змісті праці, які викликані застосуванням нових техніки, технологій; трансформація функції контролю, підвищення значущості самоконтролю і самодисципліни; макроекономічні чинники (загострення конкуренції

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – Частина І. ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Сучасні умови характеризуються підвищенням ролі персоналу у підприємствах, що обумовлено такими чинниками: зміни у змісті праці, які викликані застосуванням нових техніки, технологій; трансформація функції контролю, підвищення значущості самоконтролю і самодисципліни; макроекономічні чинники (загострення конкуренції

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – Розділ 1. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ

Сучасні умови характеризуються підвищенням ролі персоналу у підприємствах, що обумовлено такими чинниками: зміни у змісті праці, які викликані застосуванням нових техніки, технологій; трансформація функції контролю, підвищення значущості самоконтролю і самодисципліни; макроекономічні чинники (загострення конкуренції

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 1.1. Роль і значення управління персоналом як науки і навчальної дисципліни

Управління персоналом у єдності своїх різноманітних функцій, суб’єктів і методів виступає предметом науки “управління персоналом”. Одночасно ця багатогранна соціальна діяльність і різні аспекти ЇЇ впливу на підприємство, людину і суспільство є об’єктом аналізу багатьох

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 1.2. Управління персоналом як часткова функція менеджменту

Одним з найважливіших складових елементів менеджменту підприємства є управління персоналом як система ефективного управління працівниками і їхньою діяльністю. Управління персоналом багато в чому розвивається одночасно із загальносвітовою цивілізацією. Так, втратила свою актуальність теза про

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 1.3. Етапи історичного розвитку управління персоналом

Історія розвитку концептуальних підходів в управлінні персоналом наведена у табл. 1.1. Таблиця 1.1. Еволюція концептуальних підходів в управлінні персоналом Період часу, рік Основні турботи менеджменту Відношення менеджменту до працівників Діяльність з кадрового управління До

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – Розділ 2. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА

Навчальні цілі: – розкрити сутність, структуру та особливості організаційної поведінки особистості; – визначити сутність та види структури персоналу підприємства; – висвітлити соціальну структуру персоналу підприємства; – охарактеризувати чисельність персоналу підприємства; – висвітлити вимоги до

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 2.1. Особистість: сутність, структура, організаційна поведінка

Навчальні цілі: – розкрити сутність, структуру та особливості організаційної поведінки особистості; – визначити сутність та види структури персоналу підприємства; – висвітлити соціальну структуру персоналу підприємства; – охарактеризувати чисельність персоналу підприємства; – висвітлити вимоги до

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 2.2. Структура і чисельність персоналу підприємства

Основними характеристиками персоналу підприємства є структура і чисельність персоналу. Структура персоналу – це сукупність окремих груп працівників, які об’єднані за певною ознакою. Структура персоналу підприємства може бути: штатною, організаційною, соціальною і рольовою. Так, штатна

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 2.3. Вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня працівників

Керівник підприємства, працівники служби управління персоналом повинні мати у своєму розпорядженні максимально можливий обсяг інформації для розробки стратегічних рішень з удосконалення соціальної структури трудового колективу і планування професійного і кваліфікаційного складу працівників [34]. Заняття

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 2.4. Компетентність працівника: сутність, види

Компетентність – це ступінь кваліфікації працівника, яка дозволяє успішно вирішувати задачі, що стоять перед ним. Вона визначає здатність працівника якісно і безпомилково виконувати свої функції як у звичайних, так і в екстремальних умовах, успішно

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – Розділ 3. ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВУ ПІДПРИЄМСТВА

Навчальні цілі: – розкрити сутність, елементи та організаційні можливості колективу; – продемонструвати ознаки колективу; – висвітлити класифікацію колективів; – визначити зміст процесу створення трудового колективу; – охарактеризувати етапи розвитку трудового колективу; – розкрити механізм

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 3.1. Колектив як соціальна група

Навчальні цілі: – розкрити сутність, елементи та організаційні можливості колективу; – продемонструвати ознаки колективу; – висвітлити класифікацію колективів; – визначити зміст процесу створення трудового колективу; – охарактеризувати етапи розвитку трудового колективу; – розкрити механізм

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 3.2. Етапи створення і розвитку трудового колективу

Процес створення трудового колективу являє собою послідовну зміну дій керівників вищої і середньої ланки, спрямованих на формування персоналу підприємства. Процес створення трудового колективу складається з таких етапів: 1. Встановлення конкретних цілей. 2. Складання графіку

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 3.3. Структура та ефективність роботи трудового колективу

Як було відзначено вище, за характером внутрішніх зв’язків групи поділяються на: – формальні (створюються підприємством і мають певні цілі); – неформальні (створюються на основі загальних інтересів індивідів). Механізм створення формальних і неформальних груп наведений

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 3.4. Корпоративна культура в системі управління персоналом підприємства

В останні роки управлінські служби не тільки змінили відношення до культури організації, але і зайняли активну позицію у використанні її як фактору підвищення конкурентоспроможності, адаптивності, ефективності виробництва і управління. її наявність, як і вплив,

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – Розділ 4. ЗГУРТОВАНІСТЬ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК КОЛЕКТИВУ

Навчальні цілі: – розкрити сутність згуртованості колективу; – висвітлити характеристики згуртованих колективів; – продемонструвати характеристики групового мислення і групового тиску; – висвітлити умови формування згуртованої групи; – охарактеризувати стадії формування згуртованої групи; – визначити

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 4.1. Згуртованість колективу: сутність, стадії

Навчальні цілі: – розкрити сутність згуртованості колективу; – висвітлити характеристики згуртованих колективів; – продемонструвати характеристики групового мислення і групового тиску; – висвітлити умови формування згуртованої групи; – охарактеризувати стадії формування згуртованої групи; – визначити

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 4.2. Соціально-психологічні особливості колективу як об’єкту управління

Колектив підприємства має певні психологічні характеристики (рис. 4.3). 1. Характер внутрішнього психологічного клімату Внутрішній психологічний клімат формується сукупністю обставин, у межах яких відбувається діяльність людей. Ці обставини породжують певні установки членів колективу, що виявляються

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 4.3. Соціальні ролі і відносини в колективі. Колективна творчість

Відносини в колективі виникають між людьми як носіями певних соціальних ролей. Роль – це відносно постійна система поведінки згідно встановленому еталону. З роллю завжди пов’язуються певні права, обов’язки і чекання. Індивід, який не виправдовує

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – Розділ 5. КАДРОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Навчальні цілі: – розкрити сутність, значення і цілі кадрової політики підприємства; – визначити чинники, що визначають кадрову політику підприємства; – продемонструвати напрямки кадрової політики підприємства; – охарактеризувати типи кадрової політики; – розкрити етапи проектування

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 5.1. Поняття і значення сучасної кадрової політики підприємств

Навчальні цілі: – розкрити сутність, значення і цілі кадрової політики підприємства; – визначити чинники, що визначають кадрову політику підприємства; – продемонструвати напрямки кадрової політики підприємства; – охарактеризувати типи кадрової політики; – розкрити етапи проектування

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 5.2. Стратегії управління персоналом підприємства

Під управлінською стратегією розуміється загальна концепція того, як досягаються головні цілі підприємства, вирішуються проблеми, що стоять перед ним, і розподіляються необхідні для цього обмежені ресурси. Будь-яка стратегія повинна бути внутрішньо цілісною, сумісною із середовищем,

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 5.3. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу підприємства

Зміст і специфіка діяльності з управління персоналом у значній мірі визначаються задачами, що вирішуються підприємством на різних стадіях його розвитку. Так, організаційні, виробничі, технологічні та інші процеси, що відбуваються у підприємстві, вимагають відповідного кадрового

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – Розділ 6. СЛУЖБИ ПЕРСОНАЛУ: ОРГАНІЗАЦІЯ І ФУНКЦІЇ

Навчальні цілі: – розкрити роль кадрової служби в апараті управління підприємством; – визначити функції кадрової служби підприємства; – охарактеризувати структуру служби управління персоналом; – розкрити зміст Положення про кадрову службу підприємства; – продемонструвати модель

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 6.1. Організація роботи кадрової служби підприємства

Навчальні цілі: – розкрити роль кадрової служби в апараті управління підприємством; – визначити функції кадрової служби підприємства; – охарактеризувати структуру служби управління персоналом; – розкрити зміст Положення про кадрову службу підприємства; – продемонструвати модель

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 6.2. Діловодство в роботі кадрової служби підприємства

Раціональна організація роботи з управління персоналом вимагає відповідного діловодного забезпечення. Метою діловодного забезпечення є організація роботи з документами, що формуються в системі управління персоналом. Діловодство складає повний цикл обробки і руху документів з моменту

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – Частина II. ЗМІСТ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Розділ 7. КАДРОВЕ ПЛАНУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВІ Навчальні цілі: – розкрити значення, цілі і задачі кадрового планування у підприємстві; – висвітлити принципи кадрового планування у підприємстві; – охарактеризувати етапи планування потреби у персоналі; – розкрити

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – Розділ 7. КАДРОВЕ ПЛАНУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВІ

Розділ 7. КАДРОВЕ ПЛАНУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВІ Навчальні цілі: – розкрити значення, цілі і задачі кадрового планування у підприємстві; – висвітлити принципи кадрового планування у підприємстві; – охарактеризувати етапи планування потреби у персоналі; – розкрити

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 7.1. Кадрове планування у підприємстві: значення, цілі, задачі, принципи, етапи

Розділ 7. КАДРОВЕ ПЛАНУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВІ Навчальні цілі: – розкрити значення, цілі і задачі кадрового планування у підприємстві; – висвітлити принципи кадрового планування у підприємстві; – охарактеризувати етапи планування потреби у персоналі; – розкрити

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 7.2. Види планування роботи з персоналом підприємства

Процес планування знаходить своє логічне завершення в плані. Планом називається офіційний документ, у якому відображаються прогнози розвитку підприємства і окремих сторін його діяльності (у даному випадку – персоналу) у майбутньому; проміжні і кінцеві задачі

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 7.3. Визначення потреби підприємства в персоналі

Для визначення потреби підприємства в персоналі потрібно з’ясувати, під впливом яких чинників вона формується. Оскільки підприємство є відкритою соціальною системою, його потреби в персоналі обумовлюються стратегією розвитку підприємства, на яку впливає велика кількість як

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – Розділ 8. ОРГАНІЗАЦІЯ НАБОРУ І ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ

Навчальні цілі: – розкрити значимість та зміст процесу наймання персоналу у підприємство; – охарактеризувати процедуру залучення персоналу у підприємство; – висвітлити зміст процедури відбору персоналу; – визначити сутність та значення професійної орієнтації працівників; –

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 8.1. Наймання персоналу у підприємство

Навчальні цілі: – розкрити значимість та зміст процесу наймання персоналу у підприємство; – охарактеризувати процедуру залучення персоналу у підприємство; – висвітлити зміст процедури відбору персоналу; – визначити сутність та значення професійної орієнтації працівників; –

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 8.2. Залучення персоналу

Потребу в персоналі підприємство задовольняє в процесі залучення (набору) і створення резерву працівників для заняття вакантних посад. Процес залучення персоналу у підприємство представлений на рис. 8.2. Стратегія залучення персоналу у підприємство повинна відповідати як

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 8.3. Відбір персоналу

Процедура відбору персоналу передбачає етапи, представлені на рис. 8.4. Попередній відбір претендентів. Мета попереднього відбору – знизити витрати щодо наймання за рахунок скорочення кількості претендентів, що підлягають оцінці. Первинний відбір здійснюється за формально встановленими

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 8.4. Професійна орієнтація в системі управління персоналом

Однією з важливих складових наймання є професійна орієнтація працівників, що полягає в наданні йому допомоги у виборі професії. Поява ринку праці і, як наслідок, конкуренція за право зайняти вакантне робоче місце, прагнення підприємств створити

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 8.5. Управління трудовою адаптацією

Трудова адаптація нових працівників у підприємстві є прямим продовженням процесу наймання. Недостатня увага до питань адаптації нових працівників зведе нанівець результати наймання, якщо новий працівник, не зумівши вчасно освоїти нову роботу і не вписатися

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – Розділ 9. ОЦІНЮВАННЯ ТА АТЕСТАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Навчальні цілі: – розкрити сутність і задачі ділового оцінювання персоналу підприємства; – висвітлити вимоги до проведення ділового оцінювання персоналу підприємства; – визначити види і зміст ділового оцінювання персоналу; – охарактеризувати методи оцінювання персоналу підприємства;

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 9.1. Ділове оцінювання персоналу підприємства: сутність, задачі, зміст і методологія

Навчальні цілі: – розкрити сутність і задачі ділового оцінювання персоналу підприємства; – висвітлити вимоги до проведення ділового оцінювання персоналу підприємства; – визначити види і зміст ділового оцінювання персоналу; – охарактеризувати методи оцінювання персоналу підприємства;

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 9.2. Оцінювання спеціалістів і керівників у підприємстві

До оцінювання праці керівників і спеціалістів можна підходити з використанням показника продуктивності праці і показника ефективності праці. Більш прийнятним представляється останній показник, але, як відомо, ефект може носити економічний і соціальний характер, і їх

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 9.3. Атестація персоналу підприємства

У деяких випадках ділове оцінювання персоналу ставить своєю задачею з’ясувати ступінь використання трудового потенціалу працівників, наявність пробілів у спеціальних знаннях і навичках, що заважають їм повною мірою і з високою якістю виконувати свої посадові

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – Розділ 10. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РОЗВИТКУ І РУХОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Навчальні цілі: – розкрити сутність та види кар’єри; – висвітлити етапи і мотиви кар’єри; – розкрити сутність динамічності кар’єри; – висвітлити сутність та зміст управління кар’єрою; – охарактеризувати види та модель навчання персоналу підприємства;

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 10.1. Кар’єра: сутність, види, етапи

Навчальні цілі: – розкрити сутність та види кар’єри; – висвітлити етапи і мотиви кар’єри; – розкрити сутність динамічності кар’єри; – висвітлити сутність та зміст управління кар’єрою; – охарактеризувати види та модель навчання персоналу підприємства;

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 10.2. Управління кар’єрою персоналу

Кар’єра персоналу підприємства повинна бути об’єктом управління. Управління кар’єрою персоналу – це комплекс заходів, що здійснюються кадровою службою підприємства, з планування, організації, мотивації і контролю службового зростання персоналу, виходячи з його цілей, потреб, можливостей,

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 10.3. Навчання персоналу

Професійне навчання персоналу – це систематичний процес формування у працівників підприємства теоретичних знань, умінь та практичних навичок, необхідних для виконання роботи. Професійне навчання персоналу у ринкових умовах повинно носити безупинний характер і проводитися протягом

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 10.4. Управління мобільністю персоналу

Мобільність персоналу – це широке поняття, яке охоплює його рух як у територіальному аспекті, так і у конкретному підприємстві. Мобільність персоналу характеризується його здатністю швидко пристосовуватися до мінливих умов маркетингового середовища, до зміни трудових

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 10.5. Планування і підготовка кадрового резерву

Кадровий резерв – це група керівників і спеціалістів, що володіють здатністю до управлінської діяльності, що відповідають вимогам, пропонованим посадою певного рангу, які пройшли процедуру добору і систематичну цільову кваліфікаційну підготовку. Робота з резервом, як

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – Розділ 11. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВИВІЛЬНЕННЯ ПЕРСОНАЛУ

Навчальні цілі: – розкрити зміст гнучкої політики зайнятості підприємства; – висвітлити схему проведення процедури масового вивільнення працівників; – розкрити організацію процесу звільнення персоналу підприємства; – визначити зміст процесу формування стабільного трудового колективу; – охарактеризувати

Управління персоналом – Балабанова Л. В. – 11.1. Способи вивільнення персоналу. Організація процесу звільнення

Навчальні цілі: – розкрити зміст гнучкої політики зайнятості підприємства; – висвітлити схему проведення процедури масового вивільнення працівників; – розкрити організацію процесу звільнення персоналу підприємства; – визначити зміст процесу формування стабільного трудового колективу; – охарактеризувати